pb.pl

Pytania dotyczące spółki FAM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-12-07 Czy macie państwo jakąkolwiek strategię rozwoju dla tej spółki? Sprzedaliście Odlewnie za nic, zamierzaliście sprzedać Cynkownie, teraz zamierzacie sprzedać Stradom - o co państwu chodzi? Czy zadowala państwa to, że Fam znajduje się w notowaniach jednolitych? Dlaczego przestano skupować akcje FAM-u? Czy główny akcjonariusz zamierza sprzedać FAM po kawałku kosztem drobnych akcjonariuszy? Czy pan Bielowicki zasiada w Radzie Nadzorczej sprzedanej spółki FAM Technika Odlewnicza? Jestem akcjonariuszem tej firmy od czasów p. Kalickiego i patrząc na raporty, zapowiedzi z 2012 r. odnośnie zysku, kurs, który szoruje na dnie dochodzę do wniosku, że nie ma ta spółka szczęścia do głównego inwestora. Powinna być perełką na giełdzie, natomiast od kilku lat stacza się na dno.
(brak odpowiedzi) 

2011-05-11 Polityka informacyjna dla grupy fam jest daleko od ideału lecz ja chciałbym zapytać, co zmieniło sie ostatnio w spółce i co było przyczyna zmiany polityki bo z tego co wiem grupa po sprzedazy nierentownych segmentów miała skupić sie przede wszystkim na cynkowaniu a tu nagle wszystko przebiega odwrotnie i rynek dowiaduje sie wbrew temu co przedstawiał zarzad że ma dojść do sprzedaży cynkowni jeżeli nawet doszłoby do sprzedazy to czy zarząd ma jakąś strategię co grupa z ta kasą zrobi lub w jakim kierunku bedzie sie rozwijać może to drugie pytanie to powinna wypowiedzieć sie rada nadzorcza która optuje za sprzedażą cynkowni bo jakiś powód tej decyzji powinien być i zarząd o tym wie lecz czy zechce podzielić się z rynkiem powinno pojawic się przynajmniej info które uspokoi pozostały akcjonariat że wszystko jest wporządku-przemyslane i będzie dobrze
Zarząd Spółki mając na celu utrzymanie wartości Grupy Kapitałowej oraz jej systematyczne zwiększanie w przeszłości realizował strategię skupiającą się na restrukturyzacji prowadzonej działalności operacyjnej oraz restrukturyzacji zadłużenia. W sytuacji, kiedy restrukturyzacja operacyjna FAM – Techniki Odlewniczej Sp. z o.o. oraz Mostostalu Wrocław SA nie przyniosła spodziewanych efektów, a straty generowane przez te spółki zaczęły powodować poważne zagrożenie dla funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej, podjęte zostały decyzje o zbyciu tych podmiotów. Umożliwiło to między innymi spłatę nadmiernego i ciążącego na wynikach Grupy zadłużenia zewnętrznego. Zamiar zbycia zyskownego segmentu cynkowniczego podyktowany jest sytuacją na rynku cynkowniczym, która zgodnie z naszą najlepszą wiedzą uniemożliwi w dającej się przewidzieć przyszłości osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków i tym samym nie będzie możliwe istotne zwiększenie wartości Spółki dla akcjonariuszy. Zobligowanie Zarządu przez Radę Nadzorczą do zbycia segmentu cynkowniczego oraz przygotowania strategii inwestycyjnej wynika z wymienionych wyżej przesłanek. Podyktowane jest to również wynikami notowań Spółki na rynku - aktualna kapitalizacja istotnie odbiega od oczekiwań Rady jak i Zarządu Spółki. Do dnia dzisiejszego tj. 18 maja 2011 Spółka nie przyjęła nowej strategii. Po jej wypracowaniu oraz zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą zostanie ona przedstawiona rynkowi m.in. w formie raportu bieżącego. Jeżeli dojdzie do zbycia segmentu cynkowniczego, to środki pozyskane z tej transakcji zostaną przeznaczone na inwestycję, której celem będzie osiągnięcie możliwie dużej stopy zwrotu i tym samym pomnażania wartości Spółki dla akcjonariuszy. 

2011-05-10 Co oznacza ostatni komunikat ze spółki o upoważnieniu do negocjacji w sprawie sprzedaży głównego filaru grupy FAM-cynkowni?Na wstępie zaznaczę, że uważam sposób w jaki, to oznajmiono i to co podaliście w komunikacie za skandaliczny.Macie państwo ( przynajmniej oficjalnie ) licząc z KCI tylko 30,7% akcji FAM, 8.7% ma inwestor pasywny Deutche Bank, reszta jest rozproszona-czyli 60,6% akcji.Natomiast państwo praktycznie zajmujecie się likwidacją spółki sprzedając ją kawałek po kawałku.Pod Waszymi rządami wartość rynkowa FAM-u stopniała do 50,1 mln zł.Odpisy, rezerwy-chyba wiadomo po co to było.Na ile państwo wyceniacie cynkownie ogniowe, skoro wartośc rynkowa całej grupy wonosi obecnie 50 mln?
Szanowny Panie, komunikat ESPI wydała Spółka, która nie jest podmiotem sprawującym nad sobą kontrolę, a procenty udziałów o których Pan mówi dotyczą głównych akcjonariuszy Spółki. Jako Zarząd Spółki zostałem zobowiązany przez Radę Nadzorczą do podjęcia działań opisanych w komunikacie ESPI. Nie zgodzę się z Pana stwierdzeniem, że zajmujemy się likwidacją Spółki - zrestrukturyzowaliśmy zadłużenie, sprzedaliśmy działkę we Wrocławiu - a wpływy ze sprzedaży posłużyły spłaceniu zobowiązań Spółki, sprzedaliśmy też trwale nierentowne segmenty działalności, a do tej pory jako Zarząd nie sprzedaliśmy żadnego aktywa operacyjnego generującego lub mogącego w niedalekiej przyszłości generować pozytywne przepływy finansowe. Wszelkiego rodzaju rezerwy i odpisy były wykonanie zgodnie z zaleceniami biegłego badającego Spółkę i w naszej ocenie oddają dzisiaj wartość godziwą poszczególnych aktywów. Wartość cynkowni w księgach to dziś 53 mln zł. Jeśli dojdzie do procesu sprzedaży cynkowni jako Zarząd dotrzemy z ofertą do wybranych potencjalnych kupców (przede wszystkim europejskich i pozaeuropejskich grup cynkowniczych) w celu uzyskania możliwie korzystnych warunków zbycia segmentu cynkowniczego. 

2011-03-23 Chciałbym się zapytać jaki cel miał wywiad pana prezesa Dariusza Zielińskiego, którego ostatnio udzielił?Wypowiedzi i informacje ze spółki docierają do nas rzadko, a pozytywne, praktycznie wcale.Po kolejnym słabym raporcie kwartalnym gdzie spada rentowność podstawowych filarów Fam-u nagle pan prezes udziela wywiadu, w którym m.in. mówi, że w przypadku cynkowni w 2011 r trudno będzie o zwyżki ( jakby poprzednie 2 lata były tłuste ).Skoro słaby raport nie dobił notowań FAM-u, to po wywiadzie pana prezesa kurs spółki przebił ostatnie wsparcie i dna jak na razie nie widać.Dziękujemy panie prezesie.Restrukturyzacja trwa już dwa lata i skoro spółka nie jest w stanie osiągnąć zadowalającej rentowności, to w jaki sposób chcecie państwo spłacić zadłużenie?Sprzedając kolejne części majątku?Może pora podać się do dymisji?I proszę nie mówić o kryzysie, ciężkich warunkach, bo inne spółki jakoś sobie radzą, nawet te, które miały problemy z opcjami i stały przed widmem upadłości.Mimo kryzysu na świecie Polska notowała wzrost, który obecnie sięga 4%, także skoro teraz państwo sobie nie radzicie, to co będzie jak przyjdą gorsze czasy?W przeciwieństwie do FAM-u kurs innych spółek z branży nie wyznacza od 2 lat nowych minimów.
Szanowny Panie informacje udzielane przez Spółkę czy to w ramach raportów czy materiałów prasowych mają na celu rzetelne przedstawienie sytuacji Spółki. Poprawa koniunktury nie w jednakowym stopniu dotyka wszystkich sektorów, których kondycję warunkują także inne niż wzrost gospodarczy czynniki. Na rynku cynkowniczym w związku z ogromnymi nakładami w budowę mocy produkcyjnych w latach 2006 - 2010 występuję ogromna przewaga podaży nad popytem. Przytaczane informacje mają pokrycie i źródło w raportach na temat rynku cynkowniczego. Pragnę zwrócić uwagę, że wyniki cynkowni FAM kształtują się powyżej średniej rynkowej. Nadrzędnym celem Zarządu jest maksymalizacja wyników finansowych, ale w obecnej sytuacji na kluczowym rynku cynkownictwa ich istotna poprawa wydaje się być mało prawdopodobna i nie chcemy prezentować nieprawdziwych danych, które miałyby przekonać rynek, że jest inaczej. 

2011-03-13 Panie Prezesie, jaką wartość mają grunty, które są w posiadaniu Fam? Jaka jest wg Pana wartość spółki?
Szanowny Panie, jedyny grunt, który możemy zakwalifikować jako przeznaczony do sprzedaży - nie jest używany przez Spółkę do prowadzenia działalności operacyjnej - to działka będąca własnością Spółki Stradom SA przy ul. Korfantego. Wartość tego gruntu szacujemy na ok. 5 mln zł - zgodnie ze sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2010. Nie możemy wypowiadać się na temat wartości Spółki, która zmienia się nie tylko wraz z wydarzeniami o charakterze fundamentalnym, ale jest wynikiem transakcji zawieranych na rynku. W naszej opinii sytuacja grupy uległa na przestrzeni ostatnich miesięcy wyraźnej poprawie. 

2011-02-16 Panie Prezesie, nie bardzo rozumiem po co aż takie tajemnice, zwłaszcza, że przez ostatnie 2 lata nie rozpieszczaliście akcjonariuszy i szczypta optymizmu bardzo by nam się przydała, po to by mieć przekonanie o wzrastającej wartości Fam-u i nadchodzących lepszych czasach.
Szanowny Panie dane dotyczące wyników IV kwartału przed ich oficjalną publikacją są objęte ustawową tajemnicą. Ostatnie dwa lata były dla Spółki trudne i tylko dzięki konsekwentnej polityce zamykania lub sprzedawania nierentownych i nieoperacyjnych aktywów oraz restrukturyzacji zadłużenia bankowego Grupa Kapitałowa FAM ma dziś perspektywy generowania pozytywnych wyników finansowych i przepływów. 

2011-02-10 Miło byłoby gdyby prezes Fam-u podał jakieś wiadomości, szczególnie: jak zakończył się rok 2010, oraz prognozy na rok 2011, czy zwiększyły się zamówienia ?
Szanowny Panie, przed publikacją raportów okresowych nie możemy udostępniać żadnych cenotwórczych informacji dotyczących wyników roku 2010. Spółka nie publikowała także prognoz na 2011 rok. Spółka stale pracuje nad optymalizacją operacyjną pozostałych w grupie segmentów działalności (cynkowania ogniowego, tkanin technicznych, obiektów modułowych) i uważa, że rok 2011 będzie dla nich przełomowy. W tym roku uruchomione zostaną wszystkie wybudowane w ostatnim czasie cynkownie co powinno zapoczątkować proces stabilizacji na tym rynku, z drugiej strony uruchomione moce produkcyjne w Stradomiu (tkaniny techniczne) powinny pozwolić nam na poprawę rentowności sprzedaży w tej Spółce. Spółka na bieżąco będzie informowała rynek na temat istotnych z jej punktu widzenia wydarzeń. 1 marca FAM GK publikuje raport po IVQ 2010, gdzie w informacji dodatkowej Spółka szerzej skomentuje obecną i prognozowaną sytuację rynkową.  

2011-01-12 Może prezes wypowie się co do perspektyw spółki po przeprowadzonej restrukturyzacji ?
Spółka po sprzedaży nierentownych aktywów skupia się na poprawie wyników pozostałych segmentów - cynkowania, tkanin technicznych i obiektów modułowych. Każdy z tych segmentów stoi dziś przed innymi wyzwaniami i tak w cynkowaniu cały czas pracujemy nad utrzymaniem rentowności i wolumenu sprzedaży w silnie konkurencyjnym otoczeniu, w Stradomiu rozwijamy moce i poszerzamy asortyment, w przypadku obiektów modułowych przygotowujemy się do wejścia z naszymi produktami w nowe obszary biznesu np. przedszkola i hotele. O pełnym zakończeniu restrukturyzacji będziemy mogli powiedzieć jednak dopiero po ostatecznym zakończeniu współpracy z bankowymi działami restrukturyzacji co powinno nastąpić jeszcze w pierwszej połowie 2011. 

2010-11-27 Dzień dobry. Jak to możliwe że popełniono tak istotny błąd w podanym raporcie za trzeci kwartał 2010 roku? Czy nie miało to na celu wywołania sztucznej obniżki kursu akcji oraz wywołania paniki wśród drobnego akcjonariatu które za bezcen skupili dobrze poinformowani o stanie GK FAM?
W raporcie za trzeci kwartał 2010 roku był wynikiem błędu w formułach modelu raportu kwartalnego. Skutkiem tego podano wartości wyniku finansowego netto zamiast wyniku operacyjny. W załączniku do raportu przedstawiającym wyniki poszczególnych segmentów tego błędu nie popełniono i były one podane poprawnie. W żadnym wypadku błąd ten nie był zamierzony i tym samym nie miał na celu wprowadzenia inwestorów w błąd i wywarcia jakiegokolwiek wpływu na cenę akcji Spółki. 

2010-11-15 Czy to co obserwujemy w spółce, po jej przejęciu (odpisy gonią odpisy, wyprzedaż majątku) to przykład nieudolności, czy planowego działania?
Szanowny Panie, Spółka FAM jeszcze kilka miesięcy temu była zagrożona utratą płynności, a co za tym idzie wisiało nad nią widmo bankructwa. W naszej opinii w Spółce wiele zmienia się na lepsze, a słabe wyniki jak Pan słusznie zauważył są w dużej mierze konsekwencją odpisów wartości poszczególnych aktywów Spółki. Bardzo wysokie wyniki generowane w Spółce w przeszłości były w dużej mierze wyrazem optymistycznej oceny wartości poszczególnych składników jej majątku i komplikującej się struktury majątkowej grupy. Od kilkunastu miesięcy wraz z audytorami Zarząd Spółki porządkuje te zaszłości. 

2010-03-15 W imieniu akcjonariuszy chciłbym zapytać, czy w tym roku możemy liczyć na jakiekolwiek pozytywne informacje ze spółki? Czy festiwal odpisów ma się ku końcowi? Jak przebiega proces restrukturyzacji w skali od 1 do 10
Intencją Spółki i Zarządu jest możliwie transparentne przedstawienie jej sytuacji ekonomicznej. Wspomniany przez Pana "festiwal odpisów" ma w sytuacji Spółki fundamentalne uzasadnienie. Proces restrukturyzacji zadłużenia Spółki można uznać praktycznie zakończony. Tak samo sprawa ma się z nierentowną Spółka Mostostal Wrocław - jej działalność została wygaszona. Wciąż zmagamy się z trudną sytuacją w FAM Technice Odlewniczej. 

2010-01-05 Spolka poinformowala niedawno o zawarciu ugody z bankiem Millenium. Dlaczego akcjonariusze nie zostali poinformowani, że GK FAM weszła w spór z bankiem?
Spółka przechodzi obecnie proces restrukturyzacji zadłużenia bankowego. Zawarcie ugody z bankiem Millenium jest jednym z kroków na drodze planowanych zmian kredytowych. Ugoda nie jest natomiast związana z żadnym sporem pomiędzy Spółką, a bankiem Millenium. Zarząd FAM GK SA 

2009-12-28 W jaki sposób sąd uzasadnił, iż "opcja put zakupiona przez FAM a wystawiona przez M.Kalickiego" wygasła? Czy Spółka będzie się odwoływać od wyroku?
"FAM GK SA nie był nigdy stroną opcji PUT wystawionej przez Mirosława Kalickiego, ani żadnej innej transakcji opcyjnej zawartej z osobą Mirosława Kalickiego. Autor pytania najprawdopodobniej miał na myśli transakcje opcyjne zawierane przez Spółkę Ponar Wadowice SA - dziś Ponar SA - które były ostatnio przedmiotem sporu sądowego. Odnośnie tych transakcji pytanie powinno zostać skierowane do zainteresowanej Spółki tj. Ponaru." Zarząd FAM GK SA 

2009-09-03 Czy spółka ustosunkuje się w jakiś sposób co do zastrzezeń biegłego rewidenta w sprawie raportu do sprawozdania półrocznego Fam-u? Jakich odpisów akcjonariusze mogą się spodziewać w kolejnych kwartałach?
Zarząd Spółki ustosunkował się osobiście do zastrzeżeń biegłego w trakcie prowadzonego przez niego badania. Działając zgodnie z wymogami prawa, uwzględniliśmy w sprawozdaniu półrocznym większość zalecanych przez biegłego korekt, pozostałe kwestie zostały uznane za bezpodstawne. W chwili obecnej nie jest możliwa do określenia wielkość przyszłych odpisów, będą one zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej i przebiegu procesów restrukturyzacji. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa  

2009-08-07 Dlaczego władze nic nie robią, by zmienić niekorzystny wizerunek w oczach inwestorów? Czy spółka ma problemy z płynnością finansową? Jakiej straty netto mogą się spodziewać inwestorzy za cały 2009rok ?
Aktualne władze spółki koncentrują się przede wszystkim na działalności operacyjnej spółki. W każdym z raportów, począwszy od tego za 2008, informujemy iż dalsza kontynuacja działalności jest uzależniona od zapewnienia ciągłości finansowania przez instytucje bankowe, a głównym celem krótko i średnioterminowym pozostaje zmniejszenie poziomu zadłużenia zewnętrznego. Spółka nie podaje prognoz, a jej wynik na koniec roku 2009 zależeć będzie od rozwoju sytuacji gospodarczej i powodzenia procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w spółkach portfelowych. Zarząd FAM GK  

2009-05-19 Chciałbym spytać obecne władze spółki co stało się z cynkowniami? Skąd tak słaby wynik w tym segmencie, skoro cena cynku była dla spółki korzystna?
Niska cena cynku nie jest jednoznaczna z „korzystną”. Wynika to z tego iż cena cynku automatycznie przekłada się na cenę świadczonych usług. Co oznacza że im niższa cena cynku tym niższe przychody ze sprzedaży. Po drugie w ostatnich latach wybudowano w Polsce wiele cynkowni znacznie zwiększając nasze moce produkcyjne. Obecnie szacuje się że moce produkcyjne są blisko dwukrotnie wyższe niż zapotrzebowanie rynku. Oznacza to iż podstawowym czynnikiem walki o klienta stała się cena sprzedaży a tym samym marża cynkowni. Taka sytuacja w czasach kryzysu jest szczególnie widoczna gdyż przy spowolnieniu gospodarczym rywalizacja o zlecenia staje się ostrzejsza. Potrwa to do czasu zrównania popytu na usługę cynkowania jak i podaży do czego dojdzie po przez wzrost rynku ale również upadek mniejszych cynkowni. Tu należy jednak nadmienić iż wszystkie cynkownie w FAM CO odnotowują wyższe od średniej dla branży wykorzystanie mocy produkcyjnych. Kolejnym powodem spadku wyników był remont wanny cynkowniczej z powodu którego jedna z naszych cynkowni musiała wstrzymać działalność na okres około 2 tygodni. Na wyniki segmentu w I kwartale 2009 roku wpływ miały również warunki pogodowe - niezwykle ważne dla działalności segmentu cynkowniczego - które w omawianym okresie były bez porównania gorsze niż w pierwszych trzech miesiącach 2008 roku (wtedy zima była znacznie łagodniejsza). Dariusz Zieliński prezes zarządu Grupa Kapitałowa FAM  

2009-05-06 Co spółka FAM ma zamiar zrobić z nabytymi akcjami w celu umorzenia? Na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane ze sprzedaży zbednych aktywów i czy firma planuje wypłacac dywidendę? Jaka jest według nowego zarządu obiektywna wartość firmy w przeliczeniu na jedną akcję? Czy zarząd zamierza w jakikolwiek sposób ustosunkować się do obecnej wyceny spółki?
1. Co spółka FAM ma zamiar zrobić z nabytymi akcjami w celu umorzenia? Zgodnie z uchwałą WZA, spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia. Ewentualna decyzja o zmianie przeznaczenia nabytych akcji należy do akcjonariuszy. 2. Na co zostaną przeznaczone pieniądze uzyskane ze sprzedaży zbędnych aktywów i czy firma planuje wypłacać dywidendę? W chwili obecnej trudno mówić o przeznaczenia środków ze zbycia aktywów, ponieważ spółka nie dokonała jeszcze żadnej tego typu transakcji. Natomiast w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym Grupy, wynikającym zarówno ze stopnia zadłużenia jak i z planów inwestycyjnych, Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Podjęcie ewentualnej uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy należy jednak do WZA. 3. Jaka jest według nowego zarządu obiektywna wartość firmy w przeliczeniu na jedną akcję? Czy zarząd zamierza w jakikolwiek sposób ustosunkować się do obecnej wyceny spółki? W porównaniu do innych spółek sektora, pod kątem osiąganych wyników finansowych oraz wskaźników takich jak na przykład C/WK, Fam GK wydaje się być spółką niedowartościowaną. Dariusz Zieliński prezes zarządu Grupa Kapitałowa FAM  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu