pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-04-04 Firma CENTURIA GROUP S. A. zniknęła z NewConnect. Proszę o jakieś informacje.
(brak odpowiedzi) 

2017-02-16 Kiedy będą ogłoszone wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 r. i za cały 2016 rok?
Zgodnie z zapowiedziami opublikowanymi w treści raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. publikacja wyników finansowych GPW za cały rok 2016 będzie miała miejsce 27 lutego 2017 r. (poprzez ESPI publikujemy je po sesji giełdowej tego dnia). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 101.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i zmieniającego go Rozporządzeni MF z dnia 25 maja 2016 r., nie publikujemy odrębnego raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r. 

2015-01-08 Jakie są szanse, że GPW będzie wypłacać dywidendę w kolejnych latach?
Zamiary GPW dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014 oraz w latach kolejnych zostały wyrażone w nowej polityce dywidendowej Spółki, która została opublikowana raportem bieżącym nr 30/2014 w dniu 29 października 2014 r. (http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=341). Zgodnie z jej treścią, począwszy od podziału zysku za rok 2014, intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dodatkowo, w przypadku podziału zysku za lata 2014 i 2015, Zarząd Giełdy zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 2,40 zł brutto na jedną akcję za 2014 r. i 2,60 zł brutto na jedną akcję za 2015 r. Ostatecznie decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie GPW.  

2012-06-09 Nie mogę nic znaleźć odnośnie wypłaty dywidendy. Chodzi mi o wysokość i datę wypłaty.
16 maja 2012 r. Rada Giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 36 515 640,00 zł, stanowiącej 30,14% zysku Spółki za 2011. Proszę jednak pamiętać, że decyzja odnośnie wypłaty dywidendy leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011, w tym wypłaty dywidendy, znajduje się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na 27 czerwca 2012. Dodatkowo, na stronie http://www.gpw.pl/walne_zgromadzenie można zapoznać się z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie, w których zawarto informację o poziomie proponowanej dywidendy przypadającej na jedną akcję (0,87 zł), oraz proponowany dzień dywidendy (6 lipca 2012 r.) oraz dzień wypłaty dywidendy (20 lipca 2012 r.). Aktualne informacje po zakończeniu Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie relacji inwestorskich GPW: http://www.gpw.pl/dywidenda_gpw.  

2011-08-01 Czy NC nie poszedł za bardzo w ilość zamiast jakość ?
Rynek NewConnect stworzony został dla spółek, które potrzebują alternatywy wobec finansowania działalności kredytem bankowym oraz dla inwestorów poszukujących innowacyjne projektów inwestycyjnych oraz spółek na początkowym etapie rozwoju. 300 emitentów, którzy wprowadzili akcje do obrotu na NewConnect, to dowód sukcesu rynku po niemal 4 letnim okresie jego funkcjonowania. Ze średnią kapitalizacją spółki na poziomie 28 mln złotych, NewConnect skupia zarówno przedsiębiorstwa na początkowym etapie rozwoju, jak również takie, dla których NC jest przystankiem w drodze na Główny Rynek GPW. Z takiej możliwości skorzystało już 15 emitentów notowanych na NewConnect. Świadczy to o dobrym przygotowaniu spółek do funkcjonowania na rynku publicznym. 

2011-08-01 Czy rynek NC nie jest już przesycony? Z powodu ogromnej liczby spółek często o bardzo małej płynności dochodzi do znacznych wahań kursu przy małych obrotach. Czy GPW jako kreator tego rynku zamierza coś z tym zrobić ?
NewConnect jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków alternatywnych w Europie. Obecnie na NC notowane są akcje prawie 300 spółek. Świadczy to o dużym zainteresowaniu przedsiębiorstw możliwością finansowania swojej działalności poprzez emisję akcji oraz notowaniem na tym rynku. NewConnect w efektywny sposób wspomaga rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Procedura wprowadzania akcji do obrotu na NewConnect oraz zasady obrotu, określone są w regulaminie tego rynku. W odpowiednim przygotowaniu do wypełniania warunków rynku publicznego pomagają spółkom Autoryzowani Doradcy, którzy również po debiucie spółki na NewConnect, w okresie jednego roku zobowiązani są służyć spółkom profesjonalnym doradztwem i pomocą w kwestiach związanych z notowaniem akcji oraz wypełnianiem obowiązków informacyjnych. GPW jako operator rynku NewConnect współpracuje również z 13 firmami inwestycyjnymi pełniącymi funkcję animatorów rynku, których zadaniem jest wspieranie płynności notowań. Większość spółek rozpoczynających swoją przygodę z rynkiem NewConnect to firmy w początkowym stadium rozwoju, szukające swojej szansy na często innowacyjnych, konkurencyjnych i zmiennych rynkach. Spółki takie są bardziej podatne niż duże podmioty na wahania koniunktury giełdowej oraz na zmiany w otoczeniu rynkowym. W strukturze inwestorów na rynku NewConnect dominują inwestorzy indywidualni, jednakże wraz ze wzrostem liczby spółek obserwowany jest wzrost zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych. Ich obecność na NewConnect potwierdza atrakcyjność tego rynku, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu stabilności notowań.  

2011-01-25 Czy i na kiedy przewidziane jest walne zgromadzenie GPW, które mogłoby zdecydować o dywidendzie ?
O podziale zysku za 2010 r., w tym wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie GPW, które powinno rozpocząć się najpóźniej 30 czerwca 2011 r. Termin nie został jeszcze ustalony. Informacja o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia GPW zostanie opublikowana raportem biężącym oraz na stronie internetowej GPW, w zakładce relacji inwestorskich (http://www.gpw.pl/kalendarium).  

2011-01-05 Kiedy i do jakiego indeksu trafi GPW?
Obecnie akcje GPW znajdują się w indeksie WIG oraz WIG-PL. Akcje GPW zostały wpisane na listę uczestników ww. indeksów po trzech sesjach od debiutu giełdowego. Rewizja roczna składu indeksów giełdowych (WIG20, mWIG40, sWIG80) przeprowadzana jest po sesji w trzeci piątek marca na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji stycznia. Korekta kwartalna składu indeksów przeprowadzana jest po sesji w trzeci piątek czerwca, września i grudnia, na podstawie rankingu sporządzonego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października. Przy sporządzaniu rankingu bierze się pod uwagę procentowy udział w łącznych obrotach oraz procentowy udział w łącznej wartości akcji w wolnym obrocie wszystkich spółek uwzględnianych w rankingu. W przypadku GPW czynnikiem decydującym o kwalifikacji do któregoś z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 będzie pozycja w rankingu, który będzie sporządzony po ostatniej sesji stycznia 2011 r. Informacje o zmianach w indeksach WIG20, mWIG40 , sWIG80 wynikające z rewizji rocznej lub korekty kwartalnej podawane są do publicznej wiadomości co najmniej 5 tygodni przed ich przeprowadzeniem i są ogłaszane na stronie internetowej www.gpw.pl  

2011-01-05 Kiedy, w jakiej wysokości i komu zostanie wypłacona dywidenda? kto będzie miał do niej prawo?
Intencją Zarządu Spółki jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych Spółki na poziomie pomiędzy 30 a 50 proc. jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy. Nie wyklucza to możliwości wypłaty większej kwoty, jeżeli sytuacja ekonomiczna spółki i jej potrzeby finansowe na to pozwolą. O podziale zysku za 2010 r., w tym o wypłacie dywidendy, zdecyduje Walne Zgromadzenie (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), które powinnno odbyć się najpóźniej 30 czerwca 2011 r. Po podjęciu stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie informacje o kwocie dywidendy, terminie przyznania prawa do dywidendy i terminie jej wypłaty zostaną umieszczone m. in. w raporcie bieżącym z uchwałami powziętymi przez Walne Zgromadzenie oraz w kalendarium na stronie: http://www.gpw.pl/kalendarium. Dywidenda będzie przysługiwać każdemu, kto będzie posiadać akcje Giełdy w dacie dywidendy (dacie przyznania prawa do dywidendy) ustalonej przez Walne Zgromadzenie. 

2010-12-09 Czy spółka zamierza odpowiadać na pytania zadawane na forum pb.pl?
Tak. Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących GPW jako spółki notowanej na giełdzie. 

2010-11-08 Kiedy zacznie działać nowa strona GPW? byłoby fajniej jakby spółka przyłożyła się bardziej do relacji inwestorskich, ponieważ powinna dawać dobry przykład. Niestety z przykrością oceniam Państwa działania bardzo negatywnie. Mieliście ogromną szansę na pokazanie spółkom, że na giełdę można wchodzić przy pełnej transparentności informacyjnej, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji, szczególnie z indywidualnymi, bo przecież to o nich tyle się trąbiło. A tak, co mamy? wielka cisza, wielkie nic, brak konkretów. Zatem nie wymagajcie od innych emitentów, że będą postępować lepiej od Was.
(brak odpowiedzi) 

2010-10-22 Czy są jakieś bezpośrednie spotkania emitenta z inwestorami indywidualnymi?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-21 Czy władze GPW miały wpływ na ustalania transz dla poszczególnych grup inwestorów?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Mieliście okazję naprawdę zadbać o drobnych i "akcjonariat obywatelski", o którym tyle mówicie. A wyszło... szkoda gadać. Więcej czasu w kolejce spędzę niż cała inwestycja warta. Szkoda, bo taka oferta się już nie powtórzy
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Dlaczego giełda nie zrobiła nic, by postarać się o jakieś niezależne raporty analityczne? Wydają je tylko biura, które same żyją ze sprzedaży Waszych akcji - jak w takiej sytuacji liczyć na ich niezależność???
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Ile czasu i pieniędzy GPW poświęciła na promocję oferty w kraju, a ile zagranicą?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu