Aby zabezpieczyć stabilność dostaw, ważna jest dobrze napisana umowa

Paulina Jakubowska, associate, Hoogells
opublikowano: 15-04-2021, 15:50

Umowy dostawy materiałów produkcyjnych stanowią jedne z najczęściej zawieranych kontraktów handlowych w branży produkcyjnej – zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym.

Obecnie trudno sobie wyobrazić prawidłowe i płynne funkcjonowanie spółek produkcyjnych bez zapewnienia prawidłowego łańcucha dostaw materiałów wykorzystywanych w produkcji. Jak wynika z praktyki, właśnie na tym etapie pojawiają się problemy związane z nieprawidłową realizacją zobowiązań kontraktowych, skutkującą zachwianiem tego łańcucha. W celu zabezpieczenia stabilności dostaw kluczowa jest odpowiednio skonstruowana umowa, należycie zabezpieczająca i mitygująca ryzyka związane z problemami, jakie mogą powstać w tym zakresie.

W praktyce najczęstszymi problemami, jakie mogą powstać na etapie realizacji dostaw surowców są w szczególności nieterminowe dostawy, dostawa materiałów w nieprawidłowych lub niespełniających oczekiwań zamawiającego opakowaniach, nieskuteczność złożonego zamówienia (w przypadku umów ramowych), czy wreszcie dostawa wadliwych materiałów produkcyjnych lub niezgodnych ze złożonym zamówieniem.

Dowiedz się więcej podczas konferencji online „Modern Production” już 19 maja! >>

Część z powyższych problemów jest trudna do uniknięcia w realiach biznesowych. Niemniej jednak, dobrze przygotowana umowa, stanowi istotny czynnik mobilizujący drugą stronę do jej należytej realizacji, a także zawiera instrumenty prawne łagodzące i rekompensujące skutki nienależytego wykonania kontraktu. Ponadto zastosowanie odpowiednich instytucji umownych często przyczynić się może do konsensualnego rozwiązania powstałych problemów, bez konieczności kierowania sporu na drogę postępowania sądowego.

Paulina Jakubowska- associate, Hoogells
Paulina Jakubowska- associate, Hoogells

Do najczęściej stosowanych rozwiązań prawnych w umowach dostawy zabezpieczających interesy danej strony należą m.in. wprowadzenie w umowie instytucji kar umownych, umownego prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, czy też odpowiednio uregulowanie rękojmi i gwarancji udzielonej na materiały produkcyjne. Czynnikami, które w praktyce mogą również pośrednio przyczynić się do należytego, bezkonfliktowego wykonania kontraktu może być np. odpowiednie uregulowanie kwestii odbiorów przedmiotu dostawy czy też wynagrodzenia i zasad jego płatności.

Mając na uwadze obecną tendencję biznesową, zmierzającą do pozasądowego rozwiazywania sporów, powstałych na etapie realizacji kontraktu, w pewnych przypadkach kluczowe może okazać się również odpowiednio jasna i niebudząca wątpliwości redakcja postanowień umownych, określających zobowiązania każdej ze stron, niepozostawiająca przestrzeni na odmienną interpretację tych kwestii lub przestrzeń tę w sposób istotny ograniczająca. W praktyce poruszana kwestia odgrywa nieocenioną rolę przy realizacji kontraktów międzynarodowych, w których czynnik transgraniczny w połączeniu z jasną redakcją postanowień umownych często stanowi argument przemawiający za konsensualnym rozwiązaniem powstałych problemów i możliwą dalszą realizacją kontraktu handlowego.

Coraz powszechniejszą instytucją, która przyczynia się do zwięzłego i jasnego uregulowania obowiązków stron w umowach łączących w sobie elementy transportowe stają się reguły Incoterms (International Commercial Terms), powszechnie implementowane w kontraktach zawieranych w obrocie międzynarodowym, a spotykane także w umowach krajowych. Incoterms to zbiór warunków handlowych dotyczących sprzedaży towarów, które określają obowiązki, podział czynności, ryzyk i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym. Służą one m.in. określeniu obowiązków stron transakcji handlowej (w tym kto organizuje przewóz lub ubezpieczenie towarów) i zasad odpowiedzialności za towar oraz ustaleniu zasad podziału kosztów pomiędzy stronami, w tym kosztów transportu, opakowania, załadunku lub rozładunku towarów. W praktyce ich stosowanie przyczynia się do ograniczenia rozbieżności wynikających z różnic pomiędzy prawodawstwem różnych krajów, zapewniając jasność i przewidywalność transakcyjną oraz do usprawnienia procesu zawierania umów handlowych.

Podczas przygotowywania oraz negocjowania kontraktów handlowych warto więc przykładać dużą wagę do właściwej redakcji postanowień umownych i stosowania odpowiednich instytucji prawnych. W praktyce często okazuje się bowiem, że właśnie one stanowią mechanizm pozwalający na uniknięcie sporów na etapie realizacyjnym lub rekompensację ich skutków.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane