pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-08 W związku z bezprawna decyzją GPW o wykluczeniu akcji spółki z indeksu MWIG40 oraz WIG250, czy nie zasadnym jest zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd GPW oraz ewentualnie przez przedstawiciela KNF p. Roberta Wachałę? W tym przypadku dostrzegając określone różnice w zakresie terminologii, można przyjąć, że przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 k.k. pod względem istoty konstrukcji odpowiada przestępstwom przewidzianym dawniej w art. 286 § 1 k.k. z 1932 r. oraz w art. 246 § 1 k.k. z 1969 r., gdyż dla jego bytu konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu prywatnego. Czy spółka zawiadomi prokuraturę?
Spółka jest zdania, że brak jest podstaw do skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez Zarząd GPW lub przedstawiciela KNF w komitecie indeksów giełdowych. Emitent uważa, że takie działanie byłoby niecelowe, jednakże Emitent zwraca uwagę, że do uznania akcjonariuszy Spółki pozostaje decyzja o samodzielnym dochodzeniu ochrony ich naruszonych praw.  

2014-12-16 Z moich obserwacji wynika, że animatorzy zatrudnieni przez spółkę grają na krótko i zaniżają kurs akcji. Ich zagrywki z lawiną zleceń fałszują obraz spółki i czynią ją wysoko spekulacyjną. Czy nie należy rozważyć rozwiązania umowy z animatorami?
Spółka otrzymywała liczne sygnały, że animatorzy Spółki działali nie efektywnie i powodowali zniekształcenie obrazu Spółki na rynku. Spółka podjęła decyzje o rozwiązaniu wiążących Umów o czym informowała raportami bieżącymi nr 158/2014 z dnia 23.12.2014r. Umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oraz 157/2014 z dnia 22.12.2014r. Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowy ulegną rozwiązaniu z dniem 31.01.2015 r. 

2014-11-30 Co spółka zamierza zrobić w związku z haniebną decyzją zarządu GPW odmawiającą spółce uczestnictwa w MWIG40, mimo spełnienia kryteriów?
Jak Spółka informowała raportem bieżącym nr 146/2014 z dnia 28.11.2014r. całkowicie nie zgadza się z decyzją Zarządu GPW S.A. w Warszawie o wykluczeniu Spółki z indeksów giełdowych i uważa, że jest ona nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca zarówno dla Emitenta jaki i innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych. Spółka podejmuje wszelkie dostępne środki mające na celu zmianę stanowiska GPW S.A. w szczególności organy Spółki, zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza są zaangażowane w tą sprawę i przekazały swoje stanowiska na piśmie do Zarządu GPW S.A. przekazując szeroką argumentację, która ma na celu skłonienie GPW S.A. do zmiany obecnego stanowiska 

2014-07-21 Obserwuję spółkę od dłuższego czasu? Czy skup akcji odbędzie się w tym, czy w następnym tygodniu?
Spółka informuje, że w dniu 24.07.2014r. dokonała poza obrotem zorganizowanym nabycia 6.400.000 akcji własnych, która to ilość stanowiła na dzień 24.07.2014r. 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. O nabyciu akcji własnych informowano raportem bieżącym nr 77/2014 z dnia 25.07.2014r. Nabycie akcji zostało dokonane w celu ich umorzenia. Spółka informuje, że w dniu 30.07.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego. Treść uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 82/2014 z dnia 31.07.2014r. Procedura umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki aktualnie jest w toku i będzie ona realizowana zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia.  

2011-10-08 Czy III kw.przyniósł spółce poprawę wyników ?
Wyniki osiągnięte przez Spółkę w III kwartale 2011r. zostały przez opublikowane raportem okresowym – raportem kwartalnym w dniu 09.11.2011r.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu