pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-04-02 Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie koncerny energetyczne na GPW podają do publicznej wiadomości informacje nt emisji CO2 oraz bezpłatnym przydziale pozwoleń do emisji, z czego wynika "wrażliwość" tych informacji dla Grupy Energa? Czym różni się specyfika działalności Enei w stosunku do innych grup w kontekście emisji CO2? Czy może nieujawnianie tych informacji jest wynikiem odmiennej interpretacji przepisów w zakresie ujawniania informacji przez spółki publiczne?
Taka była polityka informacyjna spółki. Dane dotyczące emisji CO2, tym bardziej prognozy na kolejne lata nie były dotychczas publikowane w raportach okresowych GK Enea. Dane historyczne, prezentować będziemy w kolejnych sprawozdaniach okresowych – najbliższy ukaże się w maju.  

2015-03-25 Jaki procent emisji CO2 w 2014 roku został pokryty bezpłatnymi uprawnieniami do emisji i jakiego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 spodziewa się spółka w 2015 roku?
Dane są informacjami wrażliwymi dla GK Enea. 

2014-01-16 Kiedy zarząd planuje podać rekomendację odnośnie wartości dywidendy za rok 2013? Rozumiem, że nie ma jeszcze wyników rocznych, ale szacunki pozwalają zapewne nie czekać na wyniki roczne.
ENEA S.A. posiada politykę dywidendową, zgodnie z którą wypłaca Akcjonariuszom dywidendę na poziomie od 30% do 60% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF uwzględniając nakłady niezbędne na rozwój i realizację programu inwestycyjnego. Polityka ta obowiązuje od lat i nie były obecnie podejmowane żadne decyzje dotyczące jej zmiany. Jednocześnie w opinii Spółki obecnie jest zdecydowanie za wcześnie, aby wskazać konkretny poziom rekomendowanej wypłaty. Jeśli Zarząd podejmie stosowną uchwałę, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym Akcjonariuszy raportem bieżącym zgodnie z wymogami § 38 ust. 1. pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

2012-05-14 Wyniki za I kwartał 2012 pokazują, że stan gotówki netto spadł poniżej 2 mld zł. Jak to się stało, skoro są to środki z publicznej sprzedaży akcji i zgodnie z prospektem miały być przeznaczone na inwestycje, a żadna inwestycja jeszcze nie została rozpoczęta?
Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 2,6 mld zł, w tym wartość środków pozyskanych przez Spółkę w ramach przeprowadzonej w 2008 r. oferty publicznej wyniosła 1,9 mld zł. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy na koniec marca 2012 r. ukształtował się na poziomie 1,4 mld zł. W latach 2009-2011 Grupa Kapitałowa ENEA dokonała szeregu inwestycji rzeczowych i finansowych, których większość finansowana była z bieżących przepływów, natomiast brakujące środki finansowano nadwyżką pozyskaną w ramach oferty publicznej. W ramach programu inwestycyjnego Grupa ponosiła nakłady rozwojowe (m.in. zakup Farm Wiatrowych Darżyno i Bardy, biogazowni Liszkowo, Elektrociepłowni Białystok) oraz modernizacyjnych (modernizacja aktywów wytwórczych, głównie z zakresu ochrony środowiska i zwiększenia mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice oraz dotyczących majątku sieciowego - w ramach planów zatwierdzanych przez URE związanych z modernizacją sieci przesyłowych, ich uzupełnianiem, realizacją nowych przyłączy dostawców (OZE) i odbiorców). Grupa ENEA w analizowanym okresie nie zaciągała żadnych istotnych kredytów inwestycyjnych. Finansowanie zewnętrzne utrzymywało się na znikomym poziomie i dotyczyło linii kredytowych uruchamianych w rachunkach bieżących. 

2011-04-06 Czy proces sprzedazy akcji przez skarb panstwa jest już zakonczony czy beda trwały rozmowy z jakims podmiotem.Jezeli nie to kiedy i czy wogóle wroci temat sprzedazy akcji przez skarb państwa
Zgodnie z treścią komunikatu, który ukazał się 1 kwietnia b.r. na stronie internetowej MSP, Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zamknięciu procesu sprzedaży 51% akcji ENEA S.A. bez rozstrzygnięcia. W komunikacie czytamy również, iż "ENEA S.A. pozostaje spółką giełdową, realizującą własny program inwestycyjny, w tym budowę nowych mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice. Minister Skarbu Państwa jako główny akcjonariusz będzie oczekiwał przyspieszenia realizacji tego programu inwestycyjnego. MSP planuje otwarcie na nowo procesu prywatyzacji spółki w momencie, kiedy ta inwestycja stanie się integralną i niepodważalną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa ENEA S.A." Pełna treść komunikatu jest dostępna pod wskazanym adresem: http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/196/15278/Zakonczenie_prywatyzacji_spolki_Enea_SA_bez_rozstrzygniecia.html Pozdrawiam Krzysztof Hoffmann Departament Komunikacji Korporacyjnej Biuro Relacji Inwestorskich  

2010-05-25 Dzień dobry Państwu. Chciałbym się dowiedzieć czy to prawda, że Ci co posiadali akcj wczoraj na zamknieciu sesji giełdy otrzymają od Państwa firmy dywidende w wysokości 0,38zl za kazda posiadana akcje? Dziękuje za szybką odp Pozdrawiam
Zgodnie z treścią Uchwały nr 7 ZWZ ENEA S.A. z dnia 20 kwietnia 2010 roku dzień prawa do dywidendy ustalono na 24 maja 2010 roku. Akcjonariusze posiadający w tym dniu akcje Spółki (zapisane na rachunku maklerskim) maja prawo do dywidendy, której termin wypłaty przypada 10 czerwca 2010 roku.  

2010-05-25 Chciałbym się dowiedzieć, czy to prawda, że osoby, które posiadały akcje wczoraj na zamknieciu sesji giełdy otrzymają od Państwa firmy dywidendę w wysokości 0,38zl za kazda posiadana akcje?
Zgodnie z treścią Uchwały nr 7 ZWZ ENEA S.A. z dnia 20 kwietnia 2010 roku dzień prawa do dywidendy ustalono na 24 maja 2010 roku. Akcjonariusze posiadający w tym dniu akcje Spółki (zapisane na rachunku maklerskim) maja prawo do dywidendy, której termin wypłaty przypada 10 czerwca 2010 roku.  

2010-02-22 Czy spółka planuje publikację raportu za IV kwartał 09? wprawdzie na Państwa stronie internetowej i w przekazanym RB jest informacja, że publikujecie przyspieszony roczny, jednak wiele spółek publikuje także Iv kwartał 09, może warto przy tym pozostać?
Przepisy prawa dopuszczają możliwość rezygnacji z publikacji raportu za IV kwartał roku obrotowego w zamian za przyspieszenie publikacji raportu rocznego. Dostarczanie akcjonariuszom rocznej informacji finansowej w możliwie najkrótszym terminie jest powszechnym trendem na rozwiniętych rynkach kapitałowych. W opinii Spółki rozwiązanie to niesie ze sobą wymierne korzyści dla akcjonariuszy. Po pierwsze akcjonariusze otrzymują wcześniej niż dotychczas najważniejszy raport publikowany przez Spółkę na przestrzeni całego roku. Po drugie akcjonariusze otrzymują dane poddane badaniu biegłego rewidenta, a zatem dane, co do których istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że mogą jeszcze ulec zmianie. Po trzecie publikacja raportu za IV kwartał odbywałaby się w okresie, kiedy służby wewnętrzne Spółki pracują już nad sporządzeniem raportu rocznego, jak również w międzyczasie okresu kiedy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych prowadzi już czynności rewizji finansowej odnoszące się do rocznego sprawozdania finansowego Spółki, ale jeszcze przed przekazaniem wyników takiego badania. Na koniec warto przypomnieć, że na Grupę Kapitałową ENEA składa się ponad dwadzieścia podmiotów, które szczególnie w zakresie trzech wiodących w Grupie spółek są ze sobą ściśle powiązanych gospodarczo, co stanowi dodatkowe wyzwanie przy sporządzaniu raportów skonsolidowanych. Wobec powyższego wydaje się ze wszech miar uzasadniona rezygnacja z publikacji niepoddanych badaniu wyników finansowych Spółki i Grupy za IV kwartał roku obrotowego w formie odrębnego raportu okresowego.  

2010-02-03 Witam, chcialbym sie dowiedziec, czy po sprzedazy akcji przez MSP, jest szansa, ze na najblizszym walnym zostanie poruszona sprawa dywidendy za 2009r?Jaki procent zysku zostanie na to przeznaczony?
Kwestia podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2009 r. będzie rozstrzygana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywanym zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a propozycja Zarządu co do wypłaty dywidendy będzie uzależniona od sytuacji finansowej Emitenta. Zarząd zgłaszając Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będzie kierować się koniecznością zapewnienia płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności Spółki. W przyszłości zamiarem Zarządu jest wnioskowanie o wypłatę Akcjonariuszom dywidendy na poziomie od 30% do 60% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSSF UE. Pozdrawiam, Marcin Cichy Kierownik Referatu Informacji Giełdowych 

2009-10-07 Dlaczego ucichly wszelkie komunikaty płynące ze spółki. Po rezygnacji Vattenfal'a, zadeklarował sie RWE gotowość wykupu spółki - jednak od tej pory cisza. Czy można otrzymać jakieś dodatkowe informacje nt przyszłości spółki?
Spólka obecnie realizuje swoje plany inwestycyjne oraz realizuje założoną strategię. Jeśłi chodzi o sytuację zwiazaną z potencjalnym inwestorem ten proces odpowiada Misnisterstwo Skarbu państwa. Spólka nie sprzedaje akcji tylko MSP  

2009-06-15 Czy skarb państwa rzeczywiście nie chce dywidendy ze spółki? Według projektu uchwał na walne, cały zysk ma pójść na kapitał zakładowy i fundusz socjalny. Tymczasem prospekt zapowiadał, że dywidenda będzie wynosiła 30-60%.
Skarb Państwa decyduje samodzielnie o dywidendzie. Nie możemy komentować jego decyzji. Ze względu na kryzys Zarząd rekomendował pozostawienie zysku w firmie Pozdrawiam -------------------------------------------------- Paweł Oboda Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Inwestorskich 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu