pb.pl

Pytania dotyczące spółki EUROFAKTR

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-12-06 Czy zakup licencji na znak towarowy GREMI przyniósł spółce jakiekolwiek wymierne korzyści, oprócz wydania 541680 złotych brutto, co przy przychodach spółki za III kwartał rzędu 900 tys. zł. nie jest kwotą bagatelną?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-06 Jak wytłumaczą państwo fakt, że pożyczka dla podmiotu dominującego , prawie w 100% objęta jest odpisem aktualizującym (raport półroczny 2010: wartość brutto 5377, wartość netto 5355). Czy oznacza to, że podmiot dominujący bez skrupułów drenuje Eurofaktora, czy może jest w tak fatalnej sytuacji finansowej
(brak odpowiedzi) 

2010-09-30 Kiedy dowiemy się jaka oficjalnie zapadła decyzja w sprawie Eurofaktora oraz ewentualnego debiutu GREMI MEDIA na GPW. Koniunktura w tej chwili sprzyja rynkowi, a jak wiemy nic nie jest wieczne. W prasie "przewijał" się sugerowany okres jesieni więc to już niebawem powinno nastąpić?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-13 Moje pytanie dotyczy spółi z którą Państwo współpracujecie tj. VIST Sp. z o.o., kótra to spółka nabyła 13 stycznia akcje LEASCO stanowiące 8,71% głosów. Czy Eurofaktor zamierza współpracowac z firmą LEASCO a jakiejkolwiek postaci i czy są Państwu znane losy teraźniejsze spółki LEASCO w ktorą zainwestowała spółka VIST?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-24 Jak zarząd skomentuje plany upublicznienia spółki GREMI MEDIA poprzez przejęcie już notowanej na GPW firmy. Jakie są szanse że tą spółką będzie EUROFAKTOR?!
(brak odpowiedzi) 

2010-02-23 kiedy zarząd efr poda ostatecznie strategię? czy bedzie to model którym podąża fast finanse tzn skup wierzytelności?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-16 Spółka stara się o emisję obligacji, a jednocześnie zamraża kapitał w akcjach FAMu. Czy Eurofaktor zapłacił za te akcje gotówką? Czy też rozliczył się wierzytelnościami wobec PONARu ? Ile PONAR jest jeszcze dłużny? Co dalej z akcjami FAMu ? Czy jest opcja okupu tych akcji przez inną spółkę z grupy G. Hajdarowicza np. Jupitera?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-05 Czy zarząd posiada informację jaki majątek znajduje się w masie upadłościowej Polmetal?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-28 Czy po przedstawieniu propozycji Silesii o nowym harmonogramie spłat spółka skorzysta bezpłatnie z usług Vist, który negocjował porozumienie z Silesią? Czy umowa z Vist'em zawiera zapisy o ewentualnych zmianach w porozumieniu z Silesią czy nie?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-01 Dlaczego zarząd zdecydował się na sprzedaż 100 proc. certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Debito, który idealnie pasuje do profilu spółki? Jakie plany ma zarząd i RN co do dalszej działalności i ścieżki rozwoju spółki?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-16 Czy zarząd posiada informację jaki majątek znajduje się w masie upadłościowej Stabilo?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-09 jaką marżę ponad WIBOR ma pożyczka udzielona spółce Bonum?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-08 Jak zarząd zamierza rozliczyć odpis aktualizujący na kwotę prawie 5 milionów zł z Bonum, który jest podmiotem dominującym w stosunku do Eurofaktora? Czy będzie to podniesienie kapitału zakładowego, o czym może świadczyć ostatnia transakcja Forum Alfa XIII Forum, czy zarząd rozważa również inne opcje?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-01 Dlaczego zamiast prowadzić długą, trudną i nierokującą sukcesu windykację dłużnika Stabilo, spółka nie skorzysta z poręczenia za długi Stabilo, którego udzieliła spółka Bonum?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-21 czy spółka interesuje się co dzieje się z pakietem akcji które posiadało stabilo tzn czy wiadomo kiedy dojdzie do sprzedaży przez syndyka ,czy sprzedaż będzie prowadzona poprzez giełdę lub jakiemuś inwestorowi lub czy rozpatrywany był wariant odkupu tego pakietu przez spółkę np w celu umożenia?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-21 na jakim etapie jest projekt wymitowania obligacji ?
Prace nad emisją obligacji trwają. Zarząd podejmie decyzjęw tej sprawie w ciągu najbliższych miesięcy. 

2009-06-29 Dlaczego EFR angażuje się w tak niepwne pożyczki jak dla Energosynergii i Ponaru przecież w obecnych czasach można dobrze zarabiać na współpracy z wiarygodnymi podmiotami. W sumie to Energosynergia spłaciła swe zobowiązanie tylko dzięki przejęciu przez EFR jej wierzytelności w Ponarze. Czy działalność ma polegać na ratowaniu innych swym kosztem i dostarczaniu pracy VISTowi, przecież Ponar nie będzie miał możliwości spłaty zobowiazań. Czy nie jest to jest działanie na szkodę spółki?
Przed udzieleniem finansowania każda umowa jest analizowana przez Spółkę pod kątem rentowności, związanych z nią ewentualnych ryzyk oraz proponowanych zabezpieczeń. Zdajemy sobie sprawę, że każdy inwestor ma prawo do wyrażenia własnej opinii, ale uważamy że ocenianie zawartych umów jako niepewnych jest całkowicie pozbawione podstaw. Naszym zdaniem jest to bezpieczna i rentowna transakcja, a decyzja o jej udzieleniu podejmowana była przez Zarząd na podstawie pełnego zakresu wymaganych informacji.  

2009-06-26 Ostatnie działanie zarządzających w spółce Jupiter są postrzegane negatywnie przez rynek. Czy ze względu na istnienie personalnych i kapitałowych powiązań pomiędzy Jupiterem a Eurofaktorem, Zarząd widzi zagrożenie pogorszenia opinii o spółce u inwestorów i potencjalnych kredytodawców?
Zarząd nie widzi takiego zagrożenia. Ponadto istniejące pomiędzy Spółkami powiązania nie mają znaczącego wpływu na prowadzone przez nie działalności.  

2009-06-05 Jako że dłużnik Stabilo jest obecne w stanie upadłości a akcje Eurofaktora były zastawione jako zabezpieczenie jego zobowiązań wobec Eurofaktora - w jaki sposób obecnie te zobowiązania zostaną rozliczone? Czy Eurofaktor przejmie te akcje własne ?
Na akcjach Eurofaktor posiadanych przez Stabilo Grup Sp. z o.o. zostało ustanowione zabezpieczenie w formie blokady na rachunku inwestycyjnym, a nie zastawu na akcjach, w związku z tym przewidujemy, że odzyskanie należności będzie bardziej skomplikowane i długotrwałe. Zarząd pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem stosownych rozwiązań mających zabezpieczyć interes spółki w zaistniałych okolicznościach dotyczących upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o.  

2009-06-03 Wydaje się że prowizja i zapłata za usługi firmy VIST znacznie przekraczają ceny rynkowe. czy nie tańszym byłoby wynajęcie kancelarii prawnych?
W ocenie spółki skuteczność działań firmy Vist została potwierdzona sukcesami, jakie Eurofaktor odniósł w ściąganiu trudnych należności i pozbywaniu się nadmiarowych aktywów. Niestety podobnymi sukcesami nie były w stanie popisać się żadne kancelarie, jakie w przeszłości zatrudniała Spółka. W związku z tym Spółka nie podziela stanowiska jakoby wynagrodzenie Vist było niewspółmierne do korzyści odniesionych przez Eurofaktor.  

2009-06-03 Dlaczego nie rozwiązuje się umowy ze spółką Vist? Przecież windykację pozostałych należności prowadzic będą sądy (w stosunku do Stalo i Polmetalu).
Spółka VIST na podstawie zawartej umowy zajmuje się nie tylko windykacją należności, ale także pośredniczy w zbywaniu nadmiarowych składników majątkowych. Ten czynnik w połączeniu z pracą VIST nad doprowadzeniem do ostatecznego rozliczenia z dłużnikami spółki sprawia, iż dalsza współpraca z VIST jest nadal uzasadniona. W przypadku wyboru przez Eurofaktor S.A. metody ostatecznego rozliczenia należności poprzez egzekucję, biorąc pod uwagę doświadczenia Spółki w tym zakresie, należy liczyć się z tym, że skuteczne jej zakończenie jest uwarunkowane uprzednim przejściem długotrwałej, kosztownej i nie dającej gwarancji sukcesu procedury sądowej i egzekucyjnej. Stąd też Eurofaktor preferuje ugodowe zaspokojenie roszczeń jeśli możliwe jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego spółkę w kontekście wartości przejmowanych aktywów oraz skrócenia czasu rozliczenia.  

2009-05-28 Czy Eurofaktor zamierza skorzystać z poręczenia Bonum lub Polmetalu za długi Stabilo?
Zgodnie z informacjami przekazywanymi do publicznej wiadomości Spółka w dalszym ciągu prowadzi działania w celu odzyskania znaczących należności . Zarząd rozpatruje różne warianty rozliczenia spornych kwot, tak aby wybrać rozwiązanie jak najkorzystniejsze dla Spółki. W przypadku podjęcia w/w decyzji na pewno przekażemy raport w tej sprawie. Jednocześnie Zarząd stoi na stanowisku, iż nie zostały wyczerpane inne możliwości zaspokojenia się Eurofaktora, z których spółka zamierza skorzystać przed wykorzystaniem przedmiotowego poręczenia. 

2009-05-28 Dlaczego wspomniana w raporcie rocznym za 2008 strategia działania nie zostala ogłoszona publicznie?
Zgodnie z Rozporządzeniem o obowiązkach informacyjnych Emitent przekazuje do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych tylko w przypadku jeżeli Spółka podejmie decyzję o ich przekazaniu. Uważamy, że w aktualnej sytuacji Eurofaktor S.A., (pomimo zaistniałych ostatnio pozytywnych wydarzeń dla Spółki) w związku z trwającymi w dalszym ciągu postępowaniami sądowymi, które niewątpliwie będą miały wpływ na wynik finansowy nie jesteśmy gotowi aby zaprezentować akcjonariuszom długoterminową strategię rozwoju - takie informacje były również przekazywane w raportach okresowych Spółki. Przekazane w raporcie rocznym za 2008 informacje nie są prognozami wyników, a jedynie elementami kierunków rozwoju Spółki, które naszym zdaniem, jak również zgodnie z przepisami ustaw rynku kapitałowego powinny być przekazane akcjonariuszom w celu ułatwienia podjęcia przez nich właściwych decyzji inwestycyjnych.  

2009-05-22 Dlaczego mimo zawiazania 4,1 mln zl. rezerw na naleznosci od Bonum, pozycza sie kolejne 700 tys.zl?
W ocenie Zarządu, pomimo ostrożnościowego podejścia skutkującego zawiązaniem rezerw na należności od BONUM, Eurofaktor nie widzi zagrożenia w odzyskaniu udzielonych pożyczek.  

2009-05-22 Czy faktoring w przyszłości dalej będzie główną działalnością firmy ?
Od dwóch lat Spółka konsekwentnie dywersyfikuje swój portfel uzupełniając go o różnorodne produkty dostarczające krótkoterminowe finansowanie podmiotom gospodarczym. Efektem tego działania jest zmiejszanie roli faktoringu na rzecz m.in. pożyczek, dyskonta weksli, odpłatnych poręczeń. Dywersyfikacja ma na celu lepsze dostosowanie portfela do potrzeb rynku oraz zdywersyfikowanie ryzyka.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu