pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-09-20 Jak Zarząd Spółki skomentuje fakt sprzedaży niegdyś bardzo dochodowej spółki grupy - Auxilium S.k. za symboliczną 1 zł? Nazwa Auxilium i jej forma prawna wielokrotnie była zmieniana do czasu jej likiwdacji. Dlaczego? Czy miało to coś wspólnego z ukaraniem Auxilium przez nadzór audytorski Krajowej Izby Biegłych Rewidentów? Auxilium SA była spółką , której następcą prawnym jest obecnie UHY ECA S.A. czy zatem problemy związane z Auxilium i jej likwidacją mogą dosięgnąć też Emitenta?
(brak odpowiedzi) 

2014-03-11 Czy Spółka w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy ECA Auxilium za rok 2013 zamierza dokonać odpisu wartości firmy powstałej przy połączeniu? Chodzi o kwotę 8.600 tys. zł. Po wynikach roku 2012 oraz 2013 należy wnosić, że mamy do czynienia z niekwestionowaną utratą wartości firmy zgodnie z MSR 36.
(brak odpowiedzi) 

2014-03-11 Czy Spółka w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy ECA Auxilium za rok 2013 zamierza dokonać odpisu wartości firmy powstałej przy połączeniu? Chodzi o kwotę 8.600 tys. zł. Po wynikach roku 2012 oraz 2013 należy wnosić, że mamy do czynienia z niekwestionowalną utratą wartości firmy zgodnie z MSR 36.
(brak odpowiedzi) 

2013-02-25 Czy Spółka w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy ECA Auxilium za rok 2012 zamierza dokonać odpisu wartości firmy powstałej przy połączeniu? Chodzi o kwotę 8.600 tys. zł. Po wynikach roku 2012 należy wnosić, że mamy do czynienia z utratą wartości firmy zgodnie z MSR 36.
Spółka zgodnie z postanowieniami MSR 36 przeprowadzi test na utratę wartości firmy. Efekty tego testu zostaną zamieszczone w sprawozdaniu rocznym. 

2013-02-13 Jakie są przyczyny merytoryczne lub kto stale obniża wartość spółki, spadek miesięczny o 30 proc., przy coraz niższych poziomach historycznych? Czyżby to już przedsionek upadłości?
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, Zarząd ECA Auxilium S.A. nie ma bezpośredniego wpływu na kurs akcji Spółki w obrocie giełdowym. Wycena rynkowa zależy od inwestorów, kurs akcji jest wypadkową popytu i podaży na rynku i wynika z indywidualnych decyzji podejmowanych przez inwestorów, jest wynikiem zawieranych przez nich na rynku giełdowym transakcji. Warto zauważyć, że wahania kursu nie zawsze oddają wartość godziwą spółki. Zachęcamy do zapoznania się z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki. 

2012-11-07 Dlaczego spółka nie realizuje uchwały WZA i nie prowadzi skupu akcji? Od wielu tygodni nie pojawił się żaden komunikat mówiący o realizacji skupu w sytuacji, gdy skupiono z rynku zaledwie znikomy procent z możliwego do zrealizowania. Oczywistym było podczas dyskusji na WZA i stanowieniu zapisu, że służył on m.in. stabilizacji kursu i był formą poprawy płynności waloru. Do innych negatywnych sygnałów płynących ze spółki doszedł jeszcze jeden tj. brak realizacji uchwały WZA. Jako akcjonariusz proszę o odpowiedź oraz wznowienie skupu zgodnie z duchem i zapisem Uchwały.
Spółka realizuje program skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 14/2011 ZWZA z dn. 28.06.2011 r., uchwały nr 17 ZWZA z dn. 27.06.2012 r. i uchwały nr 10 NWZA z dn. 20.11.2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych. O skupie Emitent informuje stosownymi raportami bieżącymi. 

2012-02-25 Uprzejmie proszę o informacje: 1. Czy spółka zasięgała opinii organów rynku kapitałowego - KNF lub innych - w sprawie zawieszania skupu w odniesieniu do Dyrektywy 2003/6/WE? Jeśli tak, to czyja to była opinia? 2. Na który paragraf wspomnianej dyrektywy - nie rozporządzenia - powołujecie się Państwo?
W odpowiedzi na zadane pytanie Spółka nie ma obowiązku zasięgania opinii organów rynku kapitałowego odnośnie jasnych regulacji bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Tak jak już informowaliśmy okresy zamknięte nabywania akcji własnych regulowane są przez art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w związku z art. 159 ust. 2 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384) .  

2012-02-22 Proszę o podanie szczegółowej i precyzyjnej podstawy prawnej, na podstawie której spółka podjęła poniższą decyzję. "Emitent zawiesza od dnia 23.02.2012 r. skup akcji własnych do dnia publikacji raportu rocznego za rok 2011r. tj. do dnia 23 kwietnia 2012 roku."
Okresy zamknięte nabywania akcji własnych regulowane są przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w związku z art. 159 ust. 2 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384) . Długość trwania okresów zamkniętych bezpośrednio związana jest z terminami publikacji raportów okresowych (rocznych, półrocznych i kwartalnych). W związku z planowanym do dnia 23 kwietnia 2012 r. terminem publikacji Raportu rocznego za rok 2011 dwumiesięczny okres zamknięty, podczas którego Spółka nie może kontynuować skupu akcji, obowiązywać będzie do dnia publikacji tego Raportu, czyli do 23 kwietnia 2012r.  

2012-02-21 Proszę o wskazanie kosztów usług prawniczych związanych z połączeniem spółki z ECA. Oczekuję rzeczowej odpowiedzi, gdyż ona rzutować będzie na wydatki poniesione przez spółkę Auxilium na rzecz połączenia (o ile nie przejęcia przez ECA) i będzie podstawa do oceny zasadności takiego wydatku przez Zarząd.
O zamiarze połączenia AUXILIUM S.A. oraz ECA Group sp. z o.o., jak również o etapach negocjacji Emitent informował inwestorów na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi. Połączenie Spółek jako proces długotrwały i złożony Spółka przeprowadzała przy udziale i konsultacjach Rady Nadzorczej oraz szeroko zapewnionej komunikacji z rynkiem. W szczególności sprawy te były omawiane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 czerwca 2011 r., a następnie na Walnym Zgromadzeniu z 19 października 2011 r. jako walnym połączeniowym. Akcjonariusze niemal jednogłośnie głosowali za połączeniem, nikt nie zgłosił sprzeciwu. Połączenie spółek wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów, na które składały się koszty due diligence przejmowanej grupy spółek, koszty obsługi prawnej połączenia, związane z negocjacjami, dokumentacją połączeniową, przygotowaniem dwóch walnych zgromadzeń Spółki w etc. W ocenie Zarządu Emitenta wszelkie poniesione koszty związane z połączeniem były celowe i zasadne. Emitent został wzmocniony poprzez przejęcie spółek grupy ECA, obecnie działamy w 7 miastach w Polsce w audycie, podatkach, księgowości, doradztwie giełdowym . Wyniki skonsolidowane grupy zostaną przedstawione w opublikowanym do 25 lutego 2012 r. raporcie miesięcznym za styczeń 2012 r., do lektury którego serdecznie Pana zapraszam.  

2012-01-27 Jako akcjonariusz spółki proszę o informacje dotyczące: 1/ Jaką wielkością zamknęły się łączne koszty fuzji z ECA po stronie Auxilium w 2011 r. - w tym proszę o wyszczególnienie najważniejszych pozycji. Uważam, że jest to na tyle ważne wydarzenie oraz istotne kwoty, że akcjonariusze powinni otrzymać taką informację w raporcie kwartalnym. Niestety jej nie było więc proszę o podanie tych danych. 2/ Dlaczego w dalszym ciągu nie jest realizowana uchwała WZA o prowadzeniu skupu akcji? 3/ Jakie pozycje przychodów tak gwałtowanie spadły w IV kw 2011 r. w stosunku do przychodów w IV kw 2010 r.? Proszę też o informację dlaczego takie dane nie są pokazywane w raporcie kwartalnym. Czy podobny spadek przychodów odnotowały też inne podmioty z branży, jeśli tak proszę o podanie które?
Informacje dotyczące pełnych kosztów jakie Spółka poniosła w związku z procesem połączenia będą zawarte w audytowanym raporcie rocznym. Zarząd ECA AUXILIUM S.A. na podstawie uchwały ZWZA z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonuje na bieżąco skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji do dnia 27 stycznia 2012 roku wynosi łącznie 4.568 sztuk akcji ECA AUXILIUM, co stanowi 0,0776% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0676% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Zarząd będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do nabycia akcji własnych Emitenta w terminie do 28 grudnia 2012 roku. Odnosząc się do pytania o przyczynę pogorszenia wyniku w porównaniu z rokiem poprzednim zaznaczyć należy że na poziom zrealizowanych wyników wpływ miały przede wszystkim skumulowane koszty związane z obsługą prawną procesu połączenia Auxilium i ECA Group oraz mniejsza ilość zleceń na usługi.  

2012-01-25 1. W związku z przeprowadzonym niedawno przejęciem Auxilium przez ECA - większościowym akcjonariuszem Spółki publicznej stał się p. Roman Seredyński poprzez kontrolowany RS Holding Sp. z o.o., proszę o informację jakie obecnie (po połączeniu)ponosi Spółka koszty Zarządu? 2. Co stanowi przyczynę tak znaczącego pogorszenia wyniku w grudniu 2011 r. w stosunku do grudnia 2010 r.? Proszę o wskazanie, czy były to zdarzenia jednorazowe i jakie, czy też były to inne koszty, a może znaczący spadek przychodów. 3. Kiedy w wynikach ECA Auxilium S.A. zobaczymy wyniki finansowe generowane przez dotychczasową Spółkę ECA. Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, która rozjaśni mroki w komunikacji z akcjonariuszami mniejszościowymi.
Odpowiadając na Pana korespondencję informujemy, iż zgodnie z poczynionymi ustaleniami koszty Zarządu Spółki do końca 2011r. pozostały na niezmienionym poziomie, ulegną one zmianie od 1 stycznia roku 2012. Odnosząc się do pytania o przyczynę pogorszenia wyniku w porównaniu z rokiem poprzednim zaznaczyć należy że na poziom zrealizowanych wyników wpływ miały przede wszystkim skumulowane na miesiąc grudzień koszty związane z obsługą prawną procesu połączenia Auxilium i ECA Group. Co do kwestii wspólnej prezentacji danych finansowych to zgodnie z treścią podaną w raporcie za IV kwartał 2011 Zarząd spółki poinformował, iż dane finansowe prezentowane w raporcie za IV kwartał 2011 i za grudzień dotyczą tylko Spółki Auxilium wraz z Auxilium Audyt. Ze względu na zamiar publikacji w roku 2012 danych finansowych według MSR, Zarząd spółki podjął działania mające na celu opracowania polityki rachunkowości dla nowopowstałej Grupy Kapitałowej ECA AUXILIUM S.A. W roku 2011 Zarząd Emitenta podjął decyzję że zgodnie z Ustawą o Rachunkowości skorzysta ze zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych. ECA AUXILIUM S.A. przekazywać będzie wzorem lat poprzednich raporty miesięczne wraz z danymi finansowymi, oraz raporty kwartalne. Oznacza to, że od pierwszego kwartału roku 2012 Emitent będzie publikował raporty w MSR, przy czym wyniki skonsolidowane Grupy ECA AUXILIUM S.A. za miesiąc styczeń i luty 2012 r. będą publikowane jeszcze w PSR.  

2011-12-20 Szanowany Pan Prezes Roman Seredyński. Czy istnieje jakiś powód który spowodował zaniechanie skupu akcji w ostatnich tygodniach? Dlaczego nie jest realizowana uchwała WZA? Dlaczego mimo przekazanych informacji o niedowartościowaniu akcji AUXILIUM (wywiad z p. Prezes Podhorodecką) spółka nie dokonuje zakupu, który w świetle tych słów jest wartością dodaną i okazją inwestycyjną?
Zarząd zgodnie z przekazanymi raportami bieżącymi realizuje skup akcji własnych w związku z czym jest realizowana uchwała WZA. Niemniej jednak w związku z etapem rozwoju w jakim obecnie znajduje się spółka oraz procesem połączenia jak również tworzeniem strategii rozwoju na najbliższe lata nie jest on prowadzony w sposób dynamiczny. Prowadzimy aktualnie rozmowy i konsultacje w tym temacie, ponieważ chcemy mądrze zagospodarować skupione akcje. Co do dalszych postępowań w zakresie realizacji uchwały WZA Zarząd będzie informował akcjonariuszy stosownymi raportami bieżącymi. 

2011-11-28 Szanowni Państwo Prosiłbym o informacje, czy Zarząd spółki spotkał się w br. z zarządzającymi lub analitykami reprezentującymi inwestorów instytucjonalnych tj. TFI, PTE lub fundusze Venture Capital w celu prezentacji spółki i zachęcenia do inwestycji kapitałowych w akcje AUXILIUM. Bardzo proszę o informację ile takich spotkań bezpośrednich odbyło się i jakie są ich efekty. Proszę też o informację, czy ew. spotkania odbyły się w siedzibie AUXILIUM czy może w siedzibie w/w firm inwestycyjnych.
W odpowiedzi na zadane pytanie Zarząd potwierdza, iż prowadził kilkakrotnie rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi nie tylko w roku bieżącym, ale również w latach poprzednich. Rozmowy te prowadzone były w Warszawie oraz telefonicznie. Zarząd zaprezentował spółkę i zachęcał do inwestycji w akcje AUXILIUM.  

2011-10-05 Szanowni Państwo. czy w IIIkw br zmienił sie stan posiadania przez AUXILIUM akcji spółki ABS Investment? czy ewentualnie dowiemy się tego z raportu za IIIkwartAŁ. Pytanie bierze się z faktu znacznego wzrostu kursu akcji ABS pod koniec września, co mogło staniowić okazje do sprzedazy jakiegoś pakietu z Państwa strony.
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania pragniemy poinformować, iż wycena portfela inwestycyjnego zostanie podana w stosownym raporcie. Zarząd mając na uwadze równą dostępność do informacji wszystkich Akcjonariuszy, a zarazem nie chcąc naruszać regulacji nie udziela odpowiedzi na tego typu pytania. 

2011-09-27 Na jakiej podstawie wprowadzony został do regulaminu skupu akcji własnych pkt 4 tegoż regulaminu ? Czy posiadacie Państwo opinie prawną, która potwierdza zgodność takiego zapisu z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które decyzję o skupie podjęło?
Uchwała ZWZA z dnia 28 czerwca 2011 roku w przedmiocie nabywania akcji własnych podjęta przez WZ działające na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych udzieliła Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Auxilium, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. W uchwale określono, że liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 3,64 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia uchwały, a nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)i nie wyższą niż 9 zł (dziewięć złotych) za jedną akcję. Na nabycie akcji własnych Spółka może przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia. Uchwała ZWZA upoważniła również Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych. Dlatego też Zarząd spółki w dniu 27 września 2011r. przyjął Uchwałą Zarządu Regulamin Skupu Akcji Własnych Auxilium S.A., który jest właściwy, zabezpieczający próby manipulacji kursem i korzystny dla Spółki. 

2011-09-26 Spółki badane przez Auxilium Audyt,Spółkę całkowicie kontrolowaną przez Auxilium SA, to m.in. notowane na NewConnect Art NEW media SA, Liberty Group SA, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA. We wszystkich tych wymienionych spółkach w organach zasiada Pan Sławomir Jarosz jak również jest lub był do niedawna ich znaczącym akcjonariuszem. Są to dane powszechnie dostępne w bezpłatnych serwisach inwestorskich typu strony www Pulsu Biznesu. Czy Auxilium Audyt mógł badać te spółki bez zarzutu zagrożenia niezależności w wydawaniu opinii nt sprawozdań finansowych? Jest to mało prawdopodobne. Jakie procedury przyjęto w celu zapewnienia niezależności?
W odniesieniu do ustawy o biegłych rewidentach, w której jasno są sprecyzowane wymogi w stosunku do zawodu biegłego rewidenta nakładającego na osoby go wykonujące rygor bezstronności i niezależności oraz wyboru przez organ nadzorujący jednostki dokonujące badania - Auxilium jest jednostką niezależną. Auxilium od końca 2009 roku nie świadczy usług audytorskich. Usługi audytorskie świadczy podmiot Auxilium Audyt poprzez biegłych rewidentów, którzy poświadczają swoją niezależność osobiście. Osoba Pana Sławomira Jarosza w przywołanych podmiotach pełni funkcję członka rad nadzorczych, niemniej jednak w obliczu złożonych oświadczeń niezależność jest również zachowana.  

2011-09-21 Czy Auxilium bada spółki powiązane ze sobą osobowo i kapitałowo? Chodzi o osobę Pana Sławomira Jarosza, akcjonariusza i członka rady nadzorczej Auxilium SA jednocześnie akcjonariusza kilku spółek, które Auxilium bada. Czy jest sytuacja dopuszczalna na gruncie prawa, norm audytingu oraz etyki?
Auxilium od grudnia 2009 roku nie świadczy usług audytorskich. Usługi audytorskie świadczy podmiot Auxilium Audyt poprzez biegłych rewidentów. Spółka ta nie audytowała ABS Investment w której to Prezesem Zarządu jest Pan Sławomir Jarosz. Nie mamy wiedzy o inwestycjach Pana Jarosza, tym samym nie wiemy, których podmiotów z rynku kapitałowego akcje on posiada. Co do zasad etyki to są one przez spółkę przestrzegane. Zawód biegłego rewidenta nakłada na osoby go wykonujące rygor bezstronności i niezależności. Cechy te nie są zachowane jeżeli osoba badająca posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w badanych jednostkach, jest lub była przedstawicielem prawnym jednostki, uczestniczyła w prowadzeniu jej ksiąg rachunkowych lub jest powinowatym członków władz jednostki.  

2011-08-17 Szanowni Pąństwo, Czy istnieją przesłanki uniemożliwiające rozpoczęcia skupu akcji ? Czym spowodowana jest zwłoka ? WZA powzięło decyzje która nie jest realizowana przy jednoczesnym braku jakichkolwiek informacji na jej temat. Dlaczego decyzje WZA nie sa wdrażane w życie?
W odpowiedzi na skierowaną do Spółki korespondencję pragniemy poinformować, iż zgodnie z Uchwałą 14/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca br. Zarząd Auxilium został upoważniony do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia przedmiotowej Uchwały. W ocenie Zarządu spółki sytuacja na rynkach finansowych na świecie oraz w Polsce, jak również niepokojące doniesienia gospodarcze w chwili obecnej nie sprzyja takim działaniom. 

2011-08-01 W poprzedniej odpowiedzi na pytanie zawarte zostało stwierdzenie o " licznych spotkań otwartych organizowanych przez Spółkę" - proszę o dokładną ich liczbę, czas i miejsce. W związku z tym, że jestem akcjonariuszem, stwierdzam, że nie jestem równo traktowany, gdyż dopiero po fakcie dowiaduję się o LICZNYCH spotkaniach otwartych - a nie przed nimi.
Szanowny Panie, Spółka AUXILIUM S.A. jest otwarta na kontakt Zarządu z inwestorami, a wszelkie informacje udzielane są na bieżąco w sposób obowiązujący spółkę notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Spółka zapewnia informacje poprzez raporty bieżące i okresowe, kontakt mailowy z inwestorami, bierze aktywny udział w akcjach Parkietu czy Pulsu Biznesu, czego potwierdzeniem jest chociażby mail od Pana. Spółka otrzymała wyróżnienie od miesięcznika TREND, który przygotował raport na temat relacji inwestorskich na rynku alternatywnym jako spółka dbająca o dobry kontakt z inwestorami. Zapewniając otwarty i bezpośredni dialog z rynkiem AUXILIUM S.A. brało udział w konferencji WallStreet w Zakopanem, która odbyła się w dniu 2-5 czerwca 2011 r., o czym informowaliśmy z odpowiednim wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej oraz w newsletterze z marca 2011 r. W dniu 25 maja 2011 r. odbył się przy współudziale portalu IPO czat internetowy z udziałem w sprawie aktualnej sytuacji Spółki oraz jej planów na przyszłość Pani Prezes Zofii Podhorodeckiej oraz Prezesa ECA GROUP sp. z o.o. Romana Seredyńskiego W dniu 26 kwietnia w telewizji TVN CNBC transmitowany był wywiad z Prezes Zarządu Auxilium Panią Zofią Podhorodecką. Zapis rozmowy jest dostępny na stronie TVN CNBC. W dniu 28 czerwca 2011 roku o godzinie 12 w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podsumowano ostatni rok jej działalności oraz wszystkie najistotniejsze wydarzenia i osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd Auxilium w 2010 roku. Szczegółowy porządek obrad oraz projekty Uchwał AUXILIUM raportowało stosownym raportem, jak również zamieściło na stronie internetowej. Dla lepszej komunikacji z inwestorami AUXILIUM opracowuje co miesiąc Newsletter który jest wysyłany m.in. do każdego inwestora, który zgłosi zainteresowanie oraz dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.auxilium.com.pl O każdym spotkaniu lub innej formie kontaktu Zarząd Spółki informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby każdy zainteresowany inwestor mógł w nim uczestniczyć. Mam nadzieję, iż nasza odpowiedź rozwieje Pana wątpliwości o rzekomo nierównym traktowaniu wszystkich akcjonariuszy. Uprzejmie proszę wchodzić na stronę internetową Spółki, czytać raporty bieżące, w razie wątpliwości wysłać zapytanie maliem, na które Spółka z pewnością odpowie. Jeżeli nie otrzymuje Pan newslettera a jest nim zainteresowany proszę o podanie bezpośrednio Spółce maila, na który może Pan go otrzymywać. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej Spółki.  

2011-07-26 Czy obecny poziom kursu uznają Państwo za zbyt wysoki oraz kiedy można oczekiwac rozpoczęcia skupu, za tydzień, za miesiąc, za rok ?? Dlaczego ten skup owiewa się jakaś tajemnicą i podajecie Państwo same ogólniki.
Dotyczy Pana wypowiedzi na FORUM: Głównym zadaniem jaki postawił sobie Zarząd Spółki jest dbałość o jej interesy oraz rozwój. Przez wszystkie lata od momentu debiutu na rynku NewConnect czyli września 2007 roku wartość spółki rośnie, zyski z roku na rok są wyższe, spółka się rozwija, zdobywa nowe rynki i nowych klientów. Rósł również kurs akcji, który był przełożeniem osiąganych sukcesów. Osiągnęliśmy pewien poziom rozwoju, mając na uwadze rynek oraz branże audytorsko – księgową, która w tym samym okresie również zanotowała liczne zmiany podjęliśmy decyzję, że musimy połączyć się z podmiotem, który pozwoli na dalszy szybki rozwój spółki i dopasowanie się do obecnych wymogów i reguł rynku. Decyzja ta była wielokrotnie dyskutowana i prezentowana przez Zarząd jej Akcjonariuszom. Niemniej jednak informacja o fuzji nie spotkała się z ciepłym przyjęciem szczególnie przez Akcjonariuszy mniejszościowych. Zarząd mając na uwadze głos Akcjonariatu mniejszościowego docierający do Spółki oraz korespondencję jaka spływała w tym okresie do siedziby Auxilium, jeszcze raz przeanalizował całą sytuacje i dopracował warunki połączenia, tak aby w jak najszerszym zasięgu chroniły one interesy Spółki oraz jej Akcjonariuszy o czym informowaliśmy w komunikacie bieżącym nr 18/2011 z dnia 25.02.2011r. To jak ważna jest dla Zarządu dobra współpraca z Akcjonariuszami oraz branie pod uwagę ich stanowiska jest fakt licznych spotkań otwartych organizowanych przez Spółkę, czat giełdowy oraz każdorazowe odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Spółki. Ponadto w Radzie Nadzorczej jest przedstawiciel Akcjonariuszy, który został powołany aby reprezentować właśnie Państwa stanowisko, co czyni i, jak Panu doskonale wiadomo dość skutecznie. Uważam, że jest to bardzo dobra i merytoryczna współpraca, korzystna dla obu stron, wieńcząca trudne nierzadko dzieło budowanie sukcesu Spółki nie tylko medialnego, ale przede wszystkim finansowego. Pana wypowiedź na forum „……..że cały czas inwestorzy indywidualni są traktowani jako coś absolutnie zbędnego.... czepiające się, roszczeniowe, głupie forumowe matoły które tylko przeszkadzają..” jest wysoce krzywdząca i w tonie obraźliwa, zarówno dla Zarządu Spółki jak i pozostałych „Forowiczów” i Akcjonariuszy. Zarząd, chce potwierdzić raz jeszcze, że zawsze stał i stoi na stanowisku otwartości i dialogu z każdym, zarówno mniejszym jak i dużym Akcjonariuszem i na bieżąco jest to realizowane, gdyż do spółki wpływa dość duża ilość korespondencji bardzo przychylnej jak i również z odmiennym stanowiskiem co do kwestii fuzji, dywidendy, skupu czy realizowanej strategii rozwoju. Zawsze odpowiadamy na pytania w granicach dopuszczonych przez regulamin, który nas jako Emitentów obowiązuje oraz zgodnie z kwestią poufności i równej dostępności do prezentowanych treści. Pan natomiast stawiając w ten sposób pytania przesyłane do Spółki, a następnie wklejając uzyskane odpowiedzi na forum publiczne, próbuje wymusić na Zarządzie złamanie zasad etyki oraz regulacji, co wiąże się dla Zarządu z sankcjami karnymi. Rozumiem, że jest to Pana subiektywna ocena zarówno kolegów z forum jak i Zarządu, która w naszej ocenie jest wysoce przekraczająca zasady dobrego stylu i kultury oraz braku szacunku do nakładu pracy jaki wkładamy w codzienne budowanie dobrych relacji z rynkiem, Akcjonariuszami ,Inwestorami oraz rozwoju Spółki. Odpowiedź do pytania z 26.07.2011 W odpowiedzi na Pana pytanie pragniemy podkreślić, że tak jak już pisaliśmy w poprzedniej wypowiedzi - o regulaminie skupu oraz datach jego rozpoczęcia poinformujemy stosownym komunikatem bieżącym, który to powiadomi oficjalnie wszystkich inwestorów i akcjonariuszy o zdarzeniu. W świetle regulacji nas obowiązujących nie będziemy indywidualnie informować poszczególnych osób o ewentualnych datach. To samo dotyczy opinii o poziomie kursu. Zarząd nie może i nie powinien wypowiadać się, co do kwestii wysokości kursu. To rynek decyduje o popycie i podaży, a tym samym również poziomie kształtowania się ceny. Spółka aktywnie działa. Obecnie jesteśmy w trakcie prac związanych z połączeniem i tworzeniem dużego podmiotu audytorsko-księgowo-szkoleniowego, który w równym stopniu będzie w stanie zaoferować kompleksowe usługi w w/w zakresie zarówno dużym podmiotom jak również małym i średnim firmom. Wszystkie procesy jakich się teraz podejmujemy oraz decyzje z nimi związane maja na celu zbudowanie silnego podmiotu, jednego z największych po wielkiej czwórce, lidera w branży audytorskiej w Polsce. Po zakończeniu procesu połączenia tak właśnie się stanie. Sytuacja finansowa Auxilium jest stabilna. W comiesięcznych raportach bieżących publikujemy dane finansowe, które są mniej więcej porównywalne z rokiem poprzednim. Dynamika zyskowności jest niższa, ale ma to bezpośredni związek z kosztami jakie ponosimy przy procesie połączeniowym. Naszym celem jest rozwój, stworzenie dużej stabilnej spółki która będzie w stanie działać nie tylko na rynku krajowym, ale również poza jego granicami. Na bieżąco realizujemy tą strategię. W naszym odczuciu to co w chwili obecnej tworzymy jest perspektywą na przyszłość patrząc bardziej globalnie na rynek oraz otoczenie w którym działamy.  

2011-07-25 Czy istnieja jakieś przesłanki uniemozliwiające rozpoczecie skupu akcji ? czy obecny poziom kursu uważacie Państwo za wysoki ? Wydaje się, że decyzja WZA miała na celu rozpoczęcie realnego działania a nie deklaracji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2011r. podjęło Uchwałę nr 14/2011 dotyczącą skupu akcjiwłasnych. Uchwała ta stanowi następujące warunki nabywania akcji własnych: liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji, o łącznej wartości nominalnej 55.555,50 zł (pięćdziesiąt piec tysięcy pięćset pięćdziesiąt piec złotych 50/100), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 3,64 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50zł (pięćdziesiąt groszy)i nie wyższą niż 9 zł (dziewięć złotych) za jedna akcje, na nabycie akcji własnych Spółka przeznacza kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia, nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Zarząd zgodnie z procedurami niezbędnymi do przeprowadzenia skupu będzie go realizował. Zarówno regulamin skupu jak i termin jego rozpoczęcia oraz realizacje poszczególnych transakcji Spółka będzie komunikował stosownymi raportami bieżącymi. 

2011-06-21 Dzień dobry, jaki jest cel podawania informacji o umowach inwestycyjnych Auxilium? Czy przekazując takie informacje nie ujawniają Państwo informacji ograniczonych w przekazie publicznym przepisami związanymi z ofertą prywatną?
Celem przekazywania informacji o realizowanych inwestycjach jest bieżąca polityka informacyjna, która w swym założeniu preferuje przejrzysty obraz informowania akcjonariuszy o podejmowanych działaniach inwestycyjnych.  

2011-05-13 Witam, otrzymałem następując informację: na stronach KIBR wykazanych jest tylko dwoje biegłych pracujących dla Auxilium Spolka komandytowa z czego jeden współpracuje z konkurencyjną firmą. Jak to wyjaśnić? Czy nastąpiła redukcja zatrudnienia?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-21 Serdecznie dziękuje, za tak szybką odpowiedź na poprzednie pytanie. Bardzo prosiłbym jeszcze o odpowiedź na jego 3 pkt - a mianowicie kto był zlecającym - no i co zrozumiałe - poniósł koszty wyceny AUX, której dokonało Quarmine advisory
(brak odpowiedzi) 

2011-02-19 Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania : 1. Czy w procesie fuzji Zarząd wspólpracuje z jakąs firmą doradczą czy inwestycyjną lub funduszem ? 2. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy ta firma/firmy otrzymały - otrzymają z tego tytułu wynagrodzenie? 3. Czy wycena metodą dochodową firmy ECA została przygotowana przez Auxilium, przez ECA czy przez podmiot trzeci? Jeśli wycena była przygotowana przez inna firma niż AUX i ECA uprzejmie proszę o podanie jej nazwy oraz informacji kto był zlecającym wycenę oraz kto poniósł koszty tej wyceny?
W odpowiedzi na postawione pytania, Zarząd Auxilium S.A. pragnie poinformować, że mając na uwadze pełne zabezpieczenie interesów zarówno Spółki jak i Akcjonariuszy, korzysta z pomocy doradczej Partnera, który dobrze zna Emitenta, rynek na którym działa, a przede wszystkim ma doświadczenie w przeprowadzaniu takich operacji. Na tym etapie prowadzenia prac nie pobiera gratyfikacji. Co do kwestii wyceny została ona przygotowana przez firmę zewnętrzną Qarmine Advisory, nie powiązaną z Auxilium i ECA. Plan połączenia, którego składowymi są między innymi: projekty uchwał obu Spółek o połączeniu, zmiany w statucie Auxilium, wyceny oraz informacje o stanie księgowym obu podmiotów - zgodnie z obowiązującą procedurą jako kolejny etap połączenia - będzie audytowany przez niezależnego biegłego rewidenta wskazanego przez Sąd. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu