Regulamin

 

Regulamin Rankingu "100 Kobiet Biznesu 2018”
 i Plebiscytu „Kobieta Biznesu”Art. 1 Postanowienia wstępne


1.    Organizatorem rankingu 100 Kobiet Biznesu 2018 (zwanego dalej: „Rankingiem”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 –(zwana dalej „Organizatorem”).

2.    Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie kobiet, które uwzględniając kryteria przyjęte dla celów Rankingu, najlepiej zarządzają podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

3.    Na potrzeby Rankingu pod pojęciem firma (dalej: „Firma”) rozumie się:
a)    jednoosobową działalność gospodarczą,
b)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej,
c)    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych,
d)    oddział zagranicznego przedsiębiorcy,
e)    inne formy działalności gospodarczej

4.    Autorem Rankingu jest spółka pod firmą: Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228478 (zwana dalej: „„Autorem Rankingu”).


Art. 2 Zasady Uczestnictwa


1.    W Rankingu zostanie uwzględnionych sto (100) kobiet zarządzających firmami które w latach 2016 i 2017 uzyskały obrót powyżej 100 000 PLN, a nadto spełniają następujące kryteria:
a)    zajmowane stanowisko:
i)    prezes zarządu lub
ii)    właścicielka 100% udziałów/akcji w spółce kapitałowej,
iii)    wspólniczka uprawniona do jednoosobowej reprezentacji w spółce osobowej,
iv)    zarządzająca w przypadku działalności gospodarczej lub działalności innej niż spółka kapitałowa,
v)    dyrektor generalna/zarządzająca, jeśli funkcja ta jest odpowiednikiem funkcji prezesa (CEO) lub członka zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego, z zastrzeżeniem aby kandydatura osoby na stanowisku dyrektor generalnej/zarządzającej/członka zarządu była wzięta pod uwagę przy tworzeniu Rankingu, firma musi zgłosić swoją kandydatkę przez formularz dostępny na stronie oraz wpisać w polu uwagi informację o zajmowanym stanowisku)
b)    minimum dwuletni staż na zajmowanym stanowisku tj. począwszy od 2016 r.,
c)    dodatnia dynamika wzrostu wartości sprzedaży zarządzanej Firmy w latach 2016-2017,
d)    dodatnia dynamika wzrostu zysku zarządzanej firmy w latach 2016-2017,
e)    dodatni wynik finansowy zarządzanej Firmy,
f)    dodatnia wartość kapitału własnego w latach 2016-2017,
g)    nieposzlakowana opinia zarządzanej Firmy w środowisku biznesowym,
h)    brak negatywnych zdarzeń gospodarczych w historii zarządzanej Firmy np. wnioski o upadłość, restrukturyzację, zawieszenie działalności itp.,
i)    rozpoczęcie działalności gospodarczej przez zarządzaną Firmę przed 2016 r.,
j)    umożliwienie analizy wyników finansowych zarządzanej Firmy od 2016 r. poprzez przekazanie stosownych danych na wniosek Autora Rankingu lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”) udostępnianego przez Organizatora pod adresem: 100kobietbiznesu.pb.pl.

2.    W Rankingu nie są brane pod uwagę wyniki grup kapitałowych.


Art. 3 Ranking


1.    Ranking utworzy sto (100) kobiet zajmujących stanowiska i/lub pełniących funkcje wskazane w Art. 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu, zarządzających Firmami, które w latach 2016 i 2017 uzyskały obrót powyżej 100 000 PLN, w podziale na dwie (2) kategorie:
1)    Kategoria I: pięćdziesiąt (50) Firm, które w latach 2016 i 2017 uzyskały obrót poniżej 50 mln PLN, oraz
2)    Kategoria II: pięćdziesiąt (50) Firm, które w latach 2016 i 2017 uzyskały obrót powyżej 50 mln PLN.

2.    W przypadku niemożności skompletowania Rankingu z uwzględnieniem podziału na kategorie wskazane w Art. 3 ust. 1 Regulaminu, Organizator wg własnego uznania dokona innego podziału z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku łączna liczba rekordów w Rankingu wynosić będzie sto (100).

3.    O miejscu w Rankingu decyduje wyrażony w procentach:
1)    wzrost przychodów,
2)    wzrost zysku osiągnięty w okresie dwóch lat działalności Firmy podlegających weryfikacji na potrzeby Rankingu,
3)    wartość sprzedaży.

4.    Wszelkie dane dotyczące Firm umożliwiające opracowanie Rankingu z uwzględnieniem kryteriów o których mowa w Art. 2 ust. 1 Regulaminu pozyskiwane są w następujący sposób:
1)    Formularz, lub
2)    źródeł  oficjalnych, publicznie dostępnych.

5.    Podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację i analizę danych i wyników finansowych Firm oraz opracowanie Rankingu na zlecenie Organizatora jest Autor Rankingu. Autor Rankingu dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości danych na dzień opracowania Rankingu.

6.    W przypadku gdy przekazane przez Firmę w Formularzu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez Autora Rankingu wówczas w Rankingu uwzględniane będą dane pozyskane przez Autora Rankingu w oficjalnych i publicznie dostępnych źródłach.

7.    Firma zainteresowana udziałem w Rankingu dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie Formularza. Oprócz Firm dokonujących zgłoszenia poprzez wypełnienie Formularza, w Rankingu mogą zostać uwzględnione również te Firmy które nie dokonały zgłoszenia w powyższy sposób a dane niezbędne do weryfikacji kryteriów, o których mowa w Art. 2 ust. 1 Regulaminu zostały pozyskane przez Autora Rankingu we własnym zakresie.

8.    Formularz udostępniany jest przez Organizatora do publicznej wiadomości w okresie przyjmowania zgłoszeń do Rankingu tj. od 19 lipca do 12 października 2018 r. Formularz udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.

9.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez Firmę na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu stosownego komunikatu od Organizatora.

10.    Organizator Rankingu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszenia w szczególności, gdy przekazane dane na temat wyników finansowych w znacznym stopniu odbiegają od danych pozyskanych przez Autora Rankingu.

11.    Udział w Rankingu jest bezpłatny.Art. 4 Plebiscyt1.    Niezależnie od Rankingu Organizator przeprowadza plebiscyt (dalej: „Plebiscyt”) adresowany do czytelników dziennika „Puls Binzesu” jak również użytkowników internetowych serwisów informacyjnych, w których usługodawcą jest Organizator działających na podstawie regulaminu świadczenia usług elektronicznych udostępnianego pod adresem: pb.pl oraz w każdym z serwisów działających na jego podstawie.

2.    Celem Plebiscytu jest dodatkowe wyróżnienie trzech (3) kobiet zajmujących stanowiska i/lub pełniących funkcje wskazane w Art. 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu lub będących przedstawicielkami świata biznesu, nauki, polityki, działających w organizacjach wykonujących działalność charytatywną lub w organizacjach pozarządowych i przyznanie im tytułu „Kobiety Biznesu”.

3.    W Plebiscycie wezmą udział kobiety wytypowane przez Organizatora wg własnej wiedzy i uznania oraz kobiety zgłoszone na podstawie dodatkowego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: 100kobietbiznesu.pb.pl. Organizator będzie uwzględniał wyłącznie te zgłoszenia, które zawierać będą opisowe uzasadnienie dlaczego dana osoba zasługuje na tytuł „Kobiety Biznesu”.

4.     Zgłoszenia przyjmowane będą przez Organizatora w okresie od 19 lipca do 12 października 2018 r.

5.    Formularz zgłoszeniowy udostępniany jest w formie elektronicznej umożliwiającej jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą uwzględniane.

6.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie przez osobę zgłaszającą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym stosownego komunikatu od Organizatora.

7.    Spośród kobiet zgłoszonych do Plebiscytu oraz wytypowanych przez Organizatora stosownie do postanowień Art. 4 ust. 3 Regulaminu, Organizator wybierze dziesięć (10) kandydatur które zostaną przedstawione adresatom Plebiscytu, o których mowa w Art. 4 ust. 1 Regulaminu w celu oddania głosu, w sposób i w terminie określonym przez Organizatora. 

8.    Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu głosów oddawanych z jednego adresu IP, które uznawane będą za głosy ważne.

9.    Udział w Plebiscycie jest bezpłatny.Art. 5. Wyróżnienia Redakcji1.    Organizator wg własnego uznania i oceny może zdecydować o dodatkowym wyróżnieniu kobiet biorących udział w Rankingu i Plebiscycie.

2.    Wyróżnienia mogą zostać przyznane w kategoriach  (np. debiut, start-up, działalność społeczna, nauka i technologia, sukces za granicą itp.) ustalonych wg własnego uznania Organizatora na podstawie analizy dokonanych zgłoszeń do Rankingu lub Plebiscytu.

Art. 6 Ogłoszenie Rankingu, Plebiscytu i gala
1.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno kobiet uwzględnionych w Rankingu lub Plebiscycie o tym, że została ujęta w Rankingu i które miejsce w nim zajęła oraz o wynikach Plebiscytu. Informacje powyższe zostaną przekazane do publicznej widomości z chwilą publikacji Rankingu oraz wyników Plebiscytu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” w grudniu 2018 r. oraz w dalszej kolejności udostępnione na stronie internetowej Rankingu i Plebiscytu www.100kobietbiznesu.pb.pl.

2.    Intencją Organizatora jest zorganizowanie w grudniu 2018 r. uroczystej gali, do udziału w której zaproszone zostaną kobiety zarządzające Firmami ujętymi w Rankingu oraz te które wzięły udział w Plebiscycie.

3.    O szczegółach dotyczących gali Organizator będzie informował drogą elektroniczną.

4.    Udział firmy w gali jest bezpłatny.Art. 7 Dane Osobowe


1.    Dane osobowe osób ujętych w Rankingu oraz biorących udział w Plebiscycie, przetwarzane są przez Organizatora będącego wydawcą dziennika „Puls Biznesu” wpisanym do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa pod numerem PR 1375 przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb dziennikarskich.
 
2.    W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza lub formularza zgłoszeniowego w Plebiscycie, innych niż dane osobowe osób ujętych w Rankingu lub biorących udział w Plebiscycie administratorem danych osobowych jest Organizator. Pełne dane administratora danych osobowych: Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bonnier.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.

3.    Organizator jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

4.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy (lub formularzy zgłoszeniowych o których mowa w Art. 4 ust. 3 Regulaminu) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z opracowaniem Rankingu, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy w związku z zasadami określonymi w Regulaminie będą powierzone do przetwarzania Autorowi Rankingu. Powierzenie do przetwarzania nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej pomiędzy Organizatorem i Autorem Rankingu.

5.    Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).

6.    Dane osobowe pozyskiwane w ramach Formularzy (lub formularzy zgłoszeniowych o których mowa w Art. 4 ust. 3 Regulaminu) dla celów, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane do zakończenia Rankingu (lub Plebiscytu) tj. do czasu przeprowadzenia gali, o której mowa w Art. 6 Regulaminu.

7.    Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez osobę której dane dotyczą w każdym czasie. Zakończenie Rankingu i Plebiscytu nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód również wówczas gdy zostały udzielone w ramach Formularzy (lub formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w Art. 4 ust. 3 Regulaminu).

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zgłoszenia danej osoby do Rankingu (lub Plebiscytu). Podjęte przez zgłaszającego (w przypadku posiadania upoważnienia do zgłoszenia) lub przez osobę której dane dotyczą czynności które skutkować będą pozbawieniem Organizatora prawa do przetwarzania danych osobowych mogą wpływać na brak możliwości uczestnictwa w Rankingu (lub Plebiscycie).

9.    W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

10.    Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu lub formularzu zgłoszeniowym o których mowa w Art. 4 ust. 3 Regulaminu)  i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

11.    W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Rankingu (lub Plebiscytu)i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca (osoba wypełniająca Formularz) nie zawsze jest tożsama z osobą wskazaną w Formularzu, Organizator zastrzega, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe osoby wskazanej w Formularzu wyłącznie, wówczas gdy ma do tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu osoby wskazanej w Formularzu, w tym udzielania wszelkich zgód. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.

12.    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Art. 8 Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania Rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.

2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.