100 zmian dla przedsiębiorców to dopiero początek

opublikowano: 09-06-2016, 22:00

Plan Morawieckiego Administracja ma być bardziej przyjazna, 
kontrole mniej dokuczliwe, długi łatwiejsze do odzyskania. 
Tylko na obniżkę podatków na razie trudno liczyć

Ujrzał właśnie światło dzienne pakiet ułatwień dla firm zapowiadany w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wicepremier, szef resortu rozwoju Mateusz Morawiecki wraz z wiceministrem Mariuszem Haładyjem oficjalnie odsłonili szczegóły ponad 100 usprawnień przygotowanych dla przedsiębiorców. Resort planuje przedstawić jesienią drugi pakiet proprzedsiębiorczy, który ma m.in. dotyczyć tzw. konstytucji biznesu.

— Chcemy tym pakietem wesprzeć całą rzeszę 2 mln przedsiębiorców. Także po to, aby mogli oni tworzyć lepsze miejsca pracy — mówił wicepremier, szef resortu rozwoju Mateusz Morawiecki podczas wspólnej z wiceministrem Mariuszem Haładyjem prezentacji pakietu „100 zmian dla firm”.
Zobacz więcej

PAKIET WSPARCIA:

— Chcemy tym pakietem wesprzeć całą rzeszę 2 mln przedsiębiorców. Także po to, aby mogli oni tworzyć lepsze miejsca pracy — mówił wicepremier, szef resortu rozwoju Mateusz Morawiecki podczas wspólnej z wiceministrem Mariuszem Haładyjem prezentacji pakietu „100 zmian dla firm”. Marek Wiśniewski

Na ten pierwszy składa się wiele zmian istotnych dla bardzo małych firm. Część rozwiązań znajduje się na razie w fazie koncepcji, ale większość za chwilę zostanie przekazanych do konsultacji i uzgodnień w postaci konkretnych projektów regulacji prawnych.
— W tym miesiącu przystąpimy do intensywnych prac — zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Przyjazna ręka państwa
Jak podkreślał, państwo chce przygotowanym pakietem wspierać polskich przedsiębiorców, już prawie dwumilionową ich rzeszę.
— Chcemy niewidzialną rękę rynku wesprzeć widzialną ręką państwa, która ma być przyjazna w tym sensie, że ma to być państwo silne dla silnych i wyrozumiałe dla słabszych — mówił wicepremier o filozofii działania nie tylko pomiędzy administracją publiczną i państwem, ale też władzą publiczną i przedsiębiorcami.
W pakiecie Ministerstwa Rozwoju (MR) reformę procedur administracyjnych postawiono na pierwszym miejscu. Ma rozwiązać jeden z kluczowych problemów, jakim jest formalizm i przewlekłość tych procedur.

— Znamy przypadek, gdy jedną sprawę odesłano aż do 16 różnych instancji, a inna przez takie procedury trwała 20 lat — powiedział Mariusz Haładyj.

Reforma zakłada załatwianie spraw przede wszystkim w pierwszej instancji. Poza tym przewiduje np. rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony, dążenie organu do polubownego załatwienia sprawy, możliwość wykorzystania mediacji (między stronami o spornych interesach lub między organem a stroną), a także wprowadzenie umowy administracyjnej jako alternatywnego sposobu rozstrzygania spraw.

Kolejne rozwiązania to szybki i prosty tryb załatwiania mało skomplikowanych spraw, w tym milczące jej załatwienie zgodnie z żądaniem strony w określonych rodzajach spraw przez upływ czasu lub niezgłoszenie sprzeciwu przez organ. Inaczej też mają być wymierzane kary.


— Kary są potrzebne, gdy ktoś złamie przepisy, ale muszą być proporcjonalne do przewinienia. Nie chcemy, aby w Polsce łatwiej było uniewinnić kogoś, kto naruszy prawo, niż tego, kto się zagubi w gąszczu przepisów — stwierdził Mateusz Morawiecki.
MR proponuje wprowadzenie dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od ich nałożenia, terminów i warunków udzielania ulg, takich jak raty, odroczenie, przedawnienia.

Mniej uciążliwe kontrole
Kontrolowanie przedsiębiorców już kilkakrotnie było przedmiotem tzw. deregulacji. MR podkreśla, że kontroli wciąż jest dużo, a może je przeprowadzać kilkadziesiąt instytucji, w tym urzędy skarbowe, ZUS, inspekcje sanitarna i pracy czy urzędy celne. Przedsiębiorcy skarżą się na dużą uciążliwość i uznaniowość kontroli, a także na zmieniające się interpretacje prawa, dokonywane przez urzędy, na skutek których można być pociągniętym do odpowiedzialności za działanie w myśl dawnej wykładni.

— Konsekwencje dla przedsiębiorców, wynikające ze zmiany interpretacji nie powinny sięgać wstecz — podkreślił Mariusz Haładyj.

Pakiet zapowiada, że w takich sytuacjach nowa wykładnia organu kontroli ma być obowiązująca na przyszłość i nie może być przesłanką odpowiedzialności przedsiębiorcy za zdarzenia przeszłe. Przewiduje ponadto przeprowadzanie kontroli przede wszystkim tam, gdzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest największe.

Ponadto przedsiębiorca będzie mógł złożyć skargę do sądu na postanowienie kontrolującego przedłużające czas trwania kontroli. Zapowiedziano też możliwość prowadzenia wspólnych czynności kontrolnych różnych organów, jeśli dotyczą tego samego przedmiotu, oraz zakaz ponownej kontroli, gdy ma ona dotyczyć zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą.

Zachęta do zatrudniania
MR chce ułatwić najmniejszym przedsiębiorcom podejmowanie decyzji o ich rozwoju. Obecne przepisy zniechęcają ich do zatrudniania więcej niż 19 pracowników, bo to wymaga np. utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przygotowania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy.
— W efekcie przedsiębiorcy unikają zwiększania zatrudnienia albo nie przyjmują na etat, lecz na umowy cywilnoprawne, wreszcie sztucznie dzielą firmy — zwrócił uwagę wiceminister.


Stąd pomysł, aby podnieść z 20 do 50 pracowników progu, od którego istniałby obowiązek tworzenia funduszu socjalnego i ustalania wspomnianych regulaminów. Poza tym pracodawca zatrudniający co najmniej 20, a mniej niż 50 pracowników musiałby to zrobić tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
Przygotowano też inne ułatwienia dla pracodawców. Będą mieli wybór, czy prowadzić akta i dokumentację pracowniczą tradycyjnie, czy w postaci elektronicznej. Skrócony zostanie czas przechowywania ich do 7-10 lat po odejściu pracownika, z obecnych 50 lat.


— Nigdzie indziej ten okres nie trwa tak długo jak w Polsce. W innych krajach zwykle kilka lat, a najdłużej 10 — podkreślił wicepremier.
Po skróceniu czasu obowiązkowego przechowywania dokumentacji przez pracodawców będzie ona przekazywana do ZUS.

MR proponuje również poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności. Ponadto zapowiada zmniejszenie o 30 proc. wynikających z przepisów o BHP obowiązków szkoleniowych dla operatorów maszyn budowlanych. Zaproponowano ograniczenie liczby maszyn budowlanych, dla obsługi których potrzebne są specjalne uprawnienia. Ułatwi to potencjalnym pracownikom dostęp do rynku.

Prowadzenie działalności
W pakiecie zaproponowano też zmiany obowiązków wymaganych prawem podatkowym, gospodarczym czy ochrony zdrowia. Zapowiedziano podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów — z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Wzrósłby też próg przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania działalności ryczałtem ewidencjonowanym — ze 150 tys. EUR do 250 tys. EUR.

Również w prawie budowlanym ma być łatwiej. MR zapowiada m.in. większe możliwości wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń.

Na zmiany w obciążeniach podatkowych na razie przedsiębiorcy nie mogą liczyć.
— 8-9 lat temu wpływy podatkowe do budżetu stanowiły 16-17 proc. PKB. Obecnie z PIT, VAT i CIT dochody wynoszą 13,5-14 proc. PKB. Ten ubytek nie pozwala na podjęcie działań, na które mamy wielką ochotę. Jednak toczymy dialog z Ministerstwem Finansów i chcemy dalej pracować, żeby można było wprowadzić pewne nowe rozwiązania — wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Firmy rodzinne na lata
94 proc. przedsiębiorców ankietowanych przez MR podniosło, że koniecznie trzeba uregulować problem firm rodzinnych, które „umierają” wraz z właścicielem. 
To jest problem nie tylko dla tych firm, ale też ich pracowników, kontrahentów i wierzycieli.
— Obecnie w CEIDG jest wpisanych 80 tys. przedsiębiorców powyżej 65. roku życia — podał Mariusz Haładyj.

Pakiet ma na ten problem następujące rozwiązania. Kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, prawa i obowiązki podatkowe i decyzje administracyjne (koncesje, zezwolenia) mogą pozostać w mocy. Będzie istniała czasowa możliwość posługiwania się w obrocie i w kontaktach z urzędami firmą oraz numerami: NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy, przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł za życia ustanowić przedstawiciela (prokurenta), który poprowadzi firmę także po jego śmierci, a spadkobiercy lub sąd uzyskają prawo powierzenia jednej osobie sprawy przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych.

Odzyskiwanie długów
MR przygotowuje propozycje zmian, które w sposób kompleksowy mogłyby usprawnić dochodzenie należności. Szczegóły pakietu dla wierzyciela zostaną przedstawione w najbliższym czasie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Najważniejsze z rozważanych rozwiązań to klarowne reguły odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy budowlanego, skuteczniejsze zabezpieczenie roszczeń (wydłużenie do 2 miesięcy po wygranej sprawie terminu, w którym upada zabezpieczenie), usprawnienie procesów cywilnych, m.in. zwiększenie górnego pułapu należności, które mogą być dochodzone w postępowaniu uproszczonym, umożliwienie notariuszom wystawiania nakazów zapłaty oraz szybsze i skuteczniejsze postępowania grupowe, także dla firm.

Nowa spółka kapitałowa
Ten pomysł na razie jest w fazie koncepcji. Nowy typ spółki, którą nazwano w pakiecie prostą spółką akcyjną, to odpowiedź na gwałtowny rozwój przedsięwzięć typu start-up. Miałaby ona łączyć zalety spółki z o.o. , czyli stosunkowo prosto i mało kosztowne byłoby jej założenie, funkcjonowanie i likwidacja, oraz spółki akcyjnej, która m.in. ułatwia obrót jednostkami udziału w firmie. Jej rejestracja byłaby możliwa w ciągu 24 godzin (także elektronicznie), a minimalny wymagany kapitał zakładowy miałby wynosić 1 zł. Obecnie dla utworzenia spółki akcyjnej i jej prowadzenia wymagany kapitał to 100 tys. zł.


— Jest to ciekawa koncepcja. Szybka, elektroniczna rejestracja oraz mniejsze wymogi kapitałowe i większa elastyczność przepisów — brzmi to jak właściwa recepta na rozwiązanie problemu, jakim był brak atrakcyjnej formy prawnej dla start-upów. Chcąc rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach, musimy stworzyć przepisy atrakcyjne dla tego segmentu przedsiębiorczości — komentuje pomysł Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

Co dalej
MR informuje też, że obecnie trwają prace koncepcyjne nad nowymi zasadami płacenia składek przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Plan jest taki, aby danina stanowiła procent od przychodu przedsiębiorcy zamiast konieczności ustalania dochodu i opłacania osobno podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

— Za parę miesięcy pokażemy szczegóły propozycji dla ponad 300 tys. bardzo małych przedsiębiorstw, które mają roczne przychody na poziomie 30 tys. zł — poinformował Mateusz Morawiecki.

Jak mówił, tymi pakietami państwo chce wyciągnąć jak najwięcej przedsiębiorców z szarej strefy.
— Jesteśmy otwarci na uwagi i potrzebę ewentualnych korekt proponowanych rozwiązań — dodał Mariusz Haładyj.

MR zachęca do dzielenia się pomysłami na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W tym celu uruchomił Bank Pomysłów — platformę komunikacji i miejsca zgłaszania pomysłów, a także problemów w prowadzeniu działalności

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu