Etyczna Firma

Regulamin


Art.1 Organizacja Konkursu Etyczna Firma

§1


Konkurs Etyczna Firma (dalej „Konkurs”) jest przygotowywany przy współpracy poniższych organizacji:

 

 • Organizator i Wydawca Konkursu: Puls Biznesu (Bonnier Business Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa (dalej „Organizator”).
 • Partnerzy Konkursu: PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 • Partner merytoryczny Konkursu: PwC Polska sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, (dalej „PwC”, „Partner merytoryczny”).


§2


Konkurs to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie przedsiębiorstw działających w Polsce, które w sposób najbardziej kompleksowy oraz systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i system wartości.


§3


Konkurs jest przeprowadzany raz w roku, a bieżąca edycja trwa od 13 listopada 2017 roku do 22 marca 2018 roku. Przy czym czas przeznaczony na zgłoszenia przedsiębiorstw do udziału w Konkursie i całkowite uzupełnienie Ankiety konkursowej (dalej „Ankieta”) obejmuje okres 13 listopada – 5 stycznia 2018r.Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

§1

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę.

§2


Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.


§3


Aby zgłosić firmę do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Konkursu http://etycznafirma.pb.pl/. Po otrzymaniu zgłoszenia, na adres email wskazany w formularzu, przedstawiciele Partnera merytorycznego prześlą indywidualny link do odpowiedniej Ankiety.


§4


Ankiety konkursowe zostały zamieszczone na dedykowanej platformie elektronicznej: www.pwc.qualtrics.com. W postępowaniu konkursowym będą uwzględniane jedynie Ankiety wypełnione za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej. Wypełnianie Ankiet powinno odbywać się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie we wskazanym do tego miejscu.


§5


Otrzymanie dostępu do Ankiety jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych osoby wypełniającej Ankietę oraz informacji o reprezentowanej przez nią firmie, dotyczących kultury organizacyjnej i jej poszczególnych elementów, a także na przetwarzanie tych danych do celów postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922.a także do publikacji wyników zbiorczych.

 

§6


Wypełnienie Ankiety, a co za tym idzie przesłanie jej Partnerowi merytorycznemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez ekspertów Partnera merytorycznego analizy przedstawionych danych.
Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu

§1

Ankieta konkursowa składa się z 40 pytań podstawowych oraz 15 pytań dodatkowych – jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.


§2


Pytania zawarte w Ankietach odnoszą się do wybranych zagadnień z obszaru zarządzania etyką w firmie, tj.:

 • Struktura programu zarządzania etyką,
 • Odpowiedzialności pracowników w ramach programu zarządzania etyką,
 • Nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem zarządzania etyką,
 • System zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby weryfikacji zgłoszeń,
 • Szkolenia i komunikacja,
 • Ład korporacyjny, reputacja, przywództwo,
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć.


§3


Zestawienie wyników firm uczestniczących w Konkursie jest sporządzane na podstawie liczby punktów uzyskanych po wypełnieniu Ankiety. Pytania zawarte w Ankietach oraz wagi przypisane poszczególnym pytaniom zostały opracowane przez ekspertów w obszarze etyki i compliance oraz zarządzania ryzykiem nadużyć zatrudnionych przez Partnera merytorycznego.

 

§4


Odpowiedziom na poszczególne pytania została przypisana odpowiednia liczba punktów, w zależności od przyjętej wagi pytania. Organizatorzy Konkursu i autorzy Ankiety nie ujawniają firmom uczestniczącym liczby punktów, które można zdobyć udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania. Punkty są przyznawane wyłącznie za odpowiedzi udzielone we wskazanym do tego miejscu. Łącznie za wypełnienie Ankiety można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

§5


Wypełniający Ankietę są zobowiązani udzielić odpowiedzi dotyczących działalności spółki w Polsce zgodnie ze stanem faktycznym obejmującym okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 (o ile nie zaznaczono inaczej). Brak odpowiedzi na dane pytanie jest równoznaczny z otrzymaniem 0 punktów za dane pytanie. Warunkiem koniecznym do przyznania punktów za pytanie, któremu towarzyszy pytanie dodatkowe, jest udzielenie odpowiedzi także na pytanie dodatkowe.

 

§6

 

Organizator i Partner merytoryczny rezerwują sobie prawo do ostatecznej oceny i selekcji zgłoszeń na podstawie źródeł innych niż Ankieta konkursowa. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyjęciu zgłoszenia, informacje dotyczące zgłaszającego zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia.

 

§7W Konkursie nie mogą brać udziału spółki zależne od Organizatora, Partnera Konkursu i Partnera merytorycznego.
Art. 4 Zasady analizy wypełnionych Ankiet

§1


W ramach analizy Ankiet, Partner merytoryczny dokona analizy porównawczej odpowiedzi, analizy trendów i odchyleń od wartości oczekiwanych. Otrzymane wyniki zostaną sprawdzone pod kątem poprawności arytmetycznej, w tym spójności stosowania zasad oceny dla Ankiet konkursowych poszczególnych firm uczestniczących.


§2


Elementem analizy otrzymanych Ankiet może być dokonanie weryfikacji informacji udzielonych przez przedsiębiorstwa. Weryfikacja może obejmować w szczególności następujące działania:

 • niestatystyczny dobór próby ankiet do weryfikacji,
 • przegląd uzupełnionych Ankiet pod kątem kompletności i logiczności udzielonych odpowiedzi,
 • ocena prawidłowości odpowiedzi udzielonych w ankietach poprzez przegląd i analizę dokumentów/ materiałów/ danych, na bazie których udzielono odpowiedzi,
 • wywiady z wybranymi przez Partnera merytorycznego przedstawicielami firm uczestniczących w Konkursie,
 • inne działania wynikające z analizy otrzymanych odpowiedzi.


§3


Ostateczne zestawienie punktowe firm uczestniczących Konkursu powstanie po przeprowadzeniu analizy oraz ewentualnej korekty poszczególnych Ankiet (na podstawie weryfikacji), w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.Art. 5 Wybór Laureatów Konkursu

§1


Laureatami Konkursu zostaną wszystkie firmy uczestniczące, które po dokonaniu przez Partnera merytorycznego analizy Ankiet konkursowych zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

 

§2

 

Firmy uczestniczące w Konkursie, w zależności od uzyskanego wyniku analizy dokonanej przez ekspertów Partnera merytorycznego, wyróżnione zostaną następującymi tytułami:
1)    Etyczna Firma – firmom, które w wyniku postępowania konkursowego zdobędą minimum 76 punktów;
2)    Etyczna Firma MŚP – firmom, które osiągnęły najlepsze wyniki punktowe spośród wszystkich uczestników należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednak nie mniej niż 51 punktów i nie więcej niż 75 punktów;
3)    Super Etyczna Firma – laureatom Konkursu, którzy zdobędą tytuł „Etycznej Firmy” co najmniej trzykrotnie w trzech bezpośrednio po sobie następujących edycjach Konkursu.

 

§3Wyróżnienie specjalne od Zespołu Usług Śledczych PwC Polska przyznawana jest za szczególne podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć w organizacji. Wybór wyróżnionej firmy konkursowej nastąpi w oparciu o odpowiedzi na wybrane pytania spośród pytań ankietowych (podany do wiadomości Organizatora) oraz profesjonalną opinię ekspertów, członków Zespołu Usług Śledczych PwC Polska.

 

§4Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Pulsie Biznesu oraz ogłoszone podczas dedykowanego spotkania. Data publikacji wyników zostanie podana do wiadomości publicznej po zakończeniu procesu przeglądu i analizy przesłanych Ankiet.