pb.pl

Pytania dotyczące spółki DUDA

      0/8   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-12-10 Czy nowy akcjonariusz większościowy " CEDROB" ma zamiar wycofać spółkę z GPW ? Czy PKM Duda planuje w przyszłości odzyskać kontrole nad pakietem wiekszościowym ?
1. Zarząd Spółki nie posiada informacji nt. hipotetycznych planów większościowego Akcjonariusza w przedmiocie „wycofania Spółki z GPW”. 2. Akcje Spółki są przedmiotem swobodnego obrotu publicznego i decyzję o ich sprzedaży bądź zakupie podejmują wyłącznie zainteresowani, a zatem Akcjonariusze bądź osoby, które chcą zostać Akcjonariuszami Spółki. Nabycie akcji własnych przez Spółkę jest wprawdzie teoretycznie możliwe ale wyłącznie w okolicznościach enumeratywnie wymienionych przepisem art. 362 par. 1 pkt. 1)-9) ksh, gdy tymczasem żadna z nich nie występuje. W tym sensie zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA nie tylko nie zamierza, ale również i nie posiada narzędzi do „odzyskania kontroli nad pakietem większościowym”.  

2015-11-30 Czy spółka planuje w przyszłości wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy?
Zarząd nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy, niemniej o tym, czy jest ona wypłacana decydują Akcjonariusze, jako że stosownie do art. 395 par. 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych „powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty” leży w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

2014-12-06 Czy spółka jest w jakikolwiek sposób zabezpieczona przed wrogim przejęciem?
Ze statusu spółki publicznej oprócz licznych korzyści płyną również zagrożenia, które Zarząd PKM Duda monitoruje na bieżąco. Wrogie przejęcie jest jednym z nich. Jednak według naszych analiz obecna struktura akcjonariatu Spółki, w której dominującą pozycję (32,99 proc. w kapitale zakładowym) ma spółka Cedrob S.A., a istotne pakiety akcji są w posiadaniu instytucji finansowych postrzeganych jako inwestorzy stabilni i długoterminowi, istotnie minimalizuje ryzyko wrogiego przejęcia. 

2014-04-25 Dlaczego zarząd podaje informację, że w spółce jest lepiej, skoro razem za rok 2013 i 2012 spółka nie wypracowała żadnego zysku? Spółka przy przychodach 2 mld zł powinna mieć zysk ok 100 mln zł rocznie. ZM Kania przy obrotach trzykrotnie niższych mają większe zyski. Czy spółka jest w ogóle w stanie generować zyski dla akcjonariuszy? W 2006 spółka miała wyższą Ebitdę niż teraz po prawie 9 latach,kiedy spółka przestanie się cofać?
Wyniki finansowe Grupy PKM Duda należy rozpatrywać we właściwym kontekście. Biorąc pod uwagę ostatnie lata sytuacja na rynku mięsa jest bardzo trudna. Rekordowe niskie pogłowie trzody chlewnej, wysokie ceny skupu żywca wieprzowego, czy spadająca konsumpcja mięsa wieprzowego na rzecz drobiu to tylko kilka z ważniejszych czynników mających wpływ na rentowność firm mięsnych w Polsce. Warto podkreślić, że negatywne skutki tych trendów mają znacznie większe przełożenie na działalność firm, które koncentrują się na działalności ubojowo-produkcyjnej, a do takich należy PKM Duda SA, niż firm zajmujących się przetwórstwem mięsnym takich jak ZM Kania. Dlatego też zarząd PKM Duda SA wyniki, jakie udało się osiągnąć w tak trudnym otoczeniu rynkowym, ocenia pozytywnie.  

2014-02-02 W jaki sposób spółka zabezpiecza się przed potencjalnym zagrożeniem ze strony wirusa afrykańskiego pomoru świń?
Grupa PKM Duda na bieżąco monitoruje rynek pod kątem potencjalnych zagrożeń natury epidemiologicznej. Działanie według ściśle określonych procedur minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem takich zdarzeń jak np. skażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń. Grupa na bieżąco przeprowadza pełną kontrolę przyjmowanych do stada tuczników. Ponadto wywiązuje się również z wszelkich zaleceń sanepidu obejmujących prawidłowe procedury dotyczące warunków przechowywania i transportu mięsa. 

2014-02-01 Jaki jest procentowy udział eksportu do Rosji w ogólnej wartości przychodów spółki?
Grupa PKM Duda nie eksportuje swoich produktów na rynek rosyjski. 

2014-01-07 Co należy rozumieć pod kolejnymi pozycjami zapasów (materiały, produkcja z toku, wyroby gotowe, towary)? Proszę o przykłady.
- „Materiały” to głownie surowiec do produkcji wędlin i opakowania oraz np. części zamienne, czy materiały reklamowe. - „Produkcja w toku” dotyczy przede wszystkim wędlin w Ciechanowcu, „wyroby gotowe” to z kolei głównie mięso w Grąbkowie i Hucie. - „Towarami” nazywamy głównie mięso i wędliny w Oddziale warszawskim Spółki (Oddział Warszawa CM MAKTON) - towary w hurtowniach.  

2013-12-08 Co spółka zamierza zrobić, aby ustrzec się przed zakazem handlu na GPW spółek nie przekraczających 1 zł za akcję w przyszłym roku?
W dniu 14 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu skutkującą scaleniem akcji Spółki w stosunku 10:1. Sąd rejestrowy wpisał tę zmianę do rejestru przedsiębiorców w dniu 30 maja 2014 r., zaś procedura w GPW została ukończona 3 lipca 2014 r. Tym samym kwestia akcji groszowych przestała być ryzykiem Spółki.  

2013-11-04 Czy w związku z planami GPW S.A. uruchomienia giełdy towarowej spółka zamierza zrezygnować z prowadzenia platformy handlowej netbrokers?
Platforma NetBrokers jest ważnym dopełnieniem dla podstawowej działalności operacyjnej spółek z Grupy PKM Duda. Ewentualne uruchomienie przez GPW giełdy towarów dla sektora rolno-spożywczego traktujemy jako szansę do podjęcia współpracy i zwiększenia zasięgu naszej działalności. 

2013-10-01 Czy spółka zamierza sprzedać nieruchomości inwestycyjne ? zapowiedzi o sprzedaży pojawiały się wielokrotnie w prasie
Strategia PKM Duda zakłada rozwój segmentów operacyjnych, ale również efektywne zarządzanie aktywami Grupy Kapitałowej. W ramach optymalizacji struktury organizacyjnej Zarząd Spółki konsekwentnie wystawia na sprzedaż aktywa, które nie są związane z podstawową działalnością Spółki. 

2013-10-01 Czy spółka w 2013 roku dokona wyboru metody restrukturyzacji zadłużenia długoterminowego i przystąpi do jej wdrażania ?? zapowiadane kroki nie nastąpiły zgodnie z zapowiedziami w 1 i 2 kwartale 2013 roku
Podtrzymujemy zamiar restrukturyzacji zadłużenia, jednak zbudowanie optymalnej struktury finansowania długoterminowego wymaga dokonania licznych specjalistycznych analiz. Obecnie Zarząd PKM Duda rozważa przynajmniej trzy scenariusze realizacji tego projektu. Ostateczną decyzję i termin wdrożenia wybranej metody restrukturyzacji Spółka uzależnia od sytuacji na rynkach finansowych. Doraźnie PKM Duda podpisała trzy umowy z instytucjami finansującymi o przedłużenie finansowania dla działalności operacyjnej. 

2013-09-23 Czy w związku ze zmianą prawa i dotowania energii odnawialnej Spółka zamierza zrezygnować z budowy biogazowni rolniczych ?
Strategia biznesowa Grupy PKM Duda zakłada koncentrację na rozwoju segmentów produkcyjnego i handlowego. Wszelkie projekty w ramach działalności pobocznej będą realizowane pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów, wśród których najważniejszym jest wpływ na wyniki operacyjne Grupy. Dodatkowo, realizacja projektów takich jak budowa biogazowni uzależniona jest w dużej mierze od przewidywalności i stabilności regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, a te są obecnie na etapie propozycji. 

2013-08-09 Kiedy spółka planuje zrestrukturyzować zadłużenie długoterminowe?
Grupa PKM Duda SA blisko współpracuje z instytucjami ją finansującymi celem zapewnienia optymalnej struktury finansowania swojej działalności. Zarzad analizuje również wszelkie inne dostępne na rynku źródła finansowania, które pozwolą zrestrukturyzować zadłużenie spółki.  

2013-06-06 Czy występujące ostatnio istotne wahania kursu giełdowego i wysoka niestabilność nie utrudniają zarządowi rozmów z potencjalnymi partnerami fuzji, przejęć, w szczególności w kontekście oceny wartości spółki przez zarząd na poziomie około 280 mln zł według wartości księgowej?
W ocenie Zarządu wahanie kursu akcji determinowane jest nie tylko działaniami Spółki, ale również szeregiem czynników zewnętrznych. Wycena księgowa jest tylko jednym z wielu parametrów decydujących o atrakcyjności potencjalnej oferty. 

2013-06-06 Kiedy zarząd spółki zdecyduje się na podjęcie decyzji o restrukturyzacji i optymalizacji długu? Dotychczas w prasie wielokrotnie pojawiały się pomysły, projekty, koncepcje, które nie zostały zrealizowane - od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, budowę kilku biogazowni rolniczych, a kończąc na przejęciach.
Zarząd PKM DUDA bada różne scenariusze działania i prowadzi szczegółowe analizy dotyczące skuteczności oraz celowości każdego z nich mając w szczególności na uwadze dobro Spółki oraz jej akcjonariuszy. Decyzja w sprawie wyboru metody restrukturyzacji długu nie może być podjęta pochopnie i musi być nacechowana szczególną dbałością o minimalizację potencjalnych ryzyk. Rolowanie długu w ramach banków z którymi spółka współpracuje obecnie, rozmowy z nowymi bankami spoza konsorcjum, program emisji obligacji czy też emisja akcji – to tylko niektóre z możliwych działań. 

2013-05-31 Zgodnie z informacjami udzielonymi w prasie Zarząd spółki prowadzi wyłącznie rozmowy z polskimi inwestorami. Dlaczego zarząd ogranicza się do rynku krajowego? Konkurencja, która chce wejść na polski rynek będzie skłonna zapłacić wyższą premię, co działa korzystnie dla obecnych akcjonariuszy.
Celem spółki jest budowa wartości spółki dla dobra akcjonariuszy. PKM Duda SA nie odrzuca zatem możliwości podjęcia współpracy z inwestorem zagranicznym, jeżeli miałaby być to oferta najbardziej korzystna.  

2013-05-29 Czy w związku ze spadającymi stopami procentowymi i kolejnymi obniżkami stóp przewidywanymi przez analityków oraz osłabieniem się złotego zarząd Spółki widzi sprzyjające okoliczności do poprawy rentowności spółki?
Słabszy złoty sprzyja firmom nastawionym na eksport. Zmiany wartości pary walut euro/ złoty w stronę deprecjacji polskiej waluty są korzystne dla PKM Duda, która w zeszłym roku osiągnęła z tytułu sprzedaży zagranicznej ponad 300 mln zł, ale nie mają większego wpływu na poziom kosztów. Te ponoszone są bowiem w polskiej walucie. Pozytywne przełożenie na poziom osiąganej rentowności, oprócz przeprowadzanej restrukturyzacji, mogą mieć malejące koszty obsługi zadłużenia wynikające ze spadającej stopy procentowej.  

2013-05-29 Czy w ocenie zarządu wycena spółki szacowana przez zarząd nie powinna uwzględniać elementów takich jak know-how, reputacja firmy, lista klientów, produkty, rynki zbytu, dostęp do rynków, możliwość przejęcia kontroli, premia itp.? Opieranie się na wartości księgowej, w szczególności przy poprawie cash flow, jest krzywdzące dla obecnych akcjonariuszy spółki.
Celem Zarządu jest realizowanie scenariusza, który przyniesie największej korzyści akcjonariuszom Spółki. Cena jest tylko jednym z kilku parametrów decydujących o atrakcyjności potencjalnej oferty. Profesjonalna wycena Spółki uzależniona jest również od dodatkowych korzyści niesionych wraz z ofertą, takich jak restrukturyzacja zadłużenia, osiąganie potencjalnych synergii rynkowych, czy atrakcyjność programu inwestycyjnego. 

2013-05-29 Czy w związku z otwarciem rynku Tajwańskiego na mięso z Polski i możliwością rozpoczęcia eksportu przez spółkę mięsa do ww. kraju, spółka jeszcze w 2013 r. rozpocznie eksport mięsa do Tajwanu?
Tajwan jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju eksportu Spółki w tym roku. O rozpoczęciu sprzedaży do tego kraju Spółka w stosowny sposób poinformuje rynek. Na dzień dzisiejszy Spółka jest w trakcie realizacji zaleceń inspekcji tajwańskiej po realizacji których otrzyma certyfikację na ten rynek. Tajwan jest, jak wszystkie rynki azjatyckie, w sferze zainteresowań Spółki, zaś posiadane kontakty handlowe zostaną uruchomione po zakończeniu procesu certyfikacji. Zbyt wcześnie jednak, aby określić skalę działalności na tym rynku. 

2013-05-21 Czy w ocenie zarządu w związku z pojawiającymi się w prasie informacjami o sprzedaży spółki określanie ceny w oparciu o wartość księgową jest rozsądne? Spółka przy obecnym poziomie przychodów i poprawie rentowności ma możliwość generowania dużej ilości gotówki. Czy zatem lepszym punktem odniesienia nie powinna być metoda mieszana?
Cena jest tylko jednym z kilku parametrów decydujących o atrakcyjności potencjalnej oferty. Profesjonalna wycena Spółki uzależniona jest również od dodatkowych korzyści niesionych wraz z ofertą, takich jak restrukturyzacja zadłużenia, osiąganie potencjalnych synergii rynkowych, czy atrakcyjność programu inwestycyjnego. 

2013-05-20 W ciągu ostatnich kilku miesięcy można zauważyć wzmożone podczas sesji giełdowych obroty na spółce. Czy zarząd nie jest zaniepokojony tą sytuacją? w szczególności w kontekście odbiegania wyceny od realnej wartości spółki?
Zwiększone obroty na akcjach PKM Duda i wzrost kursu akcji mogą być reakcją rynku na opublikowane 10 maja 2013 r. pozytywne wyniki I kwartału, w którym Grupa PKM Duda wypracowała blisko 6 mln zł zysku netto.  

2013-03-20 Jak wygląda sprawa eksportu do Chin? Kolejne 4 zakłady uzyskały odpowiednie zezwolenia, niestety nie ma wśród nich PKM Duda.
Zamiarem Zarządu jest rozwój eksportu do tzw. krajów daleko-wschodnich, w tym do Chin. Decyzja o dopuszczeniu produktów PKM Duda do eksportu do tego kraju zależy od wyników kolejnej wizyty chińskich inspektorów z CNCA, której termin nie został jeszcze wyznaczony. Należy podkreślić, że PKM DUDA jako jedna z niewielu polskich firm mięsnych eksportuje produkty na część rynków azjatyckich, co dowodzi jakości jej produktów i daje świadectwo najwyższym standardom zarządzania w Grupie Kapitałowej.  

2013-03-04 Czy zarząd Spółki zamierza obniżyć koszty kapitału obrotowego i wykorzystać w swoich Spółkach gwarancje bankowe BGK? Zaniechanie podjęcia takiego kroku byłoby niekorzystne dla Spółki.
Zarząd Spółki dąży do optymalizacji wszystkich rodzajów kosztów związanych z działalnością prowadzoną w ramach całej Grupy Kapitałowej, w tym – m.in. – rozważa możliwość skorzystania z gwarancji bankowych BGK, jeśli tylko zaistnieją okoliczności formalne do wykorzystania przedmiotowych gwarancji oraz będą one uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. 

2013-02-27 Czy to prawda, że były prezes który obecnie zasiada w zarządzie powołał do życia konkurencyjną firmę - skupu trzody chlewnej?
Spółka nie ma wiedzy o prowadzeniu przez byłego prezesa zarządu – Pana Macieja Dudę, działalności konkurencyjnej względem Spółki. Pana Macieja Dudę oraz Polski Koncern Mięsny DUDA SA łączy umowa o zakazie prowadzenia takiej działalności i zgodnie z postanowieniami tej Umowy Pan Maciej Duda złożył Spółce stosowne oświadczenie o nie naruszeniu przez niego postanowień Umowy.  

2013-02-12 Czy w ocenie zarządu spółki w 2013 r. możliwe będzie utrzymanie uboju na rekordowym poziomie z 2012 r.?
Skala uboju zależy w równym stopniu od dostępności surowca, która jest coraz bardziej ograniczona, jak również od strategii Spółki. PKM Duda realizuje prace zmierzające do zwiększenia efektywności procesu sprzedaży i redukcji kosztów.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu