pb.pl

Pytania dotyczące spółki ENERGOPOL

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-06-13 W jaki sposób odbędzie się skup waszych akcji w 2020 roku? Z uchwały z dnia 09/06/2020 nie wynika wprost metodologia ani miejsce na zapisy na sprzedaż akcji. Czy też akcje będą "skupione na boku" od aktualnych właścicieli pakietów pow. 5%
(brak odpowiedzi) 

2018-02-27 Jestem właścicielem akcji Waszej firmy. Czy możecie w krótkich zdaniach napisać jak fizycznie sprzedać akcje w ramach wezwania.Nie gram na giełdzie i nie wiem jak to zrobić
(brak odpowiedzi) 

2014-04-27 Czy spółka przewiduje wypłatę dywidendy za 2013 rok?
Zarząd CNT S.A. tak jak w poprzednich latach będzie rekomendował przeznaczenie zysku za 2013 rok na kapitał zapasowy Spółki. Ostateczną decyzję o sposobie przeznaczenia zysku za 2013 rok podejmie Walne Zgromadzenie CNT S.A., które zostanie zwołane w terminie i trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.  

2010-03-12 Witam, jako akcjonariusz Energopolu Południe z kilkuletnim stażem,chciałbym zadać kilka pytań dotyczących spółki: 1. Jak wygląda działalność powołanej przez Energopol spółki ukraińskiej. Energopol informował w raporcie bieżącym nr 76/2007 o powołaniu spółki zależnej. I zasadniczo była to jedyna informacja na temat tej spółki - wobec tego chciałbym zapytać, jak wspomniany projekt ukraiński jest realizowany, jakie są korzyści z działalności tego podmiotu, i czy Zarząd Energopolu przewiduje np. podjęcie współpracy z innymi spółkami kontrolowanymi przez polskie podmioty? 2. W drugiej połowie 2009 roku spółka informowała o wygranych przetargach na roboty z zakresu inżynierii środowiska, nie pojawiały się natomiast żadne komunikaty dotyczące wygranych przetargów w zakresie wyburzeń i niwelacji terenu, czy to oznacza, że spółka całkowicie odstąpiła od realizacji prac w tym segmencie rynku? Gratulując wyników za IV kwartał pozdrawiam.
W odpowiedzi na Pana pytania dotyczące spółki zależnej prowadzonej pod firmą "Energopol Road Ukraina" Sp. z o.o. informuję, iż aktualnie spółka ta nie prowadzi działalności budowlanej na rynku ukraińskim. Brak aktywności spółki spowodowany jest przeszkodami natury formalno-prawnej oraz specyfiką rynku ukraińskiego. Przeszkody te nie były możliwe do przewidzenia w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez Zarząd "Energopol - Południe" S.A. Wyniki finansowe spółki zależnej nie stanowią istotnej pozycji przychodów oraz kosztów "Energopol - Południe" S.A. (dlatego też nie podlegają konsolidacji), nie mają też istotnego wpływu na wyniki "Energopol - Południe" S.A., stąd brak informacji w tym zakresie. Z uwagi na powyższe, o czym Zarząd sygnalizował w Sprawozdaniu Zarządu za 2008 rok, podejmowane działania zmierzające do wycofania się "Energopol - Południe" S.A. z rynku ukraińskiego oraz do zbycia udziałów w Energopol Road Ukraina zostały zakończone w dniu 12 marca 2010 roku, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 14/2010 z dnia 17 marca 2009 roku. Z tego też względu Zarząd Spółki nie podjął i nie zamierza podejmować współpracy ze spółkami ukraińskimi należącymi do polskich podmiotów gospodarczych. W odpowiedzi na drugie z zadanych pytań, Zarząd Spółki informuje, że działalność Spółki w zakresie wyburzeń i makroniwelacji terenu nie została zaprzestana przez Spółkę, niemniej jednak w roku 2009 nie udało się pozyskać żadnego znaczącego projektu w tym zakresie. Spółka podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie zleceń w jak najszerszym spektrum jej działalności, także w segmencie rynku dotyczącym wyburzeń i makroniwelacji. W przypadku pozyskania istotnego zlecenia spełniającego kryteria znaczącej umowy Spółka poinformuje o tym niezwłocznie stosownym raportem bieżącym. Dziękując za gratulacje mam przekonanie, iż kolejne lata będą dla Spółki już tylko lepsze. Z poważaniem Agnieszka Zbojak Kierownik Biura Zarządu  

2010-03-05 Ograniczona płynności (czytaj braku chętnych do zakupu) to odpowiedz rynku na poczynania spółki. Chciałbym zapytać co firma planuje zrobić z gotówką, którą posiada i czy w końcu w tym temacie zostanie coś zrobione ?
Zarówno zmiany kursu notowań walorów Spółki jak i przejawiana na giełdzie aktywność inwestorów nie były i nie będą w przyszłości przedmiotem komentarzy Zarządu Spółki. Spółka informowała rynek, iż jej zamierzenia dotyczące akwizycji są nadal aktualne - tak więc środki pieniężne, które pozostają w dyspozycji Spółki zostaną przeznaczone m.in. na akwizycję w chwili, w której taka transakcja będzie mogła być zawarta. Może Pan o tym przeczytać w Raporcie bieżącym nr 36/2008 z dnia 17 grudnia 2008 (Zmiana przeznaczenia pozostałych rodków pochodzących z emisji akcji serii F) oraz Raporcie bieżącym 76/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku, w którym mowa m.in. o zmianie strategii uwzględniającej "akwizycje podmiotów pozwalających na wykorzystanie efektów synergii w różnych obszarach biznesowych nowo kreowanej Grupy Kapitałowej". Spółka prowadziła w ciągu ostatniego roku cały szereg procesów badania podmiotów, które mogłyby być przedmiotem ewentualnej akwizycji. Działania te kontynuowane są również obecnie. W momencie, w którym zakończą się uzgodnieniem warunków ewentualnej transakcji, zostaną o tym fakcie poinformowani wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Spółce nie wolno i Spółka nie zamierza udzielać takich informacji w odpowiedzi na indywidualne zapytania akcjonariuszy. Mając na względzie interes Spółki oraz wzrost jej wartości dla akcjonariuszy Zarząd stoi na stanowisku, iż z całego katalogu argumentów przemawiających za realizowaną polityką akwizycyjną, argument dotyczący tempa przeprowadzenia ewentualnej transakcji nie jest najistotniejszym. Z poważaniem Agnieszka Zbojak Kierownik Biura Zarządu  

2010-02-15 Chciałem zapytać czy spółka nie jest zmartwiona obecną płynnością na kursie i tym, że jest on ustalany transakcjami po 1,2,5, lub 10 sztuk ? Może należałoby coś z tym zrobić bo jakikolwiek handel tu całkowicie zamiera, co powoduje bardzo ograniczone zainteresowanie spółką.
Na wstępie chciałabym przeprosić, iż z uwagi na moją nieobecność nie otrzymał Pan wcześniej odpowiedzi. Wskaźnik płynności akcji naszej Spółki kształtuje się w sposób bardzo zróżnicowany, ale zdaniem Zarządu Spółki stwierdzenie iż "handel całkowicie zamiera" nie jest uprawnione. Wartość obrotu akcjami Spółki jest zmienna i uzależniona od wielu czynników, na które Zarząd Spółka nie ma wpływu. Dlatego też Spółka posiada ograniczone możliwości interwencji w przedmiotowym zakresie. Z poważaniem Agnieszka Zbojak Kierownik Biura Zarządu  

2009-07-17 Czy w sytuacji gdy wreszcie spółka zdobyła tak ogromne przetargi oraz to , że posiada jeszcze spore zasoby gotówkowe z emisji ( około 17 mln ) a w przeszłosići wielokrotnie zawodziła drobnych inwestorów czy przynajmniej za część gotówki nie warto by było ogłosić skupu własnych akcji po cenie wyższej niz rynkowa przy tak małym FF mogłoby to wzbudzić większe zainteresowanie spółkąoczywiście w miarę możliwości spółki ( np.0,5 mln po 8-10 zł to tylko czwara częśćzasobów gotówkowych , a spółka mogłaby odzyskać zaufanie inwestorów którzy znacznie stracili poprzez nieudane wejscie JWC a takze straty na opcjach.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-24 Chciałbym zapytać kiedy będą podane ostateczne wyniki przetargów, o których spółka mówiła dla Parkietu 23 kwietnia? Minął miesiąc i nic dalej nie wiadomo. Czy wreszcie Energopol zdobył poważne zlecenia?
Zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.), Wykonawca jest związany ofertą z Zamawiającym do 90 dni od upływu terminu składania ofert (potwierdza to zapis pkt. 17, Części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców) – przepis ten ma zastosowanie ze względu na dużą wartość kontraktu, powyżej 20.000.000 EURO. W przypadku rzeczonych postępowań, termin składania ofert upłynął dnia 07.04.2009 roku, czyli termin związania ofertą upływa w dniu 05.07.2009 roku. Ustawodawca nie nakłada na Zamawiającego sztywnego terminu dotyczącego publikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Ustawodawca w art. 92 PZP ustala, iż Zamawiający ma podać informacje (zakres informacji wymieniono w ust. 1 niniejszego artykułu) niezwłocznie, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Do dnia 28.05.2009 roku Zamawiający, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nie zamieścił żadnych informacji wymaganych na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 do 3 PZP, ani na swojej stronie internetowej, ani w swojej siedzibie.  

2009-05-19 Czy spółka poza pokrywaniem strat z tytułu opcji zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać środki z emisji? Czy środki zostaną przejedzone bez żadnej widocznej korzyści dla spółki? Czy w ogóle dzieje się coś w spółce?
W raporcie bieżącym nr 36/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku Spółka informowała, iż Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2008 roku podjął Uchwałę, zgodnie z którą postanowił: 1. Zmienić przeznaczenie pozostałych środków pochodzących z emisji akcji serii F z wyłączeniem środków wydatkowanych na cele emisyjne zrealizowane przez Zarząd „Energopol – Południe” S.A. przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 2. Przeznaczyć pozostałe z emisji akcji serii F środki na realizację poniższych celów: a. Zasilenie kapitału obrotowego Spółki, b. Przejęcie innego podmiotu z branży w przypadku pojawienia się szansy na korzystne ekonomicznie przejęcie, c. Wsparcie rozwoju Spółki, poprzez inwestycje w zasoby ludzkie w celu zbudowania wysoko wykwalifikowanego zespołu kadrowego, i nabycia kompetencji w zakresie realizacji projektów w ramach generalnego wykonawstwa. Uzasadnienie do Uchwały zawarte jest w Raporcie bieżącym nr 36/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku. Zarząd Spółki poszukuje nowych możliwości akwizycyjnych dla Spółki. W tym zakresie żaden z projektów nie jest zaawansowany w takim stopniu, który pozwoliłby na bardziej precyzyjne określenie możliwości sfinalizowania transakcji. Poszukiwania możliwości przejęcia innego podmiotu w obszarach drogownictwa i budownictwa specjalistycznego (w tym inżynieryjnego i hydrotechnicznego) będą w dalszym ciągu kontynuowane. Co do kontraktów zabezpieczających ryzyko walutowe, to są one powiązane z wpływami waluty oczekiwanymi w związku z realizacją przez Spółkę robót budowlanych i w istocie zabezpieczają osiągnięcie przez Spółkę zakładanego pierwotnie poziomu przychodów, niezależnie od kształtowania się kursu PLN/EUR w momencie otrzymania zapłaty od Zamawiającego. W każdym przypadku Spółka ma pokrycie ekspozycji na ryzyko walutowe wpływami uzyskiwanymi z zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Istnienie ekspozycji na ryzyko walutowe wynikające z kontraktów walutowych nie oznacza, że wartość takiej ekspozycji stanowi dla Spółki samoistne zobowiązanie. Ponieważ kontrakty walutowe są powiązane z konkretnymi wpływami uzyskiwanymi przez Spółkę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Spółka będzie w stanie dostarczyć bankowi umówioną ilość waluty, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Temat ten Spółka szeroko opisywała zarówno w Raporcie rocznym za rok 2008 opublikowanym 20 kwietnia 2009 roku, Raporcie kwartalnym za I kwartał 2009 roku opublikowanym 15 maja 2009 roku oraz Raportach bieżących w 2009 roku. Wyniki osiągane przez Spółkę systematycznie poprawiają się. Przychody ze sprzedaży osiągnięte w roku 2008 wzrosły o 36% w stosunku do roku 2007, a w samym IV kwartale 2008 roku Spółka wypracowała przychody wyższe aż o 107 % od analogicznego okresu roku poprzedniego. Również w I kwartale 2009 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 59% w porównaniu do I kwartału 2008 roku. Wynik ze sprzedaży roku 2008 poprawił się o 41% w stosunku do roku 2007, a w I kwartale 2009 roku Spółka uzyskała wynik na sprzedaży lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 88%. Wszelkie informacje na temat bieżącej sytuacji Spółki można znaleźć zarówno w raportach okresowych, jak i bieżących publikowanych przez Spółkę w związku z czym zapraszamy do ich lektury. Sosnowiec, dnia 21 maja 2009 roku  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu