pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-04-16 Ze strony internetowej emitenta usunięte zostały informacje dotyczące papierów AP-Tec. Dlaczego? Czy wiąże się to z oszczędnościami w Grycksbo, czy ze zmianą planów co do rozwoju segmentu papierów do opakowań?
Dzień dobry, w związku ze słabym zainteresowaniem tym produktem, Grupa zdecydowała o zaprzestaniu rozwoju tego rodzaju papieru. 

2015-11-26 Czy emitent ma przygotowany plan działania na wypadek braku porozumienia w negocjacjach pomiędzy AP Grycksbo a Svenska Handelsbanken? Nie pytam o sam plan, tylko o to, czy taki plan jest, czy firma jest zabezpieczona przed negatywnym scenariuszem.
Dzień dobry, jesteśmy w stałym i dobrym kontakcie z SHB, Zarząd odbywa z bankiem regularne spotkania informacyjne, więc nie widzimy przesłanek by sytuacja miała ulec zmianie.  

2015-06-12 Na jaką skalę produkowane są opakowania do żywności w Mochenwangen? Czy pojawi się to w raporcie? Czy plany rozwinięcia takiej produkcji w Kostrzynie zostały zarzucone?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-08 Czy wycofanie towaru z magazynów upadłego PPX UK pozwoli istotnie obniżyć zawiązaną w marcu rezerwę? Czy też powiększy się ona o ew. dług PPX Benelux?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-30 Obserwując z tygodnia na tydzień spadek cen celulozy (zarówno NBSK jak i BHKP) pojawia się pytanie, czy ceny (uwzględniając rabaty dla Arctic) są na poziomie pozwalającym zanotować dodatnie wyniki finansowe w najbliższych kwartałach?
Od kilku tygodni widoczny jest stopniowy (przeciętnie o 3-4 USD tygodniowo) spadek wskaźnikowych cen celulozy iglastej i liściastej. Jest to dla naszej firmy pozytywna informacja. Jednakże należy zauważyć, że celuloza kwotowana jest przede wszystkim w USD, natomiast osłabienie w relacji EUR-USD w dużej części niweluje ten pozytywny wpływ spadku wskaźnikowych cen celulozy. Relacje kursowe mają bardzo duży wpływ na osiągane wyniki finansowe. Warto zauważyć, że z uwagi na złożony charakter transakcji w Grupie, znaczenie ma nie tylko relacja PLN-EUR ale również wzajemne kursy SEK, GBP, EUR i USD. 

2011-08-31 Czy spółka rozważa zatrzymanie produkcji w jednym ze swoich zakładów tak jak to miało miejsce u konkurencji o czym napisaliście Państwo w raporcie półrocznym? Jeżeli tak to kiedy to może nastąpić.
Spółka dostosowuje bieżącą produkcję do popytu. Z tego względu, w okresach gdy popyt ulega istotnemu zmniejszeniu wprowadzane są planowe postoje poszczególnych ciągów technologicznych na okres kilku dni. Nie planujemy zatrzymywania produkcji w żadnej z fabryk na czas dłuższy niż tydzień.  

2011-08-31 Wyniki finansowe grupy w IIkw 2011 tłumaczą w znacznej części spadek kursu jaki odbył się od początku lipca tego roku. Po wynikach nasuwają się pytania o bezpieczeństwo grupy w dłuższym terminie. Czy spółka(jeżeli utrzymają się słabe tendencje rynkowe) wpadnie w problemy z płynnością za II-III kwartały?
Jak informowaliśmy w raporcie okresowym, w całej grupie kapitałowej zostały ograniczone inwestycje. Jednym z oczekiwanych efektów tej decyzji będzie zmniejszenie wypływu gotówki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Winno to wpłynąć na poprawę płynność Spółki. 

2011-08-11 Z uwagi na ostatnie zawirowania na rynkach finansowych i dosyć duże zadłużenie spółki mam pytanie czy spółka jest w stanie utrzymać koszty tego finansowania czy być może zauważają Państwo presję na marże ze strony banków? Drugie pytanie, czy obecny poziom zadłużenia jest dużym czynnikiem ryzyka utraty płynności dla spółki w okresie spodziewanego spowolnienia gospodarek w Europie i czy są szanse na obniżenie tego zadłużenia?
Koszty finansowe utrzymywane są na bezpiecznym poziomie. Istotny wpływ na wahania wartości tych kosztów związane są z różnicami kursowymi. Nasze relacje z bankami finansującymi grupę są dobre i nie widzimy zagrożenia by ta sytuacja uległa zmianie. Poziom zadłużenia brutto stopniowo maleje, zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów. Nasza intencją jest dalsze zmniejszanie zadłużenia.  

2011-07-29 Czy planujecie Państwo opublikować szacunki na 2011 rok? Notowania spółki tracą w bardzo szybkim tempie jak na tak dużą spółkę, w tydzień 15% w kwartał 50%, czy przyczyna tkwi w fundamentach spółki?
Spółka nie publikowała prognoz i nie planuje tego robić w 2011 roku. Nieprzewidywalność cen papieru oraz surowców w dłuższej perspektywie a także znaczący wpływ zmian kursów walut na osiągane wyniki utrudniają tworzenie stabilnych prognoz. Zarząd uważa, że Grupa Arctic Paper ma silne fundamenty, działa jednak w branży cechującej się cyklem koniunkturalnym, którego aktualna faza nie jest sprzyjająca. Pewien wpływ na silne wahania kursu odnotowane w ostatnim okresie może mieć relatywnie skoncentrowany akcjonariat oraz zmiany na rynku papierniczym w Europie w drugim kwartale br.  

2011-07-29 Witam, Czy w obecnych czasach wysokiej ceny celulozy i niskiej rentowności nadal rozważają Państwo inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych? Kurs osiąga historyczne dna, wycena spadła do 50% kapitałów własnych spółki, czy skup akcji w celu umorzenia nie byłby dobrą inwestycją?
W związku z niekorzystną sytuacją rynkową i gorszymi niż oczekiwane wynikami Spółki za pierwszy kwartał 2011 roku, Zarząd podtrzymuje wcześniejszą decyzję o opóźnieniu do odwołania inwestycji w zwiększanie mocy produkcyjnych w zakładach należących do Grupy Arctic Paper. W chwili obecnej Zarząd nie planuje wystąpienia z wnioskiem do NWZA w sprawie skupu akcji własnych.  

2011-07-26 Kurs akcji spada od prawie 18 miesięcy. W tym czasie cena akcji spadła o ponad 70%. Polityka informacyjna Spółki jest zerowa. Czy Zarząd planuje w jakikolwiek sposób ustosunkować się do obecnej sytuacji?
Zarząd nie komentuje kursu akcji spółki, który jest uzależniony od rozmaitych czynników, w znacznym stopniu poza kontrolą Spółki. Wyniki osiągnięte przez Grupę w 2010 oraz w pierwszym kwartale 2011 roku są poniżej naszych oczekiwań, co z pewnością przekłada się na spadający kurs akcji Arctic Paper S.A. Rynek na którym działa Grupa od kilkunastu miesięcy znajduje się w trudnej sytuacji, głównie z powodu nierównowagi podaży i popytu na runku papierów graficznych, jak i naszego głównego surowca wykorzystywanego w produkcji, czyli celulozy. Oba te elementy przekładają się wprost na cenę papierów oferowanych na rynku przez Grupę Arctic Paper, a także koszty celulozy - naszego podstawowego surowca. Skala obserwowanych wzrostów cen celulozy, gdzie indeks giełdowy celulozy wzrósł w okresie od kwietnia 2009 roku do czerwca 2011 roku w przedziale pomiędzy 76-81%, przy jednoczesnym relatywnie słabym popycie na rynku papierów graficznych powoduje, iż zmiany cen papierów zarówno na całym rynku, jak i bezpośrednio produktów oferowanych do sprzedaży przez Grupę nie są w stanie zrekompensować w pełni rosnących kosztów produkcji. Grupa wprowadziła szereg zmian w zakresie polityki cenowej, asortymentu produktów i geograficznej struktury sprzedaży, a także rozwija nowe produkty i poszukuje niszowych rynków, na których z wyższą marżą mogłaby skutecznie sprzedawać swoje produkty. We wszystkich fabrykach realizowane są programy poprawy zyskowności oraz oszczędnościowe, w tym te które dotyczą bezpośrednio redukcji zatrudnienia. Zarząd Grupy, jak i pracownicy poszczególnych jednostek operacyjnych dokładają wszelkich starań, aby minimalizować negatywne skutki finansowe wpływu czynników rynkowych i generować jak najlepsze wyniki finansowe.  

2011-07-21 Gdzie można znaleźć aktualne informacje o cenach celulozy?
Aktualne ceny celuloz można śledzić na stronie internetowej www.foex.fi. Na stronie tej publikowane są notowania różnych surowców związanych z szeroko rozumianą branżą papierniczą, w tym ceny celulozy liściastej i iglastej. Proszę pamiętać że są to ceny wskaźnikowe, różniące się od cen transakcyjnych ze względu na rabaty, warunki płatności, koszty dostaw. 

2011-07-20 Czy w najbliższych 3-4 kwartałach czekają nas akcjonariuszy odpisy na utratę wartości m np w Grycksbo(lub zakład w Niemczech)? Proszę oszacować ewentualne prawdopodobieństwo takiego odpisu.
Od kilkunastu miesięcy mamy do czynienia z trudną sytuacją na rynku papieru, w szczególności dotykającą niezintegrowanych producentów papierów graficznych, jakim jest Grupa Arctic Paper. Jeśli obecna sytuacja będzie się utrzymywała w kolejnych kwartałach, a ponadto nie będzie wyraźnych sygnałów, które mogłyby wskazywać na poprawę sytuacji w przyszłości, w szczególności poprzez spadek cen celulozy i/lub wzrost cen papierów graficznych nie można wykluczyć sytuacji, w której nastąpi konieczność przeprowadzenia stosownego testu na utratę wartości i ewentualnie dokonania odpisu. W chwili obecnej Zarząd nie zakłada konieczności dokonania kolejnych odpisów z tyt. trwałej utraty wartości posiadanych przez Grupę aktywów, jednak ostateczną decyzję będzie można podjąć dopiero na początku przyszłego roku, gdy będą znane wyniki poszczególnych fabryk za rok 2011 oraz będziemy mieli wiedzę na temat sytuacji rynkowej w pierwszym kwartale 2012. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz wytycznymi MSSF, Grupa Arctic Paper jest zobowiązana do przeprowadzania testu na utratę wartości raz w roku wg stanu na dzień 31 grudnia. Stosowny test i odpis został dokonany na koniec 2010 roku. 

2011-07-20 Jaka była wartość księgowa fabryki Grycksbo w momencie jej przejmowania przez Arctic w zeszłym roku?
Pełne informacje związane z nabyciem Grycksbo Paper Holding AB znajdują się w "Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Arctic Paper S.A. za rok 2010", Nota 23.1. niniejszego raportu. Poniżej zamieszczamy link do raportu rocznego: http://www.arcticpaper.com/pl/PL-Local-Site/Relacje-inwestorskie2/Raporty/2010/RAPORTY-FINANSOWE/ROCZNE/  

2011-07-19 W jakim punkcie jest spółka odnośnie publikacji strategii na kolejne lata a także jak wyglądają plany inwestycyjne w Polsce? Z licznych publikacji wynika, że w Ikw 2011 powinna zostać podjęta decyzja o inwestycjach w Polsce(energetyka a także plany rozbudowy mocy). Czy jest brane pod uwagę przesunięcie inwestycji np na 2013 rok?I ostatnie pytanie, czy zauważacie Państwo spadki cen celulozy w ostatnich tygodniach?
W związku z niekorzystną sytuacją rynkową i gorszymi niż oczekiwane wynikami Spółki za pierwszy kwartał 2011 roku, Zarząd podtrzymuje wcześniejszą decyzję o opóźnieniu inwestycji w zwiększanie mocy produkcyjnych w zakładach należących do Grupy Arctic Paper. Spadki cen celulozy w ostatnich tygodniach mają prawdopodobnie charakter sezonowy, a ich skala jest na razie niewielka, w związku z czym nie należy na chwilę obecną oczekiwać istotnego wpływu tej zmiany na wyniki finansowe Arctic Paper. 

2011-07-07 Czy zarząd spółki ma zamiar ustosunkować się co do kursu cen akcji, który nieustannie spada od 18 miesięcy oraz rozpocząć informować akcjonariuszy o podpisywaniu znaczących umów?
W ostatnich tygodniach nie nastąpiły żadne nowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na spadek kursu akcji. Ubiegły rok był dla Spółki bardzo trudny i nadal zmagamy się z bardzo wysokimi cenami cen celuloz. O sytuacji Spółki informowaliśmy szczegółowo przy publikacji wyników za I kwartał 2011. Spółka zanotowała w I kwartale 2011 roku stratę netto na poziomie 8,46 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na osiągane marże i wyniki finansowe była właśnie ciągle utrzymująca się bardzo wysoka cena podstawowego surowca - celulozy. Stanowi to duże obciążenie wpływające niekorzystnie na wyniki Grupy. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby poprawić wyniki finansowe Spółki. Kontynuujemy działania zmierzające do poprawy zyskowności fabryk w Mochenwangen oraz w Munkedals, a w marcu wprowadziliśmy kolejne podwyżki cen papieru, których skutki będą widoczne w wynikach finansowych w kolejnych kwartałach. Wyniki za I półrocze 2011 opublikujemy 31.08.2011. Spółka wywiązuje się z obowiązków informacyjnych i wszystkie raporty bieżące, dotyczące m.in. znaczących umów, są dostępne na stronie internetowej Spółki. Ostatnie takie zdarzenia miały miejsce w kwietniu br. Warto zwrócić uwagę na relatywnie wysokie kapitały Spółki, według których kwalifikuje się umowy jako znaczące (wartość umowy osiąga 10% kapitałów).  

2011-04-16 Czy zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok 2010?
Decyzja dot. rekomendacji podziału zysku i wypłaty dywidendy jeszcze nie zpadła. Zarząd przedłoży swoją propozycję Radzie Nadzorczej, która zbierze się w ostatnich dniach kwietnia br.. Ostateczne decyzje leżą oczywiście w gestii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

2011-02-22 Czy w roku 2011 bedzie wyplacana dywidenda?
Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Raport roczny za rok 2010 zostanie opublikowany 29 kwietnia br.  

2010-11-19 Kiedy zamierzają przedstawić Państwo zapowiadaną od kilku miesięcy strategię?
Kiedy zamierzają przedstawić Państwo zapowiadaną od kilku miesięcy strategię? Prace nad długoterminową strategią Arctic Paper trwają od pewnego czasu. Opóźnienie w ich finalizacji i prezentacji inwestorom spowodowane jest dwoma czynnikami: - istotnymi zmianami na rynku, zarówno w zakresie popytu i podaży, jak również w postępie technologicznym – co ma swoje odzwierciedlenie w wymuszaniu zmian w naszym produkcie (oczekiwanych przez odbiorców parametrach papieru ); - nieuregulowaniem do chwili obecnej zasad obowiązujących w Europie w zakresie polityki energetycznej i regulacji związanych z rynkiem praw do emisji CO2. Energetyka ma znaczący wpływ na proces produkcji papieru i koszty jego wytwarzania. Arctic Paper planuje rozbudowę swojego potencjału energetycznego. Decyzje inwestycyjne i kierunki rozwoju muszą współgrać z regulacjami jakie będą obowiązywać w Unii Europejskiej w latach 2013-2020. Niestety, Unia Europejska ma kilkunastomiesięczne opóźnienie w podjęciu i opublikowaniu decyzji co do rynku praw do emisji i polityki energetycznej. Dopiero po ustaleniu i opublikowaniu „reguł gry” jakie będą obowiązywały w Europie na najbliższe lata będzie możliwe wybranie optymalnych technologii i rozwiązań oraz podjęcie decyzji inwestycyjnych. Chcemy uniknąć sytuacji gdy zmiana prawa może skutkować poważnymi konsekwencjami dla działalności papierni należących do grupy Arctic Paper.  

2010-08-03 W jaki sposób Arctic Paper ma zamiar zareagować na planowaną podwyżkę VAT w Polsce? Czy firma podniesie ceny o wartość spowodowaną podwyżką VAT, czy zdecyduje się obniżenie marż? Również czy firma ma analizy w jaki sposób planowana podwyżka może wpłynąć na eksport produktów z fabryki z Kostrzynia.
Podwyższenie VAT o 1% (z obecnych 22% na 23%) przełoży się na wzrost ceny brutto papieru. Z punktu widzenia naszych polskich klientów nie jest to zmiana istotna, zważywszy, że sprzedajemy do firm które same także są płatnikami podatku VAT. Podwyżka VAT nie ma wpływu na nasz eksport czy dostawy wewnątrz-wspólnotowe. Istotniejsze znaczenie ma wprowadzenie podatku VAT w wysokości 8% na książki, które planowane jest na początek stycznia 2011. Z punktu widzenia odbiorcy finalnego-czytelnika zwiększy się cena detaliczna książki w Polsce, a z punktu widzenia drukarń zmniejszy się różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym, co wpłynie negatywnie na płynność finansową polskich drukarń.  

2010-03-31 Czy w pierwszym kwartale tego roku wzrosły ceny papieru sprzedawanego przez Arctic Paper jeśli tak to o ile r/r?
W pierwszym kwartale 2010 roku zauważalny jest wzrost popytu na papier na wielu rynkach w Europie. Ten trend związany jest z pewnym ożywieniem w gospodarkach poszczególnych krajów oraz zwiększaniem budżetów na promocje przez firmy. Po stronie podażowej widać większą determinację producentów w zbilansowaniu podaży z popytem, wdrożonymi programami poprawy rentowności, w tym także wzrostem cen różnych gatunków papieru. Wzrost ten jest różny w różnych krajach, ale wyraźna jest tendencja wzrostowa, szczególnie od początku marca. Najwięksi producenci ogłosili podwyżki cen papieru średnio o 30-40 EUR/t. Arctic Paper koncentruje swoje działania na ciągłej poprawie rentowności, w tym poprzez wzrost cen swoich produktów i podobnie jak inni producenci podnosi stopniowo ceny papieru. Średni wzrost cen papieru ustalanych w walutach lokalnych wyniósł w pierwszym kwartale 2010 około 2,5%, w porównaniu do czwartego kwartału 2009 roku, co przekłada się na wzrost cen o ok. 1% w EUR. Grupa wdraża obecnie, a także planuje kolejne podwyżki cen papierów. Komunikaty prasowe/handlowe dot. planowanych podwyżek cen papieru znajdują się na naszej stronie internetowej. 

2010-03-26 kiedy dokładnie odbędzie się WZA chodzimi o kwestię dywidendy
Termin WZA nie został jeszcze ustalony. Publikacja raportu rocznego za 2009 rok odbędzie się 29.04.2010 a to oznacza, że WZA może być planowane na koniec maja/pierwsze dni czerwca. Gdy tylko termin zostanie ustalony poinformujemy o nim inwestorów. Zarząd Spółki podtrzymuje składane deklaracje co do wypłaty dywidendy, odpowiednie uchwały zostaną podjęte podczas WZA.  

2010-03-11 Witam, jak spadek kursu euro będzie mial wpływ na przyszłe wyniki,czy firma zabezpiecza się w jakiś sposób w tym zakresie jeśli tak to w jaki,czy ceny zakupu produktów do produkcji papieru to euro czy zlotówki (jakie to proporcje)?
Jednym z czynników wpływających na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Arctic Paper jest kształtowanie się kursów walut w szczególności par EUR/PLN, EUR/SEK, GBP/PLN, GBP/SEK, USD/PLN, USD/SEK, PLN/SEK. Z uwagi na fakt, iż znacząca część naszej sprzedaży odbywa się na rynkach strefy Euro, poziom naszych przychodów w PLN zależy bezpośrednio od kształtowania się par EUR/PLN, EUR/SEK oraz PLN/SEK. Z kolei znacząca część naszych kosztów, przede wszystkim zakupy głównego surowca do produkcji papieru jakim jest celuloza, a także różnego rodzaju chemikaliów realizowana jest w EUR i USD. Można zatem mówić o częściowym dopasowaniu przychodów i kosztów realizowanych w głównych walutach obcych tj. EUR i USD. Celuloza jest kwotowana w USD, a następnie przeliczana na walutę fakturowania, najczęściej EUR, pozostała część jest fakturowana w USD. Dodatkowo, ryzyko walutowe Grupy Arctic Paper zostało opisane na stronie 34, Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV Kwartał 2009 roku w sekcji „Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Grupa” Spółka począwszy od maja 2009 dokonała częściowej konwersji zadłużenia wyrażonego w walutach lokalnych (PLN i SEK) do EUR, co spowodowało częściowe dopasowanie aktywów obrotowych (głównie należności handlowe) do pasywów (zobowiązania handlowe i zobowiązania z tyt. kredytów) wyrażonych w tej walucie. Obecnie, poza opisanymi w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2009 roku transakcjami terminowym Spółka nie zabezpieczała ryzyka kursowego. Wynikało to w głównej mierze z braku wystarczających limitów skarbowych umożliwiających realizacje takich transakcji. Od kilku tygodni prowadzimy intensywne rozmowy w celu uzyskania stosownych limitów tak aby częściowo zabezpieczyć ekspozycję Grupy przed ryzykiem zmian kursów walut.  

2010-03-01 W związku z raportem bieżącym 8/2010, dotyczącym przejęcia kontroli nad Grycksbo, chciałbym sie dowiedzieć, czy w umowie zawarta jest klauzula o okresowej niezbywalności przez Szwedów całości lub części otrzymanych akcji z puli wyemitowanych 3.000.000, czy nabywca może nimi od razu dowolnie obracac wedle uznania (zbyć je).
Zgodnie z zawartą umową akcje objęte przez Sprzedających (tj. dotychczasowych właścicieli Grycksbo) są objęte sześciomiesięcznym lock-upem.  

2010-02-04 Dlaczego Państwo odstąpili od podania wyników finansowych za II kwartał 2010? Kiedy możemy się spodziewać informacji czy urządy ochrony konkurencji wydały zgodę na przejęcie Grycksbo Paper. Czy dalej jest podtrzymywana data 1 marca jako zamknięcie przejęcia czy może się przesunąć?
Spółka odstąpiła od publikowania oddzielnie wyników II kwartału 2010 z uwagi na bardzo mały odstęp czasowy pomiędzy obligatoryjnymi terminami publikacji wyników za II kwartał i za I półrocze 2010 – tylko dwa tygodnie. Ta decyzja oparta jest na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Spółka podtrzymuje termin 1 marca 2010 jako planowaną datę sfinalizowania akwizycji.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu