pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-04-23 Które terminale poza DCT obsługuje BALTICON? Skoro w przekonaniu zarządu Państwa spółka jest liderem powinniście mieć ugruntowaną pozycje i przyczółek w każdym z nich.
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w Akcji, do której przystąpiliśmy w celu stworzenia platformy do wymiany z inwestorami informacji i poglądów na temat aktualnej sytuacji finansowej firmy, inwestycji i działalności biznesowej. Od dłuższego czasu na łamach Akcji PB Inwestor odnotowaliśmy pytania do Spółki, które niestety wykraczają poza ramy merytorycznej dyskusji, a sposób ich zadawania godzi w dobre imię naszej spółki. Negatywny ton pytań narasta, mimo wyczerpujących odpowiedzi i braku jakichkolwiek przesłanek po stronie Spółki. Zarząd Balticon SA 

2012-04-23 Proszę konkretnie wskazać kiedy miały miejsce "liczne próby skupu akcji"?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-18 Dlaczego w ujęciu luty/styczeń 2012 spółka wykazuje ujemną dynamikę przychodów?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-16 Jak na polskim rynku TLS plasuje się pozycja BALTICON?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-12 Czy Państwa dotychczasowi akcjonariusze przy obecnej wycenie (rzekomo bardzo niskiej skoro Pan Szmid przy kursie 0,6 zł uważał, że spółka jest niedoszacowana - wbrew wszelkim prawom logiki inwestycyjnej oraz wskaźnikach rozgrzanych do czerwoności) są zainteresowani zwiększeniem stanu posiadania? Przecież taka inwestycyjna okazja może się już więcej nie powtórzyć w historii GPW i NC.
Zgodnie z wiedzą Spółki i obserwacją notowań widzimy liczne próby skupu akcji Balticon SA, natomiast Zarząd koncentruje się na działalności biznesowej, pozostawiając komentarze giełdowe analitykom Prosimy więc o skierowanie tego pytania bezpośrednio do akcjonariuszy. Zarząd Balticon SA 

2012-04-12 Czy Balticon będzie miał jakiekolwiek udziały w przeładunkach towarów w nowym terminalu DCT planowanym na lata 2015-2016 ?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-12 Czy Balticon ma nas za głupców, którzy nie kojarzą faktów, nazwisk, powiązań różnych słupów z zarządem Balticon? Czy firma oprócz drukowania zawyżonych cenowo akcji potrafi coś robić?
Pytanie to narusza zasady merytorycznej dyskusji. Tym samym pozostawiamy je bez odpowiedzi. Zarząd Balticon SA 

2012-04-11 Dlaczego zarząd BALTICON nie ubiegał się o dopuszczenie nabytych akcji SERENITY do obiegu, skoro w równoległej transakcji nabyte przez SERENITY akcje BALTICON najprawdopodobniej już dawno zostały wyrzucone w rynek?
Zgodnie z zawartą przez spółki umową, Serenity SA była zobowiązana do wprowadzenia akcji Balticon SA do obrotu w określonym terminie, czego dotychczas nie uczyniła. Balticon SA wielokrotnie wnioskował do Serenity SA o wprowadzenie akcji do obrotu, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji. Ponadto, pytanie to jest nieadekwatne i nieaktualne w świetle opublikowanego przez Serenity SA raportu EBI nr 16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z jego treścią, Balticon SA przekazał Zarządowi Serenity SA projekt uchwały na NWZA w sprawie zobowiązania Zarządu Serenity do wprowadzenia do obrotu na NewConnect wszystkich akcji serii I – zatem także akcji objętych przez Balticon – w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2012 roku, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. NWZA Serenity, którego przedmiotem będzie m.in. ta uchwała, zaplanowano na 28 kwietnia 2012 roku. Zarząd Balticon SA 

2012-04-10 Nie wiem czy większość inwestorów to zauważyła, ale poza dotychczasowymi biurami prasowymi (CARDA, GENESIS) nikt o spółce nie pisze. Czy potrafią się Państwo poszczycić innymi publikacjami? Prosiłbym o "obiektywne" i nie związane z BALTICON finansowo.
Zważywszy na bardzo duże zainteresowanie działalnością Balticonu, nie mamy wątpliwości, że inwestorzy zauważyli publikacje dotyczące jej działalności biznesowej. Zachęcamy do śledzenia prasy i artykułów w Internecie. Zarząd Balticon SA 

2012-04-05 Czy zarząd Balticonu nie uważa, że oszukał drobnych inwestorów wyznaczając zawyżony kurs odniesienia akcji przed debiutem? Co z Nova Consult? Czy mają jeszcze akcje, czy też wszystko poszło w rynek, pomimo zapowiedzi o niesprzedawaniu waszej "perełki"?
Zarząd Balticon SA nigdy i w żaden sposób nie naruszył interesów drobnych inwestorów. Inwestorzy mniejszościowi, którzy mogli nabywać akcje Balticonu w obrocie wtórnym, mieli dostęp do pełnych informacji na temat kondycji i perspektyw spółki. Zarząd konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny ogłoszony podczas oferty prywatnej akcji oraz realizuje dobre praktyki spółek notowanych na NC, co miesiąc przekazując Inwestorom sprawozdania finansowe, z uwzględnieniem inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych w ofercie prywatnej akcji. Ponadto, Balticon wypełnił w ubiegłym roku obietnicę składaną inwestorom podczas debiutu na NewConnect, istotnie zwiększając skalę działalności oraz zyskowność. Nova Consult objęła akcje Balticon SA serii C, stanowiące 3,88% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd otrzymuje zawiadomienie o sprzedaży akcji, skutkującej zmniejszeniem udziału poniżej progu 5%. Dlatego pytanie o ewentualną sprzedaż akcji przez Nova Consult prosimy kierować bezpośrednio do tego podmiotu.Zarząd Balticon SA  

2012-04-05 Jak spółka ma zamiar zmazać skazę na honorze po totalnej kompromitacji w kontekście spadku kursu od pierwszego dnia notowań oraz aferze z SERENITY, zresztą jednej z większych na NewConnect?
Podobne insynuacje nie mają nic wspólnego z prawdą i w opinii Zarządu mają na celu zabronione Ustawą o ofercie manipulowanie kursem akcji. Stwierdzenie o kompromitacji absolutnie nie odnosi się do Balticonu. W razie jakichkolwiek wątpliwości odsyłamy wszystkich do sprostowania, które ukazało się w Parkiecie dnia 3 lutego 2012 roku: http://www.parkiet.com/artykul/1188314.html. Zwracamy też uwagę, że w odniesieniu do wskazanych transakcji na akcjach Balticon SA i Serenity SA, to Serenity otrzymała upomnienie od Giełdy Papierów Wartościowych . Sprawa zupełnie nie dotyczy działań Balticon SA. Balticon nie sprzedał akcji Serenity i nie poniósł strat na działalności finansowej z tego tytułu. Jak już wielokrotnie pisaliśmy wcześniej, Balticon nabył akcje Serenity w ramach inwestycji kapitałowej, mającej na celu osiągnięcie zysku w długim terminie, opierając się na bardzo dobrej opinii tego podmiotu na rynku. Transakcja z Serenity nie wpłynęła w żaden sposób na wyniki finansowe Balticonu za cztery kwartały 2011 roku. Spółka osiągnęła narastająco po czterech kwartałach 2011 roku przychody w wysokości 46,84 mln zł, o 60% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA w tym okresie wyniosła 3,14 mln zł, co stanowi wzrost o 150% w porównaniu do 2010 roku. Zysk netto po 4 kwartałach 2011 sięgnął 1,075 mln zł. Liczby te jednoznacznie wskazują, że spółka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny, a jej wyniki finansowe są bardzo dobre. Zarząd Balticon SA 

2012-04-05 Czym kierował się zarząd kupując SERENITY po cenie 45-krotnie przewyższającej jej wartość księgową? To tak jakby kupić litr benzyny po cenie 6x45=270 zł i tłumaczyć jakiego się to nie zrobiło super interesu. Sprawę musi koniecznie zbadać KNF.
Balticon nabył akcje Serenity w ramach inwestycji kapitałowej, mającej na celu osiągnięcie zysku w długim terminie, opierając się na bardzo dobrej opinii tego podmiotu na rynku. Spółka zapłaciła za akcje Serenity cenę zbliżoną do ich ówczesnej wartości rynkowej i przy tym zgodną z możliwościami spółki oraz oceną atrakcyjności inwestycji. Warto zwrócić uwagę, że po tej samej cenie obejmowane były przez inwestorów kolejne emisje akcji Serenity – serie J i K – co miało miejsce w grudniu 2010 (czyli wkrótce po objęciu akcji serii I przez Balticon) i w kwietniu 2011 (czyli długo po objęciu akcji serii I przez Balticon). Zarząd oczekuje zwrotu z inwestycji w akcje Serenity w okresie kilkuletnim, w miarę poprawy sytuacji na rynku kapitałowym. Zarząd Balticon SA 

2012-04-05 Czy w 2012 r. wzrostowi obrotów będzie towarzyszył wzrost zysku? Póki co spółka stwarza tzw. puste przebiegi generując stosunkowo spory obrót bez większego efektu dla inwestorów, którzy pod tym względem oceniają BALTICON.
Insynuacje o „pustych przebiegach” są nieprawdą i nie znajdują żadnego poparcia w rzeczywistości. Tego typu stwierdzenia godzą w dobre imię spółki i absolutnie nie powinny mieć miejsca na tym forum. Wcześniej wielokrotnie informowaliśmy, że spółka nie publikuje prognoz finansowych na 2012 rok. Ze względu na obowiązki informacyjnie spółek notowanych na NewConnect nie możemy wskazywać tego typu założeń. Zarząd Balticon SA 

2012-04-05 Kiedy można spodziewać się prognoz na 2012 rok? Sporo spółek z NC już przedstawiło takie szacunki, a skoro Państwo macie niezmieniony portfel zamówień nie rozumiem w czym problem.
Aktualnie Zarząd nie planuje publikacji prognoz finansowych na 2012 rok. Informacje na temat bieżących wyników finansowych można natomiast znaleźć w raportach miesięcznych, publikowanych systematycznie przez Balticon SA w formie raportów EBI. Zarząd Balticon SA. 

2012-04-02 Czy możliwy jest w przypadku Państwa firmy kilkuset procentowy wzrost przychodów, czy też jest to ograniczone możliwościami i mocami przerobowymi?
Spółka nie opublikowała prognoz finansowych na 2012 rok. Ze względu na obowiązki informacyjnie spółek notowanych na NewConnect nie możemy wskazywać tego typu założeń. Należy natomiast zwrócić uwagę na wysoką dynamikę w 2011 roku. Narastająco po 4 kwartałach 2011 roku przychody Balticonu wyniosły 46,84 mln zł i wzrosły o 60% (w porównaniu do 2010 roku). EBITDA zwiększyła się o 150% - do 3,14 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,075 mln zł wobec 148,9 tys. zł w 2010. Należy również podkreślić, że kilkuset procentowe wzrosty przychodów dotyczą raczej spółek małych, start-upów lub firm działających w specyficznych sektorach, np. internetowym. Zarząd Balticon SA. 

2012-04-02 Czy plasując ofertę prywatną po ~ 13 groszy oraz emitując akcje na NewConnect po 0,9 zł zakładali Państwo, że inwestorzy mniejszościowi kiedykolwiek cokolwiek zarobią na przewartościowanych papierach (wskaźnikowo kurs 0,90 zł odzwierciedla EBITDA raz 280)?
Nie jest prawdą, że wycena Spółki przy cenie 0,90 zł za akcję wynosi EBITDA razy 280. Emisje po 0,30 zł i 0,90 zł za akcję były emisjami prywatnymi kierowanymi do wskazanych inwestorów, którzy zdecydowali się objąć je po takiej cenie. Inwestorzy mniejszościowi, którzy mogli nabywać akcje Balticonu w obrocie wtórnym, mieli dostęp do pełnych informacji na temat kondycji i perspektyw spółki. W opinii zarządu obecna cena akcji nie odzwierciedla fundamentalnej sytuacji Spółki. Balticon ma wysoki potencjał rozwoju, stabilne wyniki finansów i zdaniem Zarządu w długim terminie może być dobrą inwestycją. Narastająco po 4 kwartałach 2011 roku (w porównaniu do 2010 roku) przychody Balticonu wzrosły o 60% - do 46,84 mln zł. EBITDA zwiększyła się o 150% - do 3,14 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,075 mln zł wobec 148,9 tys. zł w 2010. Zarząd konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny ogłoszony podczas oferty prywatnej akcji oraz – co jest ponadnormatywną praktyką, z której Spółka systematycznie się wywiązuje – co miesiąc przekazuje Inwestorom sprawozdania finansowe, z uwzględnieniem inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych w ofercie prywatnej akcji. Zarząd Balticon SA. 

2012-03-29 Czy Państwa akcje cieszą się jakimkolwiek zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych? Póki co nie ma żadnego w strukturze akcjonariatu, a jak wiadomo takie podmioty specjalizują się w wyszukiwaniu inwestycyjnych perełek. A może po prostu BALTICON, nawet przy obecnych wskaźnikach, nie jest niedoszacowany.
Liczymy, że w długim terminie spółka może zainteresować także inwestorów instytucjonalnych. W opinii Zarządu wycena giełdowa Balticon SA jest niedoszacowana i nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału Spółki, jej dobrej kondycji finansowej i perspektyw rozwoju. Zarząd konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny ogłoszony podczas oferty prywatnej akcji Balticon SA, a doskonałe wyniki finansowe nie pozostawiają wątpliwości co do atrakcyjności Spółki. Narastająco po 4 kwartałach 2011 roku (w porównaniu do 2010 roku) przychody Balticonu wzrosły o 60% - do 46,84 mln zł. EBITDA zwiększyła się o 150% - do 3,14 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,075 mln zł wobec 148,9 tys. zł w 2010 roku. Balticon posiada mocną pozycję wśród firm z branży TSL (transport-spedycja-logistyka) i ambitne plany rozwoju, obejmujące m.in. rozbudowę depotu w Gdańsku oraz budowę warsztatu naprawczego kontenerów chłodniczych. Zarząd Balticon SA. 

2012-03-29 Kiedy BALTICON ma zamiar przenieść się na główny parkiet?
Akcje Balticon SA zadebiutowały na rynku NewConnect w styczniu 2011 roku. Debiut poprzedziła emisja prywatna, z której spółka pozyskała ponad 10 mln zł. Aktualnie ze środków z oferty została wykorzystana na inwestycje około połowa kwoty. W przypadku dalszego zapotrzebowania na kapitał, Zarząd nie wyklucza kolejnych emisji akcji, skutkujących zwiększeniem free float i możliwością przeniesienia notowań na główny parkiet GPW. Przeniesienie na GPW nie jest jednak dla Spółki celem samym w sobie, tylko pochodną potrzeb inwestycyjnych. Jeśli dojdziemy do wniosku, że najbardziej efektywnym sposobem pozyskania kapitału jest dla nas emisja połączona z wejściem na główny rynek GPW, podejmiemy stosowne decyzje. Zarząd Balticon SA. 

2012-03-29 Czy w raporcie rocznym będzie uwzględniona strata w wycenie aktywów, a mianowicie akcji SERENITY? Jak odbije się to na wartości księgowej, skoro wyniesie ona około 7 mln zł? Jak widać dla Państwa była to równie trafna inwestycja, jak dla inwestorów zakup akcji BALTICONu.
Balticon nie sprzedał akcji Serenity i nie poniósł strat na działalności finansowej z tego tytułu. Spółka nabyła akcje Serenity w ramach inwestycji kapitałowej, mającej na celu osiągnięcie zysku w długim terminie, opierając się na bardzo dobrej opinii tego podmiotu na rynku. Zarząd oczekuje zwrotu z inwestycji w akcje Serenity w dłuższym okresie, w miarę poprawy sytuacji na rynku kapitałowym. Należy zawsze być świadomym ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane na giełdzie, w tym ryzyka wynikającego z ogólnej koniunktury na rynku kapitałowym. Niestety, nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne, które mogą decydować o poziomie cen akcji notowanych na rynku NewConnect. Zarząd konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny ogłoszony podczas oferty prywatnej akcji. Zgodnie z obietnicami złożonymi naszym Inwestorom, w 2011 roku Spółka istotnie zwiększyła skalę działalności i zyskowność. Zarząd Balticon SA. 

2012-03-26 Czy zarząd nie uważa, iż ponad 76 mln akcji, które docelowo muszą zostać dopuszczone do obiegu (przy przejściu na parkiet główny i Free Float 25%) spowoduje rozwodnienie kapitału i uczyni z Balticonu dozgonnie spółką groszową?
Zarząd nie ma takich obaw, ponieważ fundamenty oraz perspektywy rozwoju Balticon SA pozwalają oczekiwać wzrostu jej wartości, a tym samym rosnącej wyceny giełdowej. Zarząd Balticon SA. Ponadto, akcje nie wprowadzone do obrotu pozostają w rękach założycieli spółki, którzy deklarują wobec Spółki, iż nie mają w planach ich wyprzedawać. Nie ma żadnej presji co do terminu wprowadzenia tych akcji do obrotu. Należy podkreślić, że wprowadzenie do obrotu akcji już istniejących nie wpływa w żaden sposób na rozwodnienie kapitału. Zarząd Balticon SA.  

2012-03-26 Jak to możliwe, że stary adres Balticon-u Sp. z o.o. oraz aktualny NOVA CONSULT są identyczne? Przecież rzekomo podmiot został wybrany na podstawie "najlepszej oferty". Zastanawiające jest, że wybrali Państwo nowy nikomu nie znany podmiot z siedzibą po sąsiedzku. Bez urazy, ale takie zbiegi okoliczności budzą dwuznaczne skojarzenia.
Na pytania w tej sprawie Spółka odpowiadała już w ramach Akcji PB Inwestor i w opinii Zarządu wszelkie informacje zostały już przekazane. Nova Consult Sp. z o. o. nie jest osobą blisko związaną z Emitentem w rozumieniu art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Balticon SA. 

2012-03-26 Czy Balticon ma zamiar rozwinąć biznes intermodalny, czy też skupić się na transporcie drogowym? Z aktualnie obserwowanych przeze mnie trendów zauważalna jest tendencja do wzrostu przewozów drogą kolejową.
Transport krajowy i międzynarodowy – stanowiący około 45% przychodów Balticon SA – realizowany jest zarówno w oparciu o tabor samochodowy, jak i kolejowy. Wszystkie place depotowe należące do Spółki, zlokalizowane na zapleczu terminali kontenerowych w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, są wyposażone bocznicę kolejową. Kontenery – dostarczane drogą morską przez armatorów do terminali – są ładowane na ciężarówki bądź wagony kolejowe i dostarczane w głąb kraju. Spółka posiada własny tabor samochodowy, dostosowany do przewozu wszystkich typów kontenerów, w tym kontenerów chłodniczych. Każdy z samochodów wyposażony jest w agregat prądotwórczy, służący do zasilania agregatów chłodniczych. Rozwiązanie to jest unikatowe i plasuje firmę na pozycji lidera w segmencie transportu kontenerów chłodniczych. Transport kolejowy znajdujący się w ofercie Balticonu od 2010 roku, jest realizowany w Polsce oraz na terenie dawnej Wspólnoty Niepodległych Państw, w oparciu o infrastrukturę PKP Cargo. Należy zwrócić uwagę, że każda z tych form transportu skierowana jest do innej grupy odbiorców. Transport kołowy jest stosowany w przypadku ładunków wymagających przewozu w kontenerach chłodniczych oraz gdy czas transportu jest bardzo istotny. Transport kolejowy dotyczy przede wszystkim jednorazowych bardzo dużych przewozów towarów nie należących do grupy produktów łatwo psujących się, ponieważ kolej nie zapewnia dostarczenia energii do kontenerów w trakcie przewozu. Zarząd Balticon SA. 

2012-03-21 Co z rozpoczęciem nowej działalności związanej z obsługą terminalu przeładunkowego w głębi Polski lub uruchomieniem kolejnego centrum logistycznego w Gdańsku?
Obecnie Balticon posiada w sumie 6 placów depotowych na zapleczu wszystkich terminali kontenerowych w Polsce, zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, a obsługa depot stanowi około 36% przychodów firmy. W ramach usług depot Baticon oferuje: organizację przeładunku kontenerów, składowanie, przygotowanie pod załadunek tzw. „towarów wymagających”, naprawę i serwis kontenerów (w tym kontenerów chłodniczych) oraz raportowanie w systemie EDI. Chcemy przede wszystkim rozbudować istniejące centra logistyczne, zbudować profesjonalne centrum serwisowe kontenerów niskotermalnych, a – w zależności od tempa rozwoju DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdańsku – zbudować kolejne centrum logistyczne, gdy istniejące przestanie wystarczać. Dzięki inwestycji w DCT, w zakresie przeładunku, serwisu oraz składowania Balticon będzie mógł konkurować z ośrodkami w Niemczech i Chinach – gdzie dotychczas były serwisowane kontenery niskotermalne z obszaru Bałtyku. W związku z bardziej dynamicznym niż planowano rozwojem centrów logistycznych w Gdańsku i Gdyni, w bieżącym roku Spółka nie planuje uruchomienia punktu logistycznego w głębi lądu.Zarząd Balticon SA. 

2012-03-21 Czy spółka ma w zanadrzu jakiekolwiek negocjacje w sprawie nowych kontraktów, czy też zadowoli się posiadanymi? Od maja minionego roku i spektakularnego kontraktu z MAERSK LINE nastała cisza.
Balticon prowadzi działalność z zakresu transportu, spedycji i logistyki, łącząc wszystkie obszary branży TSL. Na przykład w zakresie depot współpracujemy m.in. z A.P.Moeller/Maersk, American President Lines, China Shipping Container Lines, CMA-CGM, COSCO, Hyundai Merchant Marine. Orient Overseas Container Line, United Arab Shipping Company, YANG MING Line. Kontrakty zawarte w poprzednich latach przez Balticon z armatorami są realizowane na bieżąco, a ich zmiany lub przedłużanie nie jest obecnie konieczne. Oczywiście jesteśmy otwarci na rozszerzanie współpracy z naszymi partnerami – jeśli takie decyzje zapadną, oczywiście poinformujemy o tym rynek. W lutym tego roku Balticon zawarł umowę, która zwiększa zakres współpracy z klientem w segmencie kontenerów, uzyskując status autoryzowanego centrum serwisowego i gwarancyjnego firmy Carrier Transicold Container. O kolejnych umowach będziemy oczywiście informować po ich podpisaniu w drodze stosownych komunikatów (w tym komunikatów EBI). Szczególnie obiecujące perspektywy stoją przed Balticonem w związku z zamiarem istotnej rozbudowy depotu w Gdańsku. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z Maersk Line, jak i innymi międzynarodowymi armatorami, którzy będą wpływać do gdańskiego portu.Zarząd Balticon SA. 

2012-03-20 Zauważyłem pewną niekonsekwencję w działaniu Pana prezesa. Otóż każdy inwestor który zajmuje długą pozycję na rynku akcji w przypadku przeceny stosuje jedną z dwóch strategii. Cięcie strat lub uśrednianie. Dlaczego Pan Szmid nie obrał żadnej z nich?
O transakcjach na akcjach Spółki dokonywanych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych informujemy w ramach systemu ESPI. Zarząd nie komentuje przyczyn ani strategii tych inwestycji.Zarząd Balticon SA. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu