pb.pl

Pytania dotyczące spółki BUDIMEX

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-07-02 Kiedy podany będzie komunikat za drugi kwartał?
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2014 roku opublikowane zostaną w dniu 25 lipca 2014 r., natomiast skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.  

2014-05-12 Czy jest jeszcze szansa, aby kurs się trochę podniósł? Czy czeka nas już tylko kontynuacja spadku?
Kurs akcji jest odzwierciedleniem transakcji zawieranych przez Inwestorów. Spółka nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Inwestorów.  

2014-03-18 Kiedy zostaną podane daty praw i wypłaty dywidendy Budimexu? Bo na razie znamy tylko wysokość - 11,85 zł.
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie Budimex SA. Spółka poinformuje o terminie Walnego Zgromadzenia Budimex SA w drodze komunikatu bieżącego.  

2013-11-04 Jak spółka ocenia rynek budowlany po upadku wielu firm z sektora np. ABM Solid, SSI, PBG, Polimex itd? Jaki sektor jest aktualnie najbardziej atrakcyjny i niszowy?
Analiza aktualnej sytuacji rynkowej pozwala na umiarkowany optymizm. Budimex jest aktywny w większości segmentów rynku budowlanego, niemniej jednak segment drogowy oraz budownictwa ogólnego ciągle odpowiadają za zdecydowaną większość przychodów z działalności budowlanej. Poziom konkurencji w tych segmentach od dłuższego czasu utrzymuje się na podobnym, relatywnie wysokim poziomie. Istotne znaczenie w przychodach Spółki ma również segment hydrotechniczny, gdzie obserwujemy nieco niższy poziom konkurencji. W portfelu Budimex znajduje się także kontrakt z segmentu energetycznego – Spalarnia Odpadów w Białymstoku.  

2013-10-23 Dlaczego spółka nie myśli o przejęciach lub inwestycjach w małe specjalistyczne spółki z sektora budowlanego? Czy nie ma na rynku żadnych okazji w obecnej sytuacji?
Aktualnie na rynku pojawiają się pojedyncze okazje inwestycyjne. Każda taka propozycja jest wewnętrznie analizowana przez Spółkę pod kątem potencjalnych zysków i możliwych do osiągnięcia efektów synergii, ze szczególnym odniesieniem do perspektyw rynku na którym dany podmiot działa. Niemniej jednak model biznesowy przyjęty przez Budimex zakłada możliwie dużą elastyczność operacyjną przy efektywnej strukturze organizacyjnej. Dlatego też budowanie kompetencji w specjalistycznych segmentach budownictwa poprzez akwizycje nie wpisuje się strategię przyjętą przez Spółkę. Kompetencje w nowych obszarach osiągane są poprzez organiczny rozwój i wewnętrzną specjalizację ze szczególnym naciskiem na kontrolę kosztów.  

2012-08-23 Dlaczego mimo wielu kontraktów i inwestycji wartość akcji ciągle spada przy bardzo małych obrotach?
Jako Spółka nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez Inwestorów oraz liczbę i wartość transakcji zawieranych na Giełdzie.  

2012-05-09 Czy BUDIMEX planuje przejęcie PBG lub fuzję ze spółką PBG?
Nie, Budimex nie planuje przejęcia spółki PBG 

2012-01-16 Czy Grupa Budmiex prowadzi rozmowy na temat przejęcia Dolnośląkich Surowców Skalnych ( DSS )?
Nie, Budimex nie prowadzi takich rozmów. 

2011-08-28 Jak będzie wyglądał struktura sprzedaży z 2012 roku? Czy spadek przychodów z kontraktów drogowych uda się zastąpić kontraktami kolejowymi i energetycznymi? Jak ostatni zakup PNI Sp. o.o. wpłynie na wyniki finansowe? Czy spółka spodziewa się wygrania jakiś kontraktów energetycznych w 2012? Czy posiada odpowiednie referencje i doświadczenie w tej dziedzinie? Czy spodziewamy się spowolnienia sprzedaży i spadku marż na rynku developerskim? Jaki procent zysku za rok 2011 Zarząd będzie rekomendował Walnemu do podziału w postaci wypłaty dywidendy?
Biorąc pod uwagę obecną strukturę porfela zamówień Budimex SA, w roku 2012 w segmencie budowlanym sprzedaż będzie pochodziła głównie z kontraktów drogowych. Mówiąc o strukturze sprzedaży Grupy z pewnością wzrośnie rok do roku sprzedaż segmentu deweloperskiego, jako że w roku 2012 rozpoczniemy sprzedaż notarialną z nowych projektów deweloperskich. W roku 2012 nie można jeszcze mówić o spadku sprzedaży z kontraktów drogowych. W przypadku zakupu i konsolidacji z wynikami grupy Budimex, wyników spółki PNI, znacznie wzrosną obroty Grupy, jednak biorąc pod uwagę obecną niską rentowność spółki kolejowej, jednocześnie wpłynie to krótkookresowo na obniżenie rentowności całej Grupy. Odnośnie segmentu energetycznego, to Budimex nie posiada referencji oraz dużego doświadczenia. Nie posiada ich również główny inwestor Ferrovial. Dlatego Budimex w kontraktach energetycznych startuje w konsorcjum lub posiada partnera. Trudno mówić o przewidywaniach odnośnie wygrania kontraktów w roku 2012. Segment deweloperski - miarą mówiącą o ewentualnym spowolnieniu lub boomie na tym rynku jest odnotowana przedsprzedaż mieszkań, sprzedaż notarialna jest jej pochodną. Nie wiem, co miał autor pytania na myśli pisząc "sprzedaż". Na dzień dzisiejszy przedsprzedaż mieszkań na nowo rozpoczętych projektach jest satysfakcjonująca (szczegóły: prezentacja dla inwestorów za 1 półrocze 2011). O ewentualnym trendzie będzie można mówić po 3 kwartale, gdyż wrzesien - październik jest to okres, gdy po wakacyjnym okresie przedsprzdaż mieszkań powinna nieco wzrosnąć. Spodziewamy się zdrowych marż na poziomie 10% netto. Na dzień dzisiejszy Zarząd chciałby kontynuować politykę dzielenia sie zyskami z akcjonariuszami. Zdrową proporcją jest granica około 70% wypracowanych zysków, gdyż z punktu widzenia organizacji i zarządzania bezpiecznie jest, gdy część zysków zostaje w organizacji. Jaka będzie jednak finalna rekomendacja trudno powiedzieć na ten moment, zależy to od bieżącej sytuacji, jak i planów rozwojowych. Pozdrawiam serdecznie, Magdalena Boruszewska 

2011-08-12 Jak ostatni zakup PNI Sp. o.o. wpłynie na wyniki finansowe? Czy spółka spodziewa się wygrania jakiś kontraktów energetycznych w 2012? Czy posiada odpowiednie referencje i doświadczenie w tej dziedzinie?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-23 Spółka związała się ostatnio biznesowo z podwykonawcą SSI czy zamierza się także zaangażować kapitałowo w tą spółkę ?
Budimex SA realizuje obecnie ponad 100 kontraktów, co wiąże się z jeszcze większą liczbą podwykonawców, z którymi współpracuje. Podwykonawca SSI (Security System Integration SA) jest po prostu jednym z nich. Współpracujemy obecnie (jesteśmy związani biznesowo) na kontrakcie budownictwa ogólnego w Szczytnie. Natomiast potencjalne przyszłe inwestycje kapitałowe Budimex SA są związane z założonym kierunkiem rozwoju strategicznego, a obecnie jesteśmy zaangażowani i skoncentrowani na min. rynku kolejowym i procesie prywatyzacji spółki kolejowej PNI Sp. z o.o. 

2009-09-05 Dlaczego notowania spółki zachowują się tak słabo? Mimo tak dobrych wyników zachowuję się najsłabiej w porównaniu z innymi spółkami budowlanymi...
Polecam lekturę Prezentacji dla inwestorow za 1H 2009, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie jest zaprezentowana kapitalizacja Budimex w odniesieniu do innych społek z branży, gdzie widać wyraźnie, jak zachowywały się notowania Budimex na 30.VI. 2009, co pokazuje, że pytanie nie jest właściwie sformułowane. Podobnie wskazują analizy wartości notowań miesiąc do miesiaca. Proszę też pamietać o wypłacie dywidendy, ktora miala miejsce w tym roku oraz mechanizmie zachowania się notowan Spółek po jej wypłacie. Polecam lekturze raporty analityków z domów maklerskich regularnie analizujących i wystawiających rekomendacje spółki Budimex.  

2009-08-18 Kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia sporu z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
Pytanie to zostało zadane dawno, ale temat poruszony jest nadal aktualny. Spór, w którym stronami są Konsorcjum Ferrovial Agroman SA – Budimex SA – Estudio Lamela LS (Konsorcjum FBL) oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) toczący się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest największą pod względem wartości przedmiotu sporu sprawą sądową dotyczącą Budimex SA. Spór jest następstwem złożenia przez PPL oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu na Rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie – Budowa Terminala 2. Początkowo postępowanie dotyczyło powództwa wniesionego przez Konsorcjum FBL, w związku z bezpodstawnie zrealizowanymi przez PPL gwarancjami bankowymi udzielonymi jako zabezpieczenie dobrego wykonania umowy, na łączną kwotę 54 382 tysięcy złotych. Powództwo w tej sprawie zostało wniesione w dniu 24 stycznia 2008 roku. Jednocześnie w toku sprawy PPL wniósł powództwo wzajemne na kwotę 135 719 tysięcy złotych, obejmującą naprawienie szkody, w tym utracone korzyści, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia oraz karę umowną. W dniach 31 lipca i 26 października 2009 roku PPL wniosło do Sądu Arbitrażowego kolejne pisma procesowe zawierające rozszerzenie powództwa wzajemnego do kwoty 280 894 tysiące złotych. Zgodnie z wysokością udziałów określoną w umowie konsorcjalnej ryzyko przypadające na Budimex SA nie przekracza łącznej kwoty 112 358 tysięcy złotych. W dniu 21 października 2008 roku została złożona odpowiedź na pozew wzajemny zawierająca wniosek o oddalenie powództwa w całości, a tym samym podtrzymujący twierdzenia o bezpodstawności roszczeń PPL. Do chwili obecnej odbyło się kilkanaście rozpraw, w trakcie których byli słuchani świadkowie Powoda i Powoda Wzajemnego na okoliczności zawarte w pozwie wzajemnym. W dniu 27 maja 2010 roku Sąd Arbitrażowy wydał postanowienie, którym dopuścił dowód z opinii biegłego odnośnie oceny zasadności roszczeń PPL. Biegły wybrany przez Sąd Arbitrażowy - Grupa BS Consulting rozpoczęła prace pod koniec 2010 roku. Niezależnie od powództwa wzajemnego PPL, w dniu 27 lutego 2009 roku Konsorcjum FBL złożyło pismo procesowe zawierające rozszerzenie powództwa głównego o kwotę 216 458 tysięcy złotych. Zgodnie z umową konsorcjalną udział Budimex SA w tym roszczeniu wynosi 86 583 tysiące złotych. W dniu 23 marca 2009 roku Sąd Arbitrażowy wydał wyrok częściowy obejmujący rozstrzygnięcie w przedmiocie gwarancji bankowych, którym zasądził od PPL na rzecz Konsorcjum FBL kwotę 54 382 tysiące wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 listopada 2007 roku. Zgodnie z umową konsorcjalną na Budimex SA przypada wówczas część w wysokości 40% tj. 21 753 tysiące złotych oraz 3 522 tysiące złotych z tytułu odsetek. Po otrzymaniu z Sądu Arbitrażowego uzasadnienia wyroku częściowego Konsorcjum złożyło w Sądzie Powszechnym wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Arbitrażowego poprzez nadanie klauzuli wykonalności. W dniu 8 maja 2009 roku PPL wniosło skargę o uchylenie wyroku częściowego i jednoczesne wstrzymanie wykonalności wyroku Sądu Arbitrażowego. W dniu 31 maja 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w całości wyrok częściowy Sądu Arbitrażowego, uznając że zaskarżony wyrok Sądu Arbitrażowego narusza zasady porządku publicznego w zakresie zasądzenia odszkodowania łącznie na rzecz trzech podmiotów, w sytuacji gdy świadczenie jest podzielne. W dniu 13 lipca 2010 roku Budimex SA złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak widać sprawa ta jest bardzo złożona. Co należy podkreślić nie można tu mówić o jednej toczącej się sprawie (sprawa toczy się przed Sądem Arbitrażowym, jak i Sądem Powszechnym). Biorąc pod uwagę powyższe, termin zakończenia sporu z PP „Porty Lotnicze” jest trudny do przewidzenia, zwłaszcza, że nie ma prawnych ograniczeń czasowych, które pozwoliłyby wyznaczyć przynajmniej górną granicę czasową dla zakończenia sporu. Na dzień dzisiejszy zdaniem Zarządu ostateczny werdykt Sądu Arbitrażowego w zakresie roszczeń będzie dla Konsorcjum FBL korzystny, jak i rozstrzygniecie złożonej przez Budimex SA apelacji powinno być dla spółki korzystne.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu