pb.pl

Pytania dotyczące spółki FERRUM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-03-11 czy cena wezwania 7,30 nie jest zbytnio zaniżona biorąc pod uwagę wartość firmy oraz sztucznie zaniżony kurs przez ostatnie półrocze??? inwestorzy indywidualni spodziewali się ceny na poziomie conajmniej 9,20 zł - co na to zarząd ???
(brak odpowiedzi) 

2013-02-22 Po jakiej cenie spółka ma skupować swoje akcje w celu umorzenia?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-02 Kiedy return będzie na giełdzie?
Prosimy to pytanie skierować do odpowiedniego adresata. Prezes Zarządu, Jan Waszczak 

2009-06-19 1. Czy w obecnej sytuacji rynkowej oraz w związku z bardzo mizernymo rezultatatmi skupu akcji zarząd rozważa przedłużenie terminu (lub wyznaczenie nowego) skupu? 2. Rozliczenie pierwszych opcji walutowych, wg informacji spółki, ma nastapić w czerwcu 2009 r. Czy oznacza to, że straty te będą już widoczne w raporcie za II kw.? Czy spółka poinformuje o nich w oddzielnych komunikatach? 3. Według wielu opinii kondycja spółki z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Pogarszające się wyniki, zmniejszająca się dynamika przychodów, opcje walutowe - to wszystko niejednokrotnie już prowadziło do bankructwa. Jakie kroki spółka zamierza podjąć, by nie doszło do najgorszego? Czy nie warto by rozważyć sprzedaży części przedsiębiorstwa lub fuzji z jakimś potentatem? 4. Dlaczego do rady nadzorczej wybierany jest ktoś zajmujący wysokie stanowisko w konkurencyjnej firmie? Chodzi o osobę Marka Doliny, prezesa Arcelor Mittal Steel Service Center Polska. Może to negatywnie wpływać na działalność spółki (np informacje niejawne, konflikty interesów itd.). 5. Czy prezes lub osoby z rady nadzorczej mają coś do powiedzenia akcjonariuszom mniejszościowym, którzy zainwestowali w spółkę długoterminowo? W rok stracili oni blisko 50%, a w trzy około 65%. Czy zarząd ma jakies pomysły na zmianię tego stanu rzeczy? Skup, który miał być tego narzędziem, okazał sie jedną wielką farsą.
1. Czy w obecnej sytuacji rynkowej oraz w związku z bardzo mizernymi rezultatami skupu akcji zarząd rozważa przedłużenie terminu (lub wyznaczenie nowego) skupu? odp. Na dzień 10 września 2009 zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (raport bieżący 64/2009 z dnia 6 lipca 2009) w trakcie którego Akcjonariusze podejmą stosowną uchwałę dotyczącą umorzenia lub ewentualne dalszego skupu akcji Ferrum S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 2. Rozliczenie pierwszych opcji walutowych, wg informacji spółki, ma nastąpić w czerwcu 2009 r. Czy oznacza to, że straty te będą już widoczne w raporcie za II kw.? Czy spółka poinformuje o nich w oddzielnych komunikatach? odp. Spółka w raportach kwartalnych prezentowała stan oraz wycenę memoriałową zawartych Forwardów i instrumentu Outperfomance. W raporcie półrocznym który zgodnie z nowymi przepisami zastępuje raport za II kw. będzie kontynuowała wcześniej przyjętą formę prezentacji instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. Instrumenty powyższe zabezpieczały i zabezpieczają wpływy eksportowe, które w spółce stanowią około 50/60%. Rozliczenie instrumentów wiąże się z rozwiązaniem rezerw memoriałowych które wpłyną istotnie na wyniki finansowe II kwartału i półrocza. 3. Według wielu opinii kondycja spółki z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Pogarszające się wyniki, zmniejszająca się dynamika przychodów, opcje walutowe - to wszystko niejednokrotnie już prowadziło do bankructwa. Jakie kroki spółka zamierza podjąć, by nie doszło do najgorszego? Czy nie warto by rozważyć sprzedaży części przedsiębiorstwa lub fuzji z jakimś potentatem? odp. Spółka bieżąco informuje o standingu finansowym przy pomocy okresowych raportów finansowych a zapis : „Wiele opinii o pogarszającej się kondycji spółki” nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Spółka nie posiada żadnych zobowiązań przeterminowanych i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. W niewielkim stopniu odczuwa spowolnienie i posiada kilkumilionowe rezerwy finansowe. 4. Dlaczego do rady nadzorczej wybierany jest ktoś zajmujący wysokie stanowisko w konkurencyjnej firmie? Chodzi o osobę Marka Doliny, prezesa Arcelor Mittal Steel Service Center Polska. Może to negatywnie wpływać na działalność spółki (np informacje niejawne, konflikty interesów itd.). odp. Powoływanie osób w skład organu jakim jest Rada Nadzorcza nie leży w kompetencjach Zarządu FERRUM S.A. 5. Czy prezes lub osoby z rady nadzorczej mają coś do powiedzenia akcjonariuszom mniejszościowym, którzy zainwestowali w spółkę długoterminowo? W rok stracili oni blisko 50%, a w trzy około 65%. Czy zarząd ma jakieś pomysły na zmianę tego stanu rzeczy? Skup, który miał być tego narzędziem, okazał sie jedną wielką farsą. odp. Trend kształtowania się ceny akcji Ferrum S.A. w ostatnim czasie skorelowany jest z sytuacją na rynku papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o skup akcji prowadzony przez Ferrum S.A. to Spółka zrealizowała powierzone zadanie przez WZA zgodnie z obowiązującymi przepisami skupując maksymalnie tyle akcji ile można było skupić. Czy pytający ma pomysł aby trzymając się ściśle litery prawa uniknąć „farsy”? Osobiście jako Prezes również jestem inwestorem giełdowym. Posiadam w swoim pakiecie akcje firm których wycena w ciągu 2 lach zmniejszyła się o blisko 80% i jest to w głównej mierze wynikiem sytuacji jaka obecnie występuje na świecie. Prezes Zarządu, Jan Waszczak 

2009-05-25 W czasie czterech miesięcy tego roku obrót na akcjiach Ferrum wynosił ponad 2 mln, a Wy piszecie że skupiliście tyle ile możecie.Od początku skupu skupiliście zaledwie 300 tys.Jak to ma się do prawdy?
Na to pytanie udzielono wyczerpującej odpowiedzi w dniu 28 kwietnia 2009 roku, Jan Waszczak, Prezes Zarządu 

2009-05-19 1. Jakie są plany rozwoju na rok 2009 i 2010 dla Panstwa firmy. Patrząc na przemysł hutniczy szanse na mocny rozwój mają połączone grupy i duże przedsiębiorstwa. Czy Ferrum nie myśli nad akwizycją kilku mniejszych firm lub nawiązaniem mocnej współpracy z dużo wiekszym podmiotem ? 2. Nawiązując do Panstwa odpowiedzi w ramach "akcji inwestor" dotycząej skupu akcji własnych - po dokładnych wyliczeniach widać, iż zarówno obrót jak i ceny podczas notowań pozwalają na wiekszy skup akcji własnych - zwłaszcza iż do jego konca pozostał niecały miesiąc. Dlaczego wiec jest on prowadzony w tak małej skali ? Czy jest to efektem braku pieniedzy na skup w/w akcji?
1.Spółka obecnie realizuje strategię, która została opisana w prospekcie emisyjnym akcji serii E. Na dzień dzisiejszy przyjęta strategia nie przewiduje ani akwizycji firm ani nawiązania współpracy z dużo większym podmiotem. 2. Odpowiadając na pytanie dotyczące skupu akcji własnych pragniemy zapewnić iż niski wolumen skupu akcji własnych jest spowodowany jedynie ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Szczegółowej odpowiedzi udzieliliśmy 28 kwietnia 2008r. w ramach „akcji inwestor”. Spółka posiada gotówkę i nie jest ona powodem niskiego skupu akcji. Jan Waszczak, Prezes Zarządu Ferrum S.A.  

2009-04-28 Kiedy i jak zarząd ma zamiar skupić akcje własne celem umorzenia?
Działając zgopdnie z par. 1 ust. 1 uchwały Nr XVI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum SA z dnia 18 czerwca 2008 r. Zarząd Ferrum z dniem 23 października 2008 r. rozpoczął skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ww. uchwale. Pragniemy poinformować, iż w trakcje realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki musi przestrzegać zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. Z uwagi na fakt, iż powołanie rozporządzenie stanowi powszechnie obowiązujący (wprost) przepis prawa, również uchwała ZWZ Ferrum S.A. określająca zasady buy-back musiała uwzględniać przedmiotowe przepisy. Przytaczając Artykuł 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003, który określa warunki skupu należy przypomnieć, iż Zarządowi Spółki nie wolno nabywać więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości wolumenu obrotu akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup, jak również średnia dzienna liczba nabywanych akcji musi być oparta na obrocie średniej dziennej wielkości wolumenu obrotu w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. Są to dwie główne i nadrzędne zasady określające maksymalną liczbę akcji, jaka może być skupiona w tym trybie, przy czym należy podkreślić, iż wobec powyższego głównym czynnikiem decydującym o ostatecznej liczbie akcji własnych nabytych w ramach skupu jest rzeczywisty wolumen obrotu w okresie trwania skupu. Mając na uwadze powyższe przepisy należy mieć również na względzie, że ich przestrzeganie ma na celu zapobieganie nadużyciom na rynku, zaś dokonywanie skupu akcji własnych przez spółkę publiczną na innych zasadach i warunkach niż określone powyżej (np. zwiększenie liczby nabywanych akcji) stanowiłoby naruszenie zakazu manipulacji, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z całymi konsekwencjami dla spółki. Zarząd Spółki realizując skup akcji w celu ich umorzenia skupuje więc maksymalne wielkości jakie są do zakupienia na rynku, przy czym kieruje się w tym działaniu uwzględniając limity, jakie nałożone są w ww. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003, uwzględnione również przez uchwałę Walnego Zgromadzenia. Jak podniesiono powyżej ostateczna liczba skupionych akcji zależy od wielkości obrotów, która nie pozwala na zwiększenie dynamiki buy-backu realizowanego przez Ferrum SA. Podobną sytuację obserwujemy również wśród innych podmiotów giełdowych prowadzących skup. Jan Waszczak, Prezes Zarządu Ferrum SA  

2009-04-24 Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące skupu akcji własnych. Podczas 6 miesięcy trwania skupu (z 8 mozliwych) społka wydała na skup zaledwie 10% przeznaczonych na ten cel środków. Obecna cena akcji jest ponizej wartości księgowej a wiec zdecydowanie atrakcyjna jesli chodzi o prowadzenie skupu. Jesli wiec jest on prowadzony tak nieudolnie to jaki był wogole sens wprowadzania tego planu w zycie ?? Csy moze obecna sytuacja jest powiązana z sytuacją finansowa która nie pozwala na bardziej intensywny skup i wykorzystanie wszestkich dostepnych srodków materialnych ?? Z góry dziekuje za odpowiedz
Działając zgopdnie z par. 1 ust. 1 uchwały Nr XVI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum SA z dnia 18 czerwca 2008 r. Zarząd Ferrum z dniem 23 października 2008 r. rozpoczął skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ww. uchwale. Pragniemy poinformować, iż w trakcje realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki musi przestrzegać zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. Z uwagi na fakt, iż powołanie rozporządzenie stanowi powszechnie obowiązujący (wprost) przepis prawa, również uchwała ZWZ Ferrum S.A. określająca zasady buy-back musiała uwzględniać przedmiotowe przepisy. Przytaczając Artykuł 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003, który określa warunki skupu należy przypomnieć, iż Zarządowi Spółki nie wolno nabywać więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości wolumenu obrotu akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup, jak również średnia dzienna liczba nabywanych akcji musi być oparta na obrocie średniej dziennej wielkości wolumenu obrotu w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. Są to dwie główne i nadrzędne zasady określające maksymalną liczbę akcji, jaka może być skupiona w tym trybie, przy czym należy podkreślić, iż wobec powyższego głównym czynnikiem decydującym o ostatecznej liczbie akcji własnych nabytych w ramach skupu jest rzeczywisty wolumen obrotu w okresie trwania skupu. Mając na uwadze powyższe przepisy należy mieć również na względzie, że ich przestrzeganie ma na celu zapobieganie nadużyciom na rynku, zaś dokonywanie skupu akcji własnych przez spółkę publiczną na innych zasadach i warunkach niż określone powyżej (np. zwiększenie liczby nabywanych akcji) stanowiłoby naruszenie zakazu manipulacji, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z całymi konsekwencjami dla spółki. Zarząd Spółki realizując skup akcji w celu ich umorzenia skupuje więc maksymalne wielkości jakie są do zakupienia na rynku, przy czym kieruje się w tym działaniu uwzględniając limity, jakie nałożone są w ww. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003, uwzględnione również przez uchwałę Walnego Zgromadzenia. Jak podniesiono powyżej ostateczna liczba skupionych akcji zależy od wielkości obrotów, która nie pozwala na zwiększenie dynamiki buy-backu realizowanego przez Ferrum SA. Podobną sytuację obserwujemy również wśród innych podmiotów giełdowych prowadzących skup. Jan Waszczak, Prezes Zarządu Ferrum SA  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu