Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2016

Kapituła

Ewa Kaucz

Ma wykształcenie filologiczne (Uniwersytet Wrocławski), wzbogacone studiami podyplomowymi i kursami z dziedziny prawa, finansów i public relations oraz kursem dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Ukończyła studia Executive MBA. W ARAW-ie odpowiada za nadzorowanie pracy Centrum Wspierania Biznesu, strategię rozwoju biznesu oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pełni od lipca 2017 r..

Jakub Papierski

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w ProInvest International i Domu Maklerskim ProCapital, gdzie pełnił funkcje konsultanta oraz analityka. Od 1996 r. do 1997 r. sprawował obowiązki analityka sektora bankowego w CAIB Creditanstalt Investment Bank, następnie zaś pełnił funkcję starszego analityka sektora bankowego w Deutsche Bank. W latach 2001-2013 Jakub Papierski wykonywał obowiązki dyrektora wykonawczego ds finansów i prokurenta w Banku Pekao S.A. Od 2003 r. do 2009 r. piastował funkcję prezesa zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a następnie pełnił tę samą funkcję w Allianz Bank Polska (od maja 2009 r. do lutego 2010 r.). Od marca 2010 r. Jakub Papierski zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w PKO BP. Przewodniczący oraz członek Rad Nadzorczych m.in. PKO TFI, PTE PKO, PKO Leasing, PKO Faktoring, PKO Bank Hipoteczny, Kredobank, Pioneer Pekao TFI. Jakub Papierski ukończył w 1996 r. Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 1997 r. został wpisany do rejestru SFA w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. uzyskał licencję Chartered Financial Analyst (CFA) wydaną przez Association Management and Research (AIMR) w USA (obecnie : CFA Institute).

Tomasz Siemieniec

Redaktor naczelny "Pulsu Biznesu". Z dziennikiem związany od 1996 r., pracę rozpoczynał jako dziennikarz, potem awansował na redaktora w sekcji news, następnie zastępcę redaktora naczelnego, a w lutym 2009 r. objął obecnie pełnione stanowisko. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Jacek Socha

Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezes firmy w Polsce. Zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).

Piotr Stolarczyk

Wiceprezes zarządu KUKE, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, a także jej absolwent na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również na uczelniach za granicą, na National University of Singapore w Singapurze w ramach stypendium Rządu Królestwa Danii. Ponadto, uzyskał dyplom na poziomie magisterskim z zakresu zarządzania i prawa europejskiego wyższej uczelni University of Aarhus w Danii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w instytucjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą. Przez kilka ostatnich lat pracował w polskim sektorze bankowym zajmując się finansowaniem projektów inwestycyjnych (stuctured finance oraz export finance), pracując na stanowiskach analitycznych, dalej kierowniczych, do ostatniego przed rozpoczęciem pracy w KUKE, stanowiska zastępcy dyrektora departamentu finansowania eksportu w BGK. Piotr Stolarczyk jest również wieloletnim pracownikiem naukowym oraz kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii i finansów. Prowadzi również wykłady w ramach programu współpracy z Coventry University (a wcześniej University of Wales) w Wielkiej Brytanii.