Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2016

Kapituła

Tadeusz Kościński

27 listopada 2015 roku powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, gdzie odpowiada za: kształtowanie i realizację zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, kwestie związane z bezpieczeństwem gospodarczym oraz pełni nadzór nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym. Koordynuje działania związane z rządową polityką inwestycyjną. Odpowiada za realizację programu Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz koordynuje zagadnienia związane z obszarem społeczeństwa informacyjnego, w szczególności gospodarki cyfrowej. Nadzoruje zadania związane z kontaktami z instytucjami zagranicznymi w zakresie Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego „Planem Junckera”, w Polsce. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez Urząd Dozoru Technicznego. Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym, od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie. Absolwent Goldsmith’s University of London, fundator Fundacji Kresy Historii.

Marek Czerski

Marek Czerski na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE S.A. został powołany w lutym 2016 roku. Jest wysoko wykwalifikowanym menedżerem i ekspertem w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, finansów i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku finansów. W ostatnich latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w TUW TUZ oraz w TUiR Partner S.A. Wcześniej w latach 2006-2013 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A., gdzie z sukcesem nie tylko przeprowadził proces odbudowania pozycji rynkowej firmy oraz jej prywatyzacji poprzez akwizycję branżowego inwestora w okresie globalnego kryzysu finansowego, ale także przekształcił firmę Polish Re w międzynarodową markę o najwyższej reputacji. W tym czasie pełnił też funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. W okresie 2009-2013 i w roku 2015 był Członkiem Komisji Rewizyjnej i Komitetu Audytu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2004-2006 związany z TUiR Warta S.A. jako Dyrektor Biura Reasekuracji, a następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Morskich, Lotniczych i Reasekuracji. Od 1997 roku do 2004 roku pełnił funkcje menedżerskie w Swiss Re Polska, Swiss Re Company i Swiss Re Niemcy, odpowiedzialny za reprezentowanie Grupy Swiss Re w Polsce, a później także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Marek Czerski jest Absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej.

Dariusz Ostrowski

Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji, zarządzania finansami i gospodarki lokalnej (Uniwersytet Wrocławski), komunikacji społecznej (Central Connecticut State University), zarządzania kadrami oraz zarządzania jednostką administracji publicznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), a także zarządzania jakością (Politechnika Wrocławska). Od 1990 do 2000 r. był Komendantem Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. W latach 1995-2008 pracował w Urzędzie Miejskim Wrocławia jako Dyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001. W 2004 r. zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (2004-2006), przewodniczący rady nadzorczej „Wrocławskie Mieszkania” Sp. z o.o. (2007-2009) oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA reprezentujący Ministra Skarbu Państwa (2008-2010). Funkcję Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pełni od grudnia 2007 r.

Jakub Papierski

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w ProInvest International i Domu Maklerskim ProCapital, gdzie pełnił funkcje konsultanta oraz analityka. Od 1996 r. do 1997 r. sprawował obowiązki analityka sektora bankowego w CAIB Creditanstalt Investment Bank, następnie zaś pełnił funkcję starszego analityka sektora bankowego w Deutsche Bank. W latach 2001-2013 Jakub Papierski wykonywał obowiązki dyrektora wykonawczego ds finansów i prokurenta w Banku Pekao S.A. Od 2003 r. do 2009 r. piastował funkcję prezesa zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a następnie pełnił tę samą funkcję w Allianz Bank Polska (od maja 2009 r. do lutego 2010 r.). Od marca 2010 r. Jakub Papierski zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w PKO BP. Przewodniczący oraz członek Rad Nadzorczych m.in. PKO TFI, PTE PKO, PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, Kredobank, Pioneer Pekao TFI. Jakub Papierski ukończył w 1996 r. Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 1997 r. został wpisany do rejestru SFA w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. uzyskał licencję Chartered Financial Analyst (CFA) wydaną przez Association Management and Research (AIMR) w USA (obecnie : CFA Institute).

Tomasz Pisula

Przed nominacją na prezesa PAIIIZ S.A., Tomasz Pisula był m.in. odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru właścicielskiego w imieniu Ministerstwa Rozwoju nad ponad setką podległych mu podmiotów, w tym m.in. nad specjalnymi strefami ekonomicznymi, wydziałami handlu i inwestycji przy ambasadach RP, instytutami naukowo badawczymi, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, Polskim Funduszem Rozwoju, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PKO BP, Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Zamówień Publicznych. Łączna wartość aktywów w podmiotach podległych i nadzorowanych przez Departament przekraczała 300 miliardów złotych. Z ramienia Ministerstwa Rozwoju zaangażowany od samego początku w powoływanie do życia Polskiego Funduszu Rozwoju i związaną z nim reformą kadrową systemu WPHI. Przed Ministerstwem Rozwoju, Tomasz Pisula pracował także m.in. jako menedżer Public Policy w Banku Zachodnim WBK, gdzie kierował zespołem monitorującym zmiany regulacyjne oraz budował relacje z instytucjami je tworzącymi. Współpracował także przy tworzeniu analiz i stanowisk dotyczących kwestii regulacyjnych dla kierownictwa Grupy Santander. W latach 2006 - 2014 współtworzył jedną z największych wówczas polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami praw człowieka i demokracji, fundację Wolność i Demokracja. Jako prezes fundacji był odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie i wydatkowanie środków zagranicznych na potrzeby zagranicznego kanału Telewizji Polskiej, Belsat TV. Na inicjatywy związane z promocją demokracji pozyskał łącznie kwotę ponad 12 milionów dolarów, nawiązując współpracę z szeregiem największych międzynarodowych agencji rozwojowych. Wdrażał projekty pomocowe w szeregu państw autorytarnych i postkomunistycznych, w tym m.in. na Kubie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Azerbejdżanie, Egipcie. Wielokrotnie występował jako ekspert ds. demokracji przed zespołami roboczymi polskiego parlamentu, blisko współpracował z polskimi i zagranicznymi mediami. W latach 1998-2003 współpracował z Senatorem Zbigniewem Romaszewskim w fundacji Obrony Praw Człowieka, gdzie był odpowiedzialny za kontakty zagraniczne Senatora.

Tomasz Siemieniec

Redaktor naczelny "Pulsu Biznesu". Z dziennikiem związany od 1996 r., pracę rozpoczynał jako dziennikarz, potem awansował na redaktora w sekcji news, następnie zastępcę redaktora naczelnego, a w lutym 2009 r. objął obecnie pełnione stanowisko. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Jacek Socha

Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezes firmy w Polsce. Zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).

dr Iwona Woicka-Żuławska

I radca, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ. W latach 1997-2009 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, zajmując się negocjacjami I procesem akcesji Polski do UE, w zakresie swobody świadczenia usług, raz społeczeństwa informacyjnego. Od maja 2004 r., po uzyskaniu przez RP członkostwa w Unii, pracowała w Departamencie Polityki Integracyjnej, uczestnicząc w procesie decyzyjnym UE w trzech obszarach: usług, społeczeństwa informacyjnego oraz polityki naukowej. W 2010 r. objęła stanowisko samodzielnego eksperta w zakresie rynku wewnętrznego UE w Departamencie Strategii I Planowania MSZ. W latach 2010-2014 została oddelegowana do pracy w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie pełniła funkcje kierownika wydziału ekonomicznego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii, została nominowana zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, polskim członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz promocją polskiej gospodarki i wsparciem polskich podmiotów gospodarczych na rynkach Afryki i Ameryki Łacińskiej. Od listopada 2015 r. piastowała funkcje p.o. dyrektora, odpowiedzialnego również za wsparcie na rynkach Ameryki Północnej oraz Europy. Od kwietnia 2016 r. pełni funkcję dyrektora DWE. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, obroniony na SGH; jest autorką licznych artykułów i opracowań dot. integracji europejskiej. Mężatka. Języki – angielski, hiszpański, włoski oraz w stopniu podstawowym – francuski..