pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-03-15 Kiedy spodziewacie się Państwo odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa w kontekście RB 35/2012?
Nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty, kiedy otrzymamy odpowiedź z Ministerstwa Skarbu Państwa. Sprawa jest w toku, jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Skarbu Państwa. 

2012-10-10 Kiedy spodziewacie się Państwo odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa w kontekście RB 35/2012?
Z rozmów telefonicznych przeprowadzonych z pracownikiem Departamentu Restrukturyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że nasz wniosek aktualnie jest weryfikowany pod względem formalnym. Prawdopodobnie w tym tygodniu ten etap prac zostanie zakończony. 

2012-08-20 Bardzo dziękuję za uzyskaną odpowiedź. Widzę, że nie wszystkie moje pytania zmieściły się w formularzu, więc powtarzam ostatnią grupę zagadnień: - konflikt z DZ Bankiem - kolejna rozprawa w październiku. Zakładając, że do końca roku sąd ogłosi wyrok i on się uprawomocni, należy liczyć się z odwołaniem DZu. Jak w Państwa ocenie wygląda realny harmonogram zakończenia pierwszej rozgrywki sądowej przeciw DZ Bank? Rozumiem, że jeżeli wygramy i uzyskamy pierwsze odszkodowanie, daje nam to możliwość walki o kolejne, tak?
Patrząc z perspektywy trwającego ponad 2 lata postępowania układowego oraz trwającego od grudnia 2009 procesu z DZ Bank o nieistnienie transakcji nie można określić realnego terminu zakończenia rozgrywki Alumast vs DZ Bank. Temat odszkodowania to odrębny proces, ale jeśli uzyskamy pierwsze odszkodowanie, to mamy możliwość walki o kolejne. 

2012-08-16 Pytania do opublikowanego raportu za IIQ 2012 r.: - Zmiana 50% zobowiązań krótkoterminowych przed rokiem na zobowiązania długoterminowe to efekt układu z wierzycielami? Jaki jest termin wymagalności tych zobowiązań? - Wciąż zadłużenie krótko i długoterminowe jest znacznie wyższe niż należności i środki pieniężne. Jak spółka zamierza spłacić te zobowiązania? Czy można je spłacić akcjami nowej emisji? Może ma Pan jakiś inny pomysł? Jaki jest termin zapadalności zobowiązań długoterminowych? - II kwartał wygenerował kolejną porcję strat. Kiedy w Państwa ocenie uda się nam (również jestem jako akcjonariusz związany ze spółką) wyjść na plus? Czy w branży występuje sezonowość, czy któreś kwartały są szczególnie dobre lub szczególnie słabe? - W raporcie pojawia się informacja o spadku zobowiązań o 517 tys. zł w ciągu roku. W jakim stopniu wynika to z zamiany zobowiązań na akcje ostatniej emisji? - konflikt z DZ Bankiem - kolejna rozprawa w październiku?
Tak, zmiana zobowiązań krótkoterminowych na zobowiązania długoterminowe to efekt zawartego układu z wierzycielami. Terminy wymagalności zobowiązań długoterminowych to 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, a w przypadku zobowiązań wobec ZUS, PFRON, Banków – odpowiednio podane lata, ale raty wymagalne są co miesiąc Układ zostanie spłacony m.in. ze sprzedaży części majątku trwałego i obrotowego oraz z bieżącej działalności. Ponadto Zarząd przygotowuje wniosek o pomoc na restrukturyzację (wniosek będzie składany do Ministerstwa Skarbu Państwa), w ramach którego będziemy wnioskować o dofinansowanie na spłatę zobowiązań układowych. Zobowiązania można spłacić akcjami nowej emisji, ale wymaga to zgody wierzycieli. Jeśli chodzi o zysk, to jest duża szansa na to, iż będzie to w III kwartale 2012 roku. W branży występuje sezonowość, zazwyczaj I kwartał jest najsłabszy, a III kwartał najlepszy. Spadek zobowiązań częściowo wynika z konwersji zobowiązań na akcje, ale nie tylko, np. zostały spłacone zobowiązania układowe z terminem spłaty na 30 czerwca 2012 roku, spółka regularnie spłaca kredyty bankowe Tak kolejna rozprawa w sprawie transakcji na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro zaplanowana jest na 3 października 2012.  

2012-02-21 Na wstępie dziękuję zarządowi Spółki za cenne obszerne wyjaśnienia. Nie zgadzam się z nimi i pozostaję przy swoich wątpliwościach, które wyraziłam w swoich zapytaniach. Każdy ma prawo do zachowania swojego osądu. Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Ponad rok temu kurs Spółki oscylował między ca. 4-6 zł. W tym czasie Spółka zawarła prawomocny układ, a w akcjonariacie pojawił się m.in. fundusz BRE. Kurs giełdowy paradoksalnie wynosi aktualnie 1 zł (lokalne minimum na poz. 82 gr.). Czy zarząd widzi realnie możliwość podniesienia wyceny spółki do wcześniejszych poziomów inną metodą aniżeli poprawa jej wyników operacyjnych i finansowych? Czy być może którykolwiek z akcjonariuszy zainteresowany jest zwiększeniem swojego udziału w kapitale Spółki po tak istotnych zmianach w jej funkcjonowaniu? Nie trzeba przecież tłumaczyć, jakie znaczenie ma cena giełdowa w kontekście (ewentualnej) ceny emisyjnej dla nowych akcji, a jak sami Państwo napisaliście, być może Spółka będzie znów chciała podnieść kapitał.
(brak odpowiedzi) 

2012-02-18 Zarząd składając propozycje układowe musiał je uwiarygodnić (to wymóg formalny określony przepisami PUiN). Uwiarygodnienie sprowadza się do pokazania wierzycielom, że istnieć będzie finansowe zabezpieczenie możliwości realizacji układu. Jakie zatem "zabezpieczenie" realizacji układu zostało przedstawione wierzycielom? Czy opierało się ono wyłącznie na kolejnych podwyższeniach kapitału? Co więcej, do uwiarygodnienia musiała zostać dołączona prognoza finansowa na lata objęte proponowanymi ratami układowymi oraz prognoza przepływów. Czy zarząd spółki może ujawnić jakie poziomy przychodów, kosztów i zysków (strat) zaplanował w prognozie finansowej i jakie dla tego okresu mają być przepływy z poszczególnych rodzajów działalności?
Zarząd składając propozycje układowe uwiarygodnił je przedstawiając szczegółowe uzasadnienie do propozycji układowych, w tym sposoby finansowania układu. Dodatkowo ocena realności wykonania układu była przedmiotem badania biegłego powołanego przez sądu upadłościowy na potrzeby rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości i określenia czy zasadne jest prowadzenie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, czy postępowania upadłościowego likwidacyjnego. Biegły w swojej opinii pozytywnie ocenił realność wykonania układu według zaproponowanych warunków co stało się podstawą do dalszego poprowadzenia postępowania upadłościowego według opcji z możliwością zwarcia układu. Podobną ocenę przyjął sąd upadłościowy, który zatwierdził układ zawarty z wierzycielami, czego nie mógłby uczynić w sytuacji gdyby wykluczał, że wykonanie układu byłoby nierealne. Układ zostanie spłacony m.in. ze sprzedaży części majątku trwałego i obrotowego, z bieżącej działalności. Zarząd nie będzie ujawniał uzasadnienia do propozycji układowych, całość dokumentacji związanej z postępowaniem układowym znajduje się w sądzie upadłościowym i jest dostępna dla stron i uczestników tego postępowania. Dokumentacja taka – w części podlegającej powszechnemu dostępowi – jest zgromadzona również w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ewentualne ujawnienie takich danych przez Zarząd Spółki możliwe jest w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących prawo dostępu akcjonariuszy Spółki do informacji dotyczących Spółki. 

2012-02-17 Oczywiście, pisząc o przychodzie miałam na myśli średnio 2 mln zł przychodu kwartalnego, a nie rocznego. Znam PUiN jak również rozumiem przepisy KSH, które respektować musi zarząd spółki. Obawiam się jednak, że Alumast będzie miał potężny kłopot w realizacji warunków układu, które sam zaproponował wierzycielom. Skromna redukcja (z tego co pamiętam dot. odsetek od przeterminowanych zobowiązań), plus rozłożenie spłat na raty, to doskonała propozycja dla wierzycieli, tylko pytanie czy spółka będzie w stanie jej sprostać. W upadłościach wierzyciele często stają przed alternatywą albo cokolwiek ("na moich warunkach") albo nic. W mojej ocenie Alumast nie zaszachował swoich wierzycieli. A co do banku, to zakładam, że spółka i bank "ugodzą" się. Problem w tym, że bank wykorzysta problemy spółki i potrzeby kapitałowe i kwota ugody będzie niska. Myślenie życzeniowe (utracone korzyści na poz. 13 mln zł) się nie sprawdzi.
W powyższej wypowiedzi nie ma sformułowanych pytań, to tylko wyrażenie opinii. Każdy ma do tego prawo. Jako Zarząd Spółki mamy jednak odmienne zdanie w obu poruszanych kwestiach. Dzięki tak sformułowanym propozycjom układowym układ doszedł w ogóle do skutku, trwająca ponad dwa lata procedura sądowa spowodowała coraz to większe zniecierpliwienie wierzycieli. Proponując gorsze warunki dla wierzycieli prawdopodobieństwo zawarcia układu byłoby znikome, a naszym najważniejszym celem było utrzymanie Spółki na rynku, a nie doprowadzenie do jej likwidacji. Oczekiwanie na spłatę wierzytelności przez ponad 7 lat (2 lata trwające postępowanie sądowe i 5-letni okres spłaty) to i tak bardzo długi okres kredytowania Spółki przez jej wierzycieli. Co do odszkodowania, to na tym etapie Zarząd Spółki nie dopuszcza możliwości ograniczenia kwoty odszkodowania. W przypadku dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej (a Spółka podjęła działania przygotowawcze do złożenia pozwu w tej sprawie), na pewno kwota ta będzie weryfikowana przez niezależnych biegłych sądowych i nie zakładamy, iż kwota ta będzie niższa. 

2012-02-17 Mam kilka pytań dot. spółki. 1) W jaki sposób spółka planuje wykonać postanowienia układu z wierzycielami generując 2 mln zł przychodu rocznego i stratę netto? Oczywiście, wykluczam kolejną emisję akcji. Czy zdaje Pan sobie sprawę, ze skutków niewypłacenia danej raty układowej? 2) Czy poziom ok. 2 mln zł będzie średnim przychodem, jaki spółka generować będzie rocznie w kolejnych latach? Czy spółka ma być tak postrzegana? 3) Czy nie wydaje się Panu nieprofesjonalnym, używanie sformułowania (z ostatniego raportu kwartalnego), że gdyby nie pewne koszty, to spółka osiągnęłaby lepszy wynik? 4) Spółce realnie grozi przekształcenie układu w upadłość likwidacyjną - proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie takiemu scenariuszowi. 5) Czy nie uważa Pan, że warunki układu w praktyce nie zmieniły sytuacji spółki i negocjacje w tym zakresie zostały przeprowadzone w sposób niewłaściwy? Przyznam,że warunki układu spółki są wręcz śmieszne w stosunku do znanych mi układów (patrz np. Jago).
Przychód spółki za 2011 rok to kwota 8 105 000 zł. Postępowanie układowe zgodnie informacją zawartą w raporcie kwartalnym formalnie zakończyło się dopiero w październiku 2011 roku czyli po 28 miesiącach od daty złożenia wniosku przez zarząd spółki. Przyczyniły się do tego działania DZ Bank Polska SA oraz procedury obowiązujące w polskim ustawodawstwie. Zarząd spółki nie wyklucza kolejnej emisji akcji. Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę ze skutków niewypłacenia raty układowej. Przytoczony poziom przychodów 2 mln zł rocznie to błędna wartość. Zarząd spółki nie rozumie uwagi na temat postrzegania spółki. Problemy spółki rozpoczęły się z chwila uruchomienia egzekucji przez DZ Bank Polska SA. Pomimo wielu trudności udało się doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami, utrzymać kadrę i kluczowych klientów. Straty spowodowane działaniem DZ Bak Polska SA spółka zamierza wyegzekwować na drodze postępowania sądowego, o czym informowała w komunikatach na stronach NC. Sformułowania które zostały przytoczone miały na celu przybliżenie szczegółów związanych z kosztami ujętymi w raporcie. Każdej spółce grozi upadłość. Spółce Alumast groziła upadłość po wejścia komorników na wniosek DZ Bank Polska SA w maju 2009 roku. Zarząd spółki póki co nie przewiduje takiego scenariusza dla spółki Alumast. Postępowanie układowe było wynikiem zajęcia rachunków i wierzytelności spółki przez komornika na wniosek DZ Bank Polska SA. Zarząd spółki zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zobowiązany został do złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego w terminie do 14 dni od momentu trwałego zaprzestania regulowania zobowiązań. Zarząd spółki został zmuszony do złożenia takiego wniosek, uchylił dwa kolejne bankowe tytuły egzekucyjne wystawione przez DZ Bank Polska SA, przeprowadził spółkę przez trwający ponad 28 miesięcy proces podstępowania układowego, wystąpił do sądu o unieważnienie transakcji opcyjnych które były podstawą sporu z DZ Bank Polska SA oraz wezwał DZ Bank Polska SA do zapłaty ponad 13 mln złotych odszkodowania. Warunki układu zostały przyjęte przez wierzycieli co dało podstawę dalszego funkcjonowania spółki na rynku.  

2011-08-23 1."Skutki zawarcia układu, tj. przeksięgowanie zobowiązań objętych układem z krótko- na długoterminowe oraz wyksięgowanie naliczonych i umorzonych odsetek, zostaną odzwierciedlone w księgach Spółki w kolejnym kwartalne z uwagi na to, iż uprawomocnienie się zatwierdzenie układu przez sąd będzie miało miejsce w III kwartale 2011 roku."- kapitał własny spółki wg raportu za II Q wynosi -2 mln PLN, o ile zwiększy się kapitał własny po tych operacjach? 2. W 1 półroczu 2011 roku spółka osiągnęła -22.68% rentowność sprzedaży, czym jest to spowodowane? Jak spółka zamierza wyjść na prostą skoro ponosi stratę na sprzedaży jak i działalności operacyjnej?
W księgach spółki zawarcie układu będzie miało przede wszystkim wpływ na przeksięgowanie zobowiązań objętych układem z zobowiązań krótkoterminowych na zobowiązania długoterminowe. To przeksięgowane nastąpi właśnie w III kwartale 2011 roku. Na kapitał zapasowy będą księgowane umorzone odsetki. Księgowanie odsetek na kapitał zapasowy będzie następowało z chwilą spłaty rat układu. Pierwsze przeksięgowanie będzie miało miejsce w I półroczu 2012 roku. Łączna kwota umorzonych odsetek wynosi ok. 260.000 zł Strata w I półroczu 2011 roku wynika przede wszystkim z wysokich kosztów związanych głównie z toczącym się sporem z DZ Bank Polska oraz związanych z postępowaniem układowym (koszty prawników, opłaty sądowe, wynagrodzenie nadzorcy sądowego). Ponadto z uwagi na postępowanie układowe Spółka nie mogła uczestniczyć bezpośrednio w przetargach publicznych. Stąd niejednokrotnie występowała jako poddostawca, tym samym tracąc lwią część marży. Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacyjnego mającego na celu obniżyć maksymalnie koszty (jednak do akceptowalnego stanu zapewniającego ciągłość np. produkcji) oraz zwiększyć poziom sprzedaży. W I półroczu b.r. m.in. została zredukowane część zatrudnienia jednak skutki redukcji w postaci obniżenia kosztów wynagrodzeń będą dopiero widoczne w II półroczu b.r. Firma ciągle pracuje nad nowymi propozycjami rynkowymi i będzie wprowadzać do obrotu produkty wysokomarżowe np. słupy fotowoltaiczne. Celem jest osiągnięcie na produktach wysokomarżowych stosunkowo dużych wolumenów sprzedaży. Właśnie obniżenie kosztów i znaczące zwiększenie sprzedaży ma zapobiec stratom na sprzedaży i działalności operacyjnej.  

2011-06-23 Witam, kiedy można się spodziewać uprawomocnienia wyroku oraz emisji akcji z prawem poboru? Czy wyróżnienie przez PKP i inne nagrody dla produktów ALU mają związek z rozmowami z dużymi podmiotami zainteresowanymi kupnem produktów ALU? O jakie dotacje chodzi spółce? (Po zatwierdzeniu układu przez Sąd i jego uprawomocnieniu się przed Spółką otwierają się nowe możliwości biznesowe m.in. uczestniczenie w przetargach publicznych oraz pozyskiwanie kredytów i dotacji na dalszy rozwój Spółki. Ponadto Spółka będzie mogła pozyskać kapitał z emisji akcji.)
Po zaakceptowaniu warunków układu przez wierzycieli musi jeszcze nastąpić zatwierdzenie układu przez sąd. Zazwyczaj cała procedura zamyka się w okresie miesiąca, pod warunkiem że żaden z wierzycieli nie wniesie zarzutów do układu. Jeśli chodzi o emisję akcji to aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem akcji do obrotu. Jeśli nie będzie zarzutów do układu to cała procedura z tym związana powinna się zakończyć w IV kwartale 2011 roku. Każde zdobyte wyróżnienia czy nagrody wpływają na zwiększenie sprzedaży do podmiotów zainteresowanych produktami Spółki. Jeśli chodzi o dotacje, to Spółka zamierza skorzystać z wszelkich możliwych form dofinansowania dostępnych obecnie dla przedsiębiorstw  

2011-05-28 Mam pytanie: do kiedy spółka zamierza czekać na opdowiedź Banku w sprawie wezwania do zapłaty za utracone korzyści i koszty postępowania upadłościowego? Rozumiem, że jeśli Bank nie odpowie w jakimś terminie i nie zapłaci, sprawa trafi do sądu, zgadza się? Ile czasu Alumast daje Bankowi na ustosunkowanie się do wezwania?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-19 Czy w związku z odrzuceniem zażalenia DZ Bank przez Sąd w sprawie listy wierzytelności jest szansa na zawarcie układu przed wakacjami? I czy taka decyzja może mieć wpływ na decyzję Sądu w sprawie Alumast przeciwko DZ Bank o unieważnienie opcji walutowych?
Termin głosowania wyznacza sędzia komisarz. Głosowanie nad układem nie ma wpływy na sprawę Alumast przeciwko DZ Bank o unieważnienie opcji walutowych.  

2011-05-13 W jakim okresie czasu możemy spodziewać się zatwierdzenia układu, ewentualnie czy jest jakiś termin obligujący do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
Niestety nie ma terminu. Czekamy na decyzje sędzia komisarz w związku z zażaleniem DZ Bank Polska SA. Szczegóły w raporcie umieszczonym na stronach NC.  

2011-05-12 Czy spółka nie mogłaby wystosować zapytania do sądu z zapytaniem co się dzieje w postępowaniu upadłościowym? Czy takie bierne czekanie ma sens? Od tygodni nie ma żadnego komunikatu, żadnej informacji. Dlaczego?
Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe i dopuszczone prawem działania mogące doprowadzić do najszybszego zatwierdzenia listy wierzycieli i przeprowadzenia głosowania nad układem.  

2011-05-08 Według ostatniego komunikatu dotyczącego postępowania układowego DZ Bank Polska miał tydzień na wniesienie zażalenia. Podobno zażalenia nie wniósł. Dlaczego więc nic się w tej sprawie nie dzieje? Mija miesiąc od oddalenia sprzeciwu DZ Bank Polska, a dalej nie jest znany dalszy termin postepowania. Co wstrzymuje dalsze kroki?
Komunikat zamieszczony na stronach NC 6.04.2011 wyjaśnia wątpliwości. "Postanowienie to nie jest prawomocne. W terminie tygodnia od dnia jego doręczenia Bank może wnieść zażalenie". Tygodnia od daty doręczenia, której spółka nie zna. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach te wątpliwości zostaną wyjaśnione. 

2011-05-06 Kiedy w przybliżeniu można spodziewać się głosowania nad układem ?
termin głosowania ustali sędzia komisarz po zatwierdzeniu listy wierzycieli.  

2011-05-04 W jaki sposób układ jest powiązany z DZ Bankiem ?
zatwierdzenie listy wierzycieli związane jest z ewentualnym zażaleniem DZ Banku na postanowienie sądu. szczegóły w raporcie umieszczonym na stronach NC.  

2011-05-04 Czy można dowiedzieć się o przybliżony termin głosowania układu z wierzycielami ?
termin głosowania ustali sędzia komisarz po zatwierdzeniu listy wierzycieli. może to nastąpić dopiero po ewentualnym rozpatrzeniu zażalenia DZ Banku na postanowienie sądu.  

2011-05-02 Czy DZ Bank złożył zażalenie na decyzje na nie uwzględnieniu jego wierzytelności i czy prowadzone są rozmowy z wierzycielami w celu zawarcia układu?
Do dnia dzisiejszego DZ Bank nie złożył w sądzie zażalenia. Rozmowy z wierzycielami prowadzone są od wielu miesięcy. Kluczową sprawą jest termin głosowania. Ten uzależniony jest od decyzji sądu i ściśle powiązany z DZ Bankiem.  

2011-03-14 Rozumiem, że w kontekście zakwestionowania listy wierzycieli przez DZ Bank i sporu sądowego na tym tle, nie ma sensu pytanie o to czy zamierzacie Państwo uzupełnić listę wierzycieli. Niemniej, sensowne pozostaje pytanie o ocenę zarządu, kiedy realnym jest, złożenie w sądzie propozycji układowych dla wierzycieli. Proces upadłościowy trwa już bardzo długo, co na pewno utrudnia spółce działalność operacyjną, wszelkie rozmowy handlowe z dostawcami i odbiorcami, jak również ogranicza możliwości finansowania. Wiadomo, że propozycje układowe muszą być przemyślane i odpowiednio skonsultowane, stąd pytanie kiedy (oczywiście w przybliżeniu) zostaną one złożone w sądzie?
Wstępne propozycje układowe zostały przedłożone wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i są dostępne dla wierzycieli Spółki. Brak wiedzy co do końcowej listy wierzytelności nie pozwala na sformułowanie ostatecznych propozycji układowych.  

2011-03-14 Czy zarząd mógłby zdradzić, jakie są perspektywy spółki na bieżący rok? Czy można pokusić o jakąś prognozę przychodów? Czy firma będzie w tym roku rentowna na poziomie operacyjnym i czy wygeneruje zysk netto? Oczywiście, przy założeniu, że upadłość z możliwością zawarcia układu nie zostanie przekształcona w upadłość likwidacyjną.
Realizacja przyjetego przez Zarząd Spółki planu uwarunkowana jest w dużej mierze postępowaniem układowym. Zarząd Spółki przewiduje jego publikacje w ramach dokumentu informacyjnego przewidzianego w związku z planowaną emisją akcji.  

2011-02-25 Kiedy odbędzie się rozprawa z DZ Bank? Z raportów wynika, że 9 lub 17 marca... To nie jest jakiś błąd?
W związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawy DZ Bank Polska S.A., Alumast S.A. w upadłości układowej informujemy, że nie ma błędu w zamieszczonych informacjach o rozprawach, które mają odbyć się w dniach 9 marca 2011 r. oraz 17 marca 2011 r. Alumast wyjaśnia, że sporna sprawa z DZ Bank Polska S.A. dotycząca rozliczeń z opcji walutowych i towarowych jest aktualnie przedmiotem dwóch odrębnych postępowań tj.: 1) postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu – w ramach tego postępowania rozpoznawana jest zasadność zgłoszenia wierzytelności z tytułu rozliczeń ww. opcji, dokonanego przez DZ Bank Polska S.A.; postępowanie to prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Upadłościowy i Naprawczy; powyższa wierzytelność w całości nie została uznana na liście wierzytelności, dlatego też DZ Bank Polska S.A. wniosła sprzeciw do listy wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności; rozprawa w dniu 9 marca 2011 r. dotyczy rozpoznania zasadności wniesionego sprzeciwu; 2) właściwego postępowania sądowego dotyczącego rozpoznania powództwa Alumast o ustalenie nieistnienia lub nieważności transakcji opcji walutowych i towarowych, a w efekcie ustalenia braku istnienia roszczeń po stronie DZ Bank Polska S.A. o zapłatę z tytułu rozliczeń przedmiotowych transakcji; postępowanie to prowadzone jest w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy; rozprawa w dniu 17 marca 2011 r. dotyczy rozpoznania tego powództwa i jest kolejną z szeregu już odbytych rozpraw w tej sprawie; Zarząd Alumast SA  

2010-12-13 Kiedy pojawi się poważny inwestor/kapitał w spółce?
Z uwagi na trwające postępowanie układowe, zdaniem Zarządu podwyższenie kapitału/ pojawienie się inwestora możliwe jest dopiero po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowych. 

2010-12-09 Czy Pan Prezes Szkopek dołuje wartość spółki Alumast jednocześnie przenosząc część działalności do innych spółek?
Trudno komentować tak bzdurne jak dla mnie wywody. Jak mmożna pisac o dołowaniu, kiedy pomimo wielu trudności z jakimi boryka sie spółka, związanymi z układem i sporem z DZ Bank Polska, kurs idzie w górę ? O jakim przenoszeniu działaności może być mowa, kiedy to Alumast zdobywa kolejne zlecenia i nagrody ?  

2010-11-29 Czy Alumast współpracuje z Hefal Servis przy oświetleniu lodowisk?
Tak. Alumast współpracuje ze spółka Hefal Serwis w zakresie dostaw słupów służących oświetleniu lodowisk. Współpraca ta trwa już od paru lat. Zbigniew Szkopek  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu