pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-10-21 1. Kiedy spółka przedstawi propozycje układowe? Z różnych pism wynika, że takowe mają zostać wkrótce zaprezentowane i jakieś są w sądzie prowadzącym sprawę upadłości GCI - nie wszyscy jednak wierzyciele znają oe z akt sądowych, a tym bardziej mogą nic nie wiedzieć o innych propozycjach, które być może będą im złożone. Na czym mają polegać te nowe propozycje układowe? 2. Na czym polega konflikt między GCI a firmą Copernicus? 3. Czy możliwe są zmiany w akcjonariacie spółki i czy spółką w jej obecnej sytuacji interesują się jacyś inwestorzy? 4. Czy realne jest zawarcie przez GCI układu i czy coś może stanąć temu na drodze? 5. Czemu nie odbyło się jeszcze ZWZA zatwierdzające wyniki za 2015 rok? 6. Czy warto obecnie kupować akcje GCI?
Ad. 1. Propozycje układowe jakie spółka złożyła w ślad za wnioskiem o otwarcie postępowania upadłościowego układowego zakładają konwersję istniejącego długu układowego na akcje spółki nowej emisji. Do układu na podobnych warunkach co wierzyciele układowi mogą przystąpić wierzyciele pozaukładowi. Spółka odbyła szereg spotkań z wierzycielami, którym prezentowała te propozycje, jak również uwierzytelnienie ich planem naprawczym. Wierzyciele niemal od początku trwania postępowania upadłościowego mieli możliwość zapoznania się z tymi propozycjami będącymi w sądowych aktach sprawy upadłościowej spółki. Spółka nie przewidziała jednak, że postępowanie upadłościowe będzie trwało aż tak długo, stąd koniecznym stała się korekta planu naprawczego, w którym pierwotny okres jaki on obejmował, nie przystaje już do aktualnych dat. Korygując plan naprawczy zrodziła się nowa i prawdopodobnie lepsza koncepcja w ramach której utrzymana zostanie konwersja długu na akcje spółki, ale spółka ma zobowiązać się do ich odkupu w przyszłości w konkretnych datach i wolumenach. Co więcej, odkup ma odbywać się po wyższej cenie aniżeli cena konwersji i ma obejmować także akcje będące aktualnie w obrocie giełdowym. Odkup ma odbywać się ze środków ze zbycia części majątku nieruchomego w cenach rynkowych i wg jego rzeczywistej wartości oraz przede wszystkim ze środków uzyskanych z realizacji kilku wybranych projektów inwestycyjnych. Ad. 2. Nie jest to konflikt a bardziej relacja biznesowa - pierwotnie konstruktywna i generująca benefity dla obu jej stron, która na skutek defaultu GC Investment S.A. uległa zerwaniu. Copernicus – będąc wierzycielem GCI – dąży do zaspokojenia swego roszczenia i wykorzystuje do tego posiadane środki. GCI z kolei stoi na stanowisku, iż Copernicus, którego wierzytelność w większej części objęta jest układem, winien być zaspokojony w taki sam sposób jak kilkuset innych podobnych mu wierzycieli. Taka propozycja zaspokojenia Copernicusa nie znajduje jego akceptacji, stąd podejmowane przez niego inicjatywy, w szczególności wnioski o upadłość likwidacyjną spółek zależnych od GCI oraz jak ostatnio także samego GCI. Copernicus dysponuje bardzo dobrym zabezpieczeniem swojej należności od GCI i uznaje że poprzez ustanowioną na niej na jego rzecz hipotekę, ma do niej wyłączne prawo, podczas gdy zabezpieczenie to (nieruchomość) stanowi majątek układowy z którego zaspokojenie mogą uzyskać wszyscy wierzyciele objęci układem. Ad. 3. Tak, spółką, jej sprawą, jej nieruchomościami i zobowiązaniami interesują się zewnętrzne podmioty. Prócz propozycji układowych nad którymi spółka cały czas pracuje, a zakładają one zawarcie układu i jego wypełnienie wyłącznie przy wykorzystaniu jej zasobów (majątku), spółka stara się także pozyskać inwestora, który mógłby wesprzeć finansowo propozycje układowe spółki lub alternatywnie przejąć ją i wziąć na siebie ciężar rozliczenia z wierzycielami na jego (inwestora) warunkach. Na ten moment uważam, że prawdopodobieństwo realizacji obu scenariuszy jest podobne, oczywiście przy założeniu że postępowanie upadłościowe będzie kontynuowane w aktualnym trybie. Ad. 4. Dwa lata temu ogłoszone zostało otwarcie postępowania upadłościowego układowego GCI. Pół roku wcześniej GCI złożyła o to wniosek do sądu. Działania GCI skupiają się wyłącznie na tym aby w nieodległej już przyszłości odbyło sę zgromadzenie wierzycieli, na którym ci ostatni zdecydują czy za korzystniejsze dla nich uznają zawarcie ze spółką układu czy raczej jej likwidację. W ocenie spółki jest to najuczciwsze rozwiązanie, bo dające możliwość wypowiedzenia się wszystkich wierzycielom. Działania o charakterze obstrukcji prawnej, podejmowane przez paru wierzycieli, a mające na celu przedłużenie postępowania sądowego, oceniane są jako te które mogą utrudnić zarówno zawarcie układu z wierzycielami jak i samo doprowadzenie do wspomnianego zgromadzenia. Trudno w tej chwili jednoznacznie ocenić jakie są szanse na zwarcie układu między spółką a jej wierzycielami - na pewno zależeć to będzie od oceny jej ostatecznych propozycji układowych i ich atrakcyjności dla wierzycieli. Ad. 5. Termin ZWZA zostanie wkrótce ogłoszony i za pośrednictwem raportu bieżącego podany do publicznej wiadomości. Ad. 6. Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy inwestor indywidualnie analizując aktualną sytuację GCI jak i ewentualne jej perspektywy. GCI nadal znajduje się w upadłości - na ten moment układowej. W takim postępowaniu zawsze istnieje ryzyko przekształcenia formy postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne i inwestorzy muszą mieć to na względzie, bo oznaczać to będzie wówczas faktyczną likwidację GCI, a w konsekwencji w przyszłości wykluczenie akcji GCI z obrotu publicznego. Jedyny realizowany przez spółkę kierunek to na ten moment konstruktywny i poparty analizami finansowymi układ z wierzycielami. Jego zawarcie z pewnością spowodowałoby zmianę postrzegania spółki przez inwestorów oraz obecnych i przyszłych akcjonariuszy. 

2015-10-27 W jakiej kondycji jest Grupa Kapitałowa, którą tworzy GCI i jej spółki zależne? Jakie podmioty wchodzą aktualnie w skład Grupy i jaka jest lub będzie ich rola w procesie upadłości GCI?
Spółki z Grupy Kapitałowej GCI powoływane były w konkretnych celach i dla realizacji konkretnych projektów. Problemy GCI z pewnością uderzyły w spółki w Grupie. Staraliśmy się obronić ich wizerunek i projekty które były dla nich zakładane, a które na pewno – ze względu na sytuację GCI – nie straciły na wartości. Istotną komplikacją jest fakt, że na aktywach Grupy zabezpieczony został w znacznej części dług zaciągnięty przez GCI. Utrata płynności finansowej przez GCI spowodowała, że wierzyciele roszczenia swe skierowali nie tylko do dłużnika osobistego jakim dla nich jest GCI, ale także do dłużników rzeczowych, tj. podmiotów które udzieliły na swoim majątku zabezpieczeń rzeczowych. Na chwilę obecną normalną działalność operacyjną spośród podmiotów z Grupy prowadzi Armada Development S.A., choć nie da się ukryć, że rozmach jej działań mógłby być znacznie większy gdyby udało się porozumieć z niektórymi wierzycielami w zakresie warunkowych zwolnień spod zabezpieczeń nieruchomości graniczących z inwestycją realizowaną przez tę spółkę. Czasem takie porozumienie nie jest możliwe ze względów formalnych i faktycznie nie ma sposobu aby je zawrzeć. Bezwzględnie Grupa Kapitałowa GCI wymaga uporządkowania i zmniejszenia. Cel ten został nakreślony dawno temu, niemniej dotąd nie udało się go zrealizować. Przyczyn które się na to złożyły było i jest dużo. W początkowym okresie trudności GCI, znaczna część aktywów finansowych została zajęta przez komorników, potem niektórzy wierzyciele uderzali bezpośrednio w spółki zależne, a na dzień dzisiejszy spółki te nadal pozostają dłużnikami rzeczowymi z zobowiązań za które bezpośrednio odpowiada GCI. Na koniec bieżącego roku sytuacja Grupy zostanie poddana bardzo dokładnej ocenie i analizie pod kątem propozycji układowych dla wierzycieli. Ze względu na udział i zaangażowanie spółek z Grupy w proces restrukturyzacji GCI poprzez zaoferowanie, między innymi obligatariuszom, celem rozliczenia ich należności wobec GCI, aktywów stanowiących ich (spółek) majątek, ich (spółek) pierwotna rola i kształt są zupełnie inne niż zakładane dla nich kilka lat temu. Nadal najciekawszą spółką z Grupy pozostaje Armada Development S.A. realizująca unikalny projekt o wielorakim przeznaczeniu w Bytomiu. Spółka ta jest także restrukturyzowana i także – podobnie jak GCI – musiała być broniona przed nieuzasadnionymi atakami wierzycieli, wykraczających w swoich roszczeniach poza udzielone przez nią zabezpieczenia hipoteczne. Dominik Staroń 

2015-10-16 1. Co może być przyczyną ostatnich niemałych wzrostów kursu (wyceny) spółki na giełdzie? 2. Na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe spółki? 3. Czy zawarcie układu z wierzycielami jest realne? Od czego może to zależeć? 4. Na czym polega konflikt spółki z Farmacol S.A. i co leży u jego źródła? 5. Czy w spółce możliwe są zmiany właścicielskie? Czy realny jest scenariusz znalezienia dla spółki inwestora, który sfinansowałby układ i porozumienie z wierzycielami? 6. Czy spółka zawiera pozasądowe ugody z wierzycielami? 7. Jakie czynniki mogą zagrozić oddłużeniu spółki i wykonaniu postanowień układu?
Witam, Dziękuję za przesłanie pytań od Inwestorów. Kontakt z nimi w tym rzetelne informowanie na temat bieżącej sytuacji Emitenta jest dla mnie i reprezentowanej przeze mnie Spółki istotnym aspektem szeroko rozumianych relacji inwestorskich, nad których poprawą pracuję od momentu powołania na stanowisko prezesa zarządu. Poniżej zamieszczam odpowiedzi na sformułowane pytania. Mam nadzieję, że pomogą one w obiektywnej ocenie Emitenta i przyczynią się do jego jeszcze większej transparentności. Ad 1) Na to pytanie trudno, jeśli nie sposób, odpowiedzieć. Na wycenę giełdową wpływ ma wiele czynników, także przewidywania i oczekiwania Inwestorów. Oczywistą kwestią jest, że celem Emitenta w tym osób nim zarządzających i z nim współpracujących jest restrukturyzacja i oddłużenie, które ma być tego elementem. Zakończenie tego procesu oznaczać będzie w praktyce rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w historii Emitenta, który w zmienionych warunkach będzie mógł wrócić do normalnej działalności operacyjnej, której właściwe prowadzenie powinno zapoczątkować proces odbudowy wartości przedsiębiorstwa Emitenta. Być może Inwestorzy nieco bardziej optymistycznie niż dotąd podchodzą do możliwości uzdrowienia Emitenta w ramach trwającego postępowania upadłościowego układowego. Być może zauważają i doceniają poprawę w wypełnianiu przez niego obowiązków informacyjnych. Być może – w związku ze zgłoszonymi projektami uchwał ZWZA – oczekują istotnych zmian wewnątrz samej Spółki. Zarządowi Emitenta trudno oceniać jakimi przesłankami kierują się Inwestorzy kupując lub sprzedając akcje Spółki. Mogę zapewnić, że czynimy starania i jesteśmy zdesperowani, aby przeprowadzić i udanie zakończyć rozpoczęty formalny proces restrukturyzacji Emitenta. Pomimo licznych przeszkód i destrukcyjnych działań podejmowanych przez niektórych wierzycieli Spółki, Emitentowi udało się uzyskać postanowienie o otwarciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, jak również żaden z wierzycieli nie został dotąd zaspokojony w sposób niezgodny z prawem i z poszkodowaniem innych wierzycieli. Ad 2) Spółka bada pod kątem formalnym i merytorycznym w porozumieniu z Sądem prowadzącym jej postępowanie upadłościowe zgłoszenia wierzytelności. Celem Spółki jest jak najszybsza weryfikacja zgłoszeń i opracowanie listy wierzycieli, jak również realizacja kolejnych etapów postępowania upadłościowego. Ad 3) W ocenie Emitenta jest to realne, choć nie sposób przewidzieć kiedy mogłoby stać się faktem. Wszystkie dotychczasowe działania Spółki do tego właśnie zmierzają. Przyjęcie układu (abstrahując od jego uprawomocnienia) jest wypadkową z jednej strony propozycji układowych jakie złoży Emitent, a z drugiej oczekiwań wierzycieli. Emitent będzie chciał złożyć wierzycielom propozycje, które zyskają ich aprobatę, ale tylko takie które będą mogły być realnie spełnione i na które Spółkę będzie stać na moment ich głosowania. Na tę chwilę rozważany jest przeze wszystkim scenariusz konwersji prawie całego długu układowego Emitenta na jego akcje nowej emisji, ale cały czas rozpatrywane są również inne możliwości zaspokojenia wierzycieli, także takie które wychodzą poza te jakie uwzględnia Ustawa PUiN. Pamiętajmy, że propozycje układowe które będą miejmy nadzieję poddane głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli, muszą mieć oparcie w majątku Spółki i programie naprawczym dla niej nakreślonym. Ad 4) Podstawą konfliktu jak to zostało określone w pytaniu jest fakt niewypełnienia przez Emitenta zobowiązania finansowego zaciągniętego wobec Farmacol S.A.. Emitent tego nie kwestionuje i ubolewa, że taka sytuacja miała miejsce nie tylko w odniesieniu do tego obligatariusza Spółki, ale i wszystkich jej wierzycieli. Tych ostatnich Spółka musi traktować jednakowo, ewentualnie różnicując formułowane względem nich propozycje sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Emitent rozmawia we wszystkimi swoimi wierzycielami szukając możliwości ich przedukładowego zaspokojenia, o ile tylko takie zaspokojenie jest prawnie możliwe i dopuszczalne. Takie rozmowy prowadzone były także do pewnego momentu z Farmacol S.A.. Podmiot ten, prawdopodobnie przez wzgląd na uruchomione przez niego rozliczne ale zupełnie nieskuteczne egzekucje komornicze, jak również ustanowione na jego rzecz na części majątku Spółki hipoteki przymusowe, uznał że okoliczności te spowodują, iż Emitent dokona jego wcześniejszego zaspokojenia, w pełnej kwocie i niekoniecznie z poszanowaniem interesu innych wierzycieli, jak również z naruszeniem przez Zarząd Emitenta przepisów przywołanej wyżej ustawy i Kodeksu Karnego. Co ciekawe, tenże sam Farmacol S.A. podnosił bezzasadnie w jednym ze swoich pism, że Zarząd Emitenta dokonał zaspokojenia innych wierzycieli z naruszeniem przepisów art. 300 i 301 KK, co oczywiście nie miało miejsca, ale podmiot ten prawdopodobnie oczekiwał, że zaspakajając go Zarząd Emitenta faktycznie dokona naruszenia tych przepisów. Na to oczywiście nie było zgody Zarządu Spółki i jakiś czas temu rozmowy z Farmacol S.A. zostały zerwane. Podmiot ten był i będzie przez Emitenta traktowany w sposób taki sam jak tożsami mu wierzyciele dysponujący z formalnego punktu widzenia takim samym rodzajem zabezpieczenia rzeczowego. Ad 5) W odpowiedzi na pierwsze pytanie Zarząd Spółki nie chce dywagować na temat możliwych zmian właścicielskich oraz tego czy są one planowane i realne. Najwięksi akcjonariusze Spółki aktywnie uczestniczą w procesie jej ratowania, co z jednej strony jest oczywiste, z drugiej stanowi istotne wsparcie prac jej Zarządu. Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, to bez wątpienia byłby to argument za przyspieszeniem całego procesu upadłości Emitenta, a być może także jego szybkim zakończeniem w sposób korzystny dla wierzycieli i akcjonariuszy. Niestety, mimo tego iż parokrotnie prowadzone były rozmowy w tym obszarze nigdy nie zostały one sfinalizowane. Spółka dysponuje interesującym portfelem nieruchomości i przez to budzi zainteresowanie zarówno inwestorów z branży nieruchomościowej jak i takich, którzy rozważają kapitałowe zaangażowanie w Spółkę. Dodatkowo, mogę nadmienić (o czym Spółka raportowała po raz pierwszy w 2014 roku), że Spółka stara się o wysokie odszkodowanie z jednej z państwowych instytucji i racjonalnie zakłada, że w tym zakresie możliwe jest konstruktywne porozumienie korzystne dla obu stron sporu. Tak uzyskane a należne Spółce środki mogłyby posłużyć do współfinansowania postępowania upadłościowego jak również w pewnym stopniu i samego porozumienia z wierzycielami. Ad 6) Zasadniczo takie ugody mogą dotyczyć pozaukładowych wierzycieli Spółki. Jednym z takich przykładów może być ugoda z ZUS, którą Spółka chciałaby zawrzeć. Na ten moment pierwszy wniosek Spółki w tym zakresie pozostał ze względów formalnych nierozpatrzony, ale kierunek w tym zakresie został obrany i nadal liczymy, że uda nam się porozumieć z Zakładem. Rozmawiamy także z innymi wierzycielami pozaukładowymi i prawie wszyscy deklarują obniżenie poziomu swoich roszczeń (rezygnację z części ich należności), co ułatwia rozmowy i poszukiwanie rozwiązań oddłużeniowych. Ad 7) Przewlekłość prowadzonego postępowania sądowego na pewno nie jest czynnikiem wspierającym cały proces. Spółka sama dokłada wszelkich starań, aby proces prowadzony był możliwie dynamicznie. Jest to w interesie wszystkich wierzycieli Spółki zainteresowanych konstruktywnym porozumieniem czyli zawarciem układu. Ci wierzyciele którzy chcą likwidacji Spółki podejmują takie inicjatywy, które mogą do tego doprowadzić, co ugodzi w interes wszystkich jej wierzycieli. Do tego Spółka stara się nie dopuścić, mając na względzie konieczność zwrotu zaciągniętych zobowiązań. Jeden z banków na przykład przez dłuższy czas, nie dysponując w zasadzie żadnymi merytorycznymi argumentami, opóźniał postępowanie (chociażby wnioskując o rozprawę przed sądem upadłościowym, na którą jego pełnomocnik spóźnił się na tyle, że po jego przybyciu Sąd, po przesłuchaniu uczestniczących w niej stron, zakończył rozprawę – niemniej od momentu złożenia przez wierzyciela wniosku o przesłuchanie stron do samej rozprawy minęły dwa miesiące) i nie osiągnąwszy celu w postaci otwarcia postępowania likwidacyjnego Spółki, doprowadził jedynie do zwiększenia wartości swojego roszczenia, na które w tym momencie szuka nabywcy. Osobiście zapewniam, że Spółka naprawdę rozmawia z każdym, bez względu czy wierzyciel nazywa się Farmacol S.A., bank czy Pan Nowak, bo w ocenie Spółki w interesie wszystkich jest zawarcie ramowego porozumienia. Z wyrazami szacunku, Dominik Staroń  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu