pb.pl

Pytania dotyczące spółek

      0/334   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-11-26 EUROTEL Witam. Proszę o odpowiedź: Czy Spółka planuje w nieodległym czasie (jeżeli tak to kiedy) wypłacić dywidendę z zysku za ubiegły rok? Dziękuję i pozdrawiam Waldemar Patelczyk.
(brak odpowiedzi) 

2020-11-25 FABRYKAKD Brak wypłaty należnych odsetek i kwoty amortyzacji od obligacji serii AA. Nie odnotowałem dotąd wpływu należnych odsetek od posiadanych przeze mnie 53 szt. obligacji serii AA. Termin wypłaty odsetek w wysokości 53 x 61,42 = 3255,26 oraz kwoty amortyzacji 53 x 50 = 2650, czyli łącznie 5905,26 – podatek od odsetek. Po raz kolejny przypominam również, że nie otrzymałem dotąd wypłaty należnej różnicy z umowy potrącenia – 984,00 zł, którą powinienem otrzymać 28 lutego 2020. Proszę o niezwłoczne uregulowanie Państwa zobowiązań i pilną odpowiedź. Z poważaniem Piotr Janko
(brak odpowiedzi) 

2020-11-25 INNOGENE Jakie sa przyczyny tak dużych spadków.?
(brak odpowiedzi) 

2020-11-18 TAURONPE Byłam pracownicą Tauronu i posiadam akcje. Nie rozumię tego" wezwania akcjonariuszy TAURONU do złożenia acji" Czy mnie te zto dotyczy. Jestem na emeryturze i nie mam możliwości śledzenia zmian jakie są w prowadzane.
Dzień dobry, Ogłoszenia dotyczące wezwania do złożenia dokumentów akcji nie dotyczą akcjonariuszy - osób fizycznych, w tym Pani. Są one kierowane jedynie do Skarbu Państwa, który jako jedyny akcjonariusz TAURON posiada część akcji w formie dokumentu. Pani akcje mają formę zdematerializowaną i są zarejestrowane w biurze maklerskim. W związku z tym nie musi Pani podejmować żadnych działań a Pani akcje nie utracą ważności. 

2020-11-16 LOTOS W odniesieniu do pytania sprzed miesiąca w sprawie wykupu akcji własnych chcę dopytać czy w sprawie wydania ok 300mln zł na zakup akcji GA Polyolefins była podjęta uchwała zarządu? Czy w obecnej sytuacji nie należało tej inwestycji odłożyć, gdyby spółka pojęła temat skupu akcji własnych w przeciągu miesiąca można było na tym zarobić 20% zaiwestowanej kwoty, kiedy Zarząd Grupy Lotos przewiduje osiągnięcie podobnego zysku z zakupu akcji GA Polyolefins?
Objęcie przez Grupę LOTOS akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins o wartości 300 mln zł w dniu 16 listopada 2020 roku nastąpiło w ramach wykonania umowy inwestycyjnej zawartej 31 maja 2020 roku. O szczegółach tej umowy Grupa LOTOS informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020 z 31 maja 2020 roku. Transakcja nastąpiła za zgodą akcjonariuszy Grupy LOTOS, wyrażoną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2020 roku. Pozytywną opinię w tym przedmiocie wyraziła również Rada Nadzorcza Grupy LOTOS. Jak komunikowała wcześniej Spółka, wyniki analiz opłacalności udziału Grupy LOTOS w projekcie Polimery Police kształtują się na poziomie potwierdzającym zasadność inwestycji. Odnosząc się do inwestycji w akcje własne, informujemy, że aktualnie Spółka nie rozważa interwencji w kurs swoich akcji poprzez spekulacyjny ich zakup na rynku publicznym. Spółka konsekwentnie i długofalowo realizuje cel systematycznego rozwoju działalności operacyjnej poprzez implementację projektów strategicznych zdefiniowanych jako źródło wzrostu jej wartości, co przekłada się na kurs akcji w długim terminie. Dodatkowo, nieprzerwanie od ogłoszenia Strategii na lata 2017 – 2022, Spółka po raz czwarty, w trudnym roku, naznaczonym pandemią koronawirusa, wypłaciła dywidendę, co wyróżnia ją na tle innych spółek indeksu WIG20. 

2020-11-16 INVENTI Kto specjalnie zaniża cenę akcji a tym samy wartość spółki :) Widać że ktoś skutecznie trzyma akcje miedzy 0,26 a 0,30 zł ?? Ktoś chce taniej sprzedać lub przejąć firmę ??
(brak odpowiedzi) 

2020-10-27 ASSECOPOL czy utworzono już spółkę z Adesso
Spółka adesso banking solutions GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem została formalnie zarejestrowana 14.09.2020. 

2020-10-15 LOTOS Dlaczego spółka nie ogłasza skupu akcji własnych? Przecież przy obecnym kursie giełdowym to najlepsza inwestycja i to bez ryzyka. Czekają na to chyba wszyscy akcjonariusze.
Zgodnie z przepisami prawa do przeprowadzenia skupu akcji wymagana jest odpowiednia uchwała walnego zgromadzenia. Taka uchwała nie została podjęta, zatem zarząd Grupy LOTOS nie jest obecnie upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę, że w strategii Grupy LOTOS na lata 2017-2022 zapisany został cel dążenia do uzyskania i utrzymania zdolności dywidendowej spółki. Ten cel niewątpliwie udało się dotychczas realizować – Grupa LOTOS od początku obowiązywania strategii corocznie, tj. czterokrotnie, wypłacała dywidendę. Jednocześnie w 2020 roku, pomimo trudnych warunków otoczenia, Grupa LOTOS była jedną z nielicznych spółek z warszawskiej giełdy, która podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami (w indeksie WIG20 było zaledwie 5 takich spółek). Należy przy tym zauważyć, że skup akcji własnych jest niejako alternatywną formą dystrybucji zysku do akcjonariuszy w stosunku do wypłaty dywidendy. Akcjonariusze, którzy otrzymali dywidendę, mogą te środki reinwestować, kupując akcje Grupy LOTOS, jeżeli uważają, że jest to atrakcyjna inwestycja. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu ze spółką pod adresem [email protected] 

2020-09-24 HERKULES Dobry wieczópkr Pytanie dot. cash flow. skonsolidowanego w sekcji przepływy operacyjne. 7 Zmiana stanu należności -18 699 mln zł Co znajduje się w tym punkcie, co musi się stać aby punkt ten był dodatni? Kiedy terminowo ten punkt będzie dodatni? Czy są to należności z GSMR, które zostaną dopiero przedstawione do rozliczenia (zapłaty) zamawiającego?
(brak odpowiedzi) 

2020-09-09 PEMANAGER Czy PEM ma plan wrócić do wypłat dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2020-08-20 MCI Dzien dobry. Dlaczego MCI nie chce wyplacic dywidendy akcjonariuszom???
(brak odpowiedzi) 

2020-08-19 MCI Czy zarząd spółki planuje przedstawienie nowego planu dywidendowego gdyż obecny kończy się w 2020r?
(brak odpowiedzi) 

2020-08-19 MCI Czy MCI Capital ma zamiar zwiększyć procent posiadanych akcji w PEM?
(brak odpowiedzi) 

2020-08-18 MCI Dlaczego MCI Capital bezpośrednio nie informuje swoich akcjonariuszy o kondycji swoich spółek portfelowych ( oczywiście chodzi o te przypadki gdy może to robić) a robi to za pośrednictwem prasy: Puls Biznesu, Parkiet i inne....
(brak odpowiedzi) 

2020-08-18 MCI Czy MCI Capital tak jak obiecywał prezes w 2015r ma zamiar kiedykolwiek wypłacić dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2020-08-02 COALENERG Kiedy opublikujecie raport ? Czy mają was znowu zawiesić. Lepszy raport ze stratą niż żaden i kara od GPW.
(brak odpowiedzi) 

2020-07-25 PROVIDENT Witam, czy jest przewidziana zmiana modelu działalności jakieś dodatkowe usługi które będziecie świadczyć za pośrednictwem pracowników lub internetu i kiedy dokładnie jest raport kwartalny / półroczny bo według i formacji 29.07.2020 ale krążą różne daty. Co dzieje się z kursem od dłuższego czasu?
(brak odpowiedzi) 

2020-07-10 HERKULES Czy spółka prowadzi negocjacje z PKP PLK dot. renegocjacji warunków kontaktu ? Czy otrzymała jakiekolwkiek stanowisko PKP PLK?
Spółka zależna od Herkules S.A. – Herkules Infrastruktura sp. z o.o. jest jednym z czterech partnerów konsorcjum realizującego projekt "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1. Umowa nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 218 roku." W imieniu konsorcjum negocjacje z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w ramach renegocjacji warunków umowy prowadzi lider konsorcjum – Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach prowadzonych negocjacji nie przedstawiła jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie.  

2020-07-01 PGE Czy można liczyć na wypłatę dywidendy w 2020r.
(brak odpowiedzi) 

2020-06-13 CNT W jaki sposób odbędzie się skup waszych akcji w 2020 roku? Z uchwały z dnia 09/06/2020 nie wynika wprost metodologia ani miejsce na zapisy na sprzedaż akcji. Czy też akcje będą "skupione na boku" od aktualnych właścicieli pakietów pow. 5%
(brak odpowiedzi) 

2020-06-04 LCCORP Kiedy będzie ogłoszona wielkość dywidendy za 2019 rok i czy w ogóle będzie dywidenda?
(brak odpowiedzi) 

2020-06-04 TAURONPE Zgodnie z polityką wypłaty dywidendy ten rok od lat oczekiwan powinien byc pierwszym co do jej wypłaty I CO dalej?.
W 2019 roku TAURON Polska Energia odnotowała stratę netto w wysokości 462 830 170,74 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON w dniu 15 lipca 2020 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty z kapitału zapasowego. Polityka dywidendowa ogłoszona w raporcie bieżącym nr 35/2016 z 2 września 2016 r. w zakresie wysokości dywidendy oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione do jej wypłaty pozostaje bez zmian. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową Spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w szczególności: - sytuacja płynnościowa Grupy, - sytuacja rynkowa, - realizacja polityki inwestycyjnej, - koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, - wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, - zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.  

2020-05-27 PGNIG Jak kupić akcje Lubocina / PGNiG?
(brak odpowiedzi) 

2019-04-18 POLNORD Kiedy będzie nowa strategia Nowego Zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2019-03-12 BIOTON W czym tkwi sedno sprawy, że ceny akcji przez tak długi okres nie są w stanie wznieść się na wyższy poziom.
(brak odpowiedzi) 

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu