7bulls.com <ASMO.WA> RB 14/04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 25-05-2004, 09:35

7bulls.com <ASMO.WA> RB 14/04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RB 14/04 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2004 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
· Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
· Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2003 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
· Podziału zysku za 2003 rok
· Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2003 roku.
· Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2003 roku.
· rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003;
· wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2004;
· zmian statutu spółki;
· sprzedaży aktywów spółki;
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowe brzmienie:
§ 5 Spółka posiada oddziały w Częstochowie, Nadarzynie i Poznaniu.
Proponowane brzmienie:
§ 5 Spółka posiada oddział w Nadarzynie.
W §8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty 31, 32, 33, 34, 35 o następującej treści:
"31. Uprawa zbóż PKD 01.11.A
32. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 01.11.C
33. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z
34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z
35. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z"
Data sporządzenia raportu: 24-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / 7bulls.com &lt;ASMO.WA&gt; RB 14/04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia