Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Regulamin

Regulamin Konkursu Siła Przyciągania (edycja II – 2017)


§1 Organizacja Konkursu Siła Przyciągania

 

Organizatorem Konkursu Siła Przyciągania (dalej „Konkurs”) jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”.


Art. 1


Konkurs przygotowywany przy współpracy poniższych podmiotów:
1.    Partner strategiczny Konkursu: Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.
2.    Partner merytoryczny Konkursu: PwC Polska sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, (dalej PwC).
3.    Partner Konkursu: Orange Polska, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

Art. 2


Konkurs to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie przedsiębiorstw działających w Polsce, które w najbardziej skuteczny i innowacyjny sposób prowadzą działania z zakresu Employer Brandingu.


§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie


Art. 1


W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę. Jeśli firmę w zakresie employer branding obsługuje agencja – zgłoszenia może dokonać firma lub agencja (za zgodą firmy), jednak nagroda za kampanię będzie przyznana firmie, nie agencji. Jeśli firma zgłasza rozwiązanie technologiczne zaprojektowane przez inną firmę (dostawcę rozwiązania), nagrodzona może zostać firma, która rozwiązanie wdrożyła i użytkuje, nie dostawca.


Art. 2


Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne na każdym etapie.


Art. 3


Aby zgłosić firmę do udziału, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dalej „Formularz”), znajdujący się na stronie Konkursu http://silaprzyciagania.pl/ oraz przesłać prezentację zawierającą informacje podane w opisie kategorii oraz spełniającą określone kryteria techniczne opisane dalej.


Art. 4


W postępowaniu konkursowym będą uwzględniane jedynie Formularze wypełnione za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej. Wypełnianie Formularzy odbywa się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie we wskazanym do tego miejscu.


Art. 5


Wypełnienie Formularza jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.


Art. 6


Wypełnienie Formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez Kapituły konkursu oceny zaprezentowanych rozwiązań.§3 Metodyka KonkursuArt. 1


Ocena poszczególnych rozwiązań będzie dokonywana na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik do Formularza.
Prezentacja powinna zawierać informacje wymienione w opisie kategorii i może  zawierać materiały zaprezentowane w formie plików: „.pdf”, obrazów (np. screenshotów) ze stron i innych źródeł lub też linków do stron www prezentujących zgłaszane rozwiązania. Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja”, która znajduje się w każdym opisie kategorii. Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.


Art. 2


Rozwiązania z poszczególnych firm mogą być zgłaszane w ramach poniższych kategorii:
Kampania employer branding
o    Najlepsza kampania employer branding
o    Najlepsza kampania employer branding dla milenialsów
o    Najlepsza inicjatywa „out of the box”
o    Najskuteczniejsze niskobudżetowa inicjatywa employer branding 
Proces rekrutacji
o    Najlepszy proces rekrutacyjny
o    Innowacja w rekrutacji – candidate interaction
Retencja
o    Najlepszy program wdrożenia nowego pracownika (onboarding program)
o    Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników
o    Najlepszy program zarządzania talentami
 HR Tech
Ponadto Kapituła konkursu przyzna jednej firmie miano „Master Champion” Siły Przyciągania.


Art. 3


Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę rozwiązań – każde na  oddzielnym  Formularzu. Jedno rozwiązanie może być zgłoszone w różnych kategoriach, jednak prezentacja musi zawierać listę elementów wymaganych dla danej kategorii – nie należy załączać dokładnie takich samych prezentacji do zgłoszeń w różnych kategoriach.


Art. 4


Zgłoszenia dotyczą praktyk i inicjatyw, które funkcjonowały (tzn. przynajmniej połowa czasu inicjatywy) po 1 stycznia 2016 r.


Art. 5


Organizator i Partnerzy rezerwują sobie prawo do selekcji zgłoszeń – w szczególności zgłoszeń przedsiębiorstw, w stosunku do których może wystąpić konflikt interesów i zgłoszeń, które nie spełniają warunków opisanych w regulaminie. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, informacje dotyczące zgłaszającego zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia. O wystąpieniu takiej sytuacji, zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną.


§4 Zasady Oceny


Art. 1


Formularze będą oceniane – w poszczególnych kategoriach – wg. orientacyjnych kryteriów, które dla każdej kategorii opisane są na stronie silaprzyciagania.pl/kategorie.


Art. 2


Zgłoszenia będą oceniane przez Kapitułę oraz Kapitułę Milenialsów (dalej „Kapituły”), których członków powołuje Organizator.


Art. 3


Kapituła wskaże po jednym zwycięzcy (dalej „Laureat”) każdej kategorii. Laureatów w kategorii „Najlepsza kampania employer branding dla milenialsów” wskaże Kapituła Milenialsów.


Art. 4


Kapituły podejmą decyzję o znaczeniu poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie danego zgłoszenia, przypisując określone wagi poszczególnym kryteriom.


Art. 5


Po otrzymaniu zgłoszeń  Kapituły przystąpią do oceny wg. skali punktowej dla każdej z kategorii. Przemnożenie punktów uzyskanych w danej kategorii przez wagę przypisaną danym kategoriom przez Kapituły, da po zsumowaniu końcowy wynik dla danego Uczestnika.


Art. 6


Kapituły zastrzegają sobie prawo osobistego skontaktowania się z wybranymi uczestnikami Konkursu, w przypadku kiedy będzie to konieczne dla rzetelnej oceny zgłoszenia i podjęcia decyzji o przyznawanej punktacji.


Art. 7


W przypadku uzyskania takich samych wyników końcowych dla dwóch firm, Kapituła może przyznać równorzędne nagrody lub podjąć decyzję o ponownym głosowaniu nad zgłoszeniami o tych samych wynikach.


Art. 8


Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu, Kapituły zobowiązane są do zachowania poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.


Art. 9


Wszelkie niejednoznaczne przypadki i wymagające dodatkowych interpretacji przypadki rozstrzygają Kapituły.


Art. 10


Decyzje Kapituł nie podlegają odwołaniu.§6 Terminy

Art. 1


Konkurs trwa od 26 czerwca do 9 października 2017 r. do godz. 12.00.  Poprzez trwanie Konkursu rozumie się łącznie czas na zgłoszenie przedsiębiorstwa do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza.


Art. 2


Obrady Kapituły zaplanowane są w terminie od 9 października do 25 października 2017 r.


Art. 3


1.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie, poprzez ich publikację w  dodatku w Pulsie Biznesu i stronach internetowych Organizatora: silaprzyciagania.pl i pb.pl, a Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni podczas gali, która odbędzie się 14 listopada. Udział w gali jest bezpłatny i zarezerwowany wyłącznie dla osób zaproszonych przez Organizatora.
2.    Biorąc pod uwagę charakter Konkursu oraz warunki jego rozstrzygnięcia i założenie dotyczące publikacji wyników Konkursu, w przypadku, gdy podczas takiej publikacji dochodzić będzie do przetwarzania danych osobowych, konieczne będzie wyrażenie zgody obejmującej takie działanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby zrealizować powyższy cel.


Art. 4


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich wymienionych wyżej terminów. O dokonanych zmianach Organizator zamieści informacje na stronie internetowej Konkursu.§7 Postanowienia końcowe


Art. 1


Nazwy firm uczestniczących w Konkursie mogą być wykorzystywane na potrzeby redakcji „Pulsu Biznesu” oraz w celach promocji Konkursu przez Organizatorów i Partnerów. W przypadku, gdy firmę podmiotu uczestniczącego w Konkursie stanowi imię i nazwisko przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, taka osoba zostanie poproszona o zgodę na udostępnienie danych w ww. zakresie w celu promocji Konkursu.


Art. 2


Laureaci otrzymują prawo posługiwania się logotypem ”Siła przyciągania” w celach promocyjnych przez 12 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.


Art. 3


Dane zawarte w formularzu, niestanowiące danych osobowych, mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach badawczych lub redakcyjnych, tj. mogą zostać opublikowane w całości lub częściowo. Case studies  Laureatów mogą zostać opublikowane w materiale podsumowującym Konkurs, który ukaże się w "Pulsie Biznesu".Art. 4

1.    Organizator informuje, że rejestruje przebieg gali wykonując fotografie oraz nagarnia wideo, w celach informacyjnych. Utrwalony materiał może być publikowany na łamach dziennika "Puls Biznesu" oraz w serwisach internetowych do których prawa przysługują Organizatorowi (m.in. działającym w domenach pb.pl oraz silaprzyciagania.pl), sprawozdaniach z przebiegu Konkursu i uroczystości, w relacjach przeprowadzanych przez media oraz materiałach i informacjach zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Konkursu.
2.    W związku z charakterem realizacji Konkursu i gali w przypadku, gdy publikowane informacje stanowią dane osobowe, osoba, której te dane dotyczą powinna wyrazić Organizatorowi zgodę na ich udostępnienie w ww. celu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w gali.

 

Art. 5


1.    W przypadku, gdy informacje przetwarzane w ramach realizacji Konkursu stanowią dane osobowe informujemy, że ich administratorem jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w oparciu o Regulamin, w tym przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, koordynacji gali, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, czy bieżącego kontaktu.
2.    W trakcie zgłoszeń do Rankingu osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy może zostać poproszona o wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
4.    W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca Uczestnika Konkursu nie zawsze jest tożsama z Uczestnikiem Konkursu informujemy, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe Uczestnika Konkursu (gdy jest on osobą fizyczną, w tym prowadzącym działalność gospodarczą) lub jego reprezentantów wyłącznie, gdy ma to tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Uczestnika Konkursu, w tym oświadczeń zgody. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.
5.    Dane osobowe do kontaktu z osobą wypełniająca Formularz oraz dotyczące informacji o reprezentowanej przez nią firmie mogą zostać przekazane członkom kapituły konkursowej wyłącznie w celu koniecznym do prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości czy rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Art. 6


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi. Zmieniony regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu.


Art. 7


Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.