Regulamin

 Regulamin Rankingu i Plebiscytu
"100 Kobiet Biznesu 2017"

 

Art. 1 Postanowienia wstępne

 

1.    Organizatorem rankingu 100 Kobiet Biznesu 2017 (Ranking) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 – Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”., zwana dalej „Organizatorem”.

2.    Ranking publikowany będzie na stronie 100kobietbiznesu.pb.pl lub innej związanej z dziennikiem „Puls Biznesu”.

3.    Autorem Rankingu jest Bisnode Polska sp. z o.o. z siedzibą w Płocku  wpisana do rejestru przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000228478.

4.    Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie pań, które najlepiej zarządzają firmami.

5.    Pod pojęciem firmy na potrzeby Rankingu rozumie się:

a.    jednoosobową działalność gospodarczą,

b.    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej,

c.    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych,

d.    działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółdzielni,

e.    oddział zagranicznego przedsiębiorcy.

6.    W Rankingu nie są uwzględniane wyniki grup kapitałowych.

 

Art. 2 Zasady Uczestnictwa

 

1.    W Rankingu znajdzie się 100 kobiet reprezentujących firmy wykazujące obrót w 2015 i 2016 roku w wysokości powyżej 100 000 zł.

 

2.    W edycji rankingu 100 Kobiet Biznesu 2016 badane są wyniki firm osiągnięte w latach 2015 i 2016.

3.    O tytuł Kobiety Biznesu 2017 mogą ubiegać się Panie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

a.    Zajmowane stanowisko: prezes lub właścicielka 100% udziałów (dopuszcza się uwzględnienie w Rankingu kobiet na stanowisku dyrektor generalnej/zarządzającej, jeśli funkcja ta jest odpowiednikiem funkcji prezesa (CEO) lub członka zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego; aby kandydatura osoby na stanowisku dyrektor generalnej/zarządzającej/członka zarządu była wzięta pod uwagę przy tworzeniu Rankingu, firma musi zgłosić swoją kandydatkę przez formularz dostępny na stronie oraz wpisać w polu uwagi informację o zajmowanym stanowisku)

b.    Staż na stanowisku: minimum 2 lata (rozpoczęcie pracy przed 2015 r.)

c.    Dodatnia dynamika wzrostu wartości sprzedaży zarządzanej firmy w latach 2016-2015

d.    Dodatnia dynamika wzrostu zysku zarządzanej firmy w latach 2016-2015

e.    Zarządzana firma generuje dodatni wynik finansowy

f.    Zarządzana firma cechuje się nieposzlakowaną opinią, jest ceniona w środowisku biznesowym.

g.    Zarządzana firma nie posiada negatywnych zdarzeń prawnych w historii firmy takich jak: wnioski o upadłość czy likwidacje

h.    Zarządzana firma rozpoczęła działalność przed 2015 r.

i.    Umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2015 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Bisnode albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

 

4.    W Rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość  kapitału  własnego.

 

 

Art. 3 Ranking

 

1.    Udział w Rankingu jest bezpłatny.

 

2.    Dane dotyczące wyników firm, na podstawie których opracowywany jest ranking „100 Kobiet Biznesu 2017”, pochodzą z dwóch źródeł:

a.    od zainteresowanych firm, które przekazują je za pomocą formularza zgłoszeniowego

lub

b.    z publicznie dostępnych, nieobjętych klauzulami poufności źródeł, z których informacje pozyskuje Bisnode.

 

3.    Weryfikacją danych i wyników finansowych firm pochodzących z obu źródeł oraz opracowaniem na ich podstawie Rankingu „100 Kobiet Biznesu 2017” na zlecenie Organizatora zajmuje się firma Bisnode.

 

4.    Ranking utworzy 100 firm, które osiągnęły przychód ze sprzedaży powyżej 100 000 zł, w podziale na 2 kategorie – 50 firm z obrotem w 2016 r. poniżej 50 mln zł oraz 50 firm z obrotem powyżej 50 mln. W przypadku niemożności skompletowania zestawienia wg powyższego podziału, dopuszcza się inny podział, pod warunkiem, że łączna liczba rekordów równa jest 100.

 

5.    O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost przychodów, przyrost zysku osiągnięty w ciągu dwóch badanych lat oraz wielkość sprzedaży, a także inne kryteria świadczące o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają Panie oraz  kryteria, których nie uwzględniają bilanse takie jak nieposzlakowana opinia firmy.

 

6.    Bisnode przygotowując Ranking, dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości informacji na dzień wykonania raportu o firmie nominowanej do Rankingu, jednak nie może zagwarantować, że każda firma spełniająca kryteria zostanie zamieszczona na liście, jeśli nie zgłosiła się poprzez wypełnienie formularza.

 

7.    Jeśli przekazane przez firmę w zgłoszeniu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez firmę Bisnode, to przy opracowaniu Rankingu bierze się pod uwagę dane pozyskane i zweryfikowane przez Bisnode w oficjalnych, publicznie dostępnych źródłach.

 

8.    Gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do udziału w Rankingu daje wyłącznie wypełnienie przez nią elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.100kobietbiznesu.pb.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń, tj. od 12 lipca do 8 października 2017 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez  Organizatora jest wysyłane do firmy na adres mailowy, podany jako kontaktowy.

 

9.    Organizator Rankingu zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kandydatury firmy w szczególności, gdy przekazane przez nią dane na temat wyników finansowych w znacznym stopniu odbiegają od danych pozyskanych przez Bisnode.

 

 

Art. 4 Plebiscyt Czytelników1. Niezależnie od Rankingu przeprowadzany jest  Plebiscyt Czytelników.

2. Lista nominowanych kandydatek tworzona jest na podstawie dwóch źródeł:
a. zgłoszeń pochodzących z formularza zgłoszeniowego
b. kandydatek wskazanych przez redakcję Organizatora

 

3. Do plebiscytu zgłosić można dowolną kandydatkę bez względu na pełnioną przez nią funkcję, zajmowane stanowisko, czas istnienia, wyniki finansowe firmy czy branżę, w której działa. Nominacja może dotyczyć przedstawicielek świata biznesu, nauki, polityki, organizacji charytatywnych i pozarządowych. W formularzu należy uzasadnić dlaczego kandydatka zasługuje na tytuł Kobiety Biznesu.


4. Spośród zgłoszeń i wskazań dziennikarzy, redakcja Organizatora wybierze 10 kandydatek, na których kandydatury głosy oddawać będą internauci.

 

5. Wyróżnione zostaną 3 panie, które dostały największą ilość głosów.

 

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu głosów z jednego IP, które uznane będą za ważne.

 

7. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny.

 

Art. 5. Wyróżnienia Redakcji

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyróżnienia kandydatek zgłoszonych do Plebiscytu lub Rankingu.

 
2. Wyróżnienia mogą zostać przyznane w kategoriach wybranych na podstawie analizy zgłoszeń: osiągnięć kandydatek w różnych dziedzinach. Przykładowe kategorie: debiut, start-up, działalność społeczna, nauka i technologia, sukces za granicą.

 

 

Art. 6 Ogłoszenie Rankingu, Plebiscytu i Gala

 

1.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno firmy o tym, że znalazła się w Rankingu/Plebiscycie i które miejsce w nim zajęła. Informacje te stają się ogólnodostępne z chwilą publikacji wyników Rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” w grudniu 2017 r.

 

2.    Informacje o firmach, które znalazły się w Rankingu i wynikach Plebiscytu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej www.100kobietbiznesu.pb.pl.

 

3.    Firmy, które znajdą się w Rankingu i Plebiscycie, zostaną zaproszone przez Organizatora na uroczystą galę podczas, której obecne na gali laureatki odbiorą dyplomy Kobiety Biznesu 2017. Gala odbędzie się w grudniu 2017 roku, a o jej miejscu Organizator będzie informował drogą elektroniczną.

 

4.    Udział firmy w gali jest bezpłatny.

 

 

Art. 7 Dane Osobowe

 

1.    Dane osobowe zawarte na formularzu zgłoszeniowym do Rankingu i Plebiscytu będą  przetwarzane przez Organizatora  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa w Rankingu lub Plebiscycie.

 

2.    Organizator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych z przeprowadzeniem Rankingu i Plebiscytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

3.    Osoba, której dane dotyczą  ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz innych uprawnień wynikających z ustawy o której mowa w ust. 1.

 

4.    Rankingowi i Plebiscytowi towarzyszy kampania wizerunkowa obejmująca publikację wyników Rankingu i Plebiscytu i fotorelacji z gali na łamach Dziennika Puls Biznesu oraz na stronie internetowej pb.pl, 100kobietbiznesu.pb.pl, relacji przeprowadzanych przez media oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Rankingu i Plebiscytu. W związku z charakterem realizacji Rankingu, Plebiscytu oraz gali w przypadku, gdy publikowane informacje stanowią dane osobowe, osoba, której te dane dotyczą powinna wyrazić Organizatorowi zgodę na ich udostępnienie w ww. celu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Rankingu, Plebiscycie oraz odpowiednio Gali.

 

5. W trakcie zgłoszeń do Rankingu osoba może zostać poproszona o wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

 

6. W trakcie realizacji Plebiscytu dochodzić będzie do udostępnienia danych osobowych Uczestników Plebiscytu osobom głosującym, co jest niezbędne do przeprowadzenia Plebiscytu w sposób prawidłowy i wyłonienia zwycięzców.

 

7. W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Rankingu, Plebiscytu i Gali i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca nie zawsze jest tożsama z Uczestnikiem informujemy, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe Uczestnika (gdy jest on osobą fizyczną, w tym prowadzącym działalność gospodarczą) wyłącznie, gdy ma to tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Uczestnika, w tym oświadczeń zgody. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.

 

 

Art. 8 Postanowienia Końcowe

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Rankingu/Plebiscytu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi. Zmieniony regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Rankingu i Plebiscytu.