pb.pl

Pytania dotyczące spółek

      0/332   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-05-16 PKNORLEN 1. Kiedy będzie oświadczenie co się stało z odsetkami od obligacji? 2. Kiedy spółka wypłaci odsetki? 3. Czy obligatariusze mają prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w związku z defaultem PKNOrlen?
1. W dn. 16 maja PKN ORLEN wydał poniższe oświadczenie 15 maja przypadał dzień płatności odsetek obligacji o nr PK11117. Z uwagi na problemy techniczne banku przelew został dostarczone do KDPW z jednodniowym opóźnieniem. Pieniądze są już w KDPW i są właśnie rozksięgowywane na konta inwestorów. Spółka przeprasza za zaistniałą sytuację, podjęła również działania mające na celu jej wyjaśnienie. 2. Odsetki zostały wypłacone w dniu 16 maja 2017 r. 3.Możliwość wcześniejszego wykupu obligacji jest określona w prospekcie emisyjnym i odpowiednich regulacjach prawnych.  

2017-04-06 BOMEDIA Kiedy będzie można nabyć przyznane akcje z prawa poboru?
Dzień dobry, harmonogram oferty jest opublikowany na stronie internetowej spółki: file:///C:/Users/magda/Downloads/original_26742284_Aneks_nr_1_do_Memorandum_Informacyjnego%20(2).pdf W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt. Pozdrawiam, Magdalena Grzybowska  

2017-04-04 GPW Firma CENTURIA GROUP S. A. zniknęła z NewConnect. Proszę o jakieś informacje.
(brak odpowiedzi) 

2017-03-07 LOTOS Z danych za 2016 r. wynika, że ujemny efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających to 53,2 mln zł czyli całkiem sporo. W poprzednich latach efekt rozliczenia transakcji zabezpieczających także był ujemny. Jaki w takim razie jest sens tych zabezpieczeń skoro spółka za każdym razem na nich traci, czy Lotos ma zapisany w strategii sponsoring banków?
(brak odpowiedzi) 

2017-02-27 MCI Jako przyczyny dyskonta na webcastach były już podawane: brak dywidendy, nierozumienie MCI, brak podmiotów LP do porównania na GPW, słabość szerokiego rynku. Co jest przyczyną dyskonta NAV/S obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2017-02-20 MIRBUD Czy Zarząd Mirbudu może napisać jaki jest na dzień dzisiejszy (20.02.2017r.) stan nakazu zapłaty z dnia 17 października 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 16.955.759,18 złotych tytułem kar umownych za nierzetelne wykonanie umowy dotyczącej budowy hotelu należącego do POLARIS w sprawie pod sygnaturą  XXVI GNc 890/14 (obecnie XXVI GC 1184/14)?
MIRBUD S.A. w dniu 26 listopada 2015 roku wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym zaskarżając wydany nakaz w całości, wnosząc o: 1) oddalenie powództwa w całości, 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści sprzeciwu na okoliczność bezzasadności roszczenia oraz 3) zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Zarządzeniem Sądu z dnia 17 grudnia 2014 roku uznano, iż sprzeciw pozwanego MIRBUD S.A. złożony w dniu 26 listopada został w terminie bez braków formalnych. Zgodnie z treścią art. 505. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. W związku z powyższym, w chwili obecnej wydany nakaz zapłaty utracił moc. Obecnie nie istnieje zobowiązanie MIRBUD S.A. z tytułu dochodzonych przez Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kar umownych, z uwagi na okoliczność, iż wydany nakaz zapłaty utracił moc a sprawa ma charakter sporny i toczy się. Obecnie trwają mediacje pomiędzy stronami w celu zakończenia toczącego się postępowania ugodą.  

2017-02-16 GPW Kiedy będą ogłoszone wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 r. i za cały 2016 rok?
Zgodnie z zapowiedziami opublikowanymi w treści raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. publikacja wyników finansowych GPW za cały rok 2016 będzie miała miejsce 27 lutego 2017 r. (poprzez ESPI publikujemy je po sesji giełdowej tego dnia). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 101.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i zmieniającego go Rozporządzeni MF z dnia 25 maja 2016 r., nie publikujemy odrębnego raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r. 

2017-01-20 STALEXP Kiedy można oczekiwać wypłaty dywidendy? Spółka ma gigantyczne poziomy gotówki, czas się podzielić z inwestorami!
(brak odpowiedzi) 

2017-01-10 MCI Czy można wierzyć zapewnieniom zarządu ( skoro już wcześniej nie dotrzymał słowa w sprawie dywidendy), że tym razem od 2018r dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom?
(brak odpowiedzi) 

2017-01-07 TAURONPE kiedy wypłata dywidendy za rok 2015
(brak odpowiedzi) 

2016-12-16 BUMECH Na giełdach długów pojawiła się oferta sprzedaży dużego pakietu wierzytelności wobec Bumechu (3,5 mln zł). Wierzyciel zapowiada kupno następnych długów Spółki. Czy ew. spłata tych zobowiązań wpłynie na płynność Bumechu?
(brak odpowiedzi) 

2016-12-14 TRITON Spółka realizuje spory projekt deweloperski, 250 mieszkań, ponad 100 miejsc garażowych, 20 lokali użytkowych. Na stronach spółki widać, że inwestycja powoli dobiega końca(termin oddania to koniec II kw 2017). Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Proszę podać ile lokali zostało już sprzedanych(mieszkalnych i użytkowych)? 2. Czy działka była kupiona za kredyt, czy za gotówkę? 3. Ile spodziewanie się Państwo zysku na tej inwestycji, a także ile spłynie do spółki gotówki po spłacie kredytu na budowę?
(brak odpowiedzi) 

2016-12-13 ALTA Patrząc na aktywność firmy w udzielaniu odpowiedzi może warto sobie zadać pytanie, czy nie warto zmienić priorytetów z pszczół i ptaków właśnie na lepszą komunikację z rynkiem. Prośba o udzielenie odpowiedzi wciąż otwarte pytania. PS czas odpowiedzi, jeżeli w ogóle będzie woła o pomstę.....
Wszystkim Inwestorom w Nowym Roku życzymy samych dobrych dni. Chętnie odpowiadamy na pytania, tylko musimy je otrzymać (nie było przepływu informacji pomiędzy stroną gdzie się pytania zadaje z skrzynką pocztową ALTA.) Prosimy uprzejmie o monitorowanie i w przypadku braku odpowiedzi w oczekiwanym terminie przesłanie pytania bezpośrednio na adres info@altasa.pl też z informacją że zadali Państwo pytanie przez stronę. 

2016-12-06 MCI Czy zarząd MCI widząc utrzymujące się ciągle bardzo duże dyskonto (kurs prawie nie drgnął, ani po wyjściu z Invii, ani teraz po wyjściu z WP) nie powinien zmienić strategii budowy wizerunku spółki? Przecież MCI jest nielubiane i niedoceniane tylko z powodu wizerunku spółki (obligacje G1, niedotrzymanie słowa w kwestii dywidendy za lata 2011-2016, bo chociaż faktycznie jeden warunek jej wypłaty nie został spełniony, powinna być wypłacona w zmniejszonej wysokości tak jak zapowiadała to polityka dywid. na ten okres, PRE-IPO PEM i brak możliwości zakupu akcji przez drobnych w pre-ipo, itd., itd.), a nie core biznesu, który przecież jest bardzo dobry i dobrze rokuje na następne lata.
(brak odpowiedzi) 

2016-11-29 RAFAKO Jakie są perspektywy spółki na 2017 rok? Czy 2017 rok będzie lepszy niż 2016 rok? Gdzie spółka upatruje głównych źródeł dochodu?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-26 MCI Kiedy zarząd zacznie pracować nad poprawą kursu spółki zamiast tylko skupiać się nad wysokością NAV-u co historycznie pokazuje, że na przestrzeni 15 lat gdy MCI jest notowany na parkiecie GPW nie przynosi żadnej stopy zwrotu osobom, które zainwestowały i nabyły akcje podczas debiutu?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-23 MCI W 2014 r. i 2015 r. MCI twierdziło, że nie sprzeda Daty poniżej ceny 6 zł za akcję. Czy w takim razie w ostatnim czasie zaszły jakieś zmiany w postrzeganiu potencjału rozwoju ABC Data, skoro MCI sprzedaje pakiet akcji poniżej 3 zł?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-21 PEMANAGER Czy spółka obawia się wprowadzenia podatku od zysków z funduszy inwestycyjnych? Czy spółka planuje wypłatę dywidendy za 2016 r., jeśli tak, to w jakiej wysokości?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-16 I3D Po raporcie za 3 kwartał nadal nie widać poprawy w działalności Spółki. Czy można spodziewać się lepszej końcówki roku? Jak Spółka zapatruje się na 2018 rok? Jakie widzi dla siebie perspektywy? Ciekawi mnie jakimi kanałami Spółka poszukuje nowych zleceń? Jasne jest, że technologia VR/AR będzie się rozwijać i w obecnej postaci szybko może ewoluować w nowe jeszcze lepsze rozwiązania. Czy zespół i3d monitoruje lub pracuje nad nowymi rozwiązaniami w technologii VR/AR? Czy Zarząd zamierza zrobić coś w kierunku wizerunku Spółki na Giełdzie? Spółka wydaje się być zapomniana, do tego niska kapitalizacja wcale nie musi być wizytówką firmy. Czy Spółka monitoruje działania Animatora Rynku?
Dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i listę pytań. Wyczerpującej odpowiedzi na tak rozbudowane pytania nie sposób udzielić w formule przyjętej w ramach Akcji Inwestor. W związku z czym oprócz poniższych silą rzeczy skrótowych odpowiedzi postaramy się szerzej omówić poruszane sprawy w kolejnym raporcie okresowym. Oczekujemy poprawy wyników w czwartym kwartale w porównaniu z poprzednimi kwartałami tego roku. Tym niemniej planów spółki w zakresie przychodów na ten rok nie uda się zrealizować. Powodem są m.in. przedłużające się procedury zakończenia poszczególnych etapów w obecnie realizowanych projektach oraz przesunięcia w czasie decyzji inwestycyjnych naszych klientów. Na podstawie budowanego obecnie portfolio zamówień, prowadzonych negocjacji sprzedażowych oraz obserwowanych trendów na rynku przewidujemy, że przyszły rok będzie dla nas znacząco lepszy. Wobec obserwowanego przez nas pewnego spowolnienia w inwestycjach na rynku krajowym w minionych miesiącach podejmowaliśmy intensywne rozmowy w celu pozyskania klientów zagranicznych. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się pochwalić pozytywnymi efektami tych działań. Przez cały okres swej działalności podejmowaliśmy liczne inicjatywy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i unikalnych na skalę światową rozwiązań. Dzięki temu możemy się pochwalić nie tylko wiedzą w zakresie wykorzystywania dostępnych w technologiach VR/AR najnowszych na świecie narzędzi ale również gotowymi własnymi rozwiązaniami i produktami. Ich komercjalizacja i globalizacja jet w tej chwili naszym najwyższym priorytetem w zakresie sprzedaży. W ostatnim czasie podejmowaliśmy liczne dzialania pokazujące nasze dokonania, promujące spółkę i budujące jej wizerunek. W tym roku opublikowaliśmy nową stronę internetową, nowy profil na FB i Twiterze, aktywnie wykorzystujemy kanał YT. Uczestniczyliśmy w licznych konferencjach i targach. Więcej na ten temat pisaliśmy w dwóch ostatnich raportach okresowych.  

2016-11-15 JSW W jakiej wysokości będzie wypłacona barbórka za 2016 r.?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-06 MCI Zostało trochę więcej niż 2 lata do końca 2018 r. Czy MCI, jako akcjonariusz wiodący w ABC Data, jest usatysfakcjonowany ze zmian zachodzących w tej spółce i czy dalej optymistycznie zakłada, że działania zarządu ABC Daty doprowadzą do uzyskania kapitalizacji w okolicach 1 mld zł w 2018 r?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-03 STALEXP Kiedy spółka wreszcie wypłaci dywidendę? Ma dużo gotówki i nie chce się podzielić z inwestorami.
O podziale zysku wypracowanego przez Spółkę każdorazowo decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. Środki te, po spełnieniu wymogów kodeksu spółek handlowych, mogą być przeznaczone w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub mogą zostać przeznaczone na realizację przyszłych projektów. 

2016-11-02 MCI Czy od daty ukazania się raportu za 2Q MCI zwiększyła/zwiększa swój udział w Windeln.de i tureckim Indeksie?
Fundusz przekroczył próg 10% akcji Windeln.de 

2016-10-26 COALENERG Kiedy można się spodziewać wzrostu ceny akcji tej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2016-10-21 GCINVEST 1. Kiedy spółka przedstawi propozycje układowe? Z różnych pism wynika, że takowe mają zostać wkrótce zaprezentowane i jakieś są w sądzie prowadzącym sprawę upadłości GCI - nie wszyscy jednak wierzyciele znają oe z akt sądowych, a tym bardziej mogą nic nie wiedzieć o innych propozycjach, które być może będą im złożone. Na czym mają polegać te nowe propozycje układowe? 2. Na czym polega konflikt między GCI a firmą Copernicus? 3. Czy możliwe są zmiany w akcjonariacie spółki i czy spółką w jej obecnej sytuacji interesują się jacyś inwestorzy? 4. Czy realne jest zawarcie przez GCI układu i czy coś może stanąć temu na drodze? 5. Czemu nie odbyło się jeszcze ZWZA zatwierdzające wyniki za 2015 rok? 6. Czy warto obecnie kupować akcje GCI?
Ad. 1. Propozycje układowe jakie spółka złożyła w ślad za wnioskiem o otwarcie postępowania upadłościowego układowego zakładają konwersję istniejącego długu układowego na akcje spółki nowej emisji. Do układu na podobnych warunkach co wierzyciele układowi mogą przystąpić wierzyciele pozaukładowi. Spółka odbyła szereg spotkań z wierzycielami, którym prezentowała te propozycje, jak również uwierzytelnienie ich planem naprawczym. Wierzyciele niemal od początku trwania postępowania upadłościowego mieli możliwość zapoznania się z tymi propozycjami będącymi w sądowych aktach sprawy upadłościowej spółki. Spółka nie przewidziała jednak, że postępowanie upadłościowe będzie trwało aż tak długo, stąd koniecznym stała się korekta planu naprawczego, w którym pierwotny okres jaki on obejmował, nie przystaje już do aktualnych dat. Korygując plan naprawczy zrodziła się nowa i prawdopodobnie lepsza koncepcja w ramach której utrzymana zostanie konwersja długu na akcje spółki, ale spółka ma zobowiązać się do ich odkupu w przyszłości w konkretnych datach i wolumenach. Co więcej, odkup ma odbywać się po wyższej cenie aniżeli cena konwersji i ma obejmować także akcje będące aktualnie w obrocie giełdowym. Odkup ma odbywać się ze środków ze zbycia części majątku nieruchomego w cenach rynkowych i wg jego rzeczywistej wartości oraz przede wszystkim ze środków uzyskanych z realizacji kilku wybranych projektów inwestycyjnych. Ad. 2. Nie jest to konflikt a bardziej relacja biznesowa - pierwotnie konstruktywna i generująca benefity dla obu jej stron, która na skutek defaultu GC Investment S.A. uległa zerwaniu. Copernicus – będąc wierzycielem GCI – dąży do zaspokojenia swego roszczenia i wykorzystuje do tego posiadane środki. GCI z kolei stoi na stanowisku, iż Copernicus, którego wierzytelność w większej części objęta jest układem, winien być zaspokojony w taki sam sposób jak kilkuset innych podobnych mu wierzycieli. Taka propozycja zaspokojenia Copernicusa nie znajduje jego akceptacji, stąd podejmowane przez niego inicjatywy, w szczególności wnioski o upadłość likwidacyjną spółek zależnych od GCI oraz jak ostatnio także samego GCI. Copernicus dysponuje bardzo dobrym zabezpieczeniem swojej należności od GCI i uznaje że poprzez ustanowioną na niej na jego rzecz hipotekę, ma do niej wyłączne prawo, podczas gdy zabezpieczenie to (nieruchomość) stanowi majątek układowy z którego zaspokojenie mogą uzyskać wszyscy wierzyciele objęci układem. Ad. 3. Tak, spółką, jej sprawą, jej nieruchomościami i zobowiązaniami interesują się zewnętrzne podmioty. Prócz propozycji układowych nad którymi spółka cały czas pracuje, a zakładają one zawarcie układu i jego wypełnienie wyłącznie przy wykorzystaniu jej zasobów (majątku), spółka stara się także pozyskać inwestora, który mógłby wesprzeć finansowo propozycje układowe spółki lub alternatywnie przejąć ją i wziąć na siebie ciężar rozliczenia z wierzycielami na jego (inwestora) warunkach. Na ten moment uważam, że prawdopodobieństwo realizacji obu scenariuszy jest podobne, oczywiście przy założeniu że postępowanie upadłościowe będzie kontynuowane w aktualnym trybie. Ad. 4. Dwa lata temu ogłoszone zostało otwarcie postępowania upadłościowego układowego GCI. Pół roku wcześniej GCI złożyła o to wniosek do sądu. Działania GCI skupiają się wyłącznie na tym aby w nieodległej już przyszłości odbyło sę zgromadzenie wierzycieli, na którym ci ostatni zdecydują czy za korzystniejsze dla nich uznają zawarcie ze spółką układu czy raczej jej likwidację. W ocenie spółki jest to najuczciwsze rozwiązanie, bo dające możliwość wypowiedzenia się wszystkich wierzycielom. Działania o charakterze obstrukcji prawnej, podejmowane przez paru wierzycieli, a mające na celu przedłużenie postępowania sądowego, oceniane są jako te które mogą utrudnić zarówno zawarcie układu z wierzycielami jak i samo doprowadzenie do wspomnianego zgromadzenia. Trudno w tej chwili jednoznacznie ocenić jakie są szanse na zwarcie układu między spółką a jej wierzycielami - na pewno zależeć to będzie od oceny jej ostatecznych propozycji układowych i ich atrakcyjności dla wierzycieli. Ad. 5. Termin ZWZA zostanie wkrótce ogłoszony i za pośrednictwem raportu bieżącego podany do publicznej wiadomości. Ad. 6. Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy inwestor indywidualnie analizując aktualną sytuację GCI jak i ewentualne jej perspektywy. GCI nadal znajduje się w upadłości - na ten moment układowej. W takim postępowaniu zawsze istnieje ryzyko przekształcenia formy postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne i inwestorzy muszą mieć to na względzie, bo oznaczać to będzie wówczas faktyczną likwidację GCI, a w konsekwencji w przyszłości wykluczenie akcji GCI z obrotu publicznego. Jedyny realizowany przez spółkę kierunek to na ten moment konstruktywny i poparty analizami finansowymi układ z wierzycielami. Jego zawarcie z pewnością spowodowałoby zmianę postrzegania spółki przez inwestorów oraz obecnych i przyszłych akcjonariuszy. 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Pogarsza się nastawienie do europejskich akcji
USA przeżywają boom na ETF-y (WYKRES DNIA)
Londyn czerwoną latarnią wśród giełd (WYKRES DNIA)
Inwestowanie na giełdzie zarezerwowane dla elit (WYKRES DNIA)
Hedge-fundy najbardziej pozytywnie nastawione do euro od sześciu lat (WYKRES DNIA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu