Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Regulamin

Regulamin Konkursu Siła Przyciągania (edycja I – 2016)


§1 Organizacja Konkursu Siła Przyciągania


Organizatorem Konkursu Siła Przyciągania (dalej „Konkurs”) jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu


Art. 1

Konkurs przygotowywany przy współpracy poniższych podmiotów:
1.    Partner strategiczny Konkursu: Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.
2.    Partner merytoryczny Konkursu: PwC Polska sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, (dalej PwC).
3.    Partner Konkursu: Orange Polska, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.


Art. 2

Konkurs to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie przedsiębiorstw działających w Polsce, które w najbardziej skuteczny i innowacyjny sposób prowadzą działania z zakresu Employer Brandingu.§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie


Art. 1

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę.

Art. 2

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne na każdym etapie.

Art. 3

Aby zgłosić firmę do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dalej „Formularz”), znajdujący się na stronie Konkursu http://silaprzyciagania.pl/ oraz przesłać prezentację zawierającą informacje podane w opisie kategorii.


Art. 4

W postępowaniu konkursowym będą uwzględniane jedynie Formularze wypełnione za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej. Wypełnianie Formularzy odbywa się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie we wskazanym do tego miejscu.

Art. 5

Wypełnienie Formularza jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i wyrażeniem zgody na przekazanie partnerom konkursu oraz członkom kapituły konkursowej danych kontaktowych osoby wypełniającej Formularz oraz informacji o reprezentowanej przez nią firmie, jak również wszelkich prezentacji i materiałów załączanych do Formularza a dotyczących praktyk w zakresie Employer Brandingu , a także na przetwarzanie tych danych do celów postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także do publikacji wyników.

Art. 6

Wypełnienie Formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez Kapitułę konkursu oceny zaprezentowanych rozwiązań.§3 Metodyka Konkursu


Art. 1

Ocena poszczególnych rozwiązań będzie dokonywana na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik do Formularza.
Prezentacja powinna zawierać informacje wymienione w opisie kategorii i może  zawierać materiały zaprezentowane w formie plików: „.pdf”, obrazów (np. screenshotów) ze stron i innych źródeł lub też linków do stron www prezentujących zgłaszane rozwiązania.

Art. 2

Rozwiązania z poszczególnych firm mogą być zgłaszane w ramach poniższych kategorii:
Kampania employer branding
o    Najlepsza kampania employer branding
o    Najlepsza kampania employer branding dla milennialsów
o    Najlepsza inicjatywa „out of the box”
o    Najskuteczniejsze niskobudżetowa inicjatywa employer branding  
Proces rekrutacji
o    Employer branding w procesie rekrutacji
o    Innowacja w rekrutacji – candidate interaction
Retencja
o    Najlepszy program wdrożenia nowego pracownika (onboarding program)
o    Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników
o    Najlepszy program zarządzania talentami
 
Ponadto Kapituła konkursu przyzna jednej firmie miano „Master Champion” Siły Przyciągania.

Art. 3

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę rozwiązań – każde na  oddzielnym  Formularzu.

Art. 4

Zgłoszenia dotyczą praktyk i inicjatyw, które funkcjonowały (tzn. przynajmniej połowa czasu inicjatywy) po 1 stycznia 2015 r.

Art. 5

Organizator i Partnerzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszeń – w szczególności zgłoszeń przedsiębiorstw, w stosunku do których może wystąpić konflikt interesów. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, informacje dotyczące zgłaszającego zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia. O wystąpieniu takiej sytuacji, zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną.


§4 Zasady Oceny


Art. 1

Formularze będą oceniane – w poszczególnych kategoriach – wg. orientacyjnych kryteriów, które dla każdej kategorii opisane są na stronie silaprzyciagania.pl/kategorie.


Art. 2

Zgłoszenia będą oceniane przez Kapitułę, której członków powołuje Organizator.


Art. 3

Kapituła wskaże po jednym zwycięzcy (dalej „Laureat”) każdej kategorii.

Art. 4

Kapituła podejmie decyzję o znaczeniu poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie danego zgłoszenia, przypisując określone wagi poszczególnym kryteriom.

Art. 5

Po otrzymaniu zgłoszeń  Kapituła przystąpi do oceny wg. skali punktowej dla każdej z kategorii. Przemnożenie punktów uzyskanych w danej kategorii przez wagę przypisaną danym kategoriom przez Kapitułę, da po zsumowaniu końcowy wynik dla danego Uczestnika.

Art. 6

Kapituła zastrzega sobie prawo osobistego skontaktowania się z wybranymi uczestnikami Konkursu, w przypadku kiedy będzie to konieczne dla rzetelnej oceny zgłoszenia i podjęcia decyzji o przyznawanej punktacji.

Art. 7

W przypadku uzyskania takich samych wyników końcowych dla dwóch firm, Kapituła może przyznać równorzędne nagrody lub podjąć decyzję o ponownym głosowaniu nad zgłoszeniami o tych samych wynikach.

Art. 8

Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu, Kapituła zobowiązana jest do zachowania poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.

Art. 9

Wszelkie niejednoznaczne przypadki i wymagające dodatkowych interpretacji przypadki rozstrzyga Kapituła.

Art. 10

Decyzje Kapituły nie podlegają odwołaniu.

§6 Terminy


Art. 1

Konkurs trwa od 23 czerwca do 10 października 2016 r.  do godz. 12.00. Poprzez trwanie Konkursu rozumie się łącznie czas na zgłoszenie przedsiębiorstwa do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza.


Art. 2

Obrady Kapituły zaplanowane są w terminie od 10 października do 25 października 2016 r.


Art. 3

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie a Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni podczas gali, która odbędzie się w październiku. Udział w gali jest bezpłatny, a jej dokładny termin zostanie podany we wrześniu 2016 r.

Art. 4

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich wymienionych wyżej terminów. O dokonanych zmianach Organizator zamieści informacje na stronie internetowej Konkursu.


§7 Postanowienia końcowe

Art. 1

Nazwy firm uczestniczących w Konkursie mogą być wykorzystywane na potrzeby redakcji „Pulsu Biznesu” oraz w celach promocji Konkursu przez Organizatorów i Partnerów.


Art. 2

Laureaci otrzymują prawo posługiwania się logotypem ”Siła przyciągania” w celach promocyjnych przez 12 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

Art. 3

Dane zawarte w formularzu mogą być przetwarzane przez Organizatorów w celach badawczych lub redakcyjnych, tj. mogą zostać opublikowane w całości lub częściowo. Case studies  Laureatów mogą zostać opublikowane w materiale podsumowującym Konkurs, który ukaże się w "Pulsie Biznesu".


Art. 4

Organizator informuje, że rejestruje przebieg gali wykonując fotografie lub nagarnia wideo, w celach informacyjnych. Utrwalony materiał może być publikowany na łamach dziennika "Puls Biznesu" oraz w serwisach internetowych do których prawa przysługują Organizatorowi (m.in. działającym w domenach pb.pl oraz silaprzyciagania.pl), sprawozdaniach z przebiegu Konkursu i uroczystości, w relacjach przeprowadzanych przez media oraz materiałach i informacjach zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Konkursu.

Art. 5

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi. Zmieniony regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu.

Art. 6

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.