pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-19 Czy Spółka już złożyła, ewentualnie, kiedy zamierza złożyć wniosek o przywrócenie jej statusu autoryzowanego doradcy na NewConnect?
Do chwili obecnej Spółka nie złożyła do GPW (jako organizatora ASO na rynku NewConnect) wniosku o ponowny wpis na listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect. Pośrednio związane jest to z faktem, iż Zarząd Spółki wstępnie rozważa ewentualne przedefiniowanie kierunków działania i rozwoju Spółki. Przedmiotem tych wstępnych rozważań jest też potencjalna, chociaż niekonieczna, rezygnacja z ubiegania się o ponowny wpis DFP Doradztwo Finansowe SA na listę Autoryzowanych Doradców, co może ewentualnie wynikać z konieczności „dopasowania” ścieżki rozwoju Spółki do ewentualnej, nowej strategii rozwoju. Prowadzone analizy i rozważania są obecnie na wstępnym etapie i żadne decyzje w tym zakresie nie zostały skonkretyzowane ani podjęte. Niezwłocznie po skonkretyzowaniu działań w tym przedmiocie Spółka opublikuje, w trybie przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, stosowny raport bieżący. Dodać także należy, że w IV-tym kwartale 2012 roku (jak Spółka informowała w stosownym raporcie okresowym) zauważalny jest trend poprawy wyniku DFP Doradztwo Finansowe SA na działalności podstawowej (znaczące ograniczenie poziomu straty ze sprzedaży, w porównaniu do kwartałów okresów poprzedzających), a także osiągnięcie w tym kwartale zysku netto w wysokości około 260 tys. zł (bezpośredni wpływ na to miał wynik na działalności finansowej). Zauważalne w IV-tym kwartale 2012 roku odwrócenie negatywnej tendencji w obszarze prowadzonej działalności podstawowej (doradczej) związane jest z działaniami Zarządu mającymi na celu poszukiwanie zleceń w obszarach innych niż związane bezpośrednio z pełnieniem funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Aktualnie Spółka koncentruje się głównie na poszukiwaniu zleceń w obszarze usług doradztwa dotyczącego przygotowania i realizacji projektów związanych z przeprowadzaniem ofert publicznych oraz ich wprowadzaniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW, w tym opartych o sporządzane prospekty emisyjne. Realizujemy też zlecenia, co prawda nie bezpośrednio związane z pełnieniem funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, ale na rzecz podmiotów, których docelowym zamiarem jest wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO na rynku NewConnect (obsługa emisji private placement, przygotowywanie draftów dokumentów emisyjnych i draftów wstępnych dokumentów informacyjnych, itp.).  

2012-12-19 Czym właściwie aktuanie zajmuje się spółka?
Profil działalności DFP Doradztwo Finansowe SA nie uległ zmianie (poza utratą możliwości pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co nastąpiło na podstawie decyzji GPW z 23.04.2012 r., o czym Spółka informowała w stosownych raportach bieżących EBI). W dalszym ciągu DFP Doradztwo Finansowe SA wykonuje szeroko rozumianą działalność doradczą na rynku kapitałowym (w tym, m.in. opracowywanie koncepcji rozwoju przedsiębiorstw, także z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego, doradztwo w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych, memorandów i dokumentów informacyjnych, doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania, w tym związane z pozyskiwaniem inwestorów branżowych i finansowych, pozostałą działalność doradczą, w tym związaną z doradztwem w zakresie tworzenia i rejestracji spółek handlowych oraz w zakresie fuzji, przejęć i przekształcania przedsiębiorstw). Spółka obsługuje równolegle kilka podmiotów/projektów. Do ważnego segmentu działalności DFP Doradztwo Finansowe SA należy również prowadzenie działalności inwestycyjnej (głównie inwestycje w instrumenty finansowe rynku kapitałowego). 

2012-11-05 Czy ostatnie zbycie aktywów przez Spółkę ma związek z jej trudną sytuacją materialną? Czy istnieje ryzyko utraty płynności finansowej, upadłości lub wykluczenia spółki z obrotu?
Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zarząd Spółki nie posiada wiedzy, aby istniało ryzyko utraty płynności finansowej, upadłości lub wykluczenia Spółki z obrotu w ASO na rynku NewConnect. Spółka informowała o nabyciu przedmiotowych aktywów (nieruchomości) w drodze odrębnych, wcześniejszych raportów bieżących, informując w nich m.in., że celem Spółki jest dalsza odsprzedaż nabywanych nieruchomości, a ponadto nabycie nieruchomości (i w efekcie ich późniejsza sprzedaż) pozwoliło (co również wskazywaliśmy w treści raportu bieżącego) na restrukturyzację należności DFP Doradztwo Finansowe SA wobec kontrahentów (dłużników). 

2012-10-22 Czy Zarząd zamierza podjąć jakieś działania dla ratowania kursu Spółki?
Kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect skorelowany jest pośrednio z ogólnymi tendencjami na rynku kapitałowym, a bezpośrednio jest pochodną prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i uzyskiwanych wyników finansowych. Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA na bieżąco podejmuje starania mające na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Spółki i poprawę jej wyników finansowych, a tym samym, poprzez to stara się wpłynąć na poprawę kursu akcji Spółki. Wszelkie informacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Spółki i jej wyników finansowych, a także w zakresie czynników mogących mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Spółki są prezentowane w drodze stosownych raportów bieżących i okresowych (i ze względu na obowiązujące przepisy prawa, wyłącznie w ten sposób mogą być upubliczniane), publikowanych za pośrednictwem systemu EBI i prezentowanych na stronie internetowej Spółki (www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 

2012-06-15 Kurs akcji Spółki spada, można podejrzewać, że przyczyną są plany emisji nowych akcji. Czy Spółka może wyjaśnić bliżej na co zostaną przeznaczone pieniądze z tej emisji? Chodzi o wyjaśnienia nieco bardziej szczegółowe niż "rozwój spółki", "potrzeby kapitałowe", itd.
W odpowiedzi na zadane pytanie Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (DFP) informuje, iż według jego wiedzy na rynku kapitałowym kurs akcji uzależniony jest każdorazowo od kształtowania się popytu i podaży ze strony inwestorów. Zarząd DFP tym samym nie może jednoznacznie stwierdzić, że obecne zachowanie kursu akcji DFP jest wynikiem ogłoszenia przez Spółkę planów dotyczących nowej emisji akcji. Biorąc pod uwagę, iż planowana nowa emisja akcji miałaby mieć charakter subskrypcji zamkniętej, tj. emisji z prawem poboru, dotychczasowi akcjonariusze DFP, przy skorzystaniu z tego prawa, będą mieli możliwość zachowania dotychczasowego "stanu posiadania" w Spółce, tym samym nie powinno nastąpić tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej wielkości kapitału zakładowego, jeśli oczywiście wskazane wyżej rozwodnienie kapitału związane z planami emisyjnymi miałoby stanowić powód ewentualnych spadków kursów akcji. Zarząd DFP pragnie jednocześnie przypomnieć, iż na dzień dzisiejszy nie jest podjęta jeszcze żadna uchwała w tym zakresie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które taką uchwałę miało podjąć w dniu 14 czerwca br., postanowiło dokonać przerwy w obradach do dnia 3 lipca br. Zarząd w okresie trwającej przerwy w obradach zamierza dokonać ponownej oceny możliwości uplasowania akcji nowej emisji na rynku, i pod kątem wyników tej oceny dokonać, i/lub nie, zmiany propozycji parametrów emisji oraz ewentualnie uszczegółowić cele emisyjne. Wszystkie informacje w temacie nowej emisji akcji będą przekazywane przez Spółkę w trybie raportów bieżących. 

2012-05-30 Czy Spółka zamierza podjąć jakieś działania zmierzające do podważenia uchwały Zarządu GPW w związku z arbitralnym sposobem wykreślenia jej z grona Autoryzowanych Doradców ASO na runku NewConnect? W szczególności czy zamierza podjąć działania zmierzające do wykazania bezprawności tej decyzji lub dochodzenia utraconych korzyści związanych z samowolą Zarządu GPW w tej materii? Jako akcjonariusz jestem zbulwersowana takim sposobem traktowania innych podmiotów jak również ich akcjonariuszy. Dobre obyczaje gospodarcze sprzeciwiają się takim praktykom i samowoli na rynku finansowym. Czy Spółka rozważała złożenie skargi np. do KNF co do braku transparentności przedmiotowej uchwały Zarządu GPW?
W ocenie Zarządu Spółki, Decyzja Giełdy o skreśleniu DFP Doradztwo Finansowe SA z Listy Autoryzowanych Doradców została podjęta przez Giełdę (Dyrektora Działu Rozwoju Rynku GPW) w granicach obowiązującego prawa (Regulaminu ASO), przy czym Zarząd Spółki podjął dopuszczalne działania odwoławcze w tym zakresie poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy (§ 18 ust. 13 Regulaminu ASO) wraz z uzasadnieniem. Niestety, jak wcześniej wskazaliśmy (m.in. w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 roku), Dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW podtrzymał swoją pierwotną decyzję o skreśleniu DFP Doradztwo Finansowe SA z Listy Autoryzowanych Doradców. W związku z tym, w ocenie Spółki, formalna droga odwoławcza została wyczerpana. Natomiast na negatywną ocenę zasługiwać może brak uzasadnienia ze strony Giełdy, jej ponownej decyzji o skreśleniu Spółki z Listy Autoryzowanych Doradców, jak również m.in. brak reakcji Giełdy na propozycję Zarządu DFP Doradztwo Finansowe SA, co do ewentualnego spotkania z jej przedstawicielami w przedmiotowym zakresie, tak aby możliwe było bezpośrednie przekazanie wyjaśnień. Powyższe mieści się oczywiście w ramach obowiązujących przepisów prawa, aczkolwiek takie działanie Organizatora Alternatywnego Systemu może utrwalić negatywne praktyki w obszarze dobrych zasad współdziałania podmiotów rynku kapitałowego, nad czym oczywiście ubolewamy. W ocenie Zarządu Spółki, dopiero wprowadzenie (mocą uchwały Zarządu Giełdy Nr 497/2012 z dnia 28 maja 2012 roku) nowych regulacji dotyczących funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu i rynku NewConnect (zmiana Regulaminu ASO) daje szczegółowe i określone wprost podstawy do podjęcia decyzji o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy AD, w tym, m.in. w przypadku „…podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych emitenta, dla którego dany podmiot wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy…” (cyt. z nowowprowadzonego, tj. z mocą obowiązującą od 20 czerwca 2012 roku, punktu 33d Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO), co miało zastosowanie do DFP Doradztwo Finansowe SA przy dokonywanej ocenie działalności Spółki, jako Autoryzowanego Doradcy. W dniu podejmowania przez Giełdę decyzji o skreśleniu DFP Doradztwo Finansowe SA z Listy Autoryzowanych Doradców, Regulamin ASO nie zawierał w/w zapisów o sankcji w postaci skreślenia Autoryzowanego Doradcy z Listy AD w takim przypadku; Giełda oparła się wówczas na przepisach ogólnych i stwierdzeniu, że DFP Doradztwo Finansowe SA „nie wykonuje wszystkich czynności wymaganych od Autoryzowanego Doradcy na poziomie oczekiwanym przez Zarząd GPW i tym samym w sposób niedostateczny dba o poziom bezpieczeństwa obrotu i interesy uczestników rynku”, a z dzisiejszej perspektywy podanie tej podstawy skreślenia Spółki z Listy AD stanowi wyraz mających nadejść wkrótce zmian regulacji ASO i ich zaostrzenia. W ocenie Zarządu Spółki, z dzisiejszej perspektywy takie działanie może wpłynąć na obniżenie poziomu zaufania do obowiązujących regulacji Alternatywnego Systemu Obrotu i wprowadzać niepewność, co do jasnych reguł wyznaczających ramy i zasady funkcjonowania podmiotów na rynku kapitałowym, w tym firm doradczych. Głównie z uwagi na fakt, że Giełda, podejmując decyzję o skreśleniu Spółki z Listy Autoryzowanych Doradców, działała w granicach obowiązującego prawa (Regulaminu ASO), Zarząd Spółki nie znajduje podstaw do podejmowania jakichkolwiek dalszych kroków formalnych mających na celu podważenie decyzji Giełdy w tym zakresie. Niemniej, chcielibyśmy zapewnić, że podejmujemy wszelkie starania mające na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym wzrost kursów akcji na rynku NewConnect, a decyzje o kierunkach dalszego rozwoju zostaną przekazane do publicznej wiadomości w przypadku zdarzeń to uzasadniających, co nastąpi zgodnie z właściwymi regulacjami obowiązującymi spółki notowane na rynku NewConnect. Przypomnimy, że zgodnie z Regulaminem ASO (§ 18 ust. 16 w nowym brzmieniu, wprowadzonym mocą uchwały Zarządu Giełdy Nr 497/2012 z dnia 28 maja 2012 roku, z mocą obowiązującą od dnia 20 czerwca 2012 roku) ponowny wniosek o wpis na Listę AD może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia wnioskodawcy decyzji o odmowie wpisu; w takim czasie zostanie podjęta stosowna decyzja w przedmiocie ewentualnego ponownego ubiegania się o wpisanie na Listę AD; na dzień dzisiejszy zamiarem DFP jest w dalszym ciągu wykonywanie działalności doradczej w oparciu o wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników. 

2012-05-17 DFP S.A. zostało ostatecznie wykreślone z listy Autoryzowanych Doradców w ASO na rynku NewConnect, co spowodowało wypowiedzenie umów przez obsługiwane spółki. W związku z tym 2 pytania: 1) Jakie były powody wykreślenia Spółki z tej listy? W komunikacie podano nader lakoniczne informacje, w których nie podano konkretnie, w jaki sposób Zarząd GPW podjął taką decyzję. 2) Czy Spółka zamierza podjąć jakieś działania w celu powrotu do ASO? Jakie są plany rozwoju Spółki?
Odpowiadając na postawione pytania, Zarząd Spółki chciałby zaznaczyć, że rozwiązanie umów o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z Emitentami znajdującymi się dotychczas w „portfelu” DFP Doradztwo Finansowe SA nie nastąpiło w drodze wypowiedzenia ze strony tych podmiotów, ale zgodnych Porozumień o rozwiązaniu umów, co nastąpiło z inicjatywy DFP (odpadła formalna podstawa wykonywania tych czynności na rzecz wskazanych spółek). Przed i w trakcie procedury „odwoławczej” przed GPW spotkaliśmy się ze strony tych Emitentów z wyrazami zaskoczenia podjętą przez GPW decyzją, a także wyrazami uznania dla dotychczasowej współpracy i jej wysokiej jakości (co znalazło m.in. wyraz w Listach referencyjnych i listach poparcia od każdego z tych podmiotów, a które zostały załączone do wniosku spółki o ponowne rozpoznanie przez GPW przedmiotowej sprawy). 1) DFP nie poznała szczegółowych powodów decyzji GPW, która podała jedynie ogólne podstawy podjętej decyzji (zawarte w krótkim uzasadnieniu Decyzji z dnia 23.04.2012 r.), stwierdzające w szczególności, że DFP „nie wykonuje wszystkich czynności wymaganych od Autoryzowanego Doradcy na poziomie oczekiwanym przez Zarząd GPW i tym samym w sposób niedostateczny dba o poziom bezpieczeństwa obrotu i interesy uczestników rynku”; wskazano też m.in., że DFP nie wywiązuje się z zobowiązań złożonych wraz z wnioskiem o wpis, tj. zobowiązania do „współdziałania z GPW, jako Organizatorem ASO, na rzecz rozwoju ASO, w tym do poszukiwania nowych emitentów” (w tym miejscu dodać należy, że na przestrzeni lat 2008-2011 DFP uczestniczyła we wprowadzeniu do ASO na rynku NewConnect kilkunastu emisji akcji dla 9 emitentów – ostatnio: Fiten SA); w piśmie przewodnim odwołano się natomiast do obowiązujących w 2012 roku kryteriów corocznej oceny Autoryzowanych Doradców (przedstawionych w Komunikacie GPW z dnia 01.03.2012 r.), jako stanowiących podstawę oceny i decyzji o skreśleniu z Listy AD; GPW nie uzasadniła w jakikolwiek sposób swojej ponownej Decyzji o skreśleniu z Listy AD; mimo przedstawienia przez DFP szerokiego uzasadnienia wniosku o ponowne rozpoznanie przedmiotowej sprawy, nie przedstawiła również – mimo stosownej prośby ze strony DFP – szczegółowego uzasadnienia pierwotnie dokonanej oceny i podjętej Decyzji; 2) Zgodnie z Regulaminem ASO (§ 18 ust. 16) ponowny wniosek o wpis na Listę AD może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania ponownej decyzji o skreśleniu z Listy AD; w takim czasie zostanie podjęta stosowna decyzja w przedmiocie ewentualnego ponownego ubiegania się o wpisanie na Listę AD; na dzień dzisiejszy zamiarem DFP jest w dalszym ciągu wykonywanie działalności doradczej w oparciu o wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników. 

2012-05-12 Jakie są plany rozwoju domu maklerskiego?
W kwietniu 2012 roku zakończony został proces zmiany formy prawnej Domu Maklerskiego DFP i przekształcenia DM DFP ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Stosowna rejestracja zmiany formy prawnej nastąpiła w dniu 2 kwietnia 2012 roku (DFP Doradztwo Finansowe SA informowała o tym w treści raportu bieżącego EBI Nr 13/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku - raportu miesięcznego. Zamiarem DFP Doradztwo Finansowe SA jest zredukowanie zaangażowania w DM DFP SA i pozyskanie zewnętrznych inwestorów instytucjonalnych (np. fundusze venture capital), tak aby zapewnić DM DFP SA, niezależnie od pozyskania kapitału, potencjalne wsparcie projektowe dla prowadzonej przez DM DFP SA działalności. W chwili obecnej Zarząd DM DFP SA realizuje proces podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w dalszych, ewentualnych planach jest przygotowanie i realizacja kolejnego procesu podwyższenia kapitału zakładowego DM DFP SA, w ramach którego akcje DM DFP SA zostaną zaoferowane przyszłym, potencjalnym inwestorom zainteresowanym zaangażowaniem kapitałowym w DM DFP SA. 

2011-07-26 Debiut spółki Łks PSS SA. planowany był na lipiec 2010 roku, teraz mamy lipiec 2011 a o debiucie nic nie wiadomo. Powodem tego może być to, że wiele spółek chce zadebiutować na New Connect i KNF ma dużo pracy. Powodem też może być problem w pozyskaniu inwestorów ,którzy byliby zainteresowani objęciem akcji. Czy Zarząd DFP może to wyjaśnić. Drugie pytanie dotyczy wielkości planowanych emisji. Jak duże są to emisje. Czy Zarząd DFP może choć w przybliżeniu określić wartość emisji dla ŁKS, Polskiej Akademii Rachunkowości, Fantom, Trimen Chemicals, Fiten, AKE, Quantum. Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiadając na postawione pytania Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uprzejmie wyjaśnia, co następuje: (1) wprowadzenie spółki Łódzki Klub Sportowy SA do ASO na rynku NewConnect zostało przesunięte ze względu na szereg czynników niezależnych od DFP Doradztwo Finansowe SA, w tym, m.in. ze względu na przesunięcie terminu przeprowadzenia ofert prywatnych Akcji serii B i Akcji serii C, zmianami struktury kapitału (m.in. split akcji) i, w związku z tym, ze względu na późniejszą rejestrację wprowadzonych zmian, a także zmian Statutu Spółki dostosowujących spółkę do wymogów rynku publicznego; kolejne powody odłożenia w czasie debiutu należały do decyzji ŁKS SA i są związane ze specyfiką działalności Spółki (klub sportowy) i skoncentrowaniu się na celu sportowym – awansie do Ekstraklasy (zarówno drużyny koszykarzy, jak i piłkarzy); W najbliższym czasie ŁKS SA prawdopodobnie przeprowadzi kolejną prywatną ofertę akcji, w tym mającą na celu dalsze rozdrobnienie akcjonariatu i restrukturyzację zadłużenia Spółki; wartość emisji nie została jeszcze ustalona; (2) Polska Akademia Rachunkowości SA nie zamierza przeprowadzać kolejne oferty prywatnej akcji i w chwili obecnej jest na końcowym etapie postępowania dopuszczeniowego przed GPW; (3) AKE SA i TriMen Chemicals SA w najbliższym czasie zamierzają przeprowadzić niewielkie wartościowo oferty prywatne akcji, mające na celu rozdrobnienie akcjonariatu; (4) CDO Fantom SA – trwają negocjacje z dużymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem akcji CDO Fantom SA, dlatego też ostateczna wartość oferty uzależniona jest od tych negocjacji; (5) Fiten SA – spółka jest w trakcie emisji o wartości 7,7 mln zł; (6) T.I. Quantum SA – spółka zakończyła ofertę prywatną i w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja na potrzeby procedury wprowadzenia akcji tej spółki do ASO na NewConnect  

2011-07-22 DFP publikuje tylko jednostkowe raporty kwartalne. Jednak w skład Grupy Kapitałowej DFP wchodzą trzy podmioty. DFP nie ma obowiązku podawania skonsolidowanych raportów kwartalnych, ale podawanie ich byłoby z korzyścią dla akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieliby w ten sposób pełny wgląd w sytuację finansową spółki. Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiadając na postawione pytanie Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uprzejmie wyjaśnia, że Spółka, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ustawie o Rachunkowości, nie ma obowiązku i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W związku z tym nie sporządza również skonsolidowanych raportów okresowych (w tym raportów kwartalnych). Informacje o spółkach portfelowych i ich wycenie (bilansowej lub rynkowej) ujęte są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Spółka informuje też o wycenie papierów wartościowych w podmiotach, w których posiada istotny udział. W chwili obecnej są to jednakże papiery wartościowe stanowiące krótko- lub długoterminowe inwestycje Spółki i tak należy je traktować. Co do udziałów posiadanych w Domu Maklerskim DFP Sp. z o.o. – jest to inwestycja strategiczna m.in. pozwalająca na dostęp do szerszego grona klientów, poprzez oferowanie kompleksowych usług w zakresie oferowania i wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect lub na GPW. DFP Doradztwo Finansowe SA w przyszłości rozważy sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a na ich podstawie skonsolidowanych raportów kwartalnych. 

2011-07-21 DFP za rok 2010 wykazało zysk ponad 1 mln. zł. Z tym że był to zysk na działalności finansowej. Na działalności operacyjnej spółka co kwartał generuje stratę. Czy Zarząd DFP ma zamiar to zmienić i rozszerzyć swoją działalność tak aby zacząć zarabiać na działalności podstawowej. Dziękuję za odpowiedż.
Odpowiadając na postawione pytanie Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uprzejmie wyjaśnia, że działalność finansowa Spółki ściśle powiązana jest z jej działalnością operacyjną (w praktyce jest częścią działalności operacyjnej). A wynika to z tego, że Spółka angażuje się kapitałowo w spółki (papiery wartościowe spółek), dla których pełni usługi doradcze i z którymi podpisuje stosowne umowy w tym zakresie. Ze względów rachunkowych przychody z danego projektu są ujmowane w sprawozdaniach finansowych w odrębnych pozycjach (działalność operacyjna vs działalność finansowa), lecz dany, jednolity projekt doradczy generuje oba rodzaje przychodów. Oczywiście, rozszerzenie działalności doradczej (operacyjnej) i zwiększenie przychodów z tego tytułu związane jest ze zwiększeniem liczby realizowanych projektów, w tym w szczególności, poza spółkami wprowadzanymi do ASO na rynku NewConnect, także w zakresie obsługi spółek rynku podstawowego (prospekty emisyjne, emisje publiczne). Projekty takie generują stosunkowo wyższe przychody. Zwiększenie liczby projektów uzależnione jest jednak także od koniunktury panującej na rynku, w tym na rynku łódzkim, gdzie DFP Doradztwo Finansowe SA ma największa liczbę projektów doradczych. 

2011-07-20 Kurs akcji DFP w ostatnich dniach gwałtownie spadł, jaka jest tego przyczyna, czy Zarząd DFP może się do tego faktu ustosunkować. Drugie pytanie dotyczy debiutów spółek.Kiedy na rynku Newconnect zadebiutują spółki, którym doradza DFP, a których nazwy istnieją na portalu Newconnector pl. w dziale oferty planowane. Dotyczy to szczególnie akcji Polskiej Akademii Rachunkowości, która uzyskała dostęp do systemu Espi na początku stycznia, a do tej pory nic nie wiadomo o dacie debiutu. Czy spółka CDO Fantom zadebiutuje faktycznie na przełomie lipca i sierpnia.Są też rozbieżności odnośnie dat debiutu dla spółki Ake. Spółka DFP podaje , że debiut jest planowany na sierpień, a sama spółka Ake, że na przełomie roku. Czy Zarząd DFP może tą rozbieżność wytłumaczyć.Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiadając na postawione pytania Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uprzejmie informuje, co następuje: (1) Zarząd Spółki nie zna powodów gwałtownych spadków kursu akcji na rynku NewConnect; być może spowodowane było to wyprzedażą akcji po dniu ustalenia praw do dywidendy (który to dzień przypadał w dniu 15 lipca 2011 roku) i tendencjami spadku notowań kursów akcji spółek notowanych na rynku NewConnect (spadek indeksu NCIndex) w związku z pojawiającymi się oznakami kryzysu finansowego w Europie (2) Na bieżąco trwają, na różnych etapach (w tym związanych z przekształceniem i zmianą formy prawnej podmiotów zamierzających wprowadzić swoje akcje do ASO) prace związane z wprowadzeniem do ASO na rynku NewConnect nowych podmiotów, dla których DFP Doradztwo Finansowe SA pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy, a w szczególności: - Polska Akademia Rachunkowości SA – debiut Spółki planowany jest w sierpniu 2011 roku; przesunięcie terminu debiutu spowodowane było proceduralnymi uzupełnieniami treści Dokumentu Informacyjnego PAR SA - CDO Fantom SA – trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji Spółki poprzedzającej wprowadzenie tego podmiotu do obrotu na rynku NewConnect; trwają negocjacje z dużymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem akcji CDO Fantom SA; debiut CDO Fantom SA planowany jest na jesień 2011 roku - AKE SA – spółka zakończyła etap przekształcenia i obecnie jest w fazie przygotowania oferty prywatnej akcji, a DFP Doradztwo Finansowe SA jest w fazie końcowych prac związanych z przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego AKE SA; w związku z tym debiut Spółki planowany jest na jesień 2011 roku Dodatkowo, aktualnie trwają m.in. prace, które są na różnym etapie zaangażowania i realizacji, w zakresie wprowadzenia do ASO na rynku NewConnect nowych spółek, tj. m.in.: TriMen Chemicals SA, Łódzki Klub Sportowy SA, Fiten SA, Towarzystwo Inwestycyjne Quantum SA (DFP Doradztwo Finansowe SA informowała o podpisaniu umów w tym przedmiocie w stosownych raportach bieżących EBI). 

2011-07-05 Czy Zarząd DFP ma zamiar poprawić płynność akcji. Ostatnio przeprowadzony split 1:2 nie przyniósł spodziewanych efektów. DFP miało także w planach skup własnych akcji. Czy jest szansa aby taka uchwała została zatwierdzona na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Kurs akcji DFP jest praktycznie na minimach a zainteresowanie akcjami znikome, mimo tego, że spółka się rozwija a jej sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Drugie pytanie dotyczy Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. Czy DFP ma w planach przekształcenie Domu Maklerskiego w spółkę akcyjną i wprowadzenie jej na New Connect.
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uprzejmie informuje, iż Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na poprawę płynności akcji Spółki, poza działaniami pośrednio na to wpływającymi, np. mającymi na celu poprawę wyników finansowych i rozwój prowadzonej działalności (i takie działania są podejmowane, czego efektem są osiągane przez Spółkę wyniki finansowe). Przeprowadzony niedawno split akcji miał m.in. na celu zwiększenie płynności walorami Spółki, co, jak Pan/Pani sam/-a zauważył/-a, nie przyniosło spodziewanych długotrwałych efektów w tym zakresie. Co do planowanego skupu akcji własnych – w chwili obecnej Spółka przeznacza część wypracowanego w 2010 roku zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, a w części zysk ten został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. Część środków wypracowanych w ramach bieżącej działalności przeznaczana jest na inwestycje Pre-IPO, w tym w papiery wartościowe spółek, dla których prowadzimy usługi doradcze. Rozważenie ewentualnego skupu akcji własnych w przyszłości może nastąpić najwcześniej w IV-tym kwartale 2011 roku. O rekomendacjach Zarządu w tym zakresie i podjętych decyzjach przez Walne Zgromadzenie będziemy informować w stosownych raportach bieżących. Odpowiadając na drugie pytanie – odsyłamy do poprzedniej odpowiedzi Zarządu w ramach Akcji Inwestor „Pulsu Biznesu” (z dnia 2 lipca 2011 roku). Dodać możemy jedynie, że w chwili obecnej Spółka nie zamierza dokonywać zmiany formy prawnej Domu Maklerskiego DFP i przekształcać tej spółki z o.o. w spółkę akcyjną i tym samym nie planujemy również wprowadzać naszego podmiotu zależnego do obrotu na rynku NewConnect.  

2011-07-02 Zarząd DFP w dniu 15.12.2010r informował, że podpisał z osobą fizyczną dwie odrębne umowy doradcze, przedmiotem których było znalezienie przez Doradcę inwestora zainteresowanego nabyciem lub objęciem udziałów w Domu Maklerskim DFP Sp. z o.o. Obie umowy zostały podpisane na okres dwóch miesięcy z możliwością ich przedłużenia. Czy spółka DFP nadal szuka lub też negocjuje aktualnie z potencjalnym inwestorem. Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiadając na Pana pytanie, Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA uprzejmie informuje, iż w przypadku wskazania przez Doradcę, o którym mowa w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 59/2010 z dnia 15.12.2010 r., inwestora zainteresowanego nabyciem lub objęciem udziałów w Domu Maklerskim DFP Sp. z o.o., Spółka przekazałaby stosowny raport w tym temacie. Obie umowy, o których mowa w w/w raporcie zostały zawarte na okres dwóch miesięcy, a ich przedłużenie możliwe było jedynie na czas negocjacji z potencjalnym inwestorem, wskazanym przez Doradcę. W okresie obowiązywania przedmiotowych umów taki inwestor nie został wskazany. W związku z tym nie wystąpiła formalna możliwość przedłużenia przedmiotowych umów. W chwili obecnej DFP Doradztwo Finansowe SA nie szuka inwestora dla Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o., ale jest otwarta na różne propozycje inwestycyjne. To do Spółki zgłaszają się, co pewien czas, doradcy reprezentujący potencjalnych inwestorów. Spółka poinformuje o prowadzeniu takich negocjacji dopiero wówczas, gdy negocjacje znajdą się na etapie sugerującym prawdopodobieństwo realizacji transakcji lub zostaną podpisane wiążące umowy z doradcą lub inwestorem. 

2011-05-13 Proszę powiedzieć, czy Zarząd podtrzymuje wcześniejszą deklarację co do wypłaty dywidendy za 2010 rok i będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały?
Uprzejmie infpormujemy, że od czasu podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy (uchwała Zarządu z dnia 01.03.2011 r. - Raport Bieżący EBI Nr 9/2011) nic się nie zmieniło w tym zakresie. Spółka jest obowiązana komunikować się w tym zakresie z rynkiem, akcjonariuszami i inwestorami w drodze stosownych Raportów Bieżących EBI, co staramy się konsekwentnie i rzetelnie czynić. W przypadku zmiany decyzji ogłoszonej w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 9/2011 z dnia 01.03.2011 r. - przekażemy stosowną informacją w wymaganym trybie. Ze względów prawnych nie jest możliwe przekazywanie indywidualnych interpretacji i informacji o znaczących dla Spółki zdarzeniach poza oficjalnym systemem (EBI + ESPI), np. poprzez portal "Pulsu Biznesu" i "Akcję Inwestor". Przy okazji zaznaczamy i przypominamy, że ostateczna decyzja, co do wypłaty dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA 

2011-02-21 Czy zarząd zna przyczyny gwałtownego spadku kursu akcji w ostatnich dniach pomimo dobrych wyników?
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA o wszystkich posiadanych istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki, jej działalności oraz otoczenia, mogących mieć wpływ na kształtowanie się kursu akcji DFP, informuje każdorazowo w przekazywanych do publicznej wiadomości stosownych raportach bieżących i okresowych. Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA tym samym nie posiada wiedzy na temat istotnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na kształtowanie się kursu akcji DFP w ostatnim okresie, poza informacjami przekazanymi w formie raportów bieżących i okresowych.  

2010-06-02 Jakie są przyczyny kolejnego przesunięcia terminu subskrypcji akcji serii D?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-17 Witam. Proszę o odpowiedź, czy spółka złożyła już do sądu wniosek o podział akcji? Jako akcjonariuszowi zależy mi na poprawieniu płynności na tej spółce. Pozdrawiam serdeczbnie Zarząd i Redakcję PB.
(brak odpowiedzi) 

2010-03-15 Dzień dobry. Na ostatnim WZA w dniu 20 stycznia 2010 roku podjęto m.in. uchwałę o podziale akcji w celu poprawienia płynności w obrotach na rynku. WZA upoważniło i zobowiązało Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do rejestracji zmian w Statucie Spółki. Na jakim etapie obecnie znajduje się ta sprawa. Czy wniosek o rejestrację podziału akcji i zmian w statucie został złożony w Sądzie Rejestrowym?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu