pb.pl
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w portalu internetowym prowadzonym w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN, zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą albo Bonnier Businees (Polska) Sp. z o.o.
 1. Definicje
  Administrator Forum
  oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum
  Adres IP
  oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu
  Czas wykonania zamówienia
  czas skompletowania zamówienia i przekazania go do realizacji wybraną przez Użytkownika formą dostawy a w przypadku prenumeraty czas w którym ustalony z Usługodawcą dystrybutor prasy zrealizuje dostawę
  Dni robocze
  wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Formularz
  oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług
  Forum
  oznacza forum dyskusyjne prowadzone, i udostępniane Użytkownikom, przez Usługodawcę w Portalu, zarówno na przeznaczonej do tego celu stronie internetowej, jak i poprzez możliwość komentowania Materiałów.
  ID
  oznacza indywidualny identyfikator nadawany przez Usługodawcę Użytkownikowi w procesie rejestracji.
  Użytkownik
  Użytkownik dokonujący zakupów w Sklepie.
  Konto Użytkownika
  baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług;
  Koszyk
  elektroniczny element działania Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
  Materiały
  oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub za jego pośrednictwem.
  Newsletter
  oznacza list elektroniczny przesyłany przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. za zgodą Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu, zawierający informacje finansowo-gospodarcze, marketingowe i handlowe, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.
  Pakiet
  oznacza zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług, nabywanych łącznie. Pakiety określa pkt. 2.3. Regulaminu.
  PDF
  format zapisu danych w pliku którą można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.
  Portal
  oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie pb.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi Portalu i jego treścią.
  Profil Użytkownika
  oznacza obszar w Portalu udostępniony Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w Portalu.
  Przelew bankowy
  płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
  Przelew elektroniczny
  płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dot-Pal lub innych systemów płatności on-line;
  Regulamin
  oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z póz. zm)
  Sklep
  sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.pb.pl, sprzedający na zasadach określonych w Regulaminie, produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
  Strona produktowa
  strona internetowa w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
  Usługi
  oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu, określone w pkt. 2.1. Regulaminu
  Użytkownik
  oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług Portalu
 2. Usługi
  1. Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu są w szczególności
   1. możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią,
   2. umożliwienie Użytkownikowi wypowiedzi poprzez zamieszczanie komentarzy do Materiałów i udostępnienie Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących komentarze,
   3. udostępnienie korzystania z Forum w tym udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących wpisy Użytkownika zamieszczane przez Użytkownika na Forum,
   4. dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów
   5. udostępnienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu w szczególności poprzez realizowanie zakupów w Sklepie
  2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.
  3. Dostęp do Usług płatnych następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednego z Pakietów. Pakietami są:
   1. Prenumerata Pulsu Biznesu
   2. e-prenumerata Pulsu Biznesu
   3. pakiet Inwestor
  4. Szczegółowy zakres Usług oraz towarów objętych poszczególnymi Pakietami wymieniony jest na stronie sklep.pb.pl.
  5. Nabycie Pakietu w części dotyczącej złożenia zamówienia oraz dokonania płatności następuje według zasad właściwych dla zakupu towarów w Sklepie.
  6. Poza Usługami objętymi Pakietem Usługą płatną, której dostępność jest niezależna od nabycia Pakietu, jest udostępnianie Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią w części Materiału dostępnego za odpłatnością. Nabycie dostępu do Materiału w celu zapoznania się z jego treścią nie oznacza pozyskania uprawnień licencyjnych, o których mowa w pkt. 4.5
  7. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych i sprzętowych:
   1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy,
   2. zainstalowania przeglądarki internetowej,
   3. zainstalowany system operacyjny: Windows XP/ 2000/ Vista,
   4. dysponowania komputerem o pamięci RAM 512 MB lub większej.
  8. Użytkownik w ramach Usług może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika
 3. Rejestracja
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest dokonanie procesu rejestracji Użytkownika w Portalu zrealizowane poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
  2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści Portalu oraz oświadczenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu.
  3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Portalu, jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta i Profilu Użytkownika osobom innym niż Użytkownik.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.
  7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portalu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług o charakterze płatnym lub zakupu towarów. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.
  8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa pkt. 8 Regulaminu
 4. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów
  1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania i podlegają ochronie na zasadach ustawy, z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.
  2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej
  3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w szczególności nie uprawnia Użytkownika do:
   1. zwielokrotniania Materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
   2. umieszczania odesłań do strony internetowej Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;
   3. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
   4. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami.
   5. Wszelkie oznaczenia handlowe Usługodawcy publikowane w Portalu oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalu są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
  4. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której opublikowana jest pełna treść.
  5. Podmioty gospodarcze, opisywane w Materiałach, mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych Materiałów na zasadach poniższych
   1. Materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od opublikowania go w dzienniku „Puls Biznesu”, stronie internetowej pb.pl. lub w innych serwisach, których wydawcą jest Usługodawca
   2. Nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu należności licencyjnej określonej w Portalu.
   3. Nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach 4.5.4. – 4.5.9.
   4. Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji tekstu wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania.
   5. Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne Materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny.
   6. Przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła, autora i numeru wydania, a w przypadku Materiału publikowanego w wersji elektronicznej oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie pb.pl.
   7. Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach określonych w Regulaminie.
   8. Uiszczenie należności licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
   9. Jakiekolwiek inne korzystanie z tekstu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.
  6. Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.
 5. Zasady korzystania z Forum
  1. Portal zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
  2. W zakresie funkcjonowania Forum Użytkownik niezależnie od uprzedniej rejestracji w Portalu rejestruje swoją obecność na Forum oznaczając się oryginalnym identyfikatorem (nick). Administrator Forum lub moderator przyjmie za niedopuszczalny nick stanowiący słowo lub wyrażenie wulgarne, będący oznaczeniem komercyjnym albo będący łudząco podobnym do oznaczenia innego Użytkownika.
  3. Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowiąc publikacji Usługodawcy. Usługa Forum stanowi udostępnienie przestrzeni w Portalu do swobodnej wypowiedzi Użytkownika oraz udostępnienie przestrzeni serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Użytkownika na Forum.
  4. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.
  5. Użytkownik oświadcza, że każda wypowiedź zamieszczona przez niego na Forum jest rozpowszechniana przez Użytkownika i nie stanowi publikacji Usługodawcy oraz że jest świadom i nie kwestionuje swojej odpowiedzialności prawnej z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw podmiotowych osób trzecich.
  6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Forum treści
   1. sprzecznych z prawem, w tym w szczególności naruszających dobra osób trzecich
   2. nawołujących ddo dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a także propagujących przemoc, jak również treści aprobujących powyższe zachowania
   3. uznawanych powszechnie za kolidujące z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających zasady netykiety, w tym w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy pornograficznych
  7. Usługodawca zastrzega, że w ramach Forum nie mogą być prezentowane treści zawierające przekazy reklamowe, lub marketingowe, w tym treści z zakresu reklamy ukrytej.
  8. W ramach funkcjonowania Forum Użytkownik nie może prezentować treści chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej, do których rozpowszechniania nie jest uprawniony.
  9. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym do nie zamieszczania na Forum treści o cechach określonych w pkt. 5.6., 5.7., 5.8. i 5.10
  10. Niedopuszczalne tzw. podbijanie wątków w drodze jest zamieszczania wpisów nieposiadających treści.
  11. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje jako wiążące, iż w zakresie funkcjonowania Forum relacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą opiera się na zasadach właściwych dla usługi opisanej w art. 14 i art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którymi:
   1. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści danych i materiałów, pod kątem ich zgodności z prawem
   2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia dostępu do każdej treści zamieszczonej przez Użytkownika w przypadku, w którym poweźmie wiedzę lub uzyska informację o bezprawnym charakterze zamieszczonej wypowiedzi.
  12. Niezależnie od zasad określonych w pkt. 5.11 Użytkownik oświadcza, że akceptując postanowienia Regulaminu, przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw bezwzględnie obowiązujących, jak i uprawnień osób trzecich poprzez treść lub formę wypowiedzi zamieszczonych przez Użytkownika na Forum. W przypadku przedstawienia przez uprawniony organ lub osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, jakichkolwiek roszczeń, żądań lub zarzutów dotyczących naruszenia prawa poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownika na Forum Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego przejęcia na siebie wszelkich relacji i czynności prawnych w tym zakresie. W przypadku, w którym jakikolwiek sąd orzekający lub organ orzekłby o odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa poprzez zamieszczenie na Forum wpisu Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do realizacji w pełnym zakresie i na własny koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających wobec podmiotu uprawnionego oraz do pokrycia szkody, w zakres której wchodzić będą również, lecz nie wyłącznie, koszty postępowania i obsługi prawnej, w tym faktycznie poniesione koszty zastępstwa procesowego.
  13. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.11.2. Usługodawca w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa poprzez treść wypowiedzi na Forum ma uprawnienie do natychmiastowego i trwałego usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników a tym samym rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z powiadomieniem właściwych organów o fakcie naruszenia prawa
  14. W celu realizacji uprawnień Usługodawcy na wypadek naruszenia prawa lub zasad Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Użytkownika wpisów i wypowiedzi na Forum Usługodawca rejestruje Adresy IP Użytkowników i nadaje ID.
  15. Administrator Forum lub wskazany przez Administratora Forum moderator mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
  16. W przypadku, w którym wypowiedź kwalifikująca się do usunięcia dostępu, jako niedopuszczalna na podatnie Regulaminu i usunięta, będzie jednocześnie wpisem rozpoczynającym wątek dyskusji na Forum, jej usunięcie może spowodować niedostępność całego wątku wypowiedzi, bez względu na charakter i zawartość pozostałych wpisów.
  17. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wielokrotnie narusza zasady Regulaminu Administrator Forum lub moderator ma prawo do zablokowania dostępu do Forum poprzez zablokowanie adresu IP zablokowania Konta Użytkownika na czas określony lub bezterminowo, zablokowania możliwości zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.
  18. W ramach prezentacji zamieszczonej przez Użytkownika wypowiedzi na Forum może być uwidoczniona część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu przy zamieszczaniu wpisu.
  19. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum
  20. Zastrzeżenia, uwagi lub oświadczenia dotyczące funkcjonowania Forum lub zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa oraz Regulaminu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres internetowy webmaster@pb.pl.
  21. W celu uniknięcia wątpliwości Strony, oświadczają, że Forum, niezależnie kwalifikacji prawnej Portalu, jest wyodrębnioną częścią Portalu i nie stanowi prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
  22. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad funkcjonowania Forum stosuje się odpowiednio do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy do Materiałów
 6. Zasady subskrypcji Newsletterów
  1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w Portalu.
  2. Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
  3. Użytkownik, który dokonał zamówienia subskrypcji Newsletterów, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na adres mailowy wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy oraz innych podmiotów.
  4. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newsletterów na rzecz tego Użytkownika.
  5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  6. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnowania z Usługi lub zmiany parametrów (jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslletterów.
  8. Usługa subskrypcji Newsletterów może być bezpłatna albo płatna. W przypadku, w którym usługa ta jest płatna realizacja umowy w części dotyczącej dokonania zamówienia, wykonania płatności i rozpoczęcia usługi następuje według zasad właściwych dla korzystania ze Sklepu.
 7. Zasady korzystania ze Sklepu
  1. Dokonywanie zamówienia
   1. Usługodawca prowadzi poprzez Sklep sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Usługodawca zamieszcza na stronie sklep.pb.pl
   2. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę Usługodawcę w serwisie ulokowanych na stronie internetowej sklep.pb.pl przez 24 godziny na dobę.
   3. Użytkownik składa zamówienie, korzystając z funkcji zawierającej słowa „do Koszyka”. Potwierdzenie zamówienia ze strony Usługodawcy następuje poprzez list elektroniczny wysłany na wskazany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
   4. Użytkownik składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Usługodawcą.
   5. W ramach zamówienia realizowanego poprzez Koszyk Użytkownik dokonuje:
    1. wyboru zamawianych towarów i ich ilości
    2. oznaczenia sposobu dostawy
    3. oznaczenia adresu dostawy i danych na jakie ma być wystawiona faktura lub paragon, jeżeli jest inny niż adres dostawy
    4. wyboru formy płatności
   6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.
   7. Prezentacja towaru na stronach Sklepu nie oznacza gwarancji dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Usługodawca dokładać będzie staranności profesjonalnej, aby prezentacja towarów w Sklepie była aktualna.
   8. Prezentacja towarów na stronie sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu przez Użytkownika.
   9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny z powodu braku towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu, co powoduje efektywną niemożność realizacji zamówienia Użytkownika, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za towar – Usługodawca zwróci Użytkownikowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
   10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1.9 Usługodawca zastrzega możliwość spełnienia świadczenia zastępczego, w rozumieniu art. 12 ust 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a Użytkownik dopuszcza taką możliwość niezależnie od statusu Użytkownika.
   11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
   12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
   13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika.
  2. Zmiany w zamówieniach
   1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu dokonania płatności za zamówiony towar.
   2. Wprowadzanie zmian w zamówieniach możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika e-mailem pod adresem sklep@pb.pl lub telefonicznie pod numerem (0-22) 333 99 99. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako uprawnionego do Konta Użytkownika.
   3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Użytkownika, adresu dostawy czy rezygnacji z zamówienia będą przyjmowane do rozpatrzenia tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego w Koncie Użytkownika.
  3. Ceny
   1. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:
    1. zawierają informację o podatku VAT i ewentualnych opłatach celnych i przedstawiane są w złotych polskich,
    2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
   2. Ceną ostateczną i będąca elementem umowy sprzedaży jest cena produktu przedstawiona podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika
   3. Informacja na temat ostatecznej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów, przeprowadzania, kampanii akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian lub odwoływania. Uprawnienie powyższe nie wpływa ma treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
   5. Promocje w Sklepie podlegają łączeniu, jedynie w przypadku, w którym regulamin danej promocji opublikowany w serwisie Sklepu, przewiduje taką możliwość. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Usługodawcy do anulowania zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
   6. Aktualizacja cennika nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Użytkownika z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej umowy
  4. Formy płatności i realizacja zamówienia
   1. Zawierając umowę zakupu Użytkownik może wybrać następujące formy płatności ceny za zamówione towary z dostawą:
    1. przelew elektroniczny,
    2. przelew bankowy
    3. karta kredytowa
   2. W przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury. W wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia.
   3. Przy formach płatności określonych w pkt. 7.4.1. realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
   4. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
   5. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego, który otrzymał za pośrednictwem Sklepu. Kod rabatowy, z którego korzysta Użytkownik może zostać nabyty również przez podmioty inne niż Użytkownik, które uprawniły Użytkownika do korzystania z kodów.
   6. Kody rabatowe przyznawane są na okres ważności określony przy ich zakupie. Uprawnienia wynikające z nabycia kodu rabatowego nie mogą być łączone z innymi kodami rabatowymi lub promocjami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej promocji.
   7. W przypadku wybranych towarów, rodzajów produktów lub w zależności od liczby zamawianych towarów produktów Usługodawcy przysługuje uprawnienie do modyfikowania ogólnych zasad dotyczących dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
   8. Jeżeli Użytkownik nie dokona odbioru przynajmniej trzech zamówień Usługodawca może dokonać indywidualnego wyłączenia określonych sposób dostawy lub form płatności dla tego Użytkownika. Włączenie to może zostać anulowane jeżeli Użytkownik dokona i odbierze przynajmniej trzy zamówienia opłacone z góry.
  5. Czas wykonywania zamówień
   1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy płatności za zamówienie, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących zasad realizacji prenumeraty poligraficznych edycji Materiałów. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
   2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej - na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych - lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Użytkownika.
   3. W przypadku realizacji dostawy na terenie Polski
    1. za pośrednictwem Poczty Polskiej - przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi
     1. dla przesyłki priorytetowej 2 (dwa) dni robocze,
     2. dla przesyłki ekonomicznej 3-5 (trzy do pięciu) dni roboczych
    2. za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 1 (jeden) dzień roboczy
   4. W przypadku realizacji dostawy na terenie Unii Europejskiej
    1. za pośrednictwem Poczty Polskiej dla przesyłki ekonomicznej przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy 10 (dziesięć) dni roboczych,
    2. za pośrednictwem firmy kurierskiej, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-5 (dwa do pięciu) dni roboczych
   5. W przypadku realizacji dostawy poza Unię Europejską,
    1. za pośrednictwem przesyłki ekonomicznej, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-6 (dwa do sześciu tygodni) tygodni,
    2. za pośrednictwem przesyłki priorytetowej, przewidywany czas dostawy 1-2 (jeden do dwóch) tygodni,
    3. za pośrednictwem przesyłki kurierskiej POCZTEX, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-4 (dwa do czterech dni roboczych.
   6. Terminy dostawy określone w pkt. 7.5.3. – 7.5.5. są terminami orientacyjnymi deklarowanymi przez Pocztę Polską lub i standardowymi terminami oferowanymi przez firmę kurierską.
   7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika, jak również za opóźnienia lub brak dostawy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
  6. Ogólne warunki dokonywania reklamacji
   1. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do pisemnej reklamacji Użytkownika zgłoszonej na adres Usługodawcy i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania
   2. Warunkiem rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji Użytkownika jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Usługodawcy.
   3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Usługodawca zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca w terminie do 30 (trzydziestu) dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
   4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Użytkownika.
   5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Usługodawcy Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem.
  7. Gwarancja
   1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu są objęte gwarancją w przypadku, w którym gwarancji udziela producent towaru lub jego dystrybutor. Usługodawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary, których nie jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.
   2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik realizuje uprawnienia z gwarancji wobec producenta lub dystrybutora. Uprawnienia takie Użytkownik wykonuje bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).
  8. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru
   1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, za które nie została jeszcze uiszczona opłata kontaktując się z działem obsługi Użytkownika funkcjonującym w ramach Sklepu.
   2. W przypadku w którym sprzedaż została zrealizowana poprzez wydanie towaru Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru, jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wydania mu towaru złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
   3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem z wypełnioną częścią "zwrot".
   4. W przypadku poprawnego zrealizowania przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Usługodawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych na podany numer konta przez Użytkownika. Usługodawca nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
   5. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli towar był używany lub nosi ślady używania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony, jak również w przypadku, w którym towar odsyłany nie jest zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, z kompletną jego zawartością.
   6. Strony uznają za wiążące w zakresie stosowania Regulaminu zasady określone w art. 10 ust. 3 ustawy, z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie, z którymi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu, w przypadku
    1. nabycia nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
    2. nabycia świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
    3. dostarczania przez Usługodawcę prasy,
  9. Zasady realizacji prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu i magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywanych w ramach pakietu Prenumerata Pulsu Biznesu
   1. Prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu i magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywane są wraz z nabyciem Pakietu Prenumerata Pulsu Biznesu zgodnie z pkt. 2.4. Regulaminu.
   2. Czas realizacji zamówienia prenumeraty liczony jest od dnia potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia na prenumeratę.
   3. Prenumerata poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez dystrybutorów prasy działających na danym terenie. Koszt przesyłki pokrywa Usługodawca.
   4. Termin wysyłki prenumeraty Prenumerata poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu uzależniony jest od wyboru dostawcy prenumeraty. Szczegółowe terminy i dostawcy prenumeraty opisane są w dokumencie Warunki dostawy.
   5. Reklamacje w zakresie dostawy poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu należy zgłaszać zgodnie zasadami przyjętymi dla reklamacji towarów zakupionych w za pośrednictwem Sklepu.
   6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od wpływu reklamacji.
   7. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 3 dniach od ukazania się danego numeru gazety na rynku.
   8. Reklamację dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.
   9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca uzupełni braki lub wymieni wadliwy egzemplarz.
   10. Cena nabycia Pakietu obejmującego prenumeratę nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.
   11. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie okresu prenumeraty po upływie jej okresu, na warunkach obowiązujących w dacie rozpoczęcia nowego okresu prenumeraty.
   12. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z kontynuacji prenumeraty zawiadamiając o tym Usługodawcę przed końcem okresu aktywnej prenumeraty.
   13. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z rezygnacją z kontynuacji prenumeraty przed końcem okresu obowiązującej prenumeraty.
   14. Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu nabywanej w ramach Pakietu stosuje się do realizacji prenumeraty poligraficznej edycji każdego innego Materiału dostępnej za pośrednictwem Sklepu.
  10. Zasady realizacji elektronicznej prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywanych w ramach pakietu E-Prenumerata Pulsu Biznesu
   1. Elektroniczne prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywane są wraz z nabyciem Pakietu E-Prenumerata Pulsu Biznesu zgodnie z pkt. 2.4. Regulaminu.
   2. Po dokonaniu płatności z tytułu nabycia Pakietu Użytkownik otrzyma link aktywacyjny na adres internetowy podany w Koncie Użytkownika, gdzie hasłem dostępu będzie hasło wprowadzone w Koncie Użytkownika i stosowane przy uprzednim logowaniu się Użytkownika w Portalu
   3. E-wydanie dziennika Puls Biznesu oraz e-wydanie magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend jest dostępne o 24.00 w dniu wydania.
   4. Reklamacje w zakresie realizacji elektronicznej prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend należy zgłaszać zgodnie zasadami przyjętymi dla reklamacji towarów zakupionych w za pośrednictwem Sklepu.
   5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od wpływu reklamacji.
   6. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 3 dniach od ukazania się danego numeru gazety na rynku.
   7. Reklamację dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.
   8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca naprawi uszkodzone pliki lub linki e-wydania.
   9. Cena nabycia Pakietu obejmującego e-prenumeratę nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.
   10. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie okresu e-prenumeraty po upływie jej okresu, na warunkach obowiązujących w dacie rozpoczęcia nowego okresu prenumeraty.
   11. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z kontynuacji prenumeraty zawiadamiając o tym Usługodawcę przed końcem okresu aktywnej prenumeraty.
   12. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z rezygnacją z kontynuacji prenumeraty przed końcem okresu obowiązującej prenumeraty.
   13. Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji elektronicznej prenumeraty prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywanej w ramach Pakietu stosuje się do realizacji prenumeraty elektronicznej każdego innego Materiału dostępnej za pośrednictwem Sklepu.
  11. Zasady odpłatnego udostępniania Materiałów poprzez trwałe pobranie plików elektronicznych
   1. Użytkownik może składać zamówienia i nabywać prawo do pobrania pliku elektronicznego dostępnego odpłatnie w Sklepie, na zasadach właściwych dla zakupu towarów w Sklepie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
   2. Usługodawca nie przyjmie zamówienia, w którym jednocześnie będzie się znajdował plik PDF, Excel, Word, PPT oraz produkt z innej kategorii. W takim przypadku zamówienie będzie dzielone na dwa lub większa ilość zamówień i stosowana ilość i rodzaj wysyłek.
   3. Zamówienie zawierające pliki PDF, Excel, Word, PPT oraz inne Materiały w wersji elektronicznej dostępne w Sklepie zostaje przekazane do realizacji z chwilą otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności.
   4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika, która będzie zawierała potwierdzenia otrzymania należności oraz instrukcję sposobu pobrania pliku.
   5. W przypadku, w którym zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika. W przypadku uprzedniego dokonania płatności Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
   6. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia - odstąpienia od umowy nabycia prawa pobrania pliku - do momentu pobrania pliku.
   7. W przypadku, rezygnacji z zamówienia po opłaceniu go przez Użytkownika a przed pobraniem pliku Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
   8. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu pliku przez Użytkownika.
   9. W celu realizacji nabytego uprawnienia do trwałego pobrania pliku PDF, Excel lub innych dokumentów w wersji elektronicznej Użytkownik korzysta z funkcji „Pobierz” dostępnej poprzez ikonę znajdująca się przy produkcie. Po jej użyciu zostanie udostępniony plik do pobrania.
   10. W celu pobrania pliku PDF, Excel, który jest chroniony DRM użytkownik musi dysponować oprogramowaniem Adobe Digital Editions.
   11. W przypadku produktu wieloplikowego wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
   12. Treść wszystkich Materiałów zawartych w plikach elektronicznych pobranych odpłatnie na powyższych zasadach objęta jest ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   13. Poprzez nabycie prawa do trwałego poboru pliku elektronicznego Użytkownik nabywa wyłącznie uprawnienie do korzystania z pliku i jego treści w zakresie własnego użytku osobistego. Użytkownik nie może udostępniać wyżej wymienionych plików innym osobom.
   14. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
    1. zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu pobranych plików elektronicznych w całości lub w jakimkolwiek fragmencie;
    2. dokonywania zmian w plikach oraz ich treści
    3. eksploatacji komercyjnej pobranych plików w jakiejkolwiek formie i na jakikolwiek polach eksploatacji
    4. tworzenia kopii plików i ich udostępniania w sieci Internet, jak również hostowania plików połączonego z ich publikacją lub ograniczonym nawet udostępnianiem.
   15. Użytkownik zobowiązuje się do staranności w zakresie ochrony pobranych plików przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
   16. W przypadku, w którym Użytkownik użytkuje plik niezgodnie z zasadami prawa powszechnego lub Regulaminu Usługodawca zastrzega wszelkie roszczenia z tym związane, jak również konieczność zawiadomienia właściwych organów.
   17. Użytkownik może zgłosić reklamacje dotyczącą nabycia prawa do poboru pliku elektronicznego, w przypadku, gdy plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się z innych przyczyn
 8. Dane osobowe
  1. Dokonując rejestracji w Portalu poprzez wypełnienie Formularza Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych Użytkownika przekazanych w Formularzu oraz wszystkich innych oświadczeniach składanych w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu, w bazie danych Usługodawcy oraz Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie przez te podmioty, w celach wykonywania Usług a także w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę lub jakikolwiek inny podmiot lub organ korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia i dochodzenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzane przez Usługodawcę m.in. następujące dane osobowe:
   1. nazwisko i imiona,
   2. numer NIP,
   3. adres zamieszkania, siedziby lub pobytu,
   4. adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, siedziby lub pobytu,
   5. adres poczty elektronicznej,
   6. numer telefonu i/lub faksu,
   7. data urodzenia.
  4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
  5. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  6. Użytkownika ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, korzystając z Konta i Profilu Użytkownika.
  7. Na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
  8. Usługodawca może używać plików „cookies” Użytkownika.
  9. Na zasadach określonych w pkt. 8.1 – 8.8 Usługodawca może przetwarzać również dane wynikające z korzystania z Usług a dotyczące: Adresu IP i IP, faktu i okresów każdorazowego korzystania przez Użytkownika z Usług oraz oznaczeń identyfikujących Użytkownika, przypisanych mu w oparciu o dane, o których mowa w pkt. 8.3
 9. Rozwiązanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu
  1. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika
  2. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Usługodawcę poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zawieszone może zostać w całości lub w części jej wykonywanie, w przypadkach określonych w Regulaminie.
  3. Umowa o zakup towaru zawarta na zasadach Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może być rozwiązana poprzez odstąpienie od umowy na zasadach określonych w szczegółowych regulacjach Regulaminu dotyczących funkcjonowania Sklepu.
  4. Użytkownik i Usługodawca przyjmują następujące reguły rozwiązania umowy w zakresie objęty nabyciem Pakietu:
   1. w części, w której nabycie Pakietu wywołuje skutek w postaci prenumeraty poligraficznych i elektronicznych wydań materiałów prasowych Strony, niezależnie od statusu Użytkownika, w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, za obowiązującą w tej części regułę wyrażoną w art. 10 ust. 3 pkt. 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny, zgodnie z którą Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, w tej części w okresie trwania prenumeraty,
   2. w części, w której nabycie Pakietu wywołuje skutek w postaci zobowiązania Usługodawcy do świadczenia Usługi Strony, niezależnie od statusu Użytkownika, w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, za obowiązującą w tej części regułę wyrażoną w art. 10 ust 3 pkt. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę a Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, w którym Usługodawca rozpocznie realizację Usługi przed tym terminem prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
   3. w przypadku, w którym w zakresie umowy objętej nabyciem Pakietu Użytkownikowi przysługiwało będzie skuteczne prawo do odstąpienia od umowy a Użytkownik z prawa tego skorzysta umowa wygasa w zakresie objętym świadczeniem Usług a jej przedmiot ograniczony zostaje do realizacji prenumeraty. W przypadku takim Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Użytkownika kwot świadczonych przez Użytkownika w celu nabycia Pakietu w części niewykorzystanej przez Użytkownika, z pominięciem wartości prenumeraty, która podlega kontynuacji.
  5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Użytkownika w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych pozostają w mocy.
  7. W każdym przypadku odstąpienia od umowy pozostają w mocy jako wiążące Strony wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad udostępniania i korzystania z Materiałów oraz skutków prawnych korzystania przez Użytkownika z Usług z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
 10. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzania zmian treści Regulaminu.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w formie tekstu jednolitego.
  3. Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo prasowe.
  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych a jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu