pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-09-25 Dlaczego nie szanujecie inwestorów indywidualnych straszycie podniesieniem wartości nominalnej akcji i wyciągnięciem pieniędzy do skarbu państwa - takie ruchy można robić jak się ma 100 % ? Dlaczego od przejęcia władzy przez PIS spółki energetyczne sponsorują nierentowne kopalnie a kapitalizacja Energi spadła o kilka miliardów ? Dlaczego minister szkodzi tej spółce i zachowuje się jakby miał 100% udziałów ?
ENERGA SA jako spółka giełdowa nie ma bezpośredniego przełożenia ma kurs swoich walorów. Proszę zwrócić uwagę, że giełda to gra popytu i podaży, cenę walorów wyznaczają inwestorzy. Na giełdową wycenę spółek wpływ ma bardzo wiele czynników, np. sytuacja fundamentalna, aktualne warunki rynkowe, czy informacje na temat zmian regulacyjnych. Obecnie obserwujemy pogorszenie sentymentu dla spółek sektora energetycznego nie tylko notowanych na GPW ale także na parkietach europejskich, dotyczy to takich spółek jak: RWE, EDF itd. Jeżeli chodzi o pytania dotyczące podniesienia wartości nominalnej akcji, to nie leżą one w gestii Spółki. Tego typu decyzje podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy i tam należy kierować tego typu wnioski. Sprawa zaangażowania w sektor górniczy – PGG odbyło się na warunkach rynkowych. Zwracamy uwagę, że spółki sektora energetycznego oceniane są przez inwestorów z perspektywy ich związków biznesowych z sektorem górnictwa. Dlatego w naturalnej konsekwencji takiego postrzegania, dokąd górnictwo nie osiągnie docelowego modelu funkcjonowania, będzie to czynnik wpływający na decyzje inwestorów, tym samym przekładający się na kurs spółek energetycznych. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem relacji inwestorskich http://www.ir.energa.pl/pl/contacts.  

2016-06-01 Co Spółka zamierza zrobić aby kapitał nie odpływał? Kurs jest dramatyczny. Czy jest jakiś plan na poprawę notowań ?
Giełdowa wycena wszystkich spółek kształtowana jest w oparciu o bardzo wiele czynników. Należą do nich m.in. fundamentalna sytuacja spółki, ale także szereg innych elementów, takich jak aktualne warunki rynkowe czy informacje na temat kierunku zmian regulacyjnych. Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu, a Zarząd koncentruje się na realizacji zadań strategicznych i działalności operacyjnej. Obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii Grupy Energa, która będzie uwzględniała obecną sytuację rynkową i regulacyjną, a jej podstawowym założeniem będzie długofalowy wzrost wartości Spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu, dominującym obszarem działalności Grupy pozostanie dystrybucja energii elektrycznej. Segment ten generuje zdecydowaną większość zysków Grupy i jego prymat zostanie zachowany. Można spodziewać się ewolucji w kierunku zwiększania potencjału wytwarzania w Grupie, zdynamizowania inwestycji w tym obszarze. Liczymy, że będzie to miało pozytywny wpływ na konkurencyjność Grupy Energa. Zarząd Energa SA konsekwentnie realizuje wyznaczone plany rozwojowe, a Spółka osiąga dobre wyniki czego potwierdzeniem jest I kwartał 2016 roku: http://www.ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/dane-finansowe/Prezentacje-i-nagrania/1q2016- 

2016-05-21 Ostatnio pojawiają się informacje jakoby Energa miała dokapitalizować JSW. Czy istnieje możliwość blokowania przez mniejszościowych akcjonariuszy działania zarządu, które zmierzają do wyprowadzenia pieniędzy ze spółki w formie dotowania górnictwa? Chciałbym wspomnieć o podobnej sytuacji w przypadku JSW, która zainwestowała w kopalnie Knurów Szczygłów 1,5 mld zł, co było nieopłacalną decyzją. Czy można prosić o informacje jak mniejszościowi akcjonariusze mogą zablokować wyprowadzanie pieniędzy ze spółki? Czy trzeba od razu zgłaszać powiadomienia do prokuratury i policji?
Zarząd Energa SA zdementował, jakoby Grupa Energa była zaangażowana lub planowała zaangażowanie w dokapitalizowanie JSW. Oświadczenie dostępne jest na stronie spółki http://www.ir.energa.pl/pr/317092/oswiadczenie-zarzadu-energa-sa. Odnośnie konkretnych inicjatyw i projektów, podejmowanych przez Energę, informacjami służą relacje inwestorskie spółki - [email protected] W kwestii praw i sposobów działania akcjonariuszy zachęcamy do własnego wysiłku i skorzystania choćby z zasobów GPW: http://bit.ly/1r9qG2w lub innych serwisów internetowych, a także szerokiej gamy opracowań naukowych (http://bit.ly/1UlN5l2) lub porady doświadczonych inwestorów. Z pewnością taka wiedza pomoże przy podejmowaniu kolejnych decyzji inwestycyjnych.  

2016-05-15 Jestem akcjonariuszem spółki i bardzo się obawiam o inwestycje Energi w górnictwo. Chciałbym zaznaczyć, że głównym celem spółki powinno być wypracowywanie wartości spółki oraz zysku, a nie charytatywne inwestycje w górnictwo. Czy jako akcjonariusze mniejszościowi możemy jakoś zablokować inwestycje w górnictwo, albo złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie działania zarządu na niekorzyść spółki? Chciałbym przypomnieć, że spółka nie jest akcją humanitarna, a jej głównym celem powinno być zarabianie i wypracowywanie wartości dla swoich akcjonariuszy. Obecnie kurs akcji jest najniższy w historii proszę o odpowiedź.
Energa angażuje się w PGG na warunkach rynkowych i będzie konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki, co w perspektywie długoterminowej umożliwi osiągnięcie oczekiwanych stóp zwrotu dla inwestorów. Umowa inwestycyjna wprowadza szereg zasad monitorowania wykonania założeń biznesplanu. Dotyczą one w szczególności rentowności, płynności, poziomu zadłużenia oraz efektywności operacyjnej PGG. Zarząd PGG będzie zobligowany do regularnego informowania przedstawicieli inwestorów o poziomach poszczególnych wskaźników. Przy założeniu, że sektor energetyczny Polski jest w dużej mierze oparty o węgiel i w najbliższych dekadach tak pozostanie, inwestycja ta ma szanse - w kilkuletniej perspektywie - okazać się dla koncernów energetycznych korzystna. Od strony wyceny fundamentalnej działalność Spółki nie jest zagrożona co potwierdzają stabilne wyniki za I kwartał br. opublikowane w dniu 11 maja br. EBITDA osiągnęła wartość 645 mln zł, co pozostaje w linii z oczekiwaniami Zarządu Spółki. Ponadto, Zarząd wydał rekomendację, w której proponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,49 zł na akcję. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z zespołem relacji inwestorskich, który pomoże wyjaśnić wątpliwości dotyczące wyceny i pozycji finansowej spółki http://www.ir.energa.pl/pl/contacts.  

2016-05-13 Czy ENERGA ma szansę wrócić w okolice 19zł -20 zł w ciągu 1,5 miesiąca?
Wycena akcji na giełdzie jest dokonywana przez rynek na poziomie odzwierciedlającym ocenę bieżącej sytuacji Spółki oraz jej otoczenia przez inwestorów. Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu. Zarząd Energa SA konsekwentnie realizuje wyznaczone plany rozwojowe, a Spółka osiąga dobre wyniki czego potwierdzeniem są opublikowane wyniki za 1 kwartał 2016 roku. Należy zauważyć, że wartość rynkowa akcji nie zawsze oddaje wartość godziwą spółki, a niepewność co do kierunku zmian politycznych i prawnych była i jest widoczna w kursie akcji zarówno Energi, jak również innych innych spółek, m.in. z sektora energetycznego. 

2016-04-01 Chciałbym się zapytać kiedy Państwo chcą wypłacić dywidendę? Ostatnio dużo się słyszy o 13. i 14. pensjach dla personelu, a zapomina się o akcjonariuszach obywatelskich. Zainwestowałem w tę spółkę ciężko odłożone pieniądze i tak samo jak personel liczy na pensję, tak samo liczę na wypłatę dywidendy. Rozumiem sytuację personelu, ale skoro spółkę stać na wypłatę tak hojnych wynagrodzeń, pomimo wielomilionowych strat, to zapewne stać spółkę na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, którzy także mają rodziny i poinwestowali wszystkie oszczędności, aby zapewnić jakikolwiek byt swojej rodzinie.
Na dzień dzisiejszy Zarząd ENERGA SA nie podjął decyzji w sprawie podziału zysku za 2015 rok. Rekomendacja w sprawie wypłat dywidendy nie została wydana. Dywidenda jest istotnym atutem ENERGA SA i długofalowym celem Zarządu jest jej utrzymanie. W ocenie Zarządu, długoterminowa budowa wartości dla akcjonariuszy Energi powinna opierać się również na dywidendzie. Jej skala w konkretnych latach będzie jednym z celów analiz nowej strategii. Na przestrzeni ostatnich lat Grupa ENERGA istotnie zredukowała poziom zatrudnienia. W 2015 roku zatrudnionych było 8 500 osób, co stanowi ponad 20% spadek w porównaniu z 2012 rokiem (11 009 zatrudnionych osób). W żadnym roku swojej działalności Grupa ENERGA nie zanotowała straty. W 2015 roku wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie 840 mln zł.  

2015-10-30 Dlaczego przy bardzo niskich cenach węgla Energa nie przynosi większych zysków? Analogiczna sytuacja jest w przypadku ropy, która jest bardzo tania i Orlen przynosi zysk.
Działalność Grupy Energa skoncentrowana jest na dystrybucji energii elektrycznej i w tym obszarze generowane są przewidywalne i stabilne dochody. W 2014 r. EBITDA wypracowana w Segmencie Dystrybucji stanowiła 67% EBITDA Grupy, a w 3 kwartałach tego roku było to 78%. Konwencjonalne wytwarzanie ma mały udział w EBITDA Grupy, a ponad 40% energii generowanej jest w odnawialnych źródłach energii (według danych za 3 kwartały 2015 r.). Tym samym Energa zużywa, w porównaniu do innych grup energetycznych, nieduże ilości węgla.  

2014-06-24 Jestem drobnym akcjonariuszem. Jak mam dochodzić wypłaty uchwalonej dywidendy za poprzedni rok?
Należy skontaktować się z domem maklerskim, w którym zdeponowane są papiery wartościowe, aby dowiedzieć się o status dywidendy. Jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy za rok 2012 lub wcześniejsze, należy skontaktować się z Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA i złożyć stosowną dyspozycję.  

2014-06-05 Chcę sprzedać akcje Energi w dniu 12.06.2014. Jak mam to załatwić i gdzie?
Sprzedaż akcji jest możliwa w dowolnym czasie poprzez złożenie zlecenia w biurze maklerskim, w którym ma Pan/i zdeponowane papiery wartościowe. W zależności od domu maklerskiego, istnieją różne formy składania zleceń (np. poprzez Internet, telefonicznie lub osobiście w placówce). 

2014-05-25 Ile akcji może sprzedać spółka Energa, aby podać to w komunikacie lub do jakiego progu procentowego może sprzedawać nie podając komunikatu?
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, emitent zobowiązany jest do przekazania w formie raportu bieżącego informacji o nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta.  

2014-05-04 Czy koniecznie muszę zakładać rachunek inwestycyjny, aby otrzymać dywidendę? Czy nie może być ona wypłacona na moje prywatne konto bankowe?
Wypłatą dywidendy zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, przelewa on środki należnych dywidend do domów maklerskich, które to przelewają środki na konta maklerskie akcjonariuszy. Jeżeli akcje są ulokowane na rachunku sponsora emisji, to należy skontaktować się z Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA i złożyć stosowną dyspozycję wypłaty dywidendy.  

2014-04-28 Odkąd spółka stała się spółką giełdową transparentność to podstawa. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego państwo tłumaczą brak odpowiedzi na poniższe pytanie twierdząc, że pytanie o koszty funkcjonowania Związków Zawodowych w grupie Energa "nie ma charakteru informacji publicznej". To podstawowa informacja dotycząca kwestii finansowych, która w żadnym sprawozdaniu finansowym nie została ujęta, a jest bardzo ważna.
Ze uwagi na to, że koszty te są poniżej progu istotności, przyjętego i opublikowanego w „Polityce informacyjnej Grupy ENERGA w zakresie relacji inwestorskich” (dokument dostępny na naszej stronie www.ir.energa.pl), nie podzielamy Pana/Pani opinii, iż jest to informacja podstawowa, która powinna być zawarta w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdania spółek giełdowych, w tym nasze, podlegają zarówno przepisom Ustawy o rachunkowości, jak i Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem. członkowskim. 

2014-04-22 Jaki jest koszt roczny brutto utrzymania za lata 2011, 2012, 2013? W jaki sposób zmienia się ten koszt i czy jest on stały? Od czego zależy w jaki sposób firma może go ograniczyć? Czy to już kwestia wprowadzenia nowego prawa likwidującego "pasożytniczą działalność" związków,za które płacą obywatele Polski?
Pozycja kosztów działalności organizacji związkowych w Grupie nie została wyszczególniona w sprawozdaniach finansowych Grupy i informacja ta nie ma charakteru informacji publicznej. Z uwagi na powyższe nie możemy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie dot. kosztów utrzymania ZZ w Grupie 

2014-04-14 Jaki jest koszt roczny brutto utrzymania za lata 2011, 2012, 2013 oraz jaka jest struktura (liczba,) związków zawodowych w firmie?
Na dzień 31 marca 2014 roku do związków zawodowych należało łącznie blisko 6 tysięcy naszych pracowników, a w Grupie działało 30 Międzyzakładowych organizacji związkowych, działających w więcej niż jednym przedsiębiorstwie. Większość organizacji należy lub jest stowarzyszonych z następującymi trzema związkami zawodowymi i federacjami związków zawodowych, które mają prawo reprezentacji na poziomie krajowym: NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz Kolegium Związków Zawodowych. 

2014-04-10 Jak Państwo wyliczyli z zysku netto 742 mln zł (92 proc. dywidenda) jej wysokość 1 zł brutto, kiedy 1,5 zł brutto jest kwota 92 proc. z całości zysku netto?
Dywidenda będzie wypłacana z jednostkowego zysku netto, który na 31 grudnia 2013 roku wynosił 499 mln zł. Podana w pytaniu kwota jest wartością skonsolidowanego zysku netto. 

2014-04-02 Dlaczego wciąż nie wyznaczono daty walnego zgromadzenia? Już kwiecień.
Zgodnie z wymaganiami, Spółka poinformuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na minimum 26 dni przed odbyciem się. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Relacji Inwestorskich ENERGA SA. 

2014-03-18 Kiedy będzie wypłacana dywidenda za 2013 rok? I kiedy zarząd podejmie taką decyzję?
Termin wypłaty dywidendy zostanie ogłoszony na walnym zgromadzeniu, które jeszcze się nie odbyło. O zwołaniu WZ, Spółka poinformuje raportem bieżącym na minimum 26 dni przed odbyciem się. 

2014-02-27 Kiedy odbędzie się walne zgromadzenie spółki Energa?
Data Walnego Zgromadzenia jeszcze nie została wyznaczona, Spółka poinformuje o zdarzeniu raportem bieżącym na minimum 26 dni przed odbyciem się WZ. 

2014-02-06 Kiedy Energa poda wyniki finansowe?
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny ENERGA SA za 2013 rok zostanie opublikowany 10 marca 2014 roku. 

2014-01-16 Jak będzie wypłacana dywidenda? Oczywiście jeśli taka będzie.
Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnymi ENERGA SA, Zarząd zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 92% zysku netto, wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, przy czym łączna kwota dywidendy nie przekroczy 400 mln PLN. Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie poddana głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA SA. 

2014-01-15 Czy Energa przewiduje w 2014 r. dywidendę? Kiedy orientacyjnie?
Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnymi ENERGA SA, Zarząd zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 92% zysku netto, wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, przy czym łączna kwota dywidendy nie przekroczy 400 mln PLN. Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie poddana głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA SA. 

2013-12-28 Czy Energa przewiduje w 2014 r. dywidendę? Kiedy orientacyjnie?
Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnymi ENERGA SA, Zarząd zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 92% zysku netto, wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, przy czym łączna kwota dywidendy nie przekroczy 400 mln PLN. Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie poddana głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA SA. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu