pb.pl

Pytania dotyczące spółki AGORA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-07-20 Zgodnie z raportem finansowym za 2014, Agora zatrudnia 3067 osób na etacie. A ile osób w ogóle jest zatrudnionych w grupie (niezależnie od typu umowy zatrudnienia)?
Witam i dziękuję za przesłanie pytania. Spółka raportuje liczbę etatów, gdyż jest to stała forma zatrudnienia. Te dane przekazujemy wszystkim zainteresowanym, w tym zarówno inwestorom, jak i dziennikarzom, gwarantując wszystkim równy dostęp do informacji. Inne formy zatrudnienia cechują się zmiennością i wynikają z czasowych potrzeb spółki bądź grupy, zapewniając elastyczność niezbędną w procesie transformacji lub dynamicznego rozwoju. Z tego też powodu - i jednocześnie zgodnie ze standardem rynkowym - nie podajemy informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

2013-02-04 Jakie AGORA posiada nieruchomości i jaka jest ich wartość rynkowa i księgowa?
Witam i dziękuję za zainteresowanie Spółką. Spółka jest właścicielem gruntu i budynku, w którym mieści się jej główna siedziba w Warszawie. Oprócz tego Spółka jest właścicielem dwóch nieruchomości, w których mieszczą się jej oddziały w Gdańsku i Łodzi. Agora S.A. jest także właścicielem gruntów i drukarni w Pile i w Warszawie. Drukarnia w Pile i grunt, na której się ona znajduje należą do spółki zależnej Agory - Agora Poligrafia Sp.z o.o. Łączna wartość księgowa tych nieruchomości wynosi około 214 mln zł. Zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z działem relacji z inwestorami w Agorze - postaramy się odpowiedzieć, wedle naszych możliwości, na dodatkowe pytania.  

2012-08-27 Kurs spółki spadł do najniższych poziomów w historii notowań. Jak zarząd spółki ma zamiar poprawić tę sytuację, czy ma zamiar jakoś reagować? Nowa strategia?
Zarząd Spółki obserwuje zachowanie kursu akcji Spółki i analizuje możliwe działania. Obecnie Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje najważniejsze cele, które zostały wyznaczone na bieżący rok. Jednym z takich zadań jest ograniczenie kosztów operacyjnych w celu dostosowania funkcjonowania i organizacji Spółki i Grupy do sytuacji na rynku reklamy i zmian zachodzących w mediach. W konsekwencji osłabienia rynku reklamy i zwiększonej dynamiki zmian całego rynku mediów podjęta została decyzja o wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Spółce pociągających za sobą likwidację stanowisk pracy. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych działających przy Spółce i rady pracowników Agory S.A. w sprawie wdrożenia procedury zwolnień grupowych w Spółce. Działania te powinny wpłynąć na ocenę Spółki przez rynek kapitałowy.  

2012-08-22 Jakiego rzędu kwoty (miliony czy setki tys. zł) spółki grupy zarobiły na promocji Amber Gold i OLT? Czy istnieje realna groźba ich zwrotu gdyby np. okazało się, że obie spółki p. Plichty były pralnią "brudnych pieniędzy"?
Witam i dziękuję za zainteresowanie Spółką i Grupą. Umowy zawierane z naszymi klientami objęte są tajemnicą handlową. Chciałabym również zauważyć, że reklama działalności jaką wykonywały Amber Gold i OLT nie jest zabroniona, natomiast podmioty emitujące reklamy nie są powołane ani upoważnione do weryfikacji rzetelności informacji zawartych w reklamach. Odpowiadając na Pana pytanie czy istnieje groźba zwrotu wynagrodzenia za wykonaną usługę to odpowiedź brzmi nie. 

2012-05-25 Wiadomo, że wiele spółek woli mówić o sukcesach. Natomiast mam pytanie, po latach jakie przejęcia zarząd z dzisiejszego punktu widzenia ocenia jako błędne/złe? Za jakie aktywa przepłacono w opinii zarządu, a jakie były całkowicie chybione? Proszę nie pisać, że wszystko jest OK., bo to widać gołym okiem, że tak nie jest.
Witam i dziękuję za zainteresowanie Spółką. Odpowiadając na pytanie o akwizycje należy pamiętać, że były one dokonywane w różnych okresach i w określonym otoczeniu rynkowym. Dodatkowo, warto pamiętać, że cały czas zachodzą zmiany w sposobie korzystania z mediów. Ponadto, sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie, na którą Spółka nie ma wpływu, istotnie wpływa na kondycję rynku reklamowego, a przychody z reklamy stanowią istotną część przychodów Grupy. Dlatego też należy oceniać akwizycje w dłuższym horyzoncie czasowym, biorąc powyższe pod uwagę. To jak poszczególne akwizycje przyczyniają się do rozwoju Grupy można ocenić poprzez lekturę naszych sprawozdań finansowych i do tego Państwa zachęcamy. Zachęcam Państwa także do bezpośredniego kontaktu z działem relacji z inwestorami w Agorze - postaramy się odpowiedzieć, wedle naszych możliwości, na dodatkowe pytania. 

2012-05-24 Przykro patrzeć na wycenę spółki, w 5 lat straciła 80 proc. Czy nie czas, aby poza dywidendą zarząd zdecydował się zaproponować akcjonariuszom skup akcji do umorzenia? Przy takiej cenie to może być dobry interes.
Witam i dziękuję za zainteresowanie Spółką. Analizując wyniki finansowe oraz sytuację na rynkach, na których funkcjonuje Spółka oraz na rynkach kapitałowych, Zarząd postanowił zaproponować w tym roku akcjonariuszom Spółki wypłatę wyższej dywidendy. W przeszłości Spółka prowadziła skup akcji własnych w celu umorzenia w roku 2005 oraz w latach 2008 i 2009. W tym roku w ramach zwracania nadwyżki środków finansowych akcjonariuszom Spółka zdecydowała się zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dwukrotnie wyższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej Spółki ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony korporacyjnej gdzie znajdują się szczegółowe informacje na ten temat (http://www.agora.pl/agora/1,111620,4539331.html). W przypadku dalszych pytań serdecznie proszę o kontakt. Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z działem relacji z inwestorami w Agorze - postaramy się odpowiedzieć na dodatkowe pytania.  

2012-01-22 Jakie są zyski Goldenline, skoro Agora zaplaciła aż 11 mln zł za 36% udział? Czy portal jest w ogóle rentowny?
Dziękuję za zainteresowanie Spółką. W odpowiedzi na pytanie chciałam zaznaczyć, iż zgodnie z komunikatem który opublikowała Agora S.A. serwis Goldenline jest przedsięwzięciem rentownym. ( http://www.agora.pl/agora_pl/1,111572,10887630.html). Mam nadzieję, że ta odpowiedź oraz treść komunikatu zawierają odpowiedzi na pytania. W razie jakichkolwiek dalszych pytań proszę o kontakt. 

2011-09-20 Czy grupa planuje wejście na wysoko marżowy rynek czasopism o tzw. życiu "gwiazd" i plotek z tego "rynku"? Nie żebym był klientem, ale rynek podobno mocno się rozwija i marże są wysokie.
Zgodnie z polityką Grupy nie informujemy o naszych planach. Informacje o naszych przedsięwzięciach przekazujemy na etapie ich uruchamiania. 

2009-05-13 Czy Agora przewiduje na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu zmiany w składzie zarządu?
W odpowiedzi na pytanie, które do nas wpłynęło chciałabym zaznaczyć, że Agora SA nie podała jeszcze informacji o zwołaniu WZA ani porządku jego obrad do publicznej wiadomości; Prawo obliguje Spółkę do podania tych informacji na 21 dni przed WZA. Zgodnie z przepisami prawa Spółka ma obowiązek opublikować te informacje komunikatem giełdowym oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli chodzi o zasady wyboru członków Zarządu precyzuje je paragraf 30 Statutu Spółki.  

2009-05-10 Spółka ma dużo pieniędzy. Czemu nie skupujecie niedowartościowanych akcji własnych na większą skalę?
Spółka właśnie zakończyła dwuetapowy Program Skupu Własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. W dniu 20 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (WZA), na wniosek jednego z akcjonariuszy, przyjęło uchwały dotyczące przeprowadzenia programu skupu akcji własnych o wartości 90 mln zł (Program). W związku z powyższą uchwałą, w celu jej zrealizowania, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Programu. Programem zostały objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (GPW). Realizacja Programu odbywała się z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości i ładu korporacyjnego oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego i unijnego. W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości procesu oraz równego dostępu wszystkich akcjonariuszy do Programu, do realizacji wykupu wybrane zostały dwa biura maklerskie, które - działając na podstawie umów zawartych ze Spółką - dokonywały skupu akcji Spółki wyłącznie za pośrednictwem GPW. Wyznaczone zostały też terminy i dodatkowe warunki, którym obwarowane były zasady prowadzenia programu. Miedzy innymi został wyznaczony termin, do którego skup akcji własnych mógł być prowadzony tj. 30 października 2008; Kwota przeznaczona na realizacje planu przez Walne Zgromadzenie wyniosła 90.000.000 zł. W dniu 30 października 2008 r zakończona została realizacja Programu skupu akcji własnych Spółki. W ramach całego Programu (od 14 lipca 2008 do 30 października 2008) Spółka nabyła łącznie 2 541 691 akcji własnych każda o wartości nominalnej 1 złoty. Całość wydatków na realizację Programu obejmujących koszty nabycia akcji oraz pozostałe koszty związane z Programem wyniosła 71 mln złotych. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 27,90 złotych za jedną akcję. Intencją zarządu Spółki było zrealizowanie całej kwoty 90 000 000 złotych jaką ZWZA postanowiło przeznaczyć na realizację programu nabywania akcji własnych. Ponieważ w dniu zakończenia programu tj. 30 października 2008 r. nie została zrealizowana cała założona kwota, zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie kolejnego programu wykupu akcji własnych, który miał na celu zrealizowanie pozostałej kwoty 19 mln zł. W dniu 12 lutego 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory SA ("Spółka") przyjęło uchwały numer 5 i 6 dotyczące przeprowadzenia programu skupu akcji własnych o wartości do 19 mln zł (Program). W związku z powyższymi uchwałami, w celu ich zrealizowania, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Programu. Programem zostały objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (GPW). Od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych tj. 16 lutego 2009 r., Spółka nabyła łącznie 1 498 458 akcji własnych.W wyniku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu, zgodnie z uchwałą nr 5 z dnia 12 lutego 2009 r., Program zakończył się w dniu 7 kwietnia 2009 r. Całość wydatków na realizację Programu obejmujących koszty nabycia akcji oraz pozostałe koszty związane z Programem wyniosła 19 mln złotych. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 12,65 złotych na akcję. W wyniku realizacji programów nabywania akcji własnych w okresie: 1) od 14 lipca 2008 r. do 30 października 2008 r. (raport bieżący nr 29/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz raport bieżący 33/2008 z dnia 11 lipca 2008 r.), oraz 2) od 16 lutego 2009 do 7 kwietnia 2009 roku (raport bieżący nr 10/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. oraz raport bieżący 11/2009 z dnia 13 lutego 2009 r.), Spółka nabyła łącznie 4 040 149 akcji własnych, dających 4 040 149 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 7,35% kapitału zakładowego Spółki i 5,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zakończeniu obu Programów skupu akcji własnych Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia procesu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.By ten proces rozpocząć niezbędna jest uchwała WZA. O podziale zysku za 2008 r. zdecyduje najbliższe WZA, przed którym zarząd przedstawi swoją rekomendacje co do tego podziału zysku wraz z uzasadnieniem. Mam nadzieję, że ta informacja odpowiada w pełni na zadane pytanie. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt. Z poważaniem, Nina Graboś Dział Relacji z Inwestorami 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu