pb.pl

Pytania dotyczące spółki BRE

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-10-10 Czemu Bank tak ostro postępuje wobec Internet Group i czy teraz widzi możliwość ugody, wg której IG nie ogłosi w ogóle upadłości?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-08 Co sądzą Państwo o decyzji sądu w sprawie IGroup? Generalnie jakie jest Państwa stanowisko i chęć doprowadzenia do ugody ze spółką?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-07 Jak sprawa pozwu zbiorowego przeciw BRE, o której pisza wszystkie media, wpłynie na notowania akcji spółki? Jak wpłynie na jej wyniki, jeśli do pozwu przystąpią tysiące klientów?
Ocena wpływu na notowania akcji czy na wyniki Grupy BRE samej zapowiedzi złożenia pozwu jest praktycznie niemożliwa. Może jak poznamy samą treść pozwu, będziemy mogli bardziej szczegółowo odnieść się do sprawy. Warto zauważyć, że jak dotąd zapisy umów o kredyt hipoteczny tzw. „starego portfela” nie zostały uznane za sprzeczne z prawem przez żadną instytucję. Od dawna powtarzamy jednak, że sala sądowa nie jest miejscem szukania kompromisu pomiędzy klientami a bankiem. Pod koniec ubiegłego roku porozumieliśmy się z klientami posiadającymi kredyty "starego portfela". Dzięki porozumieniu z grudnia ubiegłego roku powstała specjalna oferta zmiany warunków dla tych klientów. Jak widać nie wszyscy zaakceptowali to porozumienie, a my szanujemy ich zdanie. Pozwy zbiorowe są z pewnością narzędziem, które będzie chętnie wykorzystywana przez klientów w bardzo wielu branżach, jako jeszcze jedna z istniejących obecnie możliwości rozstrzygania sporów. 6 września br. ruszyła kolejna oferta przygotowana dla klientów starego portfela, posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Każdy z nich będzie mógł zmienić zasady oprocentowania kredytu na system LIBOR + stała marża, o wysokości między 2,5 a 2,7 punktu procentowego. To bardzo dobra oferta na tle dostępnych dziś na rynku propozycji marż kredytów w CHF. Co ważne, z tej oferty będą mogły skorzystać także osoby, które wcześniej zmieniły już zasady oprocentowania kredytów starego portfela.  

2010-05-13 Szykuje się PP do nowej emisji. Może mi ktoś wytłumaczyć jak to działa? Cena akcji z nowej emisji to 160, trzeba mieć 12 PP aby kupić 1 akcję. Co dalej? Jak przebiega ten proces od początku do końca?
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII. Warszawa 13 maja 2010 r. INFORMACJA PRASOWA Rusza emisja akcji z prawem poboru BRE Banku • Od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju przyjmowane będą zapisy na akcje nowej emisji BRE Banku. • Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie pełni funkcję Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu. • Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. • Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. • Commerzbank wykona w całości przysługujące mu prawo poboru (69,78% oferty). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji. • W ramach emisji BRE Bank oferuje 12 371 200 akcji po cenie emisyjnej 160 zł za jedną akcję. • 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do zapisania się na 5 akcji nowej emisji. Emisja akcji jest elementem przedstawionej na początku marca strategii BRE Banku na lata 2010 – 2012, która zakłada m.in. wzmocnienie Banku w trzech podstawowych obszarach jego działalności – bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz rynków finansowych. - Mamy mocną pozycję zarówno wśród klientów bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać ten potencjał w obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej. Chcemy zaoferować klientom mBanku jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp do produktów przez internet, w tym produktów kredytowych, a klientom MultiBanku – najwyższą jakość i sprawność obsługi. Chcemy również jeszcze intensywniej wspierać rozwój przedsiębiorstw – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku. Emisja nowych akcji BRE Banku skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy BRE Banku, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru oraz złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych. Dniem ustalenia prawa poboru jest 18 maja 2010 r. Oznacza to, że jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do złożenia zapisu na 5 akcji nowej emisji. BRE Bank został poinformowany przez Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (większościowego akcjonariusza BRE Banku – spółkę zależną Commerzbank AG) o podpisaniu przez tę spółkę pisemnego zobowiązania do wykonania wszystkich praw poboru przysługujących z posiadanych przez tę spółkę akcji BRE Banku i objęcia przypadającej na tę spółkę liczby akcji oferowanych (69,78% łącznej liczby akcji oferowanych, które BRE Bank zaoferuje w ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane ostatecznie oferowane w ofercie publicznej zostaną objęte przez inwestorów). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji. Zapisy na akcje BRE Banku przyjmowane będą od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie. Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. Od 19 do 21 maja w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru. Z chwilą zakończenia zapisów na akcje nowej emisji, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce. Kluczowe daty oferty publicznej BRE Banku 18 maja 2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru 19-21 maja 2010 r. Okres notowań jednostkowych praw poboru na GPW 19 – 26 maja 2010 r. Okres przyjmowania zapisów na akcje (zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe) 9 czerwca 2010 r. Przydział akcji nie później niż do dnia 17 czerwca 2010 r. Pierwsze notowanie PDA W ramach oferty inwestorzy mogą zapisać się na liczbę akcji nowej emisji, do jakiej uprawniają ich posiadane jednostkowe prawa poboru (tzw. zapisy w wykonaniu prawa poboru). Jednocześnie osoby, które na koniec dnia 18 maja 2010 r. były akcjonariuszami BRE Banku, mogą również złożyć tzw. zapis dodatkowy, na dowolną liczbę oferowanych akcji, nie większą jednak niż wielkość oferty (uwzględniając liczbę akcji objętych złożonym przez takiego akcjonariusza zapisem w wykonaniu prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania jednostkowych praw poboru, zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożą zapisy dodatkowe. Akcje, które nie zostaną objęte w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru ani zapisów dodatkowych, zostaną przydzielone inwestorom zaproszonym do złożenia zapisów przez Zarząd Banku (tzw. rump placement). Zastrzeżenia prawne: Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w ofercie publicznej akcji. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), który został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W dniu 12 maja 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt. Bank udostępnił Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl). Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym dokumencie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby. W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy dokument jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.  

2010-05-07 Do dnia ustalenia prawa poboru coraz bliżej a tymczasem z uchwał nie wszystko jest/przynajmniej dla mnie/ jasne. Obecnie jest 29.690.882 akcji, emisja obejmuje 20.783.617. Z moich obliczeń wynika, że 10 praw poboru upoważnia do objęcia 7 akcji nowej emisji. Czy możecie Państwo to potwierdzić/zweryfikować?
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII. Warszawa 13 maja 2010 r. INFORMACJA PRASOWA Rusza emisja akcji z prawem poboru BRE Banku • Od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju przyjmowane będą zapisy na akcje nowej emisji BRE Banku. • Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie pełni funkcję Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu. • Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. • Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. • Commerzbank wykona w całości przysługujące mu prawo poboru (69,78% oferty). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji. • W ramach emisji BRE Bank oferuje 12 371 200 akcji po cenie emisyjnej 160 zł za jedną akcję. • 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do zapisania się na 5 akcji nowej emisji. Emisja akcji jest elementem przedstawionej na początku marca strategii BRE Banku na lata 2010 – 2012, która zakłada m.in. wzmocnienie Banku w trzech podstawowych obszarach jego działalności – bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz rynków finansowych. - Mamy mocną pozycję zarówno wśród klientów bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać ten potencjał w obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej. Chcemy zaoferować klientom mBanku jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp do produktów przez internet, w tym produktów kredytowych, a klientom MultiBanku – najwyższą jakość i sprawność obsługi. Chcemy również jeszcze intensywniej wspierać rozwój przedsiębiorstw – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku. Emisja nowych akcji BRE Banku skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy BRE Banku, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru oraz złożenia zapisu dodatkowego. Prawo poboru jest prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji już posiadanych. Dniem ustalenia prawa poboru jest 18 maja 2010 r. Oznacza to, że jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do złożenia zapisu na 5 akcji nowej emisji. BRE Bank został poinformowany przez Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (większościowego akcjonariusza BRE Banku – spółkę zależną Commerzbank AG) o podpisaniu przez tę spółkę pisemnego zobowiązania do wykonania wszystkich praw poboru przysługujących z posiadanych przez tę spółkę akcji BRE Banku i objęcia przypadającej na tę spółkę liczby akcji oferowanych (69,78% łącznej liczby akcji oferowanych, które BRE Bank zaoferuje w ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane ostatecznie oferowane w ofercie publicznej zostaną objęte przez inwestorów). Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie gwarantuje objęcie pozostałych 30,22% oferowanych akcji. Zapisy na akcje BRE Banku przyjmowane będą od 19 do 26 maja w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie. Commerzbank Corporates & Markets pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. Funkcję Krajowego Menedżera Oferty i Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. Od 19 do 21 maja w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru. Z chwilą zakończenia zapisów na akcje nowej emisji, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce. Kluczowe daty oferty publicznej BRE Banku 18 maja 2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru 19-21 maja 2010 r. Okres notowań jednostkowych praw poboru na GPW 19 – 26 maja 2010 r. Okres przyjmowania zapisów na akcje (zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe) 9 czerwca 2010 r. Przydział akcji nie później niż do dnia 17 czerwca 2010 r. Pierwsze notowanie PDA W ramach oferty inwestorzy mogą zapisać się na liczbę akcji nowej emisji, do jakiej uprawniają ich posiadane jednostkowe prawa poboru (tzw. zapisy w wykonaniu prawa poboru). Jednocześnie osoby, które na koniec dnia 18 maja 2010 r. były akcjonariuszami BRE Banku, mogą również złożyć tzw. zapis dodatkowy, na dowolną liczbę oferowanych akcji, nie większą jednak niż wielkość oferty (uwzględniając liczbę akcji objętych złożonym przez takiego akcjonariusza zapisem w wykonaniu prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania jednostkowych praw poboru, zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożą zapisy dodatkowe. Akcje, które nie zostaną objęte w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru ani zapisów dodatkowych, zostaną przydzielone inwestorom zaproszonym do złożenia zapisów przez Zarząd Banku (tzw. rump placement). Zastrzeżenia prawne: Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w ofercie publicznej akcji. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”), który został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W dniu 12 maja 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt. Bank udostępnił Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl). Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym dokumencie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby. W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy dokument jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.  

2009-07-14 Jakie działania zamierza podjąć BRE w związku z jednoznacznie krytyczną oceną bankowosci detalicznej w komentarzach internautów ( wyniki Expandi). Szczególnie niepokojące jest zestawienie krytyki Multibanku z kampanią wizerunkową "Jakoś czy Jakość". Jakie działania realizuje Bank w trosce o odzyskanie zaufania klientów? Czy w ostatnim czasie odnotowano zmiany w wolumenie reklamacji rejestrowanym przez mBank i Multibank? Jaka jest ilość postępowań wyjaśniających prowadzonych w mBanku i Multibanku przez organy nadzoru (KNF, UOKIK) w związku z skargami klientów?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-25 Czy jeśli BRE przegra proces dot. oprocentowania kredytów w SOKiK to odda dobrowolnie ludziom pieniądze z karnymi odsetkami ? Jaki to byłby koszt dla spółki ?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-13 Czy pożyczka z niemieckiego Commerzbank "to parametry rynku pieniężnego i kapitałowego Szwajcarii", których zmiana uniemożliwia obniżenie oprocentowania kredytów Klientom "starego portfela" w CHF?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-07 Dlaczego BRE pożyczyło drogie franki od Commerzbank zamiast tanie od NBP ?
Jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na pozyskanie finansowania w CHF w drodze kilkuletniej umowy kredytowej z Commerzbankiem. Umowa z Commerzbankiem została zawarta na warunkach rynkowych i reprezentuje koszt pozyskania finansowania dla waluty CHF i dla banków o podobnym ratingu finansowym. Finansowanie pozyskane z Commerzbanku nie pociąga za sobą konieczności angażowania innej waluty np: PLN Środki z Commerzbanku pozyskane są na długi termin i tym samym korzystnie wpływają na limity płynnościowe nakładane na banki przez KNF. Gwarantują stabilizację i zmniejszają ryzyko dalszych niekorzystnych zmian kosztu finansowania Pozyskiwanie CHF za pośrednictwem transakcji FX swap, szczególnie w drodze transakcji z NBP jest bardzo drogie i krótkoterminowe. Maksymalna długość transakcji CHF/PLN z NBP to jeden tydzień. Środki pozyskane za pomocą transakcji swapowych wymagają zaangażowania innych walut, mają charakter krótkoterminowy, charakteryzują się ponadto zmiennością cen transakcji w czasie i nie przyczyniają się do ograniczenia ryzyka płynności. Transakcje fx swap z NBP powinny być traktowane jako "ostatnia deska ratunku" ( taka była intencja ich wprowadzenia przez NBP) . Joanna Filipkowska, kierująca Wydziałem Relacji Inwestorskich w BRE Banku 

2009-05-06 Jaki wpływ na wynik finasowy w 2009 może mieć wyrok SOKiK dotyczący wpisania zapisów umów kretytowych mPlanów na listę klazul niedozwolonych ?
Umowy jakie bank podpisywał z klientami są zgodne z obowiązującym prawem. Naszym klientom proponowaliśmy przejście na nowe warunki już jesienią 2006 roku. Mieli również świadomość konstrukcji podpisanych umów, czyli sposobu ustalania oprocentowania kredytów. W tej sytuacji nie widzimy podstaw do zawiązywania rezerw na odszkodowania. 

2009-04-29 Jakie są Wasze plany rozwojowe i jaką wartość 1 akcji przewidujecie na koniec bieżącego roku?
Pod koniec ubiegłego roku przedstawiliśmy rynkowi projekt BREnova, który miał nas przygotować na oczekiwane spowolnienie gospodarcze. To program, który zakłada zmiany w podejściu strategicznym Banku. Jego założenia opierają się na dwóch filarach, optymalizacji strony przychodowej banku i bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz ograniczeniu kosztów. Główne założenia projektu: Bankowość korporacyjna BRE bankiem pierwszego wyboru dla klientów korporacyjnych Działania podjęte w ramach pionu bankowości korporacyjnej na 2009 rok mają na celu zbudowanie stabilnej bazy przychodowej. Silniejszy nacisk został położony na dalszą rozbudowę oferty, którą zamierzamy kierować do obecnych klientów Grupy. Priorytetem nie są wolumeny, ale zwrot na zaangażowanym kapitale. Te działania mają się przełożyć na czołowe miejsce wśród najbardziej dochodowych i efektywnych banków z ofertą bankowości korporacyjnej. Chcemy skoncentrować się na innowacjach, oferując przy tym wszystkie tradycyjne usługi transakcyjne, od prostych przelewów, poprzez narzędzia umożliwiające optymalizację obsługi należności po najbardziej złożone rozwiązania wspierające zarządzanie płynnością, również w ujęciu międzynarodowym. Kluczowym czynnikiem będzie automatyzacja procesów, stąd szczególny nacisk położymy na rozwój platformy internetowej iBRE Bankowość detaliczna W obszarze bankowości detalicznej zmianie uległ model biznesowy: zmniejszono zaangażowanie w rynek kredytów hipotecznych, dywersyfikując źródła przychodów, położono nacisk na cross selling produktów. Jednocześnie dalej rozwijana jest oferta mBanku w Czechach i na Słowacji. W pierwszym kwartale do mKONTA, rachunków eMAX, kredytu hipotecznego i gotówkowego oraz rachunków firmowych (mBIZNES: konto i max) dołączyły karty kredytowe i rachunek oszczędnościowy eMAX plus. Rewizja bazy kosztowej W obszarze kosztów osobowych zostały podjęte inicjatywy dotyczące redukcji zatrudnienia. Poczyniono również oszczędności związane z optymalizacją warunków wynajmu powierzchni biurowych banku, oraz kosztach floty samochodowej i telefonów służbowych.  

2009-04-28 Dlaczego zarząd działa na szkodę spółki nie podejmując żadnych, racjonalnych (poza propozycją podwyższenia o 200% marży), działań w sprawie kredytów hipotecznych z tzw. starego portfela, mimo interwencji UOKiK i opinii prawników, że stoi na przegranej pozycji?
Zarząd działa w interesie spółki, pojmowanym zarówno jako zapewnienie bezpieczeństwa Klientów i ich właściwej obsługi, dbanie o akcjonariuszy i dobrą pozycję banku. Bank umożliwiał, a wręcz zachęcał Klientów, posiadających kredyty w starym portfelu, do przejście na nowe warunki. Podpisanie umowy na nowych warunkach jest możliwe również obecnie. Z konkretnych ofert, które bank rozesłał w styczniu i w lutym do wszystkich Klientów posiadających kredyty refinansowane we franku szwajcarskim w starym portfelu, skorzystało już ponad 1800 osób, a proces podpisywania aneksów wciąż trwa. Zastrzeżenia zgłoszone przez UOKiK dotyczą zapisów w wybranych wzorcach umów produktów hipotecznych. UOKiK nie poddał pod wątpliwość działań Banku, docenił natomiast otwartą komunikację i bardzo szczegółowe wyjaśnienia podstaw podejmowanych przez bank decyzji. W mBanku 20 marca br. miała miejsce obniżka oprocentowania "starego portfela" kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim o 0,25 p.p., a w złotówce o 0,80 p.p. O jej wysokości zadecydowała obecna sytuacja rynkowa i wysoki koszt pozyskania finansowania kredytów hipotecznych. Kilkunasto- i kilkudziesięcioletnie kredyty hipoteczne finansowane są bowiem pożyczkami 3- oraz 5-letnimi. Pragniemy podkreślić, że bank nie podnosił oprocentowania we wszystkich sytuacjach, które umożliwiały takie działania w przeszłości - mając na względzie dobro swoich Klientów .  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu