pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-08-24 Proszę wytłumaczyć skokowy wzrost straty przy zapowiadanym przez Państwa "skokowym wzroście przychodów" po połączeniu z KRI. Która więc część spółki jest więc "kulą u nogi" całego przedsiębiorstwa?
Tematy poruszone w zadanym pytaniu zostały omówione w raporcie za pierwsze półrocze 2011 roku, m.in. w Liście Prezesa Zarządu oraz w raporcie za III kw. 2011 roku. 

2011-08-12 Czy nie uważacie państwo, że spoglądając na dotychczasowe Państwa osiągnięcia i kurs spółki, wypadałoby powiedzieć wprost nam akcjonariuszom spółki słowo "PRZEPRASZAMY"? Te 4 lata to chyba dosyć czasu jaki my akcjonariusze finansowali spółki. Nie czas pochylić głowy?
Jak pisaliśmy wcześniej, zdajemy sobie sprawę, że wyniki osiągnięte przez Spółkę w ostatnich kwartałach nie mogą satysfakcjonować akcjonariuszy. Dlatego właśnie podjęliśmy szereg działań, które mają przynieść pozytywne efekty już w roku 2012. Szerszy komentarz na ten temat umieściliśmy w raporcie półrocznym oraz kwartalnym za III kw. 2011. 

2011-08-10 Problem nas, akcjonariuszy CPEnergii polega na tym, że zarówno w okresie hossy jak i bessy tracimy na akcjach spółki. Przypomnę tylko brutalną historię CPE na rynku. Pierwsza emisja po 9PLN, potem emisja zamienna z obligacji po 7PLN, następnie emisja z PP za 3PLN. Dzisiaj spółka chodzi po 1pln, Wygląda to na to, że akcjonariusze fundują spółce BYT bez szans na zwrot z zainwestowanego kapitału bo przypomnę zarząd od 4 lat wspomina tylko, że "będzie walczył o wynik powyżej 0". Czy o to chodzi abyśmy finansowali plany które nie mają podstaw aby ten biznes zaczął w końcu zarabiać? Kiedy spółka zacznie zarabiać na poziomie co najmniej ROE7%(oby pobić inflację)?
Jako Zarząd zdajemy sobie sprawę, że wyniki osiągnięte przez Spółkę w ostatnich kwartałach nie mogą satysfakcjonować akcjonariuszy. Dlatego właśnie podjęliśmy szereg działań, poczynając od połączenia CP Energia z KRI w II kw. br., które mają przynieść pozytywne efekty już w przyszłym roku. Szerszy komentarz na ten temat umieściliśmy w raporcie półrocznym. 

2011-08-09 Jaka będzie wartość 1pp przyznanego w ramach NE akcji serii K jeśli obecna cena akcji jest 0,95gr - czy będą Państwo dopłacać do pp?
Wycenę praw poboru, podobnie jak naszych akcji, pozostawimy rynkowi - zarówno w okresach hossy, jak i w obecnych, nerwowych dla rynków kapitałowych czasach, w których indeksy i akcje spółek (w tym CP Energia) wyraźnie tracą na wartości. Zarząd Firmy skupia się na realizacji strategii rozwoju, której celem jest osiąganie przez Spółkę coraz lepszych wyników finansowych i budowa wartości dla akcjonariuszy. Częściowo nasze plany rozwoju zamierzamy sfinansować środkami pozyskanymi z emisji akcji serii K.  

2011-06-30 Jaka była wartość księgowa spółki KRI w momencie fuzji(lub przyjęta na te potrzeby)? Jak wyglądają prace w Rosji wykonywana na zlecenie przez Kriogaz? I trzecie pytania, czy temat odszkodowania od Kriotonu został zamknięty- z jakim skutkiem finansowym?
Tak, jak informowaliśmy w Raporcie Bieżącym nr 15/2011 w momencie fuzji akcje KRI wycenione były na kwotę 98.298.945,36 zł, co w przybliżeniu odpowiada wartości księgowej KRI na koniec 2010 roku. Odnośnie kontraktu realizowanego przez Kriogaz w Rosji: prace są kontynuowane. Obecnie wykonano w całości prace fundamentowe, na placu budowy znajduje się większość urządzeń fabryki, trwa ich montaż i podłączanie. Oczekujemy na dostawę pozostałych urządzeń w celu ukończenia budowy i rozpoczęcia rozruchu technologicznego. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z inwestorem po stronie rosyjskiej odnośnie zmian w harmonogramach płatności dokonywanych przez inwestora i wynikających z tego harmonogramu prac Kriogazu. W zakresie odszkodowań od Kriotonu stan rozliczeń pozostaje niezmienny. Tak, jak informowaliśmy w roku 2010 kwota kar umownych naliczona spółce Krioton z powodu niewywiązania się tego dostawcy ze zobowiązań umownych ze względów ostrożnościowych została objęta 100% rezerwą. Rezerwa ta zostanie rozwiązana dopiero z chwilą ich rozliczenia, co dotychczas nie nastąpiło. Decyzja o zawiązaniu rezerwy została podjęta w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej spółki Krioton. Szans odzyskania naliczonych kwot nie ocenialiśmy w przeszłości zbyt wysoko, a według stanu na dziś prawdopodobieństwo ich odzyskania jest bliskie zeru. Z pewnością skorzystamy jednak z każdej możliwości odzyskania należnych nam kar, w ramach stosowanych w naszej Grupie procedur windykacyjnych. Odnośnie oceny skutków finansowych należy mieć na uwadze, iż rozliczenie kar w rachunku zysków i strat Grupy jest bezwynikowe (kwota naliczonych kar została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych 2010 r. a odpisy z tego tytułu w tej samej kwocie – w pozostałych kosztach operacyjnych 2010 r.). Wystawienie not księgowych z tytułu kar dla Kriotonu nie miało też wpływu na przepływy finansowe Grupy.  

2011-06-28 " Zarząd spółki Kriogaz Polska S.A. przewiduje, że pierwsze notowanie spółki na rynku New Connect będzie miało miejsce w I kwartale 2011" - jak spółka skomentuje tą zapowiedź, czy spółka nie zamierza wprowadzać Kriogazu na NewConnect, nie potrafi tego zrobić, czy "wam" się po prosu nie chce?
Prowadzone od grudnia ubiegłego roku działania Zarządu spółki Kriogaz Polska S.A. zmierzające do podwyższenia kapitału w drodze private placement a następnie wprowadzenia spółki Kriogaz Polska na New Connect, realizowane były równolegle z procesem połączenia CP Energia S.A. i KRI S.A. Zarząd Kriogaz Polska określił szacowaną wartość emisji na ok. 3,5 mln PLN. Jednakże, z uwagi na pomyślnie zakończony w kwietniu br. proces fuzji spółek CP Energia S.A. i KRI S.A. oraz w świetle przygotowywanej obecnie emisji akcji CP Energia serii K o wartości 50 mln PLN Zarząd CP Energia nie widzi potrzeby wprowadzania w tym momencie Kriogaz Polska S.A. na New Connect. 

2011-05-05 Czy ocena merytoryczna II stopnia projektów zgłoszonych przez spółki zależne w ramach Działania 10.2 nie została już zakończona. Do końca stycznia br. wnioskodawcy mieli złożyć wszelkie wymagane uzupełnienia do dokumentacji. Jakią decyzję o przyznaniu funduszy podjął Instytut Nafty i Gazu?
Ocena merytoryczna II stopnia projektów zgłoszonych przez spółki zależne CP Energia w ramach Działania 10.2 nie została jeszcze zakończona. Spółki, należące do GK CP Energia, w wymaganym terminie złożyły wszelkie uzupełnienia do dokumentacji. Jednak, ze względów proceduralnych, proces weryfikacji wniosków przedłuża się. 

2011-02-02 Czy akcjonariusze KRI wiedzą o planowanej fuzji CPE + KRI, na ile wiarygodna jest ta informacja?
Umowę inwestycyjną która określa zakres działań koniecznych do realizacji transakcji fuzji oprócz CP Energia i KRI podpisały firmy: największy akcjonariusz CP Energia, firma Capital Partners oraz Galiver Limited, kluczowy akcjonariusz KRI. Ponadto w uzgodnieniu ostatecznych warunków umowy wzięli udział przedstawiciele wszystkich akcjonariuszy KRI. Ze względu jednak na międzynarodowy charakter transakcji przystąpienie do umowy pozostałych akcjonariuszy KRI odbędzie się w najbliższych dniach. Obecnie jesteśmy zdecydowanie bliżej fuzji niż w roku 2009. Kluczowy element transakcji, który poprzednio był przedmiotem sporu, tj. parytet wymiany akcji został już jednoznacznie uzgodniony. Dużo „twardszy” jest też sam charakter umowy, która została zawarta. Poprzednio mieliśmy do czynienia z listem intencyjnym, a obecnie jest to umowa zobowiązująca, której stronami są również kluczowi akcjonariusze poszczególnych spółek. Natomiast, oczywiście dopóki nie zostaną zrealizowane wszystkie formalne działania konieczne do tego, aby transakcja doszła do skutku (np. due diligence okaże się niesatysfakcjonujące dla jednej ze stron lub jeśli Walne Zgromadzenie CP Energia nie podejmie stosownych uchwał połączeniowych) może się zdarzyć, że do połączenia nie dojdzie. Jednak ryzyko jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku rozmów, które prowadziliśmy półtora roku temu.  

2011-01-13 Czy ocena merytoryczna II stopnia, zgłoszonych projektów w ramach Działania 10.2 (dofinansowanie unijne), została już zakończona, jaki jest jej rezultat, czy spółka pozyska/pozyskała wnioskowane fundusze?
Ocena merytoryczna II stopnia projektów zgłoszonych przez spółki zależne w ramach Działania 10.2 nie została jeszcze zakończona. Do końca stycznia br. wnioskodawcy mają złożyć wszelkie wymagane uzupełnienia do dokumentacji. Zgodnie z zapisami ustawy instytucja wdrażająca, Instytut Nafty i Gazu, powinna po otrzymaniu uzupełnień udzielić wnioskodawcom odpowiedzi dotyczące przyznania dotacji unijnych. 

2011-01-13 Jakie tereny rekreacyjne (tzw. białe plamy) na terenie polski spółka zamierza gazyfikować w przyszłości, czy nie lepiej obrać cel na obszary bardziej uprzemysłowione które mogłyby być bardziej rentowne od domków letniskowych?
CP Energia nie jest zainteresowana gazyfikacją terenów, gdzie dominują odbiorcy indywidualni. Każdy z realizowanych przez nas projektów opiera się przede wszystkim na klientach przemysłowych, o stałym odbiorze gazu, których skala działalności uzasadnia budowę infrastruktury. W dalszej kolejności przyłączani są dopiero klienci komunalni oraz indywidualni. Wynika to z przyjętej strategii oraz możliwości sfinansowania budowy sieci lub stacji regazyfikacji LNG. Proszę pamiętać, iż budowa infrastruktury gazowej w naszym przypadku finansowana jest w znaczącym stopniu kredytami bankowymi, bardzo często w formule project finance, co oznacza konieczność podpisania umów handlowych z klientami przemysłowymi zapewniającymi rentowność projektu jeszcze przed pozyskaniem finansowania. Działamy na specyficznym i dynamicznie rozwijającym się rynku, o atrakcyjnym potencjale rozwoju. W szczególny sposób dotyczy to projektów LNG zlokalizowanych m.in. na terenie Północno-Wschodniej Polski. Korzystne warunki do rozwoju biznesu stwarza m.in. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obecnie, w tym rejonie CP Energia dostarcza gaz ziemny dla szeregu odbiorców przemysłowych z branży spożywczej, tytoniowej, budowlanej, drzewnej i ceramicznej. Warto również nadmienić, iż tzw. "białe plamy” to nie tylko Polska Północno-Wschodnia. Z brakiem wystarczającej infrastruktury gazowej mamy do czynienia również w innych częściach kraju, jak np. lubuskie, świętokrzyskie, lubelskie, zachodnio pomorskie. Wynika to m.in. z uwarunkowanego historycznie, niedostatecznego rozwoju sieci gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. Wystarczy zauważyć, że gaz ziemny w Polsce dociera jedynie do około połowy potencjalnych klientów. Stąd bierze się popularność innych, wykorzystywanych w przemyśle mediów energetycznych jak propan-butan, olej opałowy itp., które są jako produkty ropopochodne, bardziej kosztowne od gazu. Dlatego perspektywy rynku oceniamy bardzo wysoko, a jednym z narzędzi do jego zdobywania, przy braku odpowiedniej infrastruktury dosyłowej jest właśnie regazyfikacja LNG.  

2011-01-13 Jakie tereny rekreacyjne (tzw. białe plamy) na terenie polski spółka zamierza gazyfikować w przyszłości, czy nie lepiej obrać cel na obszary bardziej uprzemysłowione które mogłyby być bardziej rentowne od domków letniskowych?
CP Energia nie jest zainteresowana gazyfikacją terenów, gdzie dominują odbiorcy indywidualni. Każdy z realizowanych przez nas projektów opiera się przede wszystkim na klientach przemysłowych, o stałym odbiorze gazu, których skala działalności uzasadnia budowę infrastruktury. W dalszej kolejności przyłączani są dopiero klienci komunalni oraz indywidualni. Wynika to z przyjętej strategii oraz możliwości sfinansowania budowy sieci lub stacji regazyfikacji LNG. Proszę pamiętać, iż budowa infrastruktury gazowej w naszym przypadku finansowana jest w znaczącym stopniu kredytami bankowymi, bardzo często w formule project finance, co oznacza konieczność podpisania umów handlowych z klientami przemysłowymi zapewniającymi rentowność projektu jeszcze przed pozyskaniem finansowania. Działamy na specyficznym i dynamicznie rozwijającym się rynku, o atrakcyjnym potencjale rozwoju. W szczególny sposób dotyczy to projektów LNG zlokalizowanych m.in. na terenie Północno-Wschodniej Polski. Korzystne warunki do rozwoju biznesu stwarza m.in. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obecnie, w tym rejonie CP Energia dostarcza gaz ziemny dla szeregu odbiorców przemysłowych z branży spożywczej, tytoniowej, budowlanej, drzewnej i ceramicznej. Warto również nadmienić, iż tzw. "białe plamy” to nie tylko Polska Północno-Wschodnia. Z brakiem wystarczającej infrastruktury gazowej mamy do czynienia również w innych częściach kraju, jak np. lubuskie, świętokrzyskie, lubelskie, zachodnio pomorskie. Wynika to m.in. z uwarunkowanego historycznie, niedostatecznego rozwoju sieci gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. Wystarczy zauważyć, że gaz ziemny w Polsce dociera jedynie do około połowy potencjalnych klientów. Stąd bierze się popularność innych, wykorzystywanych w przemyśle mediów energetycznych jak propan-butan, olej opałowy itp., które są jako produkty ropopochodne, bardziej kosztowne od gazu. Dlatego perspektywy rynku oceniamy bardzo wysoko, a jednym z narzędzi do jego zdobywania, przy braku odpowiedniej infrastruktury dosyłowej jest właśnie regazyfikacja LNG.  

2010-11-12 Na jaki cel spółka zamierza przeznaczyć zysk z trzeciego kwartału 2010, uregulowanie zobowiązań, inwestycje (jakaś akwizycja?) czy może dywidenda dla akcjonariuszy (pokrywająca część strat poniesionych w skutek IPO i nowej emisji)?
W III kwartale 2010 r. Grupa CP Energia odnotowała wzrost sprzedaży gazu zarówno w relacji do poprzedniego kwartału 2010 r., jak i analogicznego okresu 2009 r. oraz zrealizowała pierwsze zyski z kontraktu budowy instalacji do skraplania gazu LNG w Kaliningradzie. Efektem jest osiągnięcie, w samym trzecim kwartale, 1,1 mln zł zysku EBIT, zysk netto ukształtował się na dodatnim poziomie (2,2 tys. zł). Jednakże rozpatrując wyniki Spółki narastająco ciągle jeszcze odnotowujemy stratę. Dlatego mówienie o wykorzystaniu wypracowanego zysku wydaje się być zdecydowanie przedwczesne. Analizując wyniki CP Energii należy pamiętać o specyfice firmy – jesteśmy spółką infrastrukturalną w początkowym okresie rozwoju, dlatego sukcesywne finalizowanie kolejnych projektów inwestycyjnych zwiększa skalę działalności Grupy, a po skokowym wzroście kosztów działalności związanym z rozpoczęciem eksploatacji nowych sieci gazowych (amortyzacja, podatki lokalne), wraz z podłączaniem kolejnych klientów następuje z czasem wzrost zyskowności.  

2010-11-05 Jak Państwo oceniacie raport kwartalny, jakie po nim wnioski?
Wyniki kwartału 2010 roku oceniamy dobrze - CP Energia utrzymała wysoką dynamikę wzrostu wolumenu sprzedaży gazu, zarówno w relacji do poprzedniego kwartału 2010 r., jak i analogicznego okresu 2009 r. Zwiększając sprzedaż spółka utrzymała marżę brutto na sprzedaży na wysokim, ponad 20% poziomie. Jesteśmy przekonani, że to stały trend. Jest to tym bardziej znaczące, że III kwartał roku charakteryzuje się zwykle okresowym spadkiem sprzedaży w branży gazowej. Najlepszą sprzedaż notuje się w IV i I kwartale roku, które są jeszcze przed nami. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2010 roku wyniosły 51 mln zł co oznacza wzrost o 23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany w omawianym okresie wyniósł 11,4 mln zł. Jest on o blisko 20% wyższy od zysku brutto ze sprzedaży po trzech kwartałach 2009 r. Jednym z najważniejszych osiągnięć poprzedniego kwartału było podpisanie przez spółkę zależną ZAO Kriogaz kontraktu z firma GasOil (spółka zależna Gazpromu) na projektowanie, kompletację urządzeń i budowę fabryki skraplania gazu ziemnego na terenie Federacji Rosyjskiej, o wartości 38,5 mln zł netto. W wynikach III kwartału widoczne są już pierwsze efekty tego kontraktu - ok. 1 mln zł zysku na sprzedaży urządzeń. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszych zysków z tego kontraktu, które będą pojawiać się w miarę realizacji kolejnych etapów projektu. W III kwartale Grupa CP Energia wygenerowała najwyższy w tym roku poziom zysków kwartalnych. Podpisane w ostatnich tygodniach aneksy do istniejących oraz nowe umowy handlowe, jak również rozmowy prowadzone z poważnymi odbiorcami przemysłowymi pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.  

2010-10-11 Czy zrobili Państwo cokolwiek aby odzyskać pieniądze od Kriotonu?
Tak, jak już informowaliśmy Zarząd dopasowuje podejmowane działania windykacyjne do wniosków wynikających z możliwości i szans wyegzekwowania wierzytelności, bazując przy tym na dokonanej na podstawie posiadanych informacji ocenie bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. Analogiczny sposób działania stosowany jest również w przypadku wierzytelności z tytułu kar umownych z Kriotonu. Szczegółowe działania w zakresie windykacji objęte są tajemnicą handlową.  

2010-10-04 Czy spółka wyegzekwowała już od Kriotonu należności (kary umowne na kwotę ok 5mln zł - niby zawiązana rezerwa) za przerwy w dostawie gazu w pierwszym kwartale 2010 roku czy może brak kompetencji zarządu nie pozwolił na realizację "górnolotnych" zapowiedzi z tego okresu?
Kwota kar umownych naliczona spółce Krioton z powodu niewywiązania się tego dostawcy ze zobowiązań umownych ze względów ostrożnościowych została objęta 100% rezerwą. Rezerwa ta zostanie rozwiązana dopiero z chwilą ich rozliczenia, co dotychczas nie nastąpiło. Decyzja o zawiązaniu rezerwy została podjęta w wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej spółki Krioton. Szans odzyskania naliczonych kwot nie ocenialiśmy w przeszłości i nie oceniamy dziś zbyt wysoko. Z pewnością skorzystamy jednak z każdej możliwości odzyskania należnych nam kar, w ramach stosowanych w naszej Grupie procedur windykacyjnych. Obejmuje to również możliwość działań na drodze postępowania sądowego. 

2010-09-03 Tłumaczą się Państwo obszernie z osiąganych strat, ale przecież były już kwartały w historii spółki które kończyła ona zyskiem netto. Co więc się zmieniło w spółce, że osiąga ona teraz coraz większe straty?
Działalność CP Energia od momentu powstania spółki w 2005 r. była okresem nasilonej działalności inwestycyjnej polegającej na budowie sieci gazowych i stacji regazyfikacji w kilkunastu lokalizacjach w Polsce. Wartość majątku wzrosła od zera do poziomu ok. 100 mln PLN. Na przełomie 2009 r. i 2010 r. znaczna część tych inwestycji została zakończona od strony formalnej, a majątek został przekazany na środki trwałe. Tymczasem wprawdzie rynek, na którym działamy ma ogromny potencjał rozwoju, jednakże wszystkie realizowane w ramach Grupy projekty są w dosyć wczesnej fazie rozwoju, co oznacza, że generują koszty widoczne w rachunku wyników - przede wszystkim są to koszty amortyzacji, podatków lokalnych (w szczególności 2% podatku od nieruchomości rocznie naliczanego od wartości początkowej gazociągów i stacji regazyfikacji), koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia zaciągniętego na realizację inwestycji, które nie są jeszcze zrównoważone odpowiedniej wysokości przychodami ze sprzedaży gazu. Jednocześnie, należy mieć świadomość, że podpisanie każdej kolejnej umowy sprzedaży gazu, przekłada się na wzrost przychodów i zyskowności na poziomie marży brutto ze sprzedaży (czyli marży po kosztach zmiennych), bez istotnej zmiany kosztów sprzedaży (kosztów stałych). Po przekazaniu do eksploatacji, pozostałych realizowanych obecnie inwestycji, oraz w miarę zwiększania skali działalności handlowej firmy wypracowywane wyniki finansowe będą się systematycznie poprawiały. Zwiększenie skali działalności, czyli wielkości sprzedawanego gazu doprowadzi to do trwałej poprawy i ustabilizowania wyników finansowych netto na podstawowej działalności kwartał po kwartale. Do tego czasu wyniki są niestety bardzo podatne na niewielkie nawet zmiany wolumenu sprzedaży, kosztów zakupu gazu, czy też kosztów transportu, a także kosztów amortyzacji, i finansowych związanych z oddawanym do użytkowania majątkiem. Na bieżące wyniki finansowe będą miały ponadto znaczący wpływ wydarzenia o charakterze incydentalnym, jak np. sprzedaż sieci gazowych i zrealizowany na takiej transakcji wynik oraz tempo realizacji kontraktów budowlano montażowych, a zatem tempo fakturowania usług, szczególnie w Kriogazie. Dobra wiadomość jest taka, iż zmienność wyników spółki będzie coraz mniejsza i wpływ wspomnianych czynników będzie w coraz mniejszym stopniu zaburzał obraz podstawowej działalności Spółki, w miarę wzrostu wolumenu sprzedawanego gazu. Z takim wzrostem mamy do czynienia w kolejnych kwartałach, co ostatecznie potwierdzi realizacja rocznych planów sprzedażowych na 2010 r.  

2010-08-30 OFE kupowało akcje CPE grubo powyżej obecnego kursu na GPW, potencjalni emeryci ponieśli więc poważną stratę która odbije się na ich emeryturach. Czy zarząd ma jakieś sygnały od inwestorów instytucjonalnych że wykazują oni zniecierpliwienie dotychczasowymi wynikami spółki?
Naturalne i zrozumiałe jest oczekiwanie inwestorów odnośnie realizowania coraz lepszych wyników finansowych. Z naszego punktu widzenia również kluczowe wydaje się zrealizowanie opublikowanej prognozy finansowej, którą w ostatnim raporcie zarząd CP Energii podtrzymał. Inwestorzy instytucjonalni zwykle decydują się na zakup akcji spółek, w tym infrastrukturalnych z dłuższym horyzontem czasowym, rozumiejąc specyfikę rozwoju tego typu biznesu. Rynek na którym działa CP Energia ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie sektor LNG. Jednakże realizowane przez nas projekty gazowe są dopiero w dosyć wczesnej fazie rozwoju. W podejściu czysto wynikowym oznacza to, iż generują koszty widoczne w rachunku wyników - przede wszystkim koszty amortyzacji, podatków lokalnych, finansowe, które nie są jeszcze zrównoważone odpowiedniej wysokości przychodami ze sprzedaży gazu. Jednocześnie przyłączenie każdego kolejnego klienta, przekłada się na wzrost przychodów ze sprzedaży i jej zyskowność, bez istotnej zmiany kosztów sprzedaży. Mamy więc do czynienia nie tylko z ogromnym potencjałem rozwoju sprzedaży naszych istniejących sieci gazowych, które przyłączać będą kolejnych klientów, ale również z potencjałem dynamicznego wzrostu zysku. CP Energię należałoby zatem postrzegać jako inwestycję długoterminową i w takiej perspektywie analizować stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.  

2010-08-26 Czy jest jeszcze coś, oprócz wynagrodzenia i akcji za symboliczną złotówkę (program motywacyjny) co trzyma obecny zarząd w spółce?
Zarząd, od momentu powstania CP Energia realizuje spójną strategię rozwoju spółki. Należy pamiętać, że CP Energia działa na rynku charakteryzującym się ogromnym potencjałem rozwoju, w szczególny sposób dotyczy to sektora LNG. Jesteśmy przekonani, że przyjęta i konsekwentnie wdrażana strategia rozwoju firmy w perspektywie przyniesie oczekiwane efekty. W historii CP Energia zrealizowany został jeden program motywacyjny - uchwałę o jego przyjęciu podjęło NWZ Spółki w dniu 27 kwietnia 2007 r. Celem Programu było nagrodzenie osób spośród kadry menedżerskiej, w oparciu o kryteria wkładu w budowę wartości Spółki dla akcjonariuszy i przyczynienie się do realizacji strategii. Zastosowanie wynagrodzenia w akcjach spowodowało brak konieczności uszczuplania zasobów gotówki, którą Spółka mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.  

2010-08-23 Jakim prawem zarząd sprzedaje sieci przesyłowe jesli są one wyłączną własnością akcjonariuszy, wniesionego wkładu finansowego, czy decyzje konsultowane były z radą nadzorczą?
Wszelkie decyzje związane ze sprzedażą sieci gazowych podejmowane są zgodnie z zapisami Statutu CP Energia S.A. i innych obowiązujących aktów prawnych. W tym przypadku ma zastosowanie par. 8, pkt 15, ppkt o): "Wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 5% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego". Do podpisania tego typu umowy uzyskiwana jest zawsze stosowna zgoda Rady Nadzorczej. Niezależnie od uzyskania formalnych zgód korporacyjnych, przed podjęciem decyzji dotyczącej sprzedaży majątku zarząd spółki każdorazowo wnikliwie analizuje okoliczności rozważanej transakcji priorytetowo traktując dobro akcjonariuszy Grupy. Analiza ta ma w szczególności na celu potwierdzenie, iż uzyskiwany wpływ z tytułu sprzedaży majątku jest nie niższy niż zdyskontowana do wartości bieżącej suma przyszłych dochodów (korzyści) ekonomicznych możliwych do uzyskania w przypadku dalszej eksploatacji majątku w ramach Grupy.  

2010-08-19 Kolejny kwartał i spółka ponosi kolejne straty. Czy jest sens kontynuowania biznesu skoro nie przynosi on żadnych zysków? A może trzeba wymienić osoby go prowadzące?
Analizując raportowane wyniki finansowe należy mieć na uwadze specyfikę firmy - CP Energia jest młodą spółką infrastrukturalną, która stosunkowo niedawno rozpoczęła działalność w bardzo kapitałochłonnej branży. Obecnie ta kapitałochłonność widoczna jest w wynikach po stronie kosztów, tj. kosztów amortyzacji, finansowych, podatków lokalnych. Nie widać jeszcze efektów po stronie przychodów, ponieważ poszczególne projekty gazowe są w fazie intensywnego rozwoju. Po przekazaniu inwestycji do eksploatacji każdy wzrost sprzedaży z istniejących sieci gazowych nie będzie przekładał się na wzrost kosztów, więc w miarę zwiększania skali działalności firmy będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem dźwigni operacyjnej. Na wyniki finansowe I półrocza 2010 r. niekorzystnie wpłynął znaczący wzrost kosztów działalności, a zwłaszcza wzrost kosztów sprzedaży. Skokowe zwiększenie tej pozycji to efekt przekazywania w II poł. 2009 r. oraz na początku 2010 r. kolejnych inwestycji do eksploatacji, co pociągnęło za sobą wzrost kosztów amortyzacji i podatków lokalnych. Dalszy wzrost sprzedaży gazu, który CP Energia planuje generować w kolejnych kwartałach dzięki przyłączaniu nowych klientów do posiadanych przez Spółkę sieci gazowych nie będzie już generował istotnych, dodatkowych kosztów, w związku z czym wzrośnie marża brutto na sprzedaży oraz wyniki na kolejnych poziomach działalności.  

2010-07-28 Odpowiedź Państwa na ostatnie pytanie (wpadka z dotacją i klapa z Kriotonem)rodzi kolejne. Przejmując Krioton, podejmując się budowy fabryki skraplania LNG entuzjazm spółki był podobny, Krioton również gwarantował "preferencyjne ceny gazu" zapleche techniczne PL Energii również było specjalistyczne a jak to się skończyło wszyscy wiedzą, czy spółka zamierza już teraz zdywersyfikować doztawy gazu w prypadku przestojów technologicznych nowo powstałej fabryki?
Pana/i pytanie dotyczy odległej przyszłości i trudno już dziś spekulować na temat możliwych problemów z odbiorem gazu z instalacji GasOil. Jednakże, z punktu widzenia realizowanej przez Grupę CP Energia strategii rozwoju kluczowe jest zapewnienie pewnego źródła dostaw skroplonego gazu ziemnego dla swoich klientów. Grupa minimalizuje możliwość wystąpienia jakichkolwiek problemów z regularnością dostaw LNG poprzez dywersyfikację źródeł gazu. 

2010-07-28 Czy spółka zamierza utworzyć rezerwę z tytułu ryzyka związanego z niewywiązaniem się z umowy budowy fabryki dla ZAO GasOil, doświadczenia z przeszłości spółki w podobnym projekcie nie rzucają zbyt optymistycznego światła na zawartą umowę.
Zarząd CP Energii nie rozważa takiej możliwości. Inwestycję dla ZAO Gasoil będzie realizowała spółka zależna CP Energii, ZAO Kriogaz, która od ponad 15 lat prowadzi prace nad rozwojem technologii produkcji gazu LNG na terenie Federacji Rosyjskiej. Posiada odpowiednie do realizacji tej inwestycji zaplecze kadrowe, potencjał naukowo-techniczny, a także doświadczenia związane z budową kompleksów skraplania, magazynowania i regazyfikacji LNG.  

2010-07-13 Dlaczego spółka popełnia te same błędy i pomimo wielkiej klapy z Kriotonem, podjęła się budowy kolejnej fabryki? Wpadka z dotacją, a spółka składa kolejne wnioski o dofinansowanie? Jaki jest cel w takich działaniach jeśli doświadczenie zarządu nie pozwoliło na wcześniejszą realizację ww. planów?
Inwestycje związane z budową fabryk LNG, których dotyczy Pana/i pytanie mają całkowicie odmienny charakter i nie można w ich przypadku przeprowadzić tak prostego porównania, ani wyciągać tak daleko idących wniosków. Fabrykę LNG dla ZAO Gasoil będzie budowała spółka zależna CP Energii, ZAO Kriogaz, która od 15 lat prowadzi prace nad rozwojem technologii produkcji gazu LNG oraz popularyzuje wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego na terenie Federacji Rosyjskiej. Posiada odpowiednie do realizacji tej inwestycji zaplecze kadrowe, potencjał naukowo-techniczny, a także doświadczenia związane z budową kompleksów skraplania, magazynowania i regazyfikacji LNG. Wartość kontraktu z ZAO Gasoil to 38,5 mln zł netto. Inwestorem jest zatem ZAO Gasoil, a wykonawcą ZAO Kriogaz. CP Energia uzyskała deklarację, iż gaz wyprodukowanego w nowopowstającej fabryce będzie dostarczany do klientów naszej Spółki na terenie Polski. Ze względu na bliskość geograficzną jest to szczególnie istotne dla odbiorców z rejonu Polski Północno-Wschodniej. Oznacza to, że najprawdopodobniej już w kwietniu 2011 roku CP Energia będzie miała do dyspozycji dodatkowo ponad 28 mln m3 gazu rocznie. Już dziś prowadzone są zaawansowane rozmowy z dużymi klientami przemysłowymi, których rozstrzygnięcie pozwoli na zagospodarowanie całości produkcji LNG z fabryki w Rosji. Dzięki temu kontraktowi zrealizujemy zatem nie tylko marżę na sprzedaży gazu, ale również marżę na projektowaniu i realizacji inwestycji. W przypadku Kriotonu sytuacja była całkowicie odmienna – właścicielem fabryki była CP Energia, zaś za jej budowę odpowiadała spółka PL Energia. Wnioski o dofinansowanie inwestycji były składane i ocenione w czasie kiedy CP Energia nie była jeszcze właścicielem Kriotonu. Wówczas również podpisane zostały stosowne umowy związane z dotacją. Nie mieliśmy zatem realnego wpływu na skuteczne przeprowadzenie całego procesu dofinansowania. Na decyzję o zbyciu spółki Krioton decydujący wpływ miał przedłużający się proces dochodzenia do planowanych w projekcie parametrów skraplania gazu. Fabryka w Chrzanie nie osiągnęła zapowiadanych mocy produkcyjnych, co w powiązaniu z faktem niewypłacenia dotacji unijnej skłoniło CP Energię do wycofania się z tej inwestycji. Z kolei, obecnie złożone przez nas wnioski o dofinansowanie unijne z działania 10.2 dotyczą projektów budowy systemów dystrybucji gazu ziemnego przy wykorzystaniu technologii skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, opolskiego i podlaskiego. Wszystkie wnioski, przeszły już etap preselekcji i oceny merytorycznej pierwszego stopnia oraz zakwalifikowały się do dalszej oceny merytorycznej. W przypadku pozyskania wnioskowanych funduszy podpisanie stosownych umów o dofinansowanie planowane jest już w pierwszym kwartale 2011 roku. Łączna wartość wspomnianych projektów inwestycyjnych CP Energii, na które zostały złożone wnioski, to kwota blisko ok. 50 mln zł netto, z czego przewidywane jest dofinansowanie na poziomie ok. 60% nakładów. Szacujemy docelowy potencjał sprzedażowy planowanych do budowy sieci z tytułu programu 10.2. na ponad 30 mln m3 gazu rocznie.  

2010-06-23 Jeśli Krioton nie zapłaci kar umownych (znając zdolności windykacyjne zarządu to nie zapłaci) i jak Państwo odpowiedzieli w poprzednim pytaniu „kwota kar naliczona spółce Krioton ze względów ostrożnościowych została objęta 100% rezerwą (nie ma wpływu na prezentowane przez nas wyniki finansowe)” to skąd spółka weźmie pieniądze na rezerwę (spółka generująca wyłącznie straty), czy zawiązana rezerwa jest wirtualna jeśli nie ma wpływu na wyniki?
Noty z tytułu kar umownych wystawione na Krioton przez spółki zależne Grupy CP Energia zostaną uwzględnione w pozycji „pozostałe przychody operacyjne”, natomiast rezerwa utworzona z tytułu ryzyka ściągalności będzie uwzględniona w analogicznej kwocie w pozycji „pozostałe koszty operacyjne”. Z tego powodu, wystawienie kwot obciążeniowych na Krioton nie będzie miało obecnie wpływu na wyniki Grupy, jak również na generowane przez nią przepływy finansowe. Ocena wyżej wymienionego ryzyka ściągalności wynika z dokonanej oceny sytuacji finansowej Kriotonu. 

2010-06-11 Kiedy Krioton powinien zapłacić wspomniane przez Państwa niżej kary umowne? Czy spółka będzie walczyć o te pieniądze przed Sądem w przypadku niewywiązania się Kriotonu ze zobowiązań?
Terminy płatności kar różnią się w poszczególnych wezwaniach. W związku z dalszym niewywiązywaniem się tego dostawcy z zobowiązań umownych, należy się spodziewać kolejnych działań w tym zakresie z naszej strony. Obecna sytuacja potwierdza również zasadność trudnej, choć podjętej z całą świadomością konsekwencji, decyzji o wycofaniu się CP Energii z inwestycji w tą spółkę. Proszę pamiętać, iż kwota kar naliczona spółce Krioton ze względów ostrożnościowych została objęta 100% rezerwą (nie ma wpływu na prezentowane przez nas wyniki finansowe), która to rezerwa zostanie rozwiązana dopiero z chwilą ich rozliczenia. Rezerwy postanowiliśmy zawiązać jako efekt analizy sytuacji finansowej spółki Krioton. Szans odzyskania naliczonych kwot nie oceniamy dziś zbyt wysoko. Z pewnością skorzystamy jednak z każdej możliwości odzyskania należnych nam kar, w ramach stosowanych w naszej Grupie procedur windykacyjnych. Obejmuje to również możliwość działań na drodze postępowania sądowego.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu