pb.pl

Pytania dotyczące spółki ELZAB

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-12-05 Dlaczego spółka nie prowadzi programu skupu akcji własnych, tylko lokuje wolne środki w obligacje Compu, oprocentowane jak lokaty? Czy zarząd nie zauważa, że lokowanie środków u głównego akcjonariusza dyskryminuje akcjonariuszy mniejszościowych?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-06 Czy spółka poda do publicznej wiadomości w postaci raportu bieżącego informacje przekazane Relpol 2 sp z o.o. w odpowiedzi na pytania zadane w trybie art.428 par.6 KSH pismami Relpol 2 z 21.06. oraz 29.06.2012 (podane do protokołu na WZA)? Spółka powinna opublikować te odpowiedzi raportem bieżącym zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
(brak odpowiedzi) 

2012-04-24 Dziękuję za ostatnią odpowiedź w Akcji Inwestor. Czy nowe warunki kredytu inwestycyjnego pozwalają uzyskiwać środki taniej niż 4,8%, które spółka otrzymuje od Comp S.A. za obligacje? Jeżeli nie, to dlaczego spółka kredytuje się drożej, by pożyczać głównemu udziałowcowi na niższy procent? Czy nie jest to działanie na szkodę spółki, a nie "optymalna alokacja"?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-19 Jakie plany ma Spółka wobec posiadanych zasobów gotówki? Czy spłaci nimi posiadane kredyty lub wypłaci dywidendę? W tej chwili Spółka lokuje środki w obligacjach Comp S.A. o rentowności w skali roku niewiele większej (ok.4,8%), niż obligacje skarbu państwa, a jednocześnie sama posiada kredyty których obsługa jest droższa niż 4,8%.
Szanowni Państwo, Spółka dokonuje wyboru optymalnego sposobu lokowania posiadanych zasobów gotówki. Decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto, w tym także na wypłatę dywidendy, podejmuje każdorazowo ZWZA. Spółka korzysta z kredytu na finansowanie działalności obrotowej w niewielkim zakresie. Korzysta z wieloletniego kredytu inwestycyjnego, który w miesiącu styczniu br. został zrestrukturyzowany na korzystniejszych warunkach.  

2012-04-17 Czy spółka rozważa skup akcji własnych, które obecnie są ekstremalnie niedowartościowane, zamiast lokowania środków własnych w obligacjach Comp S.A. na umiarkowanie korzystnych warunkach?
Szanowni Państwo, Spółka aktualnie nie rozważa skupu akcji własnych. Jeśli takie działania będą podejmowane to informacja zostanie przekazana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do publicznej wiadomości. 

2012-04-13 Czy rząd rozważa ogłoszenie wezwania na pozostałe w obrocie akcje spółki celem wycofania z obrotu? Jaki jest sens pozostawienia w wolnym obrocie akcji o tak znikomej jak na giełdowe warunki wartości? Stały spadek kursu akcji ELZAB nie służy nikomu. Ani resztce akcjonariuszy, bo ani dywidendy ani nawet obrotu, ani wizerunkowi firmy.
Szanowni Państwo,odpowiadając na zadane przez czytelnika pytanie informujemy, że co do zasady to akcjonariusze ogłaszaja wezwania na wykup akcji spółki. Ilosc akcji w 'wolnym obrocie' nie zależy od zarządu tylko od akcjonariuszy, ktorzy mogą akcje zbyć lub trzymać długooterminowo licząc na wzrost ich wartości.  

2010-11-17 Czy spółka będzie realizowała skup akcji własnych, tak jak to przegłosowano 12.11 na WZA?
Szanowni Państwo w odpowiedzi na nadesłane zapytanie ze strony inwestora w ramach Akcji Inwestor „Pulsu Biznesu”, informujemy co następuje: Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 12 listopada 2010r, § 1, pkt. 1. ppkt 8) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych w wykonaniu niniejszej uchwały. W szczególności do ustalenia ostatecznej liczby, ceny i terminu nabywania akcji własnych w ramach udzielonego upoważnienia. Ponadto, zgodnie z § 1, pkt. 2. wspomnianej Uchwały, Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki, w ramach udzielonego upoważnienia w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 1 pkt. 1-9 ww. Uchwały. W związku z powyższym, Zarząd prowadzi przygotowania formalne konieczne do zrealizowania obligującej go Uchwały. Wszystkie informacje związane z jej wypełnianiem będą komunikowane za pośrednictwem raportów bieżących publikowanych w systemie ESPI i na stronie www Spółki. 

2010-05-19 Czy w kwestii przejęcia/połączenia z UPOS/Exorigo sprawa jest zamknięta ? Od czego zależy ewentualna zgoda Polsinu i ARP na fuzję ? Jaki udział w takim razie w przychodach ma software ? I jakich ewentualnych efektów synergii można by oczekiwać po takiej "konsolidacji" spółek.
Czy w kwestii przejęcia/połączenia z UPOS/Exorigo sprawa jest zamknięta? Kwestia przejęcia/połączenia z UPOS/Exorigo nie jest sprawą zamkniętą. Mimo negatywnej decyzji Walnego Zgromadzenia w kwestii formalnego połączenia Spółek, ELZAB S.A, UPOS i Exorigo prowadzą wspólne działania biznesowe mające na celu realizację zamierzeń zawartych w Strategii opublikowanej w styczniu 2008 r., w tym stworzenia oferty kompleksowych rozwiązań dla szeroko zdefiniowanego rynku detalicznego, zwłaszcza dla wybranych segmentów rynku, w tym segmentu handlu detalicznego, HoReCa, stacji paliw. O ewentualnych innych decyzjach Akcjonariuszy Spółki będziemy informować na bieżąco. Od czego zależy ewentualna zgoda Polsinu i ARP na fuzję? Nie jest to pytanie, na które mógłby odpowiedzieć Zarząd ELZAB S.A. Prosimy o skierowanie zapytania do przedstawicieli Polsin i ARP. Jaki udział w takim razie w przychodach ma software? ELZAB oferuje specjalizowane oprogramowanie dla gastronomii (ELZAB Gastrofis), serwer kasowy (ELZAB SoftConnect) oraz programy wspierające pracę oferowanych kolektorów danych (ELZAB Kolektor, ELZAB Kolektor CE). Są to programy wspierające dla podstawowej oferty sprzętowej i ich udział w przychodach nie jest znaczący. I jakich ewentualnych efektów synergii można by oczekiwać po takiej "konsolidacji" spółek. Celem fuzji ELZAB, UPOS i Exorigo, oprócz stworzenia kompleksowej oferty dla rynku detalicznego, jest osiąganie oszczędności wynikających z połączenia produkcji, współpracy działów R&D, niższych kosztów zarządzania i integracji sieci dystrybucji. W zakresie software’u trwają pracę nad wdrożeniem oferty programów dedykowanych dla różnych segmentów handlu. Planowane były również akwizycje innych podmiotów lecz zostały wstrzymane ze względu na panującą sytuację gospodarczą. Obecnie uwaga Spółek skupia się na stworzeniu nowych wyrobów na rynek polski i zagraniczny oraz na pozyskiwaniu nowych kontraktów.  

2010-05-18 Jaki procent przychodów stanowi sprzedaż kas fiskalnych?
W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że sprzedaż kas fiskalnych stanowi około 47,3% przychodów ogółem ELZAB S.A. Ponadto Spółka jest również producentem drukarek fiskalnych. Łączny udział sprzedaży urządzeń fiskalnych w przychodach ogółem wynosi około 60,5%.  

2010-03-07 Czy spółka planuje wypłacić dywidendę za 2009 rok?
W odpowiedzi na zapytanie inwestora w kwestii wypłaty dywidendy informujemy, że jakiekolwiek deklaracje w tej sprawie podane zostaną do publicznej wiadomości, w trybie raportu bieżącego.  

2010-03-04 Czy zarząd może uzasadnić decyzję o zaniechaniu działań mających na celu przejęcie spółki LSI Software? Dlaczego rezygnujecie i czy jest szansa na powrót do planów przejęcia LSI ?
W odpowiedzi na zapytanie Inwestora Zarząd ELZAB S.A. informuje, ze sprawa przejęcia Spółki LSI Software rozpatrywana była w szerszym kontekście realizacji strategii ELZAB S.A. Dla ELZAB S.A., zdaniem Zarządu, nadal najlepszym potencjalnym zakupem jest UPOS SYSTEM Sp. z o.o. lub Exorigo Sp. Z o.o. Przejęcie LSI Software było celem drugoplanowym. Wobec faktu, że fuzja ELZAB S.A. z UPOS SYSTEM Sp. z o.o. oraz Exorigo Sp. z o.o. nie doszła do skutku nie myślimy narazie o przejęciu LSI Software. Z poważaniem, Elżbieta Załóg  

2009-07-31 Czy w związku ze zmianami w radzie nadzorczej można przypuszczać że plan Pawła Dudziuka jest znowu aktualny? Czy spólka zamierza dalej przeprowadza akwizycje i czy rozwiazana została sprawa przeznaczenia skupionych akcji do dalszej odsprzedaży?
Według wiedzy zarządu spółki oraz na podstawie wywiadów prasowych z Panem Dudziukiem można wnioskować, że planowana transakcja pełnego połączenia kapitałowego firm Elzab, Exorigo i UPOS SYSTEM nie jest w obecnym momencie rozważana ze względu na negatywną decyzję akcjonariuszy Spółki w tym względzie. Niezależnie od tego powyższe firmy rozszerzają wzajemny zakres współpracy i dążą do realizacji wspólnej strategii biznesowej, co leżało u podstaw propozycji połączenia kapitałowego. Na obecnym etapie Spółka skupia się na działaniach R&D i restrukturyzacji w zakresie wewnętrznej organizacji sprzedaży. Spółka nie rezygnuje z ewentualnych akwizycji ale ze względu na bieżącą sytuację rynkową mają one niższy priorytet. Obecnie jest prowadzony skup akcji na podstawie uchwały nr 2 NWZ spółki z 29 kwietnia 2009 roku. Celem skupu akcji własnych jest dalsza odsprzedaż lub inny cel związany z realizacją strategii Spółki.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu