pb.pl

Pytania dotyczące spółek

poprzednie   1/332   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-10-06 MCI Co z mikro-wezwaniem? Czy niedotrzymywanie słów wypowiadanych publicznie przez osoby ze ścisłego kierownictwa MCI to jest ta poprawa relacji inwestorskich, o których tyle razy wspominano na webcastach?
Spółka może prowadzić program skupu celem umorzenia na tyle na ile pozwalają jej zgody korporacyjne i przepisy prawa. Spółka analizowała przepisy prawa (MAR), które zmieniły się w lipcu 2016 i ich wpływ na planowany skup. W międzyczasie temat skupu był konsultowany z zewnętrznymi doradcami prawnymi. W kontekście zmian w przepisach oraz rozszerzenia programu skupu dostosowana została umowa z Noble Securities. Spółka będzie skupowała akcje z rynku już po zakończeniu okresu zamkniętego. Skup w formule „mikro wezwania” rozpocznie się po zaraz po uzyskaniu zgody akcjonariuszy (WZA odbędzie się 14.11.2016).  

2016-10-05 SMT Czy w kontekście podpisanych umów i wielu negocjacji, Zarząd ochroni nas przed możliwym przymusowym wezwaniem jeśli by tylko ono nastąpiło w przyszłości? Ja osobiście jestem zachwycony tym co tutaj się dzieje, pragnę pozostać z państwem jak najdłużej i samemu podjąć decyzje o ewentualnej sprzedaży, myśląc tutaj o iAlbatrosie jako zabezpieczeniu swojej przyszłości. Moim zdaniem wartość spółki jest nieporównywalnie większa z tym co teraz widzimy i jest tylko kwestią czasu aż ktoś nas zauważy. Agresywny kapitał, nie bierze pod uwagę nas drobnych akcjonariuszy.
(brak odpowiedzi) 

2016-09-29 I3D Jakie Spółka ma plany odnośnie VR/AR w najbliższym czasie? Kiedy inwestorzy będą mogli poznać jakieś nowe umowy albo projekty Spółki zapowiadane w raportach kwartalnych? Spółka od wielu lat pracuje w tej branży, czy jest to przewaga i czy można ją wykorzystać względem szybkiego rozwoju rynku, który ostatnio następuje?
Plany spółki i3D odnośnie najbliższych realizacji staramy się na bieżąco publikować w specjalistycznych raportach i prasie branżowej. Formuła Akcji Inwestor nie pozwala nam bowiem zwykle na publikację tego typu komunikatów. Z pewnością najbardziej aktualnym źródłem informacji o naszych bieżących działaniach jest nasza strona internetowa www.i3d.pl oraz fan page na Facebooku https://www.facebook.com/i3DVRhouse - serdecznie zachęcamy do pozostania na bieżąco z tymi serwisami. Jeśli chodzi o nowe umowy oraz projekty Spółki to zgodnie z przyjętą polityką komunikacyjną, w oficjalnych raportach giełdowych informujemy o wszystkich kontraktach powyżej 100.000 EUR, gdy takie kontrakty się pojawiają, niezwłocznie przekazujemy o nich komunikat w systemie EBI. Odpowiadając natomiast na ostatnie z pytań, formuła Akcji Inwestor nie pozwala na szersze omówienie tematu, pragniemy jednak podkreślić, że zebrane przez 10 lat doświadczenie, referencje oraz stale rozwijane produkty i technologie z pewnością wyróżniają nas na tle konkurencji, dają bowiem podstawy do rozmów z dużymi podmiotami oraz umożliwiają realizację skomplikowanych i innowacyjnych projektów. Nad takimi obecnie też pracujemy. Serdecznie pozdrawiamy - Zespół i3D  

2016-09-25 ENERGA Dlaczego nie szanujecie inwestorów indywidualnych straszycie podniesieniem wartości nominalnej akcji i wyciągnięciem pieniędzy do skarbu państwa - takie ruchy można robić jak się ma 100 % ? Dlaczego od przejęcia władzy przez PIS spółki energetyczne sponsorują nierentowne kopalnie a kapitalizacja Energi spadła o kilka miliardów ? Dlaczego minister szkodzi tej spółce i zachowuje się jakby miał 100% udziałów ?
ENERGA SA jako spółka giełdowa nie ma bezpośredniego przełożenia ma kurs swoich walorów. Proszę zwrócić uwagę, że giełda to gra popytu i podaży, cenę walorów wyznaczają inwestorzy. Na giełdową wycenę spółek wpływ ma bardzo wiele czynników, np. sytuacja fundamentalna, aktualne warunki rynkowe, czy informacje na temat zmian regulacyjnych. Obecnie obserwujemy pogorszenie sentymentu dla spółek sektora energetycznego nie tylko notowanych na GPW ale także na parkietach europejskich, dotyczy to takich spółek jak: RWE, EDF itd. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące podniesienia wartości nominalnej akcji, to nie leżą one w gestii Spółki. Tego typu decyzje podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy i tam należy kierować tego typu wnioski. Sprawa zaangażowania w sektor górniczy – PGG odbyło się na warunkach rynkowych. Zwracamy uwagę, że spółki sektora energetycznego oceniane są przez inwestorów z perspektywy ich związków biznesowych z sektorem górnictwa. Dlatego w naturalnej konsekwencji takiego postrzegania, dokąd górnictwo nie osiągnie docelowego modelu funkcjonowania, będzie to czynnik wpływający na decyzje inwestorów, tym samym przekładający się na kurs spółek energetycznych. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem relacji inwestorskich http://www.ir.energa.pl/pl/contacts.  

2016-09-22 MCI Czy coraz większe dyskonto do NAV-u, które powoduje wg zarządu komfort i spokój w pracy to jest przemyślana strategia MCI?
(brak odpowiedzi) 

2016-09-17 SMT Czy w kontekście pojawienia się nowego, jeszcze bardziej kompletnego i uniwersalnego produktu jakim jest Maya, spółka planuje zaktualizować swoje plany ekspansji na kolejne rynki? Jaki jest horyzont czasowy wyjścia z ofertą poza Francję, Włochy i Polskę? Wiadomo, że niewielki udział w przychodach ma już Belgia - czy jednym z planowanych kierunków ekspansji jest właśnie ten kraj? Czy kontrakt z Havas Voyages wejdzie w życie jeszcze w tym roku? Jak będzie rozliczany - czy całość przychodów będzie przechodziła przez Spółkę, czy może iAlbatros będzie wykazywał jedynie przychody z marży i opłat za utrzymania systemu? Spółka sygnalizowała, że rynek rezerwacji hotelowych dla klientów biznesowych we Francji to kilkanaście mld dolarów rocznie - jaka jest wartość usług dla biznesu w tej branży po dodaniu rezerwacji i opłat za środki transportu (samolot, kolej, samochód, taxi)?
(brak odpowiedzi) 

2016-09-16 MCI Czy w umowach inwestycyjnych dotyczących innych spółek portfelowych znajdują się podobne opcje jak te WPH? Jęśli tak to jakich?
Szeroki komentarz dotyczący opcji związanej z WPH znajduje się w prezentacji Q3’16. Inne umowy inwestycyjne nie przewidują tego rodzaju opcji.  

2016-09-13 MCI Czy MCI może twardo obiecać inwestorom że nie będzie w przyszłości emitować akcji z ceną znacznie niższą od NAV na akcję? Nie pytam o darmowe emisje na premie dla Zarządu ani o uchwaloną już emisję Z w zamian za obligacje G1. Ale o to czy będą kolejne konwerty z bardzo niską ceną zamiany lub czy dojdzie do wykorzystania kapitału docelowego na dodruk akcji o cenie niższej od NAV?
Zarząd nie rozważa emisji nowych akcji po cenach dużo niższych niż NAV z wyłączeniem programów premii. W ostatnich 3 latach Spółka nie emitowała akcji po cenach niższych niż NAV w innych celach niż programy motywacyjne oraz wynagrodzenia wydawane w akcjach. 

2016-09-08 SKYLINE Jakie są dalsze plany rozwoju? Czemu Skyline przestał kontaktować się ze swoimi akcjonariuszami i odpowiadać na zadawane pytania?
Plany na najbliższe kwartały prezentujemy w naszych sprawozdaniach okresowych – plany te nie uległy zmianie od ostatniej publikacji sprawozdań. Natomiast faktycznie w ostatnim czasie nie odpowiadaliśmy na bieżąco na pytania zadawane na tym serwisie – pozostaje nam tylko obiecać poprawę w przyszłości.  

2016-09-05 MONNARI Czy są jakieś powody wstrzymania skupu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-25 ESOTIQ Czy mogą Państwo podać jakąś informację wyjaśniającą lawinowy spadek notowań akcji? Jaka jest reakcja KNF na zgłoszenie manipulacji kursem akcji? Czy spółka zamierza jakieś działania, które zahamują dalsze spadki?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-25 MCI Co takiego się stało, że opcje na WP w prezentacji za 1H 2016 są wycenione na -41466 tys. zł i o taką kwotę obniżają wycenę tej części portfela? Skąd taka zmiana od momentu poprzedniej prezentacji wyników za 2015 r.?
Opcja przypisana do inwestycji w Wirtualną Polskę S.A. („Spółka”) jest premią jaka będzie przysługiwać założycielom Spółki z tytułu wzrostu wartości Spółki w wyniku transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez fundusz EV („Fundusz”). Innymi słowy strata na wycenie opcji związana jest z częścią zysku wygenerowanego przez fundusz na inwestycji w Spółkę od momentu inwestycji, jaką fundusz – zgodnie z zawartą umową inwestycyjną – podzieli się z założycielami Spółki. Jeżeli w przyszłości dojdzie do wzrostu kursu akcji WP to wzrośnie strata z tytułu opcji przy jednoczesnym wzroście wartości pakietu akcji WP. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do spadku kursu akcji WP to strata z tytułu opcji zmniejszy się. 

2016-08-23 PKPCARGO Jaki jest związek między cenami węgla a cenami usług i wynikami PKP Cargo?
Nie ma bezpośredniego związku między cenami węgla, a cenami świadczonych przez PKP Cargo usług transportowych. Jeśli zaś chodzi o wyniki finansowe to należy pamiętać, że w strukturze przewozów Grupy PKP CARGO węgiel kamienny stanowi dominującą grupę towarową – 42 % (dane za 2015 r.) przewiezionego wolumenu to właśnie węgiel kamienny, tak więc przychody z tego tytułu mają znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej. PKP CARGO zazwyczaj zawiera kontrakty 2-3 letnie, prowadzi aktywną działalność akwizycyjną w celu poszerzenia bazy kontrahentów, dla których świadczy oferowane usługi, bierze udział w postepowaniach przetargowych, i co ważne, dywersyfikuje swoją działalność. Przewozy Spółki realizowane są nie tylko w segmencie paliw stałych, w szczególności węgla kamiennego, ale także metali i rud, kruszyw i materiałów budowlanych, artykułów chemicznych czy usług intermodalnych. 

2016-08-12 PYLON Czy spółka ma aspiracje wejść na główny parkiet?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-09 SMT W Planie finansowym jest napisane, że inwestycje pochłoną 6,5 mln zł rocznie. Rozumiem, że jeśli zysk przekroczy tę kwotę, to możemy spodziewać się dywidendy?
O wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Alternatywą dla zagospodarowania występujących w grupie kapitałowej w sposób trwały nadwyżek finansowych jest skup akcji własnych, spłata zadłużenia, zwiększenie wartości planu inwestycyjnego lub pozostawienie środków finansowych w grupie kapitałowej do późniejszego wykorzystania 

2016-08-02 MCI Czy MCI rozważa zwiększenie pakietu akcji Windeln.de?
Ostatnie spadki kursu giełdowego to oczywiście niekorzystne wydarzenie dla naszego portfela, jednak mocno wierzymy w spółkę, zespół i strategię. Przecena była okazją dla zwiększenia naszego zaangażowania poprzez dokupienie akcji na wolnym rynku (Fundusz planuje zwiększanie zaangażowania w Spółce do poziomu 10%+).  

2016-07-29 GRAAL Kiedy spółka zacznie wypłacać dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2016-07-29 SMT Jedną z najlepszych reklam dla spółki są sukcesy odnoszone na rynku kapitałowym. Czy bierzecie pod uwagę zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów poprzez równoczesne notowania na kilku parkietach, na przykład na rozwiniętym rynku Francuskim? Tzw. dual listing.
W opinii Spółki obecna kapitalizacja nie uzasadniałaby ubiegania się o równoległe notowania na zagranicznych parkietach. Wiązałoby się to z istotnymi kosztami i zwiększeniem obciążeń o charakterze formalno-administracyjnym. W przyszłości, wraz ze wzrostem skali działalności i, co za tym idzie, wyceny giełdowej, takie rozwiązanie będzie można rozważyć, podobnie jak całkowite przeniesienie notowań na giełdę zagraniczną. 

2016-07-29 MCI Czy pożyczanie akcji do gry na krótko jest fair wobec akcjonariatu?
Transakcje raportowane przez osoby powiązane z Emitentem (Tomasz Czechowicz, Ewa Ogryczak, Jarosław Dubiński) dotyczyły transakcji pomiędzy Tomaszem Czechowiczem a jego prywatną Spółką – MCI Management Sp. z o.o. W ramach transakcji nastąpiła pożyczka 1.148.274 akcji pomiędzy Tomaszem Czechowiczem a MCI Management Sp. z o.o. mająca na celu JEDYNIE uporządkowanie struktury majątkowej Pana Tomasza Czechowicza.  

2016-07-29 SYGNITY Kiedy można spodziewać się strategii na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2016-07-22 SMT Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda zaawansowanie rozbudowy oferty produktowej i zbliżającej się umowy z Havas Voyages.
Intencją Emitenta jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie w stanie zapewnić klientom kompleksową obsługę w zakresie business travel. Jednocześnie Emitent dąży do sfinalizowania umowy z Havas Voyages. Wszelkie szczegółowe informacje o charakterze cenotwórczym Emitent ma obowiązek przekazywać wyłącznie kanałami publicznymi, dlatego zapraszamy do śledzenia naszych raportów bieżących. 

2016-07-20 SKYLINE Czy Skyline przewiduje w najbliższym czasie zmiany w portfelu posiadanych Spółek?
W portfelu Skyline Investment, jak również funduszu Skyline Venture, znajduje się już kilka dojrzałych inwestycji dla których w najbliższym czasie będziemy poszukiwali nabywców – a pozyskane w ten sposób środki zamierzamy przeznaczyć na kolejne inwestycje.  

2016-07-15 MCI Dlaczego MCI wstrzymało skup akcji własnych?
Spółka skupuje akcje na tyle na ile pozwalają jej na to zgody korporacyjne, rynek oraz przepisy prawa. Do okresu zamkniętego przed H1’16, Spółka skupiła sztuk akcji (1,5% kapitału). Program uchwalony przez NWZ w dniu 17 listopada 2015 r. przewiduje możliwość skupu do 5% kapitału zakładowego do 31.12.2016. W celu zintensyfikowania skupu Spółka planuje przeprowadzić skup w formule „mikro wezwania” w którym Spółka planuje skupić z rynku akcje za około 10 MLN PLN.  

2016-07-11 PGSSOFT W ostatnim raporcie bieżącym dotyczącym przychodów za II kwartał 2016 r. jest spadek procentowy przychodów wobec I-go kwartału. Oczywiście rok do roku jest nadal wzrost i generalnie trzeba tego faktu pogratulować, ale PGS jest na tyle dobrą firmą, że przyzwyczaił akcjonariuszy do rekordów historycznych niemal w każdym kolejnym kwartale. Tym razem tak się nie stało, więc dwa pytania w związku z tym: 1. Jaka jest przyczyna, że przychody są niższe niż w kwartale pierwszym, pomimo że Święta Wielkanocne (i mniej dni roboczych) były w kwartale poprzedzającym, a nie obecnym? 2. Spółka zapowiadała "mocne" II półrocze, względem roku poprzedniego. Czy ta zapowiedź jest nadal aktualna? 3. Czy w II półroczu możemy oczekiwać wyższej dynamiki wzrostu przychodów i zysku operacyjnego niż w półroczu pierwszym? Życzę samych sukcesów i dalszego szybkiego rozwoju Państwa firmy.
Dzień dobry. Ponieważ pytania są bardzo szczegółowe i dotyczą sytuacji finansowej spółki odniesiemy się do nich w komentarzu Zarządu zamieszczonym w raporcie za II kwartał. 

2016-07-07 MCI Dlaczego spółka nie skupuje swoich akcji skoro ogłosiła buy buck?
j.w. 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Obawy przed inwestowaniem w Polsce najniższe od 5 miesięcy (WYKRES DNIA)
Twarde dno pszenicy na wyciągnięcie ręki (ANALIZA TECHNICZNA)
Przełom w perspektywach zysków spółek (WYKRES DNIA)
Gra pod inflację bliska załamania. To zły sygnał dla giełd (ANALIZA TECHNICZNA)
Zarządzający akcjami uciekają z USA (WYKRES DNIA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu