Agora <AGOD.WA> Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji AMS - RB 44/2002

opublikowano: 15-10-2002, 18:21

OGŁOSZENIE WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI AMS - RB 44/2002

Zarząd spółki Agora SA z siedzibą w Warszawie ("Agora" lub "Spółka") niniejszym informuje o ogłoszeniu przez Spółkę w dniu 15 października 2002 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ("Akcje") spółki Art Marketing Syndicate SA ("AMS") po cenie 44 złotych za akcję. Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane od dnia 22 października 2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r.

Celem ogłoszenia wezwania jest nabycie przez Agorę 33.837 akcji AMS stanowiących 0,8% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 33.837 głosów na walnym zgromadzeniu AMS (0,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu AMS). W przypadku gdy wszyscy inwestorzy posiadający powołane wyżej Akcje odpowiedzą na wezwanie ogłoszone w dniu dzisiejszym przez Spółkę, udział Agory w kapitale i w głosach na walnym zgromadzeniu AMS wyniesie 100%.

Niniejsze wezwanie ma na celu wykonanie przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 154 pkt. 1) oraz art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami. Agora zamierza podjąć działania prowadzące do wycofania akcji AMS z publicznego obrotu.

W załączeniu do niniejszego komunikatu znajduje się tekst wezwania złożonego w dniu dzisiejszym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ART MARKETING SYNDICATE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

zgodnie z art. 154 pkt. 1) oraz art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.), zwane dalej "Wezwaniem".

1.Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta

Przedmiotem Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu i wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej "GPW"), o wartości nominalnej 2 złotych każda (zwane dalej "Akcjami"), spółki Art Marketing Syndicate S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 14, spółki akcyjnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299 (zwanej dalej "Spółką"). Akcje są oznaczone kodem papierów wartościowych PLAMS0000031.

2.Firma, siedziba oraz adres wzywającego

Agora SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa (zwana dalej "Wzywającym").

3.Firma, siedziba oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym jest Wzywający tj. Agora SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa.

4.Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, telefon: (22) 695 00 50, faks: (22) 695 00 55, e-mail: michal.szwarc@csfb.com (zwany dalej "Podmiotem Pośredniczącym").

5.Liczba akcji, jaką podmiot nabywający zamierza nabyć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej procentowa liczba głosów

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 33.837 (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) Akcji uprawniających do wykonywania 33.837 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6.Liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba głosów

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć 4.216.867 (słownie: cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 5.016.967 głosów (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7.Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Wszystkie Akcje zamierza w ramach Wezwania nabyć tylko jeden podmiot, którym jest Wzywający.

8.Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery złote) za jedną Akcję.

9.Cena, od której, zgodnie z art. 155 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt. 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena, od której nie może być niższa cena określona w pkt. 8 Wezwania wynosi 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery). Jest to najwyższa cena jaką za akcje Spółki Wzywający zapłacił w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie niniejszego Wezwania - zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

10.Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Datą ogłoszenia Wezwania jest 15 października 2002 r. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji będzie odbywać się począwszy od dnia 22 października 2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r. w dni robocze. Nie przewiduje się skrócenia terminu przyjmowania zapisów.

11.Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie dotyczy, gdyż Wzywający nie jest podmiotem zależnym od innego podmiotu.

12.Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Nie dotyczy, gdyż podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, a wobec Wzywającego nie ma podmiotu dominującego.

13.Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Wzywający posiada następujące akcje Spółki: a) 200.025 (słownie: dwieście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych serią A, nie będących w publicznym obrocie, uprawniających do wykonywania 1.000.125 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz b) 3.983.005 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji na okaziciela, będących w publicznym obrocie, uprawniających do wykonywania 3.983.005 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający posiada łącznie 4.183.030 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści) akcji uprawniających do wykonywania 4.983.130 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 99,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

14.Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć bezpośrednio 4.216.867 (słownie: cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) Akcji uprawniających do wykonywania 5.016.967 głosów (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

15.Liczba akcji oraz odpowiadająca jej liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Ponieważ podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 13 powyżej.

16.Liczba akcji oraz odpowiadająca jej procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Ponieważ podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 14 powyżej.

17.Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Nie dotyczy, gdyż podmiotem nabywającym Akcje, jest wyłącznie Wzywający.

18.Wskazanie miejsca przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego oraz w Punktach Obsługi Klienta ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie (zwanych dalej "POK"):

Miasto Kod pocztowy Ulica Godzinyotwarcia Telefon BEŁCHATÓW 97-400 Wojska Polskiego 73 8.15-16.45 044 633-32-57 BIELSKO-BIAŁA 43-301 1-go Maja 15 8.30-17.00 033 822-72-14 BYTOM 41-902 Strzelców Bytomskich 1 8.30-16.30 032 281-20-41 CIESZYN 43-400 Mennicza 1 845-16.30 033 857-66-20 CZĘSTOCHOWA 42-200 Al. N.M.P. 34 8.30-17.00 034 365-61-08 DĄBROWA G. 41-300 3-go Maja 1 8.30-16.30 032 262-02-95 GLIWICE 44-101 Górnych Wałów 14 8.45-16.30 032 231-90-96 GDYNIA 81-370 Skwer Kościuszki 13 8.30-16.45 058 661 76 78 JASTRZĘBIE 44-335 Mazowiecka 12 8.30-16.30 032 474-03-66 KATOWICE 40-086 Sokolska 34 8.00-18.00 032 357-78-08 KIELCE 25-953 Staszica 3 8.30-17.00 041 344-25-37 KRAKÓW 31-020 ul. Św. Tomasza 20 8.30-17.30 012 423-06-18 LUBLINIEC 42-701 Plebiscytowa 2 8.30-16.30 034 353-10-43 NYSA 48-300 Piastowska 33 8.30-16.30 077 433-40-40 OLKUSZ 32-300 K. Wielkiego 21 8.30-16.30 032 643-40-07 OPOLE 45-061 Katowicka 55 8.30-17.00 077 454-68-43 PSZCZYNA 43-200 Bankowa 1 8.45-16.30 032 210-38-99 RACIBÓRZ 47-401 Sienkiewicza 2 8.30-16.15 032 415-94-52 RYBNIK 44-201 Wieniawskiego 3 8.30-16.30 032 422-26-67 SKIERNIEWICE 96-100 Mszczonowska 33/35 8.30-16.30 046 833-28-30 SOSNOWIEC 41-200 Małachowskiego 7 8.30-17.00 032 266-76-10 STARACHOWICE 27-200 Krzosa 4 8.30-16.30 041 274-70-96 TARNOWSKIE G. 42-600 Sobieskiego 3 8.30-16.30 032 285-30-68 TARNÓW 33-100 Słowackiego 33-37 8.30-16.30 014 622-20-99 TYCHY 43-100 Niepodległości 55 8.30-16.30 032 324-18-21 WARSZAWA 00-499 Pl.Trzech Krzyży 10/14 8.30-17.00 022 820 49 65 WADOWICE 34-100 Pl. Jana Pawła II 19 8.45-16.30 033 873-81-54 WODZISŁAW ŚL. 44-301 Wałowa 51 8.30-17.00 032 455-24-67 WROCŁAW 50-954 Św.Katarzyny 16 8.30-17.00 071 372-34-80 ZABRZE 41-800 Wolności 339 8.30-16.30 032 271-41-58 ZAWIERCIE 42-400 Leśna 6 8.30-16.30 032 672-39-42 ŻORY 44-240 Bankowa 4 8.45-16.30 032 435-30-87

19.Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

20.Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji niedopuszczonych do publicznego obrotu

Nie dotyczy, gdyż przedmiotem niniejszego Wezwania są wyłącznie Akcje dopuszczone do publicznego obrotu.

21.Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji lub zależności

Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 16) ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Wzywający posiada bezpośrednio większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

22.Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający który jest podmiotem nabywającym Akcje, pozostaje w stosunku dominacji wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 16) ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Wzywający posiada bezpośrednio większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

23.Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień przed rozpoczęciem zapisów

Wzywający, który jest zarazem podmiotem nabywającym Akcje oświadcza co następuje:

Decyzją z dnia 17 lipca 2002 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Wzywającego bezpośredniej kontroli nad Spółką. Ponadto, decyzją z dnia 6 sierpnia 2002 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała Wzywającemu zezwolenie na nabycie Akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W celu nabycia Akcji w wyniku niniejszego Wezwania, nie są wymagane żadne inne zgody lub zezwolenia.

24.Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Inwestycja Wzywającego w Spółkę ma charakter strategiczny i długoterminowy. Wzywający planuje utrzymać i rozwijać dotychczasowy przedmiot działalności Spółki. Spółka jest największą pod względem przychodów i dokonanych inwestycji spółką zależną Wzywającego. Wzywający zamierza zaangażować znaczne środki organizacyjne i finansowe w rozwój działalności Spółki, w szczególności poprzez: (i) wykorzystanie wiedzy i doświadczeń Wzywającego i podmiotów z jego grupy kapitałowej w działalności na rynku reklamy; (ii) wykorzystanie wiedzy i doświadczeń Wzywającego w zakresie organizacji pracy, wewnętrznego przepływu informacji i standardów korporacyjnych; (iii) tworzenie i rozwijanie wspólnych produktów reklamowych przez Spółkę, Wzywającego oraz inne spółki wchodzące w skład grup kapitałowych Spółki i Wzywającego; (iv) wykorzystanie potencjału sieci sprzedaży Wzywającego; oraz (v) wsparcie Spółki przy pozyskiwaniu finansowania niezbędnego do kontynuowania i rozwoju działalności Spółki. Niniejsze Wezwanie ma na celu wykonanie przez Wzywającego obowiązku wynikającego z art. 154 pkt. 1) oraz art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami. Wzywający podejmie działania zmierzające do wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, co może nastąpić po uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W najbliższym czasie, Wzywający zamierza wystąpić do Zarządu Spółki o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu. Zgodnie z art. 86 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uchwała taka powinna być podjęta przez Walne Zgromadzenie, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

25.Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Ponieważ Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 24 powyżej.

26.Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za właściwe

a) Pozostałe warunki Wezwania Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich posiadaczy Akcji, będących akcjonariuszami Spółki.

Szczegóły dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione. Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Podmiot Pośredniczący oraz ING Securities S.A. nie będą pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru.

Ewentualne koszty, związane m.in. z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady, realizacją transakcji sprzedaży, mogą być pobierane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie z stosowanymi przez nie regulaminami i tabelami opłat i prowizji.

Transakcja giełdowa, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie jest planowana na dzień 25 listopada 2002 r.

b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie W dniu 22 października 2002 r. Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów przyjmowane będą zapisy osób zgłaszających się na sprzedaż akcji w ramach Wezwania. Wpis do rejestru nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny dokonać następujących czynności:

1.złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady ww. Akcji na okres do dnia 27 listopada 2002 roku włącznie oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z datą ważności do dnia 27 listopada 2002 roku włącznie,

2.uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

3.złożyć w jednym z POK-ów przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt. 2 powyżej,

4.dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z POK-ów przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Treść oświadczenia zawiera formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory powyższych dokumentów zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim - członkom GPW oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także dostępne będą w okresie przyjmowania zapisów w POK-ach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Treść Wezwania będzie również dostępna na stronie internetowej Wzywającego: www.agora.pl.

W ramach Wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (np. dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli umocowanie do działania w imieniu tej osoby nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim koncie rachunku papierów wartościowych ich właściciela do dnia rozliczenia transakcji dokonanego w efekcie przeprowadzonego Wezwania, tj. do dnia 27 listopada 2002 r. włącznie.

Akcje należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji zostaną odblokowane najpóźniej w dniu 28 listopada 2002 r.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika POK-u lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Zakres pełnomocnictwa powinien obejmować umocowanie do: (i) zablokowania Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji dokonanej w efekcie przeprowadzonego Wezwania, tj. do dnia 27 listopada 2002 r. włącznie, oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu; (ii) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący te Akcje; oraz (iii) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji.

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta.

Zamiast powyższego pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze mogą przedstawić oświadczenie banku, potwierdzające fakt posiadania przez bank odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

Wzywający, Podmiot Pośredniczący oraz ING Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które Podmiot Pośredniczący lub ING Securities S.A. otrzymają po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Podmiot Pośredniczący wpisze do rejestru zapisów tylko zapisy spełniające powyższe warunki.

Klienci składający zapis osobiście otrzymają wyciąg potwierdzający wpis do rejestru niezwłocznie po złożeniu zapisu i wpisaniu do rejestru.

Podmiot Pośredniczący zwraca uwagę, że wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów stanowi potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.

Podmiot Pośredniczący we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Formularze związane z dokonaniem zapisu na sprzedaż, tj.: -dyspozycja blokady Akcji/zlecenie sprzedaży Akcji, -świadectwo depozytowe, -zapis na sprzedaż Akcji, -wzór pełnomocnictwa,

dostępne będą w POK-ach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji w czasie trwania Wezwania, a także zostaną przesłane do wszystkich domów maklerskich - członków GPW oraz do banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście lub telefonicznie w POK-ach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Data sporządzenia raportu: 15-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Agora &lt;AGOD.WA> Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji AMS - RB 44/2002