pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-10-05 Czy w kontekście podpisanych umów i wielu negocjacji, Zarząd ochroni nas przed możliwym przymusowym wezwaniem jeśli by tylko ono nastąpiło w przyszłości? Ja osobiście jestem zachwycony tym co tutaj się dzieje, pragnę pozostać z państwem jak najdłużej i samemu podjąć decyzje o ewentualnej sprzedaży, myśląc tutaj o iAlbatrosie jako zabezpieczeniu swojej przyszłości. Moim zdaniem wartość spółki jest nieporównywalnie większa z tym co teraz widzimy i jest tylko kwestią czasu aż ktoś nas zauważy. Agresywny kapitał, nie bierze pod uwagę nas drobnych akcjonariuszy.
(brak odpowiedzi) 

2016-09-17 Czy w kontekście pojawienia się nowego, jeszcze bardziej kompletnego i uniwersalnego produktu jakim jest Maya, spółka planuje zaktualizować swoje plany ekspansji na kolejne rynki? Jaki jest horyzont czasowy wyjścia z ofertą poza Francję, Włochy i Polskę? Wiadomo, że niewielki udział w przychodach ma już Belgia - czy jednym z planowanych kierunków ekspansji jest właśnie ten kraj? Czy kontrakt z Havas Voyages wejdzie w życie jeszcze w tym roku? Jak będzie rozliczany - czy całość przychodów będzie przechodziła przez Spółkę, czy może iAlbatros będzie wykazywał jedynie przychody z marży i opłat za utrzymania systemu? Spółka sygnalizowała, że rynek rezerwacji hotelowych dla klientów biznesowych we Francji to kilkanaście mld dolarów rocznie - jaka jest wartość usług dla biznesu w tej branży po dodaniu rezerwacji i opłat za środki transportu (samolot, kolej, samochód, taxi)?
(brak odpowiedzi) 

2016-08-09 W Planie finansowym jest napisane, że inwestycje pochłoną 6,5 mln zł rocznie. Rozumiem, że jeśli zysk przekroczy tę kwotę, to możemy spodziewać się dywidendy?
O wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Alternatywą dla zagospodarowania występujących w grupie kapitałowej w sposób trwały nadwyżek finansowych jest skup akcji własnych, spłata zadłużenia, zwiększenie wartości planu inwestycyjnego lub pozostawienie środków finansowych w grupie kapitałowej do późniejszego wykorzystania 

2016-07-29 Jedną z najlepszych reklam dla spółki są sukcesy odnoszone na rynku kapitałowym. Czy bierzecie pod uwagę zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów poprzez równoczesne notowania na kilku parkietach, na przykład na rozwiniętym rynku Francuskim? Tzw. dual listing.
W opinii Spółki obecna kapitalizacja nie uzasadniałaby ubiegania się o równoległe notowania na zagranicznych parkietach. Wiązałoby się to z istotnymi kosztami i zwiększeniem obciążeń o charakterze formalno-administracyjnym. W przyszłości, wraz ze wzrostem skali działalności i, co za tym idzie, wyceny giełdowej, takie rozwiązanie będzie można rozważyć, podobnie jak całkowite przeniesienie notowań na giełdę zagraniczną. 

2016-07-22 Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda zaawansowanie rozbudowy oferty produktowej i zbliżającej się umowy z Havas Voyages.
Intencją Emitenta jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie w stanie zapewnić klientom kompleksową obsługę w zakresie business travel. Jednocześnie Emitent dąży do sfinalizowania umowy z Havas Voyages. Wszelkie szczegółowe informacje o charakterze cenotwórczym Emitent ma obowiązek przekazywać wyłącznie kanałami publicznymi, dlatego zapraszamy do śledzenia naszych raportów bieżących. 

2016-03-30 1) Chciałbym się dowiedzieć, czy także SATIS GPS ma szansę na uzyskanie godnych uwagi wyników finansowych w najbliższych latach? Ponad 65% wzrost sprzedaży robi wrażenie. Jaki jest teraz szacowany udział w polskim rynku systemów monitoringu GPS? 2) Segment „Pozostałe” wygenerował w IV kwartale 10 mln zł strat. Co było przyczyną tak słabego wyniku? Czy było to zdarzenie jednorazowe? Dlaczego nie ma planów sprzedaży lub likwidacji spółek Xantus S.A. oraz SMT Systems Integration? 3) Grupa SMT cały czas wchodzi w skład indeksu WIG-MEDIA, chociaż ze względu na prowadzoną działalność powinna należeć do WIG-INFO. Jeśli to możliwe to proszę o kontakt z GPW w celu wprowadzenia zmian.
1.Satis GPS realizuje politykę stabilnego wzrostu wielkości sprzedaży, która powinna przełożyć się na uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników finansowych w kolejnych latach. Udział spółki w rynku trudno jest jednoznacznie określić ze względu na ograniczoną dostępność danych na temat rynku usług monitoringu GPS. Wiadomo natomiast, że Satis GPS pod względem liczby monitorowanych obiektów (tj. 11.000 pojazdów) znajduje się w pierwszej dziesiątce firm w sektorze monitoringu. 2.Wynik wziął się z tego, że koszty segmentu za dany okres okazały się wyższe od przychodów. Zarząd Grupy Kapitałowej cały czas podejmuje działania na rzecz optymalizacji jej bazy kosztowej. O ewentualnych planach zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Zarząd będzie informował w komunikatach bieżących. 3.Decyzje w sprawie kwalifikacji sektorowej spółek pod kątem składu indeksów podejmuje Komitet Indeksów Giełdowych jako ciało doradcze Zarządu Giełdy. 

2016-01-28 Wezwanie w ramach skupu akcji własnych będzie po cenie godziwej, zaproponowanej przez Tempelton, czy po cenie zaopiniowanej przez radę nadzorcza? I jak to się ma do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami?
Zapraszam do zapoznania się z treścią Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2016 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych. Podjęte uchwały podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej spółki. Według przedmiotowej uchwały, cena zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej (art. 79). Podział zysku nie był przedmiotem Walnego Zgromadzenia z dn. 9 marca 2016 r. – decyzje z tym związane zostaną podjęte w późniejszym terminie 

2016-01-27 Czy dopuszczacie możliwość zmiany regulaminu skupu, tak aby można było przekraczać w skupie 25% dziennego obrotu? Limit skupu wynosiłby wtedy nie więcej niż 50% dziennego obrotu.
Zarząd uważa, że nie jest to na chwilę obecną potrzebne. 

2016-01-23 1. Czy Zarząd ma już swoją rekomendację dla Akcjonariuszy co do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży dotychczasowej działalności? 2. Jak wygląda status sprzedaży pozostałych aktywów spółki?
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem bieżącym nr 24/2016 dotyczącym strategii finansowania działalności spółki, znajduje się w nim rekomendacja dla naszych Akcjonariuszy co do przeznaczenia zysków na kapitał zapasowy. Zarząd informuje także, że spółka zrealizowała wszystkie planowane zbycia aktywów (tj. akcji spółek zależnych) do końca 2015 roku. 

2016-01-19 Połączenie z iAlbatros i list intencyjny z Havas Voyages, czy coś się dzieje w tym temacie? Od dłuższego czasu czekamy na dobre informacje.
Obie strony wciąż prowadzą negocjacje zmierzające do zawarcia Umowy z Havas Voyages. Jest to obecnie jedno z najbardziej angażujących działań dla spółki. O osiągnięciu porozumienia i podpisaniu umowy poinformujemy niezwłocznie komunikatem giełdowym. 

2016-01-15 Gdy rozpoczęto skup, nabywano ponad 2500 szt akcji dziennie. Jaki jest powód zmniejszenia tej ilości w ostatnim czasie do 10 szt. na jednej sesji?
Zgodnie z opublikowanym regulaminem skupu, spółka zobowiązana jest do przestrzegania rozporządzenia UE (nr podany w regulaminie), które nakłada określone ograniczenia na emitentów skupujących własne akcje. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia akcje będące przedmiotem skupu nie mogą przekraczać 25% dziennego obrotu giełdowego. Istnieje możliwość podniesienia limitu do 50% dziennego obrotu giełdowego, jednak Zarząd uważa, że nie jest to na chwilę obecną potrzebne. 

2016-01-06 Czy dopuszczacie możliwość skupu akcji własnych w formie wezwania lub zaproszenia do sprzedaży? Z doświadczenia wiem, że zwykły skup nie spełnia swego zadania i trwa latami.
Obecnie realizowany skup akcji własnych, o którego rozpoczęciu informowaliśmy komunikatem bieżącym w dniu 17 grudnia 2015, jest celowo realizowany poprzez zwykłe transakcje giełdowe. Nie zamierzamy w ramach tego skupu dokonywać wezwań. Nie jest jednak wykluczone, że jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie kolejną uchwałę związaną ze skupem, może on zostać realizowany w formie wezwania. Decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy. 

2015-12-04 Co powoduje, że skup akcji w celu umorzenia jeszcze się nie rozpoczął? Niedługo minie 6 miesięcy od jego uchwalenia. W tej chwili powinna już być mowa o jego kolejnej odsłonie, za część środków pozyskanych ze sprzedaży spółek zależnych.
Zarząd w dalszym ciągu podtrzymuje intencje realizacji skupu uchwalonego przez WZA. W chwili obecnej trwają prace, które mają do tego doprowadzić. Prosimy o cierpliwość. O stosownych działaniach będziemy informować poprzez raporty bieżące.  

2015-09-15 W raporcie niezależnego biegłego rewidenta jest informacja, że SMT Software Sp. z o. o. SKA ma 22,6 mln zł należności wobec Grupy SMT. Należności te mają zostać pokryte dzięki sprzedaży znaków towarowych SMT Software i SATIS. Tu pojawiają się pytanie. Jak wyglądać będzie funkcjonowanie tych spółek po utracie praw do znaków towarowych? To na pewno odbije się po przychodach lub kosztach. Chciałbym też dowiedzieć się dlaczego SMT Software Sp. z o. o. SKA zostało sprzedane za kwotę 1zł, jeśli wartość znaków towarowych oceniana jest na 47 mln zł i znacznie przewyższa zobowiązania?
Odpowiedzi na pytanie dotyczące należności i znaków towarowych zostały wskazane w raporcie bieżącym 33/2015 z dnia 17 września 2015 roku dotyczącym zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% akcji spółki zależnej od Emitenta - SMT Software Services Sp. z o.o SKA. Zgodnie z raportem, cena sprzedaży określona w raporcie zostanie podzielona i w zakresie kwoty 18.000.000 zł zostanie zapłacona w ten sposób, że EI, Akesto, Emitent oraz SMT Software Services podpiszą porozumienie dotyczące zlecenia i przyjęcia przekazów o treści określonej w Umowie w celu rozliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych. W zakresie znaków towarowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie przedwstępnej, Akesto, SMT Software oraz Emitent zobowiązały się, że w terminie 6 miesięcy od dnia przejścia własności akcji SMT Software Services na EI zaprzestaną używania jakiegokolwiek oznaczenia odróżniającego stanowiącego lub inkorporującego oznaczenie "SMT", w tym jakiegokolwiek oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (w tym w szczególności znaku towarowego, niezarejestrowanego oznaczenia towarów lub usług lub nazwy przedsiębiorstwa) zawierającego wyrażenie "SMT Software" lub "SMT Software Services" lub dystynktywnego oznaczenia słownego (w tym w szczególności znaku towarowego, niezarejestrowanego oznaczenia towarów lub usług, nazwy przedsiębiorstwa lub firmy) “SMT", “SMT Software" lub “SMT Software Services. Emitent nie identyfikuje ryzyka w związku z utratą praw do używania znaków towarowych.  

2015-09-02 Proszę o komentarz w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Attorn. Kiedy zostały/ną rozliczone przychody i zyski z tytułu tej transakcji?Jak wpłynęła na wynik sprzedaż udziałów Nobo Solutions i oddziału SMT Holandia? W ostatnim komunikacie Spółki jest mowa o nowym produkcie z branży business travel. Co to za produkt i kiedy planowana jest jego komercjalizacja? Dziękuję.
Rozliczenie za sprzedaż spółki Attorn będzie miało miejsce w listopadzie. Sprzedaż udziałów Nobo Solutions i oddziału holenderskiego nie stanowiła zawarcia znaczącej umowy, ani nie była sprzedażą aktywów o znacznej wartości, z punktu widzenia Spółki transakcje nie są istotne. W odniesieniu do nowego produktu, nie możemy na tę chwilę powiedzieć nic więcej niż to, że jesteśmy bardzo zaawansowani i już wkrótce ruszamy ze sprzedażą. 

2015-07-17 1) Rok temu SMT Software otworzyło oddział w Gdyni. Ile osób pracuje obecnie w tym oddziale? Jakie są plany i perspektywy jego rozwoju? 2) Czy obecnie są przeprowadzane albo planowane duże przetargi (takie jak ten dla GDF Suez albo francuskich uczelni), w których startuje iAlbatros? Jakie są perspektywy pozyskania kolejnych dużych klientów? 3) Spółka jak dotąd nie rozpoczęła skupu akcji własnych. Czy biorąc pod uwagę obecną niską wycenę rynkową nie byłoby korzystnie rozpocząć skup bez zbędnej zwłoki?
Ad1. Za działalność oddziału w Gdyni odpowiada spółka SMT Software Services. Oddział ten obecnie pełni charakter sprzedażowy i pozyskał już klientów na Pomorzu. W przyszłości nie wykluczamy możliwości zatrudnienia w tym oddziale specjalistów IT. Ad 2. iAlbatros stale poszukuje nowych klientów. Jesteśmy w dużej ilości procesów przetargowych. O nowych klientach będziemy informować w raportach bieżących. Ad 3. Potwierdzamy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o skupie akcji. Spółka zamierza rozpocząć skup bez niepotrzebnej zwłoki. Trwają niezbędne przygotowania.  

2015-04-21 Na konferencji zwołanej przez Spółkę poruszone zostały jedynie tematy związane z iAlbatrosem, tymczasem w najbliższych 3 latach zyski pozostałych spółek prawdopodobnie będą przewyższać te, które osiągnie iAlbatros i dla akcjonariuszy są na dzień dzisiejszy istotniejsze. Czy Spółka zamierza przedstawić strategię Satisa, SMT Services, Codemedia? Wydaje się, że pion outsourcingu usług IT ma duże szanse na rozwój wraz z ekspansją zagraniczną i w związku z tym, poprawą marż.
Konferencja, która odbyła się 8. maja br., poświęcona była rzeczywiście najszybciej rozwijające się spółce w naszej grupie: iAlabtros SA. Rozwijamy oczywiście również spółkę SMT Software Services, Codemedia czy SATIS GPS. Jednak spośród wszystkich naszych aktywów to właśnie iAlbatros ma szansę na największy sukces (w samej tylko Francji rynek na nasze produkt to ok $12 mld). Spółka w br. przebije próg 100 mln zł przychodów, zarządza nią doświadczony lider: Moncef Khanfir – ponad 20 lat w branży business travel. Spółka w niemal dwa lata działalności podpisała kontrakty na ok. 440 mln zł. Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać globalne przetargi (przykład: GDF Suez - największy w 2014 r. przetarg globalny. iAlbatros posiada model biznesowy oparty o automatyzację (marżę z każdej dokonywanej rezerwacji). Pozostałe spółki rosną organicznie i są rozwijane przez doświadczonych menadżerów. Zarząd SMT nie będzie przedstawiał indywidualnych strategii dla poszczególnych aktywów. W każdym przypadku skupiamy się na organicznym wzroście przychodów oraz wyniku netto. 

2015-04-08 1) iAlbatros z pewnością ma wielki potencjał, ale czy jego dalszy rozwój wymaga pozbycia się innych spółek wchodzących w skład grupy, które także rozwijają się w szybkim tempie i przynoszą coraz większe zyski? Mam na myśli w szczególności SMT Software oraz Satis GPS. Czy nie zachodzi tu efekt synergii? 2) Jak rozumiem nie jest planowane wydzielenie poszczególnych spółek z grupy i ich debiut na giełdzie, tylko sprzedaż. Jak zostanie zagospodarowana gotówka pozyskana w tym procesie? Ze względów podatkowych dla inwestorów indywidualnych skup akcji byłby chyba korzystniejszy od dywidendy. 3) W prognozach przychodów iAlbatrosa podane są wartości 111,3 mln zł na rok 2015 oraz 159,6 mln zł na rok 2016. Z czego wynikają tak niskie wartości, skoro roczna wartość podpisanych kontraktów wynosi już teraz maksymalnie 444,8 mln zł? Czy budżety na podróże służbowe wykorzystywane są w tak niewielkim stopniu?
Ad 1. Sprzedaż SMT Software Services oraz Satis GSP nie jest przesądzona. Jak słusznie Pan/Pani zauważył te spółki rozwijają się i przynoszą Grupie pieniądze. Dlatego też możemy bez pośpiechu podjąć decyzje odnośnie przyszłości obu spółek w ramach Grupy i ewentualnie sprawdzać rynek w poszukiwaniu kupca, który zapłaci Grupie najwięcej. Decydować będzie tu ekonomika i dobro Grupy, a nie pośpiech. O podjęciu wiążących decyzji będziemy na bieżąco informować w formie raportów. Docelowo jednak uważamy, że optymalne dla budowy wartości Grupy jest skupienie się na globalnym rozwoju iAlbatrosa. iAlbatros ma własny dział developerski tak więc synergii pomiędzy SMT Software Services a iAlbatrosem już nie ma. Jeśli chodzi o synergię pomiędzy SMT Software Services a SATISem - zauważamy istotne synergie, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości tej spółki w Grupie. Ad 2. Jeżeli podejmiemy taką decyzję i faktycznie dojdzie do sprzedaży którejś ze spółek z Grupy, to będziemy rekomendować WZA stosowne działanie. Oczywiście ma Pan/Pani rację skup akcji będzie dla inwestorów indywidualnych bardziej opłacalny. Ad 3. Prognozując wyniki iAlbatrosa bazujemy na założeniach konserwatywnych. Pragnę również dodać, że od momentu podpisania umowy do pełnej kontraktacji mija czas potrzebny na wdrożenie technologii u klienta. Na tym etapie trudno nam jest szacować, jak szybko przebiegać będzie proces kontraktacji u poszczególnych klientów, dlatego też przygotowując prognozy wyników finansowych wolimy bazować na założeniach pesymistycznych.  

2015-03-13 Jakie są rezultaty działalności GTMS S.A., czyli joint venture z francuską DIMO Gestion Group?
W obecnej chwili wspólne prace nad oprogramowaniem dla spółki GTMS nadal trwają. Wierzymy, że jeszcze w tym roku rozpocznie się sprzedaż nowego produktu na rynku francuskim.  

2015-03-10 Spółka w jednym z wywiadów zapowiadała przejęcie BT Travel na rynku francuskim, prawdopodobnie do końca 2014 roku. Czy można poznać aktualny stan tej transakcji?
Po podpisaniu listu intencyjnego nadal analizujemy sytuację spółki BTravel. Prowadzimy due diligence w celu dokonania pogłębionej analizy tego projektu biznesowego. O zakończeniu procesu i ewentualnym przejęciu lub odstąpieniu od tych planów będziemy informować oficjalnymi kanałami komunikacji.  

2015-02-17 Jak wygląda ekspansja zagraniczna spółki jeśli chodzi o outsourcing usług informatycznych. Czy udało się wejście na rynki niemiecki, skandynawski, brytyjski, francuski?
SMT Software Services oferująca usługi outsourcingu IT w ostatnim czasie wzmocniła swoje działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych. Na rynku brytyjskim działa spółka zależna SMT Software UK LTD z siedzibą w Londynie pozyskując wciąż nowe kontrakty i obsługując między innymi takie spółki jak: np. Primark, Yellow Line Parking, Ingage, De Poel. Na rynku niemieckim działa spółka SMT Software GmbH we Freiburgu, do jej klientów należą na przykład niemiecki Viessman i spółka Adnologies. Kolejnym z rozważanych kierunków ekspansji jest faktycznie rynek skandynawski. Planom zwiększenia obecności w Skandynawii towarzyszy inicjatywa rozbudowy trójmiejskiego oddziału SMT Software Services, który, ze względu na położenie geograficzne, idealnie nadaje się do obsługi tamtejszego regionu. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania partnerów biznesowych na tym rynku. Na ten moment spółka nie ma skonkretyzowanych planów w zakresie oferowania outsourcingu usług IT na rynku francuskim. 

2015-02-17 Spółka tradycyjnie opowiada o Satisie oraz iAlbatrosie jako głównych motorach wzrostu, ale chciałbym zapytać o pozostałe spółki Grupy: Jakie są losy Sorcersoft, Nobo Solutions oraz Mobicare? Jakiego rzędu obroty generują, jaki jest poziom docelowy tychże i kiedy jest spodziewane osiągnięcie rentowności tych projektów? Dziękuję za odpowiedź.
Spółka MobiCare osiągnęła mniejszą od przewidywanej dynamikę pozyskiwania klientów, dlatego rozważamy możliwość połączenia tego biznesu z działalnością spółki SATIS GPS, która stale rozwija swoje usługi w zakresie monitoringu GPS i geolokalizacji w formule B2B. Bardzo wyspecjalizowana działalność spółek Sorcersoft i NOBO Solutions nie generuje istotnych z punktu widzenia grupy kapitałowej przychodów. Ich wyniki nie wpływają jednak negatywnie na skonsolidowany wynik grupy. Obie spółki są beneficjentami programów unijnych. Jeżeli w określonym czasie spółki te nie osiągną zadowalających wyników będziemy rozważali ich zamknięcie lub sprzedaż posiadanych udziałów.  

2015-01-24 Spółka nie poinformowała o tym, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w grudniu odstąpiło od zawartej umowy z winy wykonawcy. Jakie będą straty z tego powodu i czy wpłyną one na wykonanie prognozy za rok 2014? Czy inne wykonywane zamówienia publiczne także zagrożone są odstąpieniem lub naliczeniem kar umownych z powodów opóźnień? Czy spółka zamierza opublikować prognozę wyników na rok 2015?
Zdarzenia związane z projektem EIT+ nie wpływają na realizację prognozy wyników SMT SA na 2014 r., ponieważ ostrożnościowo nie zakładaliśmy żadnego konsolidowanego zysku z tego kontraktu w budżecie na rok 2014. W żadnym z obecnie realizowanych zamówień publicznych przez spółki z grupy SMT SA nie dostrzegamy istotnego ryzyka związanego z możliwością odstąpienia lub opóźnień zawinionych przez wykonawcę. Zarząd spółki SMT SA podejmie decyzję odnośnie publikacji prognoz na rok bieżący w najbliższych tygodniach.  

2015-01-20 Poproszę o przedstawienie spółki SMT Systems Integration. Interesuje mnie, jakie projekty realizuje ta spółka, wielkość zespołu oraz przychody. Nie mogę znaleźć strony internetowej tej firmy, więc zastanawiam się, czy rozpoczęła już działalność.
Spółka SMT Systems Integration realizuje projekty informatyczne przede wszystkim jako podwykonawca spółek z grupy kapitałowej SMT SA. Przy tej formie współpracy, na dzień dzisiejszy, nie ma potrzeby tworzenia strony internetowej dla spółki. Zespół SMT Systems Integration składa się z ponad 100 osób. Skonsolidowane wyniki finansowe spółki za 2014 rok będziemy mogli ogłosić po publikacji raportu SMT SA za IV kwartał 2014, czyli po 02.03.2015 r. 

2015-01-06 Jaki jest obecny udział Satis GPS w polskim rynku systemów monitoringu GPS? Czy udział ten wzrósł w 2014 roku? Ile obecnie osób zatrudnionych jest w spółkach należących do grupy SMT? Kiedy spodziewane jest poznanie wyników programu pilotażowego prowadzonego przez iAlbatrosa dla GDF Suez?
1 Jaki jest obecny udział SATIS GPS w polskim rynku systemów monitoringu GPS? Czy udział ten wzrósł w 2014 roku? Na początku roku 2014 SMT SA wydzieliła markę SATIS GPS jako osobną spółkę zależną z wewnętrznego business unitu SATIS w SMT Software, który od 2010 roku działał na rynku monitoringu GPS. Nowa spółka jest w 100% zależna od SMT SA. Szacujemy, że w ciągu 4 lat od powstania systemu, SATIS objął swoim zasięgiem około 7% polskiego rynku systemów monitoringu GPS. Rok 2014 był dla działalności SATIS rokiem przekształceń i czasem ukonstytuowania się jej jako samodzielnie funkcjonującej spółki. 2 Ile obecnie osób zatrudnionych jest w spółkach należących do grupy SMT? Wszystkie spółki zależne stanowią łącznie zespół zbudowany z 1000 osób. Przypominamy, że w branży IT popularnym modelem relacji łączącej pracownika z pracodawcą jest współpraca kontraktowa. Dlatego znacząca część zespołu w naszych spółkach współpracuje z nami w ramach kontraktowego świadczenia usług. 3 Kiedy spodziewane jest poznanie wyników programu pilotażowego prowadzonego przez iAlbatrosa dla GDF Suez? Kiedy zakończy się program pilotażowy i iAlbatros podpisze umowę z GDF Suez spółka będzie informowała o tym fakcie w formie raportu bieżącego kanałami giełdowymi. Obecnie GDF Suez nadal dokonuje rezerwacji hotelowych w systemie iAlbatros w ramach programu pilotażowego testując funkcjonalność systemu.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu