pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-05 Kiedy Zarząd zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-20 Mam akcje Euromark, a spółka ogłosiła upadłość. Do kiedy spółka będzie notowana na GPW? Co się stanie z moimi akcjami, jeśli ich teraz nie sprzedam?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-15 "Zarząd Spółki informuje, iż Spółka nie wywiązała się ze zobowiązania dokonania w terminie do dnia 15 listopada 2012 r. spłaty kapitału Kredytu w wysokości 3.589.033,24 złotych". Jaką kwotę z ww. kwoty kapitału Spółka spłaciła?
(brak odpowiedzi) 

2012-10-01 Witam, dlaczego spółka nie przystąpiła do Programu Wspierania Płynności? Notowanie na 2 fixach nie dodaje prestiżu i nie poprawia wizerunku.
(brak odpowiedzi) 

2012-09-28 Czy spółka zmieniła swoją politykę informacyjną i nie odpowiada na pytania inwestorów? Proszę o odpowiedź na pytanie z 13 września.
(brak odpowiedzi) 

2012-09-13 Czy spółka mogłaby opisać jakie działania podjęła lub zamierza podjąć celem redukcji kosztów sprzedaży i jakich oszczędności, w ujęciu rocznym, w związku z tym oczekuje? Jakiej redukcji kosztów zarządu w skali roku można oczekiwać w wyniku zmiany składu zarządu - wcześniej 3 członków zarządu, obecnie 2? Czy spółka planuje outsourcing usług nie związanych z core-biznesem (np. administracja, księgowość, kadry, etc.)?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-27 Z czego wynika podpisanie porozumienia (rap. bież.: 29/2012), regulującego wykonanie zobowiązań EMK wobec Banku Millennium z tytułu umowy kredytowej w kwocie równej 3,76 mln zł? Czy na chwilę obecną spółka ma jakieś niespłacone raty kredytu (kapitał lub/i odsetki) lub też czy w jakimś dniu w 2012 r. zdarzyło się, że spółka nie wywiązała się w terminie ze spłaty kapitału lub/i odsetek wobec ww. banku? Niestety raport milczy w tej sprawie, co obniża zaufanie do zarządu...
Podpisanie przez Euromark Polska S.A. porozumienia z Millenium Bank S.A. wynikało z prowadzonych przez obie strony negocjacji mających na celu zmianę warunków umowy o kredyt obrotowy zawartej w styczniu 2012 roku przez poprzedni Zarząd. Strony porozumienia dążyły do wypracowania nowych warunków umożliwiających optymalną z punktu widzenia obu stron spłatę zadłużenia, która z jednej strony uwzględnia obecną sytuację rynkową, a z drugiej pozwala na sprawne zarządzanie zasobami finansowymi Spółki. W odczuciu Spółki szczegółowe informacje dotyczące negocjowania tego typu porozumień stanowią tajemnicę handlową. Jednocześnie Spółka, jako spółka publiczna, przekazuje do publicznej wiadomości w ustawowych terminach wszystkie istotne informacje dotyczące jej sytuacji w ramach raportów bieżących i okresowych.  

2012-08-27 Spółka jest w tej chwili wyceniana przez rynek poniżej 4 mln zł. To mniej niż wiele spółek będących w stanie upadłości. Czy stan finansów jest na tyle kiepski, że taka wycena jest wg Spółki uzasadniona?
Spółka stosuje zasadę nie udzielania komentarzy na temat wyceny rynkowej. 

2012-07-16 Dlaczego spółka zwiększa udział segmentu detalicznego kosztem hurtowego, skoro ze sprawozdań finansowych jasno wynika, że marża na działalności hurtowej jest kilkukrotnie większa niż na detalicznej (patrz np. 1-3kw.2011/2012 zysk/sprzedaż: hurt - 6037/17937=33,7%, detal - 6435/54429=11,8%). Utrzymywanie tak wielkiej sieci sprzedaży (koszty stałe) może miało by sens gdyby roczne przychody grupy wynosiły 130 mln zł i więcej. W tym momencie to jednak dość odległa perspektywa.
Zarząd obecnie weryfikuje plany spółki w odniesieniu do segmentu detalicznego vs. hurtowego. Na rynku europejskim, a w szczególności w branży outdoor, odczuwalne jest nadmierne nasycenie zapasami towarów handlowych. Porównywanie marż, które opierają się na różnych wartościach sprzedaży, nie zawsze daje rzetelny obraz sytuacji. Ryzyko, jakie niesie za sobą segment hurtowy, a odnoszące się do spływu gotówki (szczególnie w sytuacji, gdy ze strony banków napotyka się kolejne trudności związane z przepływami gotówkowymi, co zdarza się w przypadku segmentu hurtowego), czyni ten kanał sprzedaży wyjątkowo wymagającym w zarządzaniu.  

2012-07-16 W sprawozdaniu finansowym za III kw. r.obr. 2011/2012 brak jest informacji o sprzedaży i wyniku spółki Euromark Czech s.r.o. (nabyta 6 mies. temu). Czy spółka generuje już jakąś sprzedaż?
Ze względu na nabycie Euromark Czech s.r.o. zaledwie 6 miesięcy temu, sprzedaż zrealizowana przez tą spółkę jest dotychczas relatywnie niewielka na tle przychodów ze sprzedaży Grupy Euromark. Zarząd obecnie analizuje plany dot. dalszej sprzedaży produktów Euromark na terenie Czech i Słowacji, niedawno rozpoczęły się również negocjacje z nowymi kontrahentami. Należy uczciwie przyznać, iż kondycja spółki w chwili jej nabycia nie sprzyjała jej dalszemu funkcjonowaniu i dlatego też wymaga restrukturyzacji pod kątem przyszłej rentowności.  

2012-07-02 Skoro spółka nie ma problemów z płynnością (patrz: pożyczka 430 tyś.zł dla b. członka zarządu po stawce niższej niż sama pożycza z rynku !!!), to czy w takim razie nie byłoby korzystniej dla ogółu akcjonariuszy aby te 430 tyś.zł przeznaczyć na nabycie własnych akcji w celu ich umorzenia (P/BV - 0,20) ? Przy obecnej cenie rynkowej wynoszącej 97gr, za ww. kwotę, spółka mogła by skupić ok. 3,6% wyemitowanych akcji.
W chwili obecnej, w związku z sytuacją finansową, która przedstawiona została Inwestorom w raporcie okresowym za III kwartał roku obrotowego 2011/2012, w rzeczywistości wszelkie nadwyżki finansowe przeznaczane są na spłatę wierzycieli, tak więc nabycie własnych akcji w tym momencie nie jest możliwe. W odniesieniu do pożyczki udzielonej byłemu członkowi Zarządu, Spółka nie jest uprawniona do udzielania szczegółowych komentarzy na forum publicznym. Jednocześnie zapewniamy iż Spółka zawsze ma na uwadze i dochowuje wszelkich starań w celu jak najlepszego zarządzania finansami Spółki. 

2012-05-23 Czy spółka mogłaby poinformować inwestorów czym będzie zajmować się nowo powołany członek Zarządu Spółki, pani Marta J.Kasperska i jakie będą roczne koszty jej wynagrodzenia?
(brak odpowiedzi) 

2012-05-02 Czy spółka mogłaby wytłumaczyć inwestorom dlaczego udziela kolejnej pożyczki odchodzącemu prezesowi w kwocie 300 tys. zł, oprocentowanej 5% w skali roku, czyli na warunkach gorszych niż sama pożycza, tj. między 6,2% (WIBOR 1M+1,5%), a 7,4% (WIBOR 3M+2,5%)? Kolejna pożyczka jest tym bardziej dziwna, że wcześniejsza w kwocie 130 tys. zł nie została w terminie spłacona (kilkukrotna zmiana terminu spłaty i trzykrotna zmiana jej przyporządkowania: krótkoterminowa, długoterminowa, a obecnie znów krótkoterminowa). Czy spłata pożyczki w kwocie 430 tys. zł nie jest zagrożona?
Szanowny Panie/Pani, Nowy Zarząd Spółki planuje wprowadzić zmianę oprocentowania pożyczki. Jednocześnie na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń dotyczących spłaty wzajemnych należności i zobowiązań Spółki z odchodzącym Prezesem wynikających z jednej strony z tytułu udzielonych pożyczek, a z drugiej dotyczących wykonywanych przez Pana Prezesa obowiązków w okresie jego zatrudnienia w Spółce oraz związanych z tym świadczeń. 

2012-04-18 Czy spółka zatrudniła już animatora rynku?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-29 Czy spółka zatrudniła już animatora rynku?
(brak odpowiedzi) 

2011-10-08 Czy spółka zamierza przystąpić do programu wspierania płynności w związku z przesunięciem do SNP,żeby powrócić do systemu notowań ciągłych?
Szanowny Panie/Pani, Spółka zapoznała się już z wymogami przystąpienia do Programu Wspierania Płynności i podjęła w tym celu stosowne działania, tj. jest na etapie zatrudniania animatora oraz dostosowania internetowej strony korporacyjnej w zakresie prowadzenia modelowej strefy RI. 

2011-07-23 Pytanie dotyczyło Vkw 2010/2011: Proszę o komentarz do Raportu za Vkw roku obr.2010/2011 (ewentualnie o rzetelną, jednoznaczną i szybką odpowiedź w formie raportu bieżącego): 1) z czego wynika premia sprzedażowa za IVkw w kwocie 400 tyś.PLN? Sprzedaż w IVkw była przecież na tym samym poziomie jak w tym samym okresie roku poprzedniego. Dlaczego w IVkw nie została zawiązana odpowiednia rezerwa? 2) Z jakiego powodu została zawiązana rezerwa na ZFŚS w kwocie 300 tyś.PLN? Czy ma to związek z jakimiś dopłatami? Dlaczego nie została ona zaksięgowana przez RMK czynne?
Szanowny Panie/Pani, Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na Pana pytania: Odpowiedź na pyt.1: Euromark Polska S.A. dystrybuuje swoje produkty za pośrednictwem prawie wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży, takich jak kanał hurtowy (włącznie ze sprzedażą na eksport), kanał detaliczny, sklepy agencyjne (quasi franszyza), B2B oraz kanał internetowy. Istotnie, łączna sprzedaż w IV kw. roku finansowego 2010/2011 była na tym samym poziomie co w IV kwartale roku ubiegłego, jednakże występowały różnice w dynamice sprzedaży pomiędzy kanałami sprzedażowymi. Wyniki niektórych z nich wykazały wzrost a innych spadek, dlatego też kierownicy sprzedaży oraz pracownicy reprezentujący te kanały, które zrealizowały większą sprzedaż, zostali nagrodzeni stosownymi premiami sprzedażowymi. Ponadto, zgodnie z zasadą działania schematu premii sprzedażowych, znaczna część premii sprzedażowych za IV kw. odnosi się nie tylko do przedmiotowego kwartału, ale również do sprzedaży za cały rok względem planowanej rocznej wielkości sprzedaży. Ostatecznie premie zostały wypłacone pod koniec kwietnia 2011 roku, po uzgodnieniu wysokości oraz przyjęciu metodologii obliczania premii co w rezultacie wykazało, że utworzona wcześniej rezerwa okazała się być niewystarczająca. Odpowiedź na pyt.2: Zmiana roku obrotowego z okresu rozpoczynającego się 1 marca i kończącego 28 lutego na okres rozpoczynający się 1 września i kończący 31 sierpnia miała również wpływ na zmianę momentu, w którym Spółka zawiązuje rezerwę na ZFŚS. Ma to więc związek jedynie ze zmianą daty, a nie żadnymi dodatkowymi płatnościami. Ostatnio rezerwa na ZFŚS została utworzona w lutym 2010 roku.  

2011-07-22 Proszę o komentarz do Raportu za IVkw roku obr.2010/2011 (ewentualnie w o rzetelną, jednoznaczną i szybką odpowiedź w formie raportu bieżącego): 1) z czego wynika premia sprzedażowa za IVkw w kwocie 400 tyś.PLN? Sprzedaż w IVkw była przecież na tym samym poziomie jak w tym samym okresie roku poprzedniego. Dlaczego w IVkw nie została zawiązana odpowiednia rezerwa? 2) Z jakiego powodu została zawiązana rezerwa na ZFŚS w kwocie 300 tyś.PLN? Czy ma to związek z jakimiś dopłatami? Dlaczego nie została ona zaksięgowana przez RMK czynne?
Odpowiedź j.w. 

2011-05-24 Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. Jeśli odpowiedź mogłaby mieć znamiona "udzielenia informacji poufnej", czy też "uplasowania" mnie "w pozycji uprzywilejowanej względem pozostałych inwestorów", proszę o odpowiedź w formie raportu bieżącego. Pytanie: W raporcie za I półrocze 2010/2011, pkt.17. Pożyczki krótkoterminowe, informowaliście Państwo o pożyczce udzielonej p.Kelly w kwocie 130 tys.PLN: „W okresie sprawozdawczym Emitent udzielił pożyczki krótkoterminowej członkowi zarządu. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 30.11.2010. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku.” W Raporcie za IV kw.2010/11 w bilansie na dzień 28.02.2011, w pozycji Inwestycje krótkoterminowe wciąż znajduje ww.kwota.Zgodnie z informacją podaną przez Państwa, powinna być ona spłacona do dnia 30 listopada 2010 roku. Proszę o komentarz: 1) czy kwota z raportu za IVkw. w wys. 130 tys.PLN jest pożyczką udzieloną panu Kelly?, 2) dlaczego nie nastąpiła spłata tej pożyczki w terminie?
Szanowny Panie/Pani, Informujemy, iż Zarząd Euromark Polska SA odniósł się do zapytania dotyczącego problemów z płynnością u odbiorców hurtowych w raporcie bieżącym dotyczącym sprzedaży za miesiąc maj 2011 roku, opublikowanym w piątek 10 czerwca br. Wskazano tam, iż majowa sprzedaż spółki dominującej we wszystkich kanałach dystrybucji osiągnęła niewielki spadek dynamiki za wyjątkiem kanału hurtowego. W przytoczonej w wymienionym raporcie opinii Zarządu, lepsze wyniki sprzedaży za maj w kanale hurtowym (na tle pozostałych kanałów dystrybucji) wskazują, iż omawiane w raporcie bieżącym nr 10/2011 poświęconym kwietniowym wynikom sprzedaży przejściowe problemy z niewystarczającą płynnością odbiorców hurtowych zostały rozwiązane. W odniesieniu do zapytania dotyczącego pożyczki udzielonej Panu Kelly w wysokości 130 tys. PLN, informujemy, iż termin spłaty tej pożyczki został wydłużony. Wymieniona pożyczka ma zostać spłacona w niedługim czasie i traktowana jest przez Emitenta jako krótkoterminowa.  

2011-05-16 Szanowni Państwo, komunikacja spółki z jej właścicielami pozostawia wyjątkowo wiele do życzenia. Aby uniknąć "udzielenia informacji poufnej", jak również "uplasowania" mnie "w pozycji uprzywilejowanej względem pozostałych inwestorów", bardzo proszę o odpowiedź na postawione pytania w formie raportu bieżącego. Powtórzę pytania, precyzując drugie: 1) czy nadal utrzymują się "problemy z płynnością u odbiorców hurtowych"? 2) czy "znaczne opóźnienia w składaniu przez nich zamówień na produkty z nowej kolekcji" zostały zniwelowane zwiększonymi zamówieniami w maju? Innymi słowy, czy planowany wolumen został jedynie przesunięty (jak sugerowałby Państwa komentarz) czy też został on definitywnie utracony?
Szanowny Panie/Pani, W odniesieniu do pytania nr 1 podtrzymujemy informację przedstawioną w raporcie bieżącym nr 10/2011, o przejściowości wspomnianych tam „problemów z płynnością odbiorców hurtowych”. W odniesieniu do pytania nr 2 – we wspomnianym raporcie mówiliśmy o wystąpieniu opóźnień, jednak dopiero w raporcie dotyczącym sprzedaży za maj br. i ewentualnie kolejnych będziemy mogli wskazać, czy opóźnienia w składaniu zamówień przez odbiorców hurtowych na produkty z nowej kolekcji Wiosna-Lato 2011 zostały zniwelowane. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka dokłada staranności w jak najlepszym informowaniu inwestorów o swojej bieżącej sytuacji. Przejawem tego jest comiesięczne publikowanie raportów dotyczących realizowanej sprzedaży. Nie są to obligatoryjne raporty nałożone przez przepisy prawa, a stanowią realizacją dobrowolnie nałożonego na siebie przez Spółką obowiązku, wynikającego z chęci jak najbardziej rzetelnego i kompletnego informowania inwestorów o bieżącej sytuacji Spółki. Realizując zamiar prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej zapewniającej efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw w kwietniu 2009 roku Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu przekazywania do wiadomości publicznej wybranych wyników finansowych osiągniętych w kolejnych miesiącach danego roku obrotowego. Zgodnie z opublikowaną polityką informacje nt. wybranych wyników miesięcznych publikowane są niezwłocznie po agregacji danych za określony miesiąc, co do zasady w terminie do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca. W związku z tym nie jest możliwe przyśpieszenie terminu publikacji takiego raportu bieżącego. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami prawa przed wykonaniem obowiązku publikacji raportów bieżących i okresowych emitent może przekazywać informacje określone w przepisach dotyczących raportowania wyłącznie osobom lub podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradztwa finansowego, ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, jak również tym, z którymi prowadzi negocjacje, osobom lub podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji w przypadkach określonych we właściwych przepisach prawa polskiego lub obcego oraz - w określonych przypadkach - spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje emitenta. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oczekiwanie na raport bieżący dotyczący sprzedaży miesięcznej za maj 2011 r., w którym w rzetelny sposób będziemy mogli odnieść się do wyników sprzedaży.  

2011-05-10 Spadek sprzedaży za kwiecień 2011 (rap.bieżący 10/2011) tłumaczycie Państwo następująco: "Z uwagi na względnie ciepły styczeń oraz początek lutego, klienci hurtowi realizujący sprzedaż w sklepach własnych zanotowali spadek sprzedaży produktów z kolekcji zimowej. W następstwie doprowadziło to do przejściowych problemów z płynnością odbiorców hurtowych, co w konsekwencji miało wpływ na znaczne opóźnienia w składaniu przez nich zamówień na produkty z nowej kolekcji Wiosna-Lato 2011". Pytania: 1) czy nadal utrzymują się "problemy z płynnością u odbiorców hurtowych"? 2) czy "znaczne opóźnienia w składaniu przez nich zamówień na produkty z nowej kolekcji" zostały zniwelowane zwiększonymi zamówieniami w maju?
Szanowny Panie/Pani, Niestety nie możemy udzielić jednoznaczej odpowiedżi na zadane pytania, ponieważ byłoby to równoznaczne z udzieleniem informacji poufej, jak również uplasowałoby to Pana/Panią w pozycji uprzywilejowanej względem pozostałych inwestorów. Jednoczeście zachęcamy do śledzenia bieżących komunikatów Spółki dostępnych na stronie www.euromark.pl, jak również do zapoznania się z kolejnym raportem miesiecznej sprzedaży, którego publikacja nastąpi do 10 czerwca br. 

2009-06-15 Czy są podejmowane jakieś kroki mogące doprowadzić do powrotu spółki do systemu notowań ciągłych ?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-04 Czy spółka ma zamiar przystąpić do Programu Wspierania Płynności? Kiedy, zamiast podawać wyniki sprzedaży, spółka pochwali się zyskami -czy zarząd ma jakiś pomysł na poprawienie wyników?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu