pb.pl

Pytania dotyczące spółki IGROUP

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-11-26 Kiedy będzie coś wiadomo na temat odwołania się od decyzji sądu?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-20 Jak procentowo ocenia zarząd szanse na porozumienie z BRE Bankiem? Czy jako akcjonariusz mogę być spokojny o pozytywne zakończenie sprawy?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-04 Dlaczego do tej chwili nie ma informacji od odwołaniu od decyzji sądu i czy w związku z podpisaniem listu intencyjnego jest szansa o cofnięcie postępowania likwidacyjnego?
Szanowni Państwo, spółka Internet Group złożyła do Sądu wniosek o uzasadnienie do postanowienia Sądu z dnia 18 października. Uzasadnienie Sądu nie zostało do tej pory doręczone Spółce. Od tego momentu Spółka będzie związana 7 dniowym terminem na złożenie odwołania od postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Intencją Zarządu jest doprowadzenie do porozumienia z głównym wierzycielem. O wszystkich istotnych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco poprzez raporty i komunikaty prasowe. Z wyrazami szacunku, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA  

2010-10-19 Dlaczego Państwa zdaniem sąd podjął tak drastyczną decyzję, skoro według słów prezesa wszystko zdaje się wskazywać na wyjście z trudnej sytuacji spółki?
Szanowni Państwo, Dziękujemy za wiadomość. Trudno nam ustosunkować się do decyzji Sądu, nie jest ona po myśli Zarządu Spółki, który ma poczucie, że Sąd nie do końca zrozumiał prezentowane przez niego argumenty. Chociażby w kwestii zaspokojenia wszystkich wierzycieli; Sąd argumentując swoją decyzję wskazał na brak wzięcia pod uwagę w propozycjach układowych drobnych wierzycieli – co z w opinii Zarządu jest nieprawdą. Kluczowym założeniem restrukturyzacji finansowej IGroup jest porozumienie z największym wierzycielem, BRE bankiem, jednak Spółka zaplanowała także środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zaspokojenie wszystkich drobnych wierzycieli. Zarząd IGroup zamierza odwołać się od decyzji Sądu, ponieważ podtrzymuje swoje stanowisko, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem zarówno dla Spółki, jej akcjonariuszy oraz wierzycieli będzie realizacja układu. Pozostając do dyspozycji, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA  

2010-10-19 Czy to prawda, że rozmowy z BRE, mimo wyroku sądu, nabrały tempa i są bardziej zaawansowane?
Szanowni Państwo, Decyzja Sądu z dnia 18 października wprowadziła nowe okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy kontynuowaniu rozmów z Wierzycielem. BRE Bank potwierdził jednak otwartość do dalszej wspólnej pracy nad modelem porozumienia, przekazał także zgodę Zarządowi Internet Group na prowadzenie dalszych działań w tym zakresie. Z poważaniem. Magdalena Kuczkowska W imieniu Internet Group SA  

2010-10-18 Czemu zamiast upadłości układowej jest upadłość likwidacyjna, kto wniósł wniosek o upadłość likwidacyjną.
Szanowni Państwo, Dziękujemy za wiadomość. Zgodnie z prawem upadłościowo – naprawczym, Sąd ma prawo ogłosić upadłość likwidacyjną w każdym momencie, na podstawie własnej analizy kondycji finansowej Spółki. Zarząd Internet Group złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, Sąd jednak zdecydował się ogłosić upadłość likwidacyjną, z czym Zarząd Spółki się nie zgadza i zamierza odwoływać się od postanowienia Sądu. Pozostając do dyspozycji, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA  

2010-10-14 Jakie spółka widzi szanse na znalezienie inwestora,po wycofaniu się jednego z nich, o czym poinformowano dziś?
Inwestor niemiecki, z którym prowadziliśmy rozmowy w kwestii spółki Ad.Net SA zaniechał negocjacji z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem zgody głównego wierzyciela na tę transakcję. Dziś już Zarząd Internet Group ponownie posiada kontrolę nad Ad.Net (zgodnie z RB nr 70/2010, http://www.igroup.pl/relacje_inwestorskie/index.html?action=sai&ida=7250 ), stąd wierzymy, że do transakcji z jednym z inwestorów, z którymi obecnie prowadzimy rozmowy dojdzie szybciej. Z poważaniem. Magdalena Kuczkowska W imieniu Internet Group SA  

2010-10-07 Jakie nastroje panują w IG po rozprawie?
Szanowni Państwo, Zarząd IGroup przyjął wczorajsze postanowienie Sądu upadłościowego jako spełniające w 100% jego oczekiwania, ponieważ te kilka-kilkanaście dni dają mu dodatkowy czas, by sfinalizować propozycje i uzgodnić z głównym wierzycielem, jakim jest BRE Bank wszystkie wątpliwe dla wierzyciela kwestie. Zarząd utrzymuje swoją determinację i realizuje założone cele, z wiarą, że ich realizacja przyniesie oczekiwany przez rynek skutek. Z wyrazami szacunku, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA  

2010-10-07 Czy po decyzji BRE Banku o wypowiedzeniu umowy kredytowej Grupa ma jeszcze szanse i możliwość szukania ewentualnych kolejnych inwestorów?
Szanowni Państwo, Dziękujemy za wiadomość. Niezaakceptowanie przez BRE Bank planu restrukturyzacji finansowej IGroup oraz, w konsekwencji wypowiedzenie umowy kredytowej Internet Group nie zamknęło drzwi do kontynuowania przez Zarząd spółki rozmów z potencjalnymi inwestorami. Wręcz przeciwnie, rozmowy te stały się bardziej intensywne i zdywersyfikowane po to, by zaprezentować inną propozycję wierzycielowi, lepiej spełniającą jego oczekiwania. Zarząd Internet Group prowadzi obecnie konkretne rozmowy z kilkoma podmiotami. Pozostając do dyspozycji, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA  

2010-10-01 Czy i ewentualnie w jakich okolicznościach BRE Bank ma prawo przejąć kontrolę nad Internet Group lub jej spółkami zależnymi?
Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie spółką Internet Group. Odpowiadając na pytanie, chcielibyśmy zaznaczyć, iż teoretycznie, przejęcie spółek zależnych IGroup przez BRE Bank jest możliwe. Byłby to jednak bardzo czasochłonny i nie mniej skomplikowany proces złożony z wielu procedur, jak powołanie przez każdą ze Stron rzeczoznawcy, przeprowadzenie głębokiego procesu due dilligence tych spółek. W opinii Zarządu IGroup taki scenariusz jest mało prawdopodobny z uwagi na jego długotrwały charakter i w rzeczywistości, mniejsze korzyści dla wierzyciela. Z wyrazami szacunku, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA  

2010-09-14 Czy kiedykolwiek dowiemy się jakiejś rzeczowej informacji na temat prac z bankiem? Na razie są tylko obietnice prasowe, zero jakichkolwiek komunikatów w postaci ESPI.
Szanowni Państwo, Dziękujemy za wiadomość. Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek giełdowych, Zarząd Internet Group wszystkie istotne informacje przekazuje raportem bieżącym, jak również komunikatem prasowym. Na ten moment Spółka nie ma do przekazania nowych informacji poza tym, iż w chwili obecnej Zarząd spółki czeka na opinię BRE Banku dotyczącą propozycji układowej przedłożonej wierzycielowi niezwłocznie po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu do Sądu. Jednym z kluczowym elementów propozycji układowej jest wprowadzenie do Spółki inwestora bądź inwestorów oraz konwersja części długu na akcje Internet Group, a także doprowadzenie do sprzedaży znaczącego pakietu akcji spółki Ad.Net. Potwierdzamy również, iż Zarząd prowadzi intensywne rozmowy z wieloma podmiotami zainteresowanymi inwestycją w Internet Group, a intencją Zarządu jest szybkie i sprawne doprowadzenie do realizacji układu z BRE Bankiem i w pełni zaspokojenia jego roszczeń finansowych. Zarząd spółki pozostaje także w gotowości do dalszych rozmów ukierunkowanych na porozumienie z głównym wierzycielem ponieważ kieruje się dobrem Spółki i jej akcjonariuszy. O wszystkich ważnych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do odwiedzania serwisu www.igroup.pl Z poważaniem, Magdalena Kuczkowska w imieniu Internet Group SA E:[email protected] 

2010-08-08 I co dalej?
Szanowni Państwo, Wszystkie informacje, które Zarząd spółki Internet Group miał do przekazania, opublikował ostatnimi raportami bieżącymi oraz komunikatami prasowymi dostępnymi także w serwisie www.igroup.pl O kolejnych istotnych wydarzeniach będziemy komunikowali w sposób analogiczny. Z wyrazami szacunku, Magdalena Kuczkowska W imieniu Internet Group SA  

2010-08-02 Kiedy Spółka spodziewa się odpowiedzi BRE Banku w sprawie zgody dot. projektu ze współpracy z MCI?
Szanowni Państwo, trudno nam określić termin podjęcia decyzji przez BRE Bank ponieważ jest on uwarunkowany wewnętrznymi procedurami banku. Chcielibyśmy jednak zapewnić, iż Zarząd spółki Internet Group pozostaje w bieżącym kontakcie z BRE Bankiem, oraz dokłada najwyższej staranności, aby proces współpracy z głównym wierzycielem przebiegał sprawnie. O wszystkich istotnych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco poprzez serwis www.igroup.pl Z wyrazami szacunku, Magdalena Kuczkowska W imieniu Internet Group SA  

2010-07-01 Jaki podmiot objął emisje akcji serii Ł? Pomimo, iż wyemitowana liczba akcji przekracza próg 5% nie pojawiła się informacja, aby ktokolwiek zgłosił przekroczenie tego progu.
Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie spółką Internet Group SA. Akcje serii Ł zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 NWZ z dnia 26 kwietnia 2010 r. Spółka wyemitowała 450 warrantów subskrypcyjnych serii E, które uprawniały do objęcia 4.500.000 akcji serii Ł (każdy warrant serii E uprawniał do objęcia 10.000 akcji serii Ł). Zgodnie z par. 2 ust. 9 uchwały, NWZ upoważniło Zarząd Internet Group S.A. do wybrania podmiotów, którym zostały zaoferowane warranty serii E. Zarząd Internet Group S.A. zaoferował warranty serii E wybranym podmiotom, które posiadały wierzytelności względem spółki w celu dokonania konwersji tego zadłużenia na kapitał. Podmioty, którym zostały zaoferowane warranty serii E zrealizowały swoje uprawnienie, w efekcie czego objęły w sumie 2.170.891 akcji serii Ł. Akcje te zostały przyjęte do depozytu w KDPW i wprowadzone z dniam 24 czerwca 2010 r. do obrotu na rynku podstawowym GPW. Po zarejestrowaniu w KDPW akcji serii Ł, łączna liczba akcji spółki zarejestrowanych w depozycie wyniosła 37.812.728 szt. Ponieważ warranty zostały zaoferowane grupie podmiotów, żaden z nich w wyniku realizacji uprawnienia i objęcia akcji serii Ł nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Emisja akcji serii Ł i objęcie ich przez wybrane podmioty jest jednym z elementów kompleksowego planu restrukturyzacji finansowej Internet Group i przyczynia się do zmniejszenia zadłużenia spółki oraz poprawy jej sytuacji finansowej. O wszystkich znaczących zdarzeniach dotyczących procesu restrukturyzacji finansowej będziemy informować poprzez raporty bieżące oraz komunikaty prasowe zamieszczane także w serwisie spółki : www.igroup.pl W przypadku dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji, Magdalena Kuczkowska [email protected]  

2010-06-28 Kiedy zarzad spodziewa sie podpisania umow restrukturyzujacych zadluzenie z BRE Bankiem? Stwierdzenie "umowy zostaly przekazane do BRE Banku do dalszego procedowania" jest mocno enigmatyczne.
Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie spółką Internet Group SA. Proces restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej Internet Group ma dynamikę, na którą wpływają poza czynnikami wewnętrznymi także czynniki zewnętrzne. Przekazane do BRE Banku projekty umów będą procedowane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi banku. Na wynikające z tego terminy Zarząd Internet Group nie ma wpływu. O wszystkich znaczących zdarzeniach dotyczących procesu restrukturyzacji finansowej będziemy informować poprzez raporty bieżące oraz komunikaty prasowe zamieszczane także w serwisie spółki: www.igroup.pl W przypadku dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji, Magdalena Kuczkowska gieł[email protected]  

2010-06-28 Czy brak porozumienia ze spolkami z grupy MCI do 14 czerwca w ramach podpisanego wczesniej listu intencyjnego oznacza, iz MCI nie zaangazuje sie w proces przywrocenia spolki na droge rentownosci? Jezeli nie - dlaczego, jezeli tak - kiedy mozna sie spodziewac podpisania jakichs porozumien?
Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie spółką Internet Group SA. Chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż w kwestii zaangażowania MCI Management w proces restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej Internet Group nie ma jeszcze wiążących decyzji. Zarząd Spółki prowadzi obecnie rozmowy z inwestorami potencjalnie zaangażowanymi współpracą z Internet Group, dokładając najwyższej staranności, aby wypracować optymalny model współpracy z inwestorem, taki, który pozwoli w pełni zrealizować program uzdrowienia finansów Grupy. O wszystkich znaczących postępach rozmów będziemy informować poprzez raporty bieżące oraz komunikaty prasowe zamieszczane także w serwisie spółki: www.igroup.pl W przypadku dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji, Magdalena Kuczkowska [email protected]  

2010-06-15 Do 14 czerwca mialy zostac podpisane umowy restrukturyzujace dlug z bankiem. Mamy 15 czerwca i zadnej informacji na ten temat nie ma. Prosze o komentarz.
Szanowny Panie/ Szanowna Pani, dziękujemy za bieżące śledzenie sytuacji Internet Group SA. Odpowiadając na Pana pytanie, chcielibyśmy zapewnić, iż trwają jeszcze intensywne rozmowy w sprawie ostatecznego planu zaangażowania inwestora MCI Management w program restrukturyzacji finansowej Grupy Internet Group. Wkrótce Zarząd Spółki przekaże szerszą informację na ten temat. Zapraszamy do śledzenia serwisu www.igroup.pl W przypadku dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji. Z wyrazami szacunku, w imieniu Internet Group SA Magdalena Kuczkowska  

2010-02-15 Czym są spowodowane spadki wartości INTERNET GROUP może mi ktoś wytłumaczyć?
Szanowny Panie/ Szanowna Pani, dziękujemy za wiadomość. Chciałabym zapewnić, że nie ma żadnych fundamentalnych przesłanek, które świadczyłyby o zmianie kursu akcji Internet Group S.A. Realizowany jest obecnie program uzdrowienia finansów spółki, którego celem jest do końca 2011 r. zmniejszyć zadłużenie spółki o 70% i jednocześnie doprowadzenie do przemodelowania struktury w sposób sprzyjający dynamicznemu rozwojowi. Spółka prowadzi odpowiednią politykę informacyjną, raportuje znaczące wydarzenia zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych - trudno jest nam ustosunkować się do reakcji rynkowych. W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. Z wyrazami szacunku, Katarzyna Swatowska Dyrektor marketingu i PR M: [email protected] T: 22 444 04 44  

2010-02-12 Szanowni Państwo. Jako akcjonariusz spółki jestem mocno zaniepokojony b.mocnym spadkiem kursu akcji w ostatnim czasie. Wszystko dzieje się, pomimo nowej umowy z BRE oddalającej widmo poważnych problemów. Zdaję sobie sprawę iż każdy podejmuje własne decyzje inwestycyjne a duże wahaniu kursu akcji to rzecz normalna zwłaszcza w przypadku dekoniunktury. Niemniej jednak spadek jest na tyle duży, że pozwolę sobie na zadanie kilku pytań: 1) Czy kwestia poszukiwania inwestora strategicznego bądź finansowego jest w toku i jakie są szanse na to, że do czerwca uda się "go znaleźć" ? 2) Jakie kroki spółka przewiduje w wypadku braku chętnych do objęcia emisji akcji ustalonej na ostatnim NWZA (czyli w przypadku braku inwestora) 3) Jak wyglądają prognozy poprawy kondycji finansowej spółek z grupy w bieżącym roku ?
Szanowny Panie, dziękujemy za pytania. Chciałabym Pana zapewnić, że nie ma żadnych fundamentalnych przesłanek, które świadczyłyby o zmianie kursu akcji Internet Group S.A. Realizowany jest program uzdrowienia finansów spółki, którego celem jest do końca 2011 r. zmniejszyć zadłużenie spółki o 70% i jednocześnie doprowadzić do przemodelowania struktury w sposób sprzyjający dynamicznemu rozwojowi. Spółka prowadzi odpowiednią politykę informacyjną, raportuje znaczące wydarzenia zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych - trudno jest nam ustosunkować się do reakcji rynkowych. Odp. 1 Zarząd Internet Group od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z potencjalnymi Inwestorami. Ponieważ planowana jest dedykowana emisja akcji, skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych rozmowy te dotyczą wielu obszarów i do ostatecznej decyzji potrzebny jest czas. Chciałbym jednak Pana zapewnić, że spośród kilku podmiotów mocno deklarujących zainteresowanie objęciem akcji Internet Group, obecnie prowadzone są rozmowy z wybranymi dwoma Inwestorami, z którymi trwają negocjacje. Z uwagi na trudną dla spółki sytuację finansową, Zarząd dokłada należytej staranności, aby przeanalizować każdą z ofert i wybrać tę najbardziej adekwatną. Odp.2 Na ten moment rozmawiamy z chętnymi, stąd trudno nam odpowiedzieć wyczerpująco na Pana pytanie. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn emisja akcji nie doszła do skutku, Zarząd jest gotowy na pozyskanie innych źródeł dofinansowania. Wierzymy, że wszystko będzie przebiegało jak do tej pory, czyli zgodnie z określonym planem. Odp.3 Zapraszam do odwiedzenia serwisu internetowego, w zakładce Relacje Inwestorskie odnajdzie Pan raport nr 11/2010, w którym Zarząd komunikuje u programie uzdrowienia finansów spółki m.in poprzez złożenie wniosku o upadłość układową spółki CR Media Consulting :http://www.igroup.pl/relacje_inwestorskie/index.html?action=sai&ida=6887 Zapraszam także do lektury komunikatu prasowego na ten temat: http://www.igroup.pl/relacje_inwestorskie/index.html?action=sai&ida=6889 W przypadku dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji. Katarzyna Swatowska Dyrektor Marketingu i PR Tel: +48 (22) 2574297 Email: [email protected] www.igroup.pl Internet Group S.A. ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; KRS 0000045531, NIP: PL 796-006-96-26, Regon: 670821904 Kapitał zakładowy 39 370 746,00 zł opłacony w całości  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu