pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-12-10 Witam Kiedy spółka spodziewa się realizacji umów z Cefarmem? Jak wygląda sprawa procesu z miastem Malbork?
(brak odpowiedzi) 

2013-12-09 Proszę o udzielenie informacji na temat procesu z Malborkiem. Kiedy zostaną zrealizowane podpisane umowy z Cefarmem?
(brak odpowiedzi) 

2013-12-08 Kiedy spółka spodziewa się realizować podpisane umowy z Cefarmem? Podpisywane są kolejne umowy, a żadna jeszcze nie została zrealizowana. Czy w tym roku, jak obiecywano w TVNCNBC, zostanie pozyskany nowy obiekt do zarządzania? Jak wygląda sprawa procesu z Miastem Malbork na kwotę około 17 mln zł? W raporcie kwartalnym nie ma żadnej wzmianki, a w prasie są informację, że pozwy zostały złożone w sierpniu.
(brak odpowiedzi) 

2013-03-07 Czy Zarząd może potwierdzić , że prowadzi rozmowy z potencjalnym nabywca dzialki przy ulicy Energetycznej w Warszawie? Czy transakcja może być sfinalizowana w tym polroczu?
(brak odpowiedzi) 

2013-02-15 Jak zarząd EFH ma zamiar zarządzać innymi hotelami, skoro w swoich hotelach ma aż tak wysoką rotację kadry zarządzającej i to tylko w okresie kadencji Michała Tobera (w ciągu niecałych 7 miesięcy)? Jak poniżej: Hotel Król Kazimierz: najpierw dyrektorem hotelu była Ewa Bernecka, potem Agnieszka Jakubik, następnie Sławomir Ozga, a obecnie Magdalena Sendejewicz-Michalak. Hotel Masuria: najpierw dyrektorem hotelu był Paweł Nykiel, potem Krzysztof Szturo, a obecnie Wojciech Taraszkiewicz. Hotel Łeba: najpierw dyrektorem hotelu był Farid Belkhodja, potem Dariusz Łomejko, a obenice Beata Zaprucka.
(brak odpowiedzi) 

2013-02-13 Jak zarząd EFH zamierza spłacić widoczny w sprawozdaniu finansowym dług wynikający z obligacji CPK notowanych na Catalyst w wysokości 9 mln z terminem zapadalności przypadający na koniec 2013 roku?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-17 Jaki sens ma mieć scalenie akcji? Brak zainteresowania spółką wynika tyko i wyłącznie ze zdawkowej polityki informacyjnej spółki. Scalenie nie poprawi płynności, a wręcz zdołuje kurs o następne 50 proc. jak ma to miejsce w większości przypadków.
(brak odpowiedzi) 

2013-01-03 Czy zarząd poza złożeniem do" prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzednie Zarządy Spółek EFH-P1, EFH-P2, EFH-P3." zamierza wystąpić z pozwem cywilnym przeciwko poprzedniemu zarządowi ? Czy prokuratura poinformowała zarząd o stanie sprawy?
Zarząd EFH S.A pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z Art. 393 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, nie należą do kompetencji Zarządu. Decyzje takie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto zgodnie z Art. 490. Kodeksu spółek handlowych przepisy zawarte w art. 479-489 tego Kodeksu nie naruszają praw akcjonariuszy oraz innych osób do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W ostatnich dniach Spółka otrzymała od właściwej prokuratury zawiadomienie o wszczęciu śledztwa i uznaniu spółek EFH-P1 Sp. z o.o., EFH-P2 Sp. z o.o. i EFH-P3 Sp. z o.o. za pokrzywdzone. Zarząd zamierza wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty prawne związane z dochodzeniem naprawienia ewentualnej szkody. 

2013-01-02 Kiedy w końcu zostanie ogłoszona nowa strategia spółki,bo zgodnie z zapowiedziami termin już dawno minął?
Projekt nowej strategii został przygotowany przez obecny Zarząd w planowanym terminie. Zgodnie z wewnętrznymi zasadami funkcjonowania Spółki, przed przekazaniem strategii do wiadomości Akcjonariuszy, Zarząd chce uzyskać opinię Rady Nadzorczej. W związku z tym, że Rada Nadzorcza ze względu na nieobecność kilku jej członków nie odbyła się w założonym wcześniej terminie tj. przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, zaistniała konieczność ustalenia nowej daty posiedzenia Rady Nadzorczej(wstępnie została ona określona na pierwszą połowę stycznia), co automatycznie przesuwa datę ogłoszenia strategii. 

2013-01-02 Czy zarząd przedstawili lub uzgodnili z wierzycielami spółek związanych z hotelem Wilenium zlokalizowanym w m. Bochnia, porozumienie lub propozycje porozumienia naprawczego?
(brak odpowiedzi) 

2012-12-05 Czy zarząd spółki uważa obecną wycenę EFH na GPW za odpowiadającą jej rzeczywistej wartości?
Zarząd EFH S.A. nie podejmuje się oceny kursu akcji Spółki, ustalanego przez mechanizmy rynkowe. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że z pełnym przekonaniem zmierza do poprawy sytuacji spółki oraz podejmuje starania, aby funkcjonowała ona osiągając najwyższe możliwe wskaźniki efektywności. 

2012-12-04 Czy spółka znalazła już inwestora do budowy hotelu w Malborku? Czy nowy zarząd będzie się domagał odszkodowania od osób związanych ze skupem akcji własnych?
Pyt.1: Rozmowy z potencjalnymi partnerami budowy hotelu w Malborku trwają. Na ten moment, ze względu na interes Spółki, szczegóły nie mogą być komunikowane. Pyt.2: Jak informowano już wielokrotnie, w związku z transakcjami skupu akcji własnych nowy Zarząd złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzednie Zarządy Spółek EFH-P1, EFH-P2, EFH-P3. 

2012-11-23 W nawiązaniu do planowanego NWZA, czy nowy Zarząd zamierza zgłosić uchwałę o przeprowadzenie nowej emisji akcji? Poprzedni Zarząd informował, że takiej uchwała nie będzie.
Zgodnie z podawanymi informacjami, w ramach procesu zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd nie zgłosił uchwały o przeprowadzenie nowej emisji akcji Spółki. Uchwały podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu zostały zakomunikowane w Raporcie bieżącym 80/2012. 

2012-11-14 Odnośnie nowej strategi (rozumiem ,że poprzednia została odrzucona), jeśli zostanie negatywnie zaopiniowana nie zostanie przedstawiona akcjonariuszom? Czy jednak będą informacje na temat powodów negatywnej (jeśli taka będzie) opinii zarządu?
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obecny Zarząd Spółki zakończył pracę nad projektem nowej strategii Grupy Kapitałowej EFH S.A. Jednocześnie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki, projekt ten będzie przedmiotem analizy przez Radę Nadzorczą, której posiedzenie zostało zaplanowane na pierwszą połowę stycznia. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki niezwłocznie zaprezentuje strategię Akcjonariuszom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku kapitałowego.  

2012-11-13 Kiedy EFH przedstawi strategię rozwoju?
W związku ze zmianami, które miały miejsce w Zarządzie Spółki EFH S.A., a o których Spółka informowała Raportem bieżącym nr 77/2012, termin opublikowania nowej strategii Grupy Kapitałowej EFH ulega niewielkiemu przesunięciu. Zamiarem nowego Zarządu jest, aby nastąpiło to do połowy grudnia 2012 r. Strategia zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do zaopiniowana, a następnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiona Akcjonariuszom podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2012-11-12 Czy ostatnia zmiana w zarządzie spółki będzie wiązać się ponownie z kilkumiesięcznym oczekiwaniem na nową strategię rozwoju?
W związku ze zmianami, które miały miejsce w Zarządzie Spółki EFH S.A., a o których Spółka informowała Raportem bieżącym nr 77/2012, termin opublikowania nowej strategii Grupy Kapitałowej EFH ulega niewielkiemu przesunięciu. Zamiarem nowego Zarządu jest, aby nastąpiło to do połowy grudnia 2012 r. Strategia zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do zaopiniowana, a następnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiona Akcjonariuszom podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2012-11-08 Jakie czynniki/powody stały za odwołaniem Pana Wiesława Miguty ze stanowiska Prezesa Zarządu?
Pan Wiesław Migut nie został odwołany, lecz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu EFH S.A. Informację tę Spółka podała w Raporcie bieżącym nr 77/2012. Spółka nie będzie komentować osobistych powodów decyzji Pana Wiesława Miguta. 

2012-11-05 Czy w związku z planowanym zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd zamierza zgłosić uchwałę o przeprowadzenie nowej emisji akcji?
Zarząd EFH S.A. nie przewiduje zgłoszenia uchwały o przeprowadzenie nowej emisji akcji Spółki podczas zwoływania najbliższego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również projekty uchwał na to Zgromadzenie, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym prawem dla spółek notowanych na GPW.  

2012-11-03 Skąd spółka pozyskała środki na skup akcji własnych? Ze sprawozdań finansowych wynika, że EFH S.A. jak i podmioty od niego zależne nie posiadały wystarczających funduszy.
Transakcje skupu akcji własnych, które miały miejsce w okresie pełnienia funkcji przez poprzedni Zarząd, nie były rozliczane w gotówce, ale jako potrącenia zobowiązań, które wobec EFH S.A. miała spółka Eleuthera. Jednocześnie Zarząd EFH S.A. chciałby zwrócić uwagę, że zadecydował o podawaniu do publicznej wiadomości jedynie tych informacji z okresu przed 12 lipca b.r., które mają charakter potwierdzonych faktów lub do publikacji których spółka jest zobligowana, m.in. w ramach raportów okresowych. Nowy Zarząd nie podejmuje się publicznego wyjaśniania, opisywania i komentowania szczegółów oraz motywacji operacji dokonywanych przez poprzedni Zarząd, a więc operacji, w które nowy Zarząd nie był zaangażowany.  

2012-10-30 Czy spółka podejmuje próby pozyskania dla niej inwestora strategicznego? EFH dysponuje przecież sporą ilością akcji nabytych w drodze skupu akcji własnych, których objęcie można zaoferować inwestorowi zewnętrznemu. Informacja o zaangażowaniu się takiego podmiotu w spółkę z pewnością mogłaby pomóc kursowi podnieść się z dna, na którym znajduje się od dobrych kilku miesięcy. Jeśli takie próby pozyskania inwestora strategicznego nie są podejmowane, to co spółka zamierza zrobić z własnymi akcjami?
Jeśli poza rozmowami z potencjalnymi partnerami poszczególnych inwestycji, na realizację których zdecydował się nowy Zarząd, pojawi się ewentualne zainteresowanie inwestorów strategicznych, możliwość zaoferowania im akcji zostanie przez Zarząd rozpatrzona. Nie jest to jednak priorytet. Nadrzędnym celem nowego Zarządu jest uporządkowanie biznesu GK tak, aby mogła ona prowadzić działalność operacyjną przy jak najwyższych wskaźnikach rentowności. Z tego względu, od momentu powołania i równolegle z działaniami koniecznymi w kontekście sytuacji zastanej po poprzednim Zarządzie oraz innymi, takimi jak m.in. jak przygotowanie raportu okresowego za I półrocze 2012 r. czy przeprowadzenie audytu prawnego, nowy Zarząd EFH S.A. na bieżąco i stale dąży do zdecydowanej poprawy wyników operacyjnych poszczególnych hoteli. Konsekwencją takiego podejścia, aż do momentu ewentualnej jego zmiany, jest fakt pozostawania akcji własnych w kapitałach spółki. 

2012-10-26 Biorąc pod uwagę istotną różnicę pomiędzy wartością księgową, a wartością rynkową spółki EFH, czy Zarząd zamierza kontynuować skup własnych akcji?
W najbliższym czasie Zarząd nie planuje skupu akcji własnych. 

2012-10-25 Czy zarząd opracował już obiecaną nową strategię? Kiedy pokaże ją akcjonariuszom?
Nowy Zarząd EFH S.A. zakończył już prace nad dokumentem zawierającym tezy i założenia do długoterminowej strategii dla Spółki. W dniu 23.10 dokument ten został przekazany Radzie Nadzorczej. Następnym krokiem, po uzyskaniu opinii zwrotnej od Rady Nadzorczej i ewentualnym uwzględnieniu jej uwag, będzie przedstawienie zarysu strategii Akcjonariuszom podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 

2012-10-24 Czy spółka zamierza opublikować w sprawozdaniu za III kw. procentowe wykorzystanie miejsc noclegowych w każdym z hoteli (kwartalnie)? Praktyka ta przyjęta jest przez inne podmioty z branży hotelowej na rynku zachodnim. Komunikuje sprawność wykorzystania powierzchni noclegowej w danym kwartale.
W najbliższym czasie Zarząd nie przewiduje raportowania procentowego wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach należących do Grupy Kapitałowej EFH, choć nie wyklucza wprowadzenia takiej praktyki w dalszej przyszłości. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że raporty okresowe Spółki, w tym sprawozdania kwartalne, zawierają wszystkie informacje, do publikacji których Spółka jest zobowiązana. 

2012-10-24 Jaki jest najpóźniejszy termin rozpoczęcia budowy hotelu w Malborku? I jakie działania planuje podjąć spółka EFH w przypadku gdy nie pozyska partnera do budowy hotelu?
Kluczowe zapisy umowy z Urzędem Miasta Malborka nie odwołują się do daty rozpoczęcia budowy, a jedynie do daty zakończenia inwestycji (oddania budynku do użytku). Dotrzymanie tej daty zależeć będzie oczywiście od daty rozpoczęcia realizacji, ale przede wszystkim od późniejszego tempa prowadzonych prac. Realizacja inwestycji w Malborku wspólnie z partnerem jest przedmiotem rozmów z podmiotami zainteresowanymi współpracą. Na tym etapie Zarząd skupia się na dążeniu do konstruktywnego zakończenia tych rozmów.  

2012-10-20 Czy spółka EFH musi zapłacić karę finansową za brak terminowego rozpoczęcia budowy hotelu w Malborku?
Na Spółkę nie nałożono żadnych kar związanych z nierozpoczęciem budowy hotelu w Malborku w ustalonym wcześniej terminie. Opóźnienie startu prac w Malborku wynika w dużej mierze z zaistniałej w przeszłości konieczności zmiany lokalizacji inwestycji, w związku z czym, pod koniec 2010 r., Urząd Miasta Malborka wypłacił Spółce odszkodowanie w wysokości 1,8 mln zł. Obecnie Zarząd EFH S.A. pozostaje w bieżącym kontakcie z Urzędem Miasta Malborka w ramach procesu przygotowania i realizacji inwestycji. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu