pb.pl

Pytania dotyczące spółki MILLENNIUM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-07 Kalkulacja wartości netto portfeli z utratą wartości podlega wytycznym MSR. Reguły obliczania wartości brutto tych portfeli leżą w gestii banku. Wartość brutto ma kluczowy wpływ na wielkości wskaźników pokrycia. W jaki sposób Bank wyznacza wartość brutto portfeli z utratą wartości?
Zakładam, że chodzi Panu/Pani o główną pozycję podlegającą utracie wartości w bilansie naszego banku, czyli kredyty i pożyczki. W tej pozycji bank nie ma dużego wyboru reguł ustalania jej wartości brutto, którą jest wartość transakcji w momencie nabycia (udzielenia kredytu) minus dokonane spłaty kapitału plus naliczone odsetki do momentu ich faktycznej zapłaty. Więcej szczegółów odnośnie metod klasyfikacji księgowej w bilansie (i rachunku wyników) banku, w tym metod wyliczania utraty wartości, znajduje się w raporcie rocznym za 2011 r., część finansowa, rozdział VI (polityka rachunkowości), strony 29-54.  

2010-05-04 czy prawdą jest ,że Sądy odwoławcze uchylają większość klauzul wykonalności na Bankowy Tytuł Egzekucyjny nadawanych na wniosek B Millennium z tytułu transakcji opcyjnych i nakazują zwrot pobranych pieniędzy ? . Jaka jest ilość źle wystawionych wniosków o nadanie klauzuli wykonalności ( orzeczenie Sądu Najwyższego z III 2010) i jaka jest kwota do zwrócenia firmom z tego tytułu ( uchylenie BTE) ?
Bank Millennium wielokrotnie informował (w raportach okresowych, komunikatach bieżacych, prospekcie emisyjnym akcji serii "L" i informacjach prasowych) o swoim zaangażowaniu w terminowe operacje finansowe zawarte z Klientami. W szczególnosci w prospekcie emisyjnym akcji serii "L", dostępnym na stronie internetowej Banku, znajduje się szereg informacji, o których mowa powyżej, obejmujących m.in. wartość aktywów związanych z terminowymi operacjami finansowymi, stopień pokrycia rezerwami, ilość i charakter postępowań sądowych związanych z terminowymi operacjami finansowymi, łączną wartość przedmiotu sporu w tych sprawach, dane o wystawionych bankowych tytułach egzekucyjnych oraz zawartych ugodach z klientami. Informacje o najwiekszych postępowaniach sądowych oraz o łacznej wartosci przedmiotu sporu w tych postępowaniach przedstawiane są w okresowych sprawozdaniach finansowych Banku, co wynika z istniejących obowiązków raportowych spółek publicznych. Z zasady Bank Millennium nie komentuje i nie podaje do wiadomości informacji dotyczacych indywidualnych spraw związanych z relacjami ze swoimi klientami, szczególnie tych, ktore mają charakter sporu prawnego. Bank podtrzymuje swoje wielokrotnie prezentowane stanowisko, iż w sporach o charakterze biznesowym uznaje za wlaściwa drogę negocjacji i porozumienia. Łączę pozdrowienia, Marek Miśków Departament Relacji z Inwestorami  

2010-04-15 Obserwujac poziom spreadow walutowych jakie ma bank Millennium mozna stwierdzic ze klienci posiadajacy kredyt w CHF maja wiekszy wypływ na poziom zysków banku - spread wynosi 6,16%. Dla USD i EUR 4,8%. Czy planowane jest ujednolicenie spreadow? Dlaczego spread dla CHF jest wyzszy, czy chodzi o to ze klienci ktorzy maja juz kredyt w tej walucie sa traktowani gorzej z powodu tego ze bank zaprzestal udzielania nowych kredytow w tej walucie? Czy jest mozliwe ze z jakis powodow rowniez spready USD i EUR zostana podniesione gdy bank nie bedzie juz zainteresowany pozyskiwaniem nowych klientow dla kredytow walutowych?
Bank zaprzestał udzielania wszystkich kredytów walutowych (nie tylko w CHF, ale też w EUR i USD). Należy pamiętać, że to w ocenie klienta pozostaje czy nadal chce spłacać kredyt w walucie czy też zdecyduje się na przewalutowanie kredytu. Ponadto chciałabym przypomnieć, że w Banku Millennium klient może dokonywać spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której zaciągnął kredyt. Poziom spreadów walutowych stosowanych przez Bank Millennium oraz wszystkie banki zależy od bieżących kwotowań walut na rynku międzybankowym, gdzie główne waluty (EUR, USD) kwotowane są zwykle z niższym spreadem. Obserwując średni poziom spreadu na rynku, Bank Millennium plasuje się w środku stawki na tle innych banków, a różnica w spreadach pomiędzy CHF i np. EUR dotyczy też innych banków. Pozdrawiam, Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami  

2010-04-02 Czy bank nadal posiada akcje PZU?
W dniu 22.12.2004 w raporcie bieżącym nr 48/2004 Bank Millennium poinformował o zawartej umowie z Eureko BV dotyczącą sprzedaży 10% akcji PZU S.A. W dniu 7.12.2005 w raporcie nr 37/2005 Bank Millennium poinformował o rozliczeniu ostatecznej ceny sprzedaży 10% akcji PZU S.A. Ponadto pragniemy poinformować, że od tamtej pory Bank Millennium nie nabywał większych pakietów akcji spółek notowanych na GPW, aczkolwiek nie informujemy o stanie posiadania akcji poszczególnych spółek w portfelu Banku. Pozdrawiam, Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami  

2010-03-29 Jako akcjonariusz zwracam sie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Ile i na jaką kwotę pozwów sądowych przeciwko firmom z tytułu transakcji TARN -inaczej Toksyczne Instrumenty pochodne złożył BM w sądach oraz na jaką kwotę i w ilu sprawach z tego samego tytuła BM został pozwany ? za odpowiedź dziękuję
Szczegółowe informacje na temat postępowań związanych z terminowymi operacjami finansowymi znajdują się w Prospekcie Banku Millennium z dnia 11.01.2010r. w rozdziale „Opis działalności Grupy – Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe” na stronie 117. Prospekt znajduje się na naszej stronie Relacji z Inwestorami w zakładce Akcjonariusze. Poniżej link. http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/akcjonariusze/ Informacje te znajdują się również w Raporcie rocznym Grupy Banku Millennium za rok 2009 w rozdziale XVIII „Zobowiązania i aktywa warunkowe”. Raport roczny znajduje się na stronie Relacji z Inwestorami w zakładce Raporty finansowe. Poniżej link. http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/ Pozdrawiam, Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami  

2010-03-14 Jako akcjonariusza nurtuje mnie kwestia kredytów zagrożonych i straconych. Jaki ich procent został jak do tej pory (4Q 2010) pokryty rezerwami?
Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów Grupy banku Millennium ogółem (wg. MSSF) wyniósł 5,9% na koniec grudnia 2009 roku, co oznacza wzrost o 0,6 p.p. od końca III kwartału 2009 roku. To pogorszenie się jakości kredytu było zgodne z ogólnym trendem w polskim systemie bankowym obserwowanym w IV kwartale 2009 roku (dla porównania wskaźnik kredytów z utratą wartości dla całego sektora bankowego był w tym czasie wyższy i wyniósł 7,6%) . Zmiana jakości aktywów Grupy nie była tak widoczna, jeśli uwzględnić opóźnienia w spłacie zadłużenia: wskaźnik kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni wzrósł z 2,3% do 2,6%. Należy przy tym zauważyć, iż portfel kredytów hipotecznych (stanowiących przeważającą część portfela - 65%) nadal charakteryzuje się dobrą jakością. Wskaźnik kredytów z utratą wartości w tej grupie na koniec IV kwartału wynosił 0,7% (a jedynie 0,3% w kategorii przeterminowanych o ponad 90 dni). Co się tyczy wskaźnik pokrycia rezerwami, to całkowite pokrycie portfela kredytów z utratą wartości wszystkimi rezerwami (wg. MSSF) wyniosło 54% na koniec IV kwartału 2009 r., co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z końcem III kwartału 2009 r.. W przypadku kredytów konsumpcyjnych wskaźnik pokrycia rezerwami zwiększył się w trakcie IV kwartału i pozostaje na bardzo wysokim poziomie 92%. Wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów hipotecznych, które mają najwyższą wartość zabezpieczenia, był również wysoki i wyniósł 88%. Niższy wskaźnik pokrycia rezerwami wystąpił w przypadku pozostałych (tj. innych niż leasing) kredytów dla przedsiębiorstw (o 4 p.p.). Wynikał on ze stosowania przez Bank ostrożnych kryteriów dotyczących klasyfikacji kredytów z utratą wartości, choć nie pociągało to konieczności znacznego zwiększania związanych z tym rezerw. Uwzględniwszy wskaźnik pokrycia rezerwami na utratę wartości wyłącznie w odniesieniu do kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni, zauważalne są wyższe poziomy tego wskaźnika, zwłaszcza w przypadku portfela przedsiębiorstw: 134% w przypadku leasingu, 95% w przypadku pozostałych kredytów dla przedsiębiorstw, natomiast 93% w przypadku całego portfela kredytowego. Poziom odpisów z tytułu utraty wartości w Rach. Zysków i Strat pozostawał pod wpływem ogólno rynkowego trendu spadku jakości kredytów dla przedsiębiorstw, a ostatnio także kredytów dla klientów indywidualnych. Całkowita kwota odpisów na utratę wartości w Grupie Banku Millennium w 2009 roku wyniosła 436,1 mln zł i była o 300,9 mln zł wyższa niż w 2008 roku. Należy przy tym zaznaczyć, iż znacząca część odpisów aktualizujących (108,4 mln zł) została decyzją Grupy utworzona jednorazowo we wrześniu 2009 roku na zaangażowania w stosunku do niektórych klientów korporacyjnych w efekcie przeprowadzonego dogłębnego przeglądu portfela obciążonego ryzykiem kredytowym, w tym w szczególności należności związanych z walutowymi instrumentami pochodnymi. Marek Miśków Departament Relacji z Inwestorami  

2009-06-13 Zobowiązania pozabilansowe banku wynoszą ok. 8 mld zł. Co wchodzi w ich skład? Raport nie podaje tych informacji.
Na udzielone zobowiązania warunkowe składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Więcej informacji na ten temat znajduje się w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2008, w rozdziale XVIII. Zobowiązania i aktywa warunkowe. Pozdrawiam, Katarzyna Stawinoga Bank Millennium S.A. Investor Relations Department 

2009-05-23 W I kwartale sektor Bankowosci Korporacyjnej w Banku Millennium przyniósł ok. 33 mln pln strat. Powodem tego była trwała utrata wartosci aktywów o wartości prawie 100 mln zł. Co było konkretnie przyczyną tych strat? Czy oprócz ELWO sa jakieś inne bankructwa w zasięgu wzroku?
Strata w segmencie bankowości korporacyjnej za 1szy kwartał br. spowodowana była stworzeniem rezerw na ryzyko kredytowe (tzw. koszty z tytułu utraty wartości aktywów) w wysokości 105 milionów złotych. W kwocie tej zawarte są 54 miliony złotych rezerw związanych z walutowymi transakcjami pochodnymi. Bank nie zamierza wypowiadać się w kwestii kondycji poszczególnych klientów.  

2009-05-12 Jak Państwo zapatrujecie sie na obecny kryzys na rynku mieszkaniowym. Konkurencja z branży tnie zatrudnienie, a wasz sposób na obniżenie kosztów to?
Obecny kryzys jest konsekwencją bardzo szybkich wzrostów na rynku nieruchomości w Polsce w ostatnich latach oraz obecnego spowolnienia w gospodarce. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości czekają na kolejne spadki cen na rynku mieszkaniowym i zwlekają z finalizacją transakcji nabycia nieruchomości, co przekłada się automatycznie na mniejszy popyt na kredyty hipoteczne. Dodatkowo, w związku z ograniczeniem płynności i wzrostem kosztów jej utrzymania, szczególnie silnie występującym od września 2008 roku, oferowanie kredytów hipotecznych, a w szczególności walutowych, stało się bardziej kosztowne i ryzykowne niż dotychczas. Ten fakt, a także możliwe pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych, spowodowały, że banki prowadzą aktualnie bardziej konserwatywną politykę kredytową. Z punktu widzenia Kredytobiorców oznacza to konieczność zaangażowania wyższych środków własnych w realizowaną inwestycję, wyższy koszt kredytu, a także krótszy okres kredytowania niż jeszcze np. rok temu. Taka sytuacja przekłada się oczywiście na niższy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych. Bank Millennium także wprowadził bardziej ostrożną politykę kredytową, (np. podjął decyzję o wycofaniu z oferty kredytów walutowych), co w sposób oczywisty zmniejszyło zainteresowanie naszą ofertą. Jednak po tym, jak w marcu uznaliśmy, że sytuacja na rynku mieszkaniowym ustabilizowała się, Bank podjął decyzję o uatrakcyjnieniu oferty kredytów hipotecznych w walucie krajowej. Od 1 kwietnia br. oferujemy kredyty z obniżoną prowizją (już od 0%), przy konkurencyjnym poziomie marż i maksymalnym poziomie finansowania do 90% wartości nieruchomości. Już teraz obserwujemy, że podjęte działania spowodowały wzrost zainteresowania naszą ofertą – od kwietnia rośnie liczba kredytów zarówno w segmencie lokali mieszkalnych, jak i domów – w tym zwłaszcza w segmencie budowy domów metodą gospodarczą (Millennium oferuje szereg udogodnień Klientom, którzy zdecydują się na samodzielną budowę domu). Liczymy, że udoskonalona oferta wpłynie na wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych Banku w kolejnych kwartałach. Konkurencja z branży tnie zatrudnienie, a wasz sposób na obniżenie kosztów to? Bank Millennium przyjął inną metodę obniżania kosztów, niż masowe zwolnienia pracowników. Nasz program redukcji kosztów zakłada oszczędności zarówno w kosztach osobowych jak i pozostałych kosztach administracyjnych. Po stronie kosztów osobowych Bank zakłada ograniczenie wysokości premii, która jest ściśle skorelowana z wynikami biznesowymi i w warunkach spowolnienia gospodarczego będzie odpowiednio niższa. Kolejnymi sposobami obniżenia kosztów osobowych są: wstrzymanie nowej rekrutacji oraz nie przedłużanie umów czasowych. Powstałe w ten sposób niedobory kadrowe uzupełniane są przepływem personelu z innych miejsc. Elastyczna rotacja personelu między poszczególnymi komórkami towarzyszy uproszczeniu i „odchudzeniu” obecnej struktury organizacyjnej. W konsekwencji ta elastyczna polityka kształtowania zatrudnienia przyniesie ograniczenie liczby zatrudnionych pracowników natomiast nie pociągnie za sobą ryzyka utraty najbardziej wartościowych pracowników. Po stronie pozostałych kosztów administracyjnych, Bank wdrożył od początku roku szereg inicjatyw dotyczących oszczędności, bazując między innymi na swoich doświadczeniach z lat ubiegłych (2001-2004) kiedy to w znaczny sposób zredukowane zostały koszty rzeczowe. Obecnie realizowane inicjatywy oparte są na podobnej filozofii zakładającej szczegółowy przegląd wszystkich kosztów i poszukiwaniu oszczędności nawet w drobniejszych pozycjach m.in. poprzez wdrożenie pomysłów na usprawnienia i poprawę efektywności działania. Spodziewane oszczędności powinny pojawić się przede wszystkim w zakresie kosztów IT i telekomunikacji, marketingu, podróży służbowych, rekrutacji, szkoleń, a także w szeregu innych obszarów. Bank przyjął plan obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych po ok. 100 mln zł w bieżącym i kolejnym roku obrotowym (w tym roku już w pierwszym kwartale udało się zaoszczędzić 40 mln zł). Artur Kulesza Dyrektor ds. Relacji z Inwestorami Banku Millennium 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu