pb.pl

Pytania dotyczące spółki GETIN

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-03-12 Co się stało, że tak gwałtownie spada cena akcji GETIN HOLDING?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-23 Czy spółka planuje jakieś działania mające na celu budowę stabilnego akcjonariatu? Obserwując notowania spółki ma się wrażenie że w dużej mierze jest w niej zaangażowany kapitał spekulacyjny, który potrafi wywoływać wahania kursu przekraczające 40%. Taka sytuacja nie zachęca drobnych akcjonariuszy do inwestycji w spółkę obniża także jej długotrwałą wycenę.
(brak odpowiedzi) 

2013-04-02 Dlaczego klientom oferuje się zamianę lokat na obligacje bankowe niezabezpieczone żadnymi gwarancjami?
(brak odpowiedzi) 

2012-10-03 Jaki był cel emisji akcji serii J Idea Banku i dlaczego spółka nie wzięła w niej udziału zmniejszając tym samym zaangażowanie w ten bank ze 100% do ok. 80%? Jaka była cena tych akcji i o ile wzrosną kapitały własne Idea Banku po tej emisji? A może ta emisja była niejako w zamian za sprzedane przez LC Corp B.V. Idea Bankowi (po dofinansowaniu przez spółkę) akcje Tax Care?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-24 Czy spółka zamierza włączyć PF Leasing do grupy Idea Bank, jak to miało miejsce z PDK?
Obecnie nie ma takich planów. 

2012-09-18 Dlaczego spółka podpisała dzisiaj przedwstępne umowy sprzedaży akcji Getin Noble Banku, w których cena jest znacznie wyższa od ceny rynkowej? Zgodnie z raportem bieżącym nr 35/2012 akcje GNB kupowane są od Pana Leszka Czarneckiego i LC Corp B.V. po ok. 1,60 zł/ akcję, od Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich za ok. 1,66 zł/ akcję, od RB Investcom Sp. z o.o. po ok. 3,67 zł/ akcję, a od Idea Expert S.A. po ok. 28,63 zł/ akcję. Tymczasem cena emisyjna akcji serii K, które są odkupowane wynosi 1,60 zł, a cena rynkowa w dniu podpisania przedwstępnej umowy wahała się od 1,62 zł do 1,69 zł. Tak ustalone ceny noszą znamiona dofinansowania niektórych z w/w podmiotów.
Getin Holding wierzy w potencjał wzrostu Getin Noble Bank (do niedawna swojej spółki zależnej). Getin Holding postanowił nabyć od spółek wymienionych w raporcie nr 35/2012 z dnia 18.09.2012 akcje GNB w liczbie odpowiadającej przysługujących im akcjom serii K w przeliczeniu Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku każdej ze sprzedających spółek cena nabycia akcji GNB przez GH wynosi 1,60 zł. Różnica wspomniana w pytaniu wynika z kosztów transakcyjnych za organizację transakcji, która dodaje się do ceny akcji. Od spółki LC Corp B.V. GH zakupił 23 930 002 akcje po 1,60 zł, koszty transakcyjne 64 230,79 zł , w sumie 38 352 233,99 zł. Od Pana Leszka Czarneckiego GH zakupił 6 284 778 akcji po 1,60 zł, koszty transakcyjne 20 555,89 zł, w sumie 10 076 200,69 zł. Od Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich GH zakupił 83 581 akcji po 1,60 PLN, koszty transakcyjne 5 206,88 zł, w sumie 138 936,48 zł. Od spółki RB Investcom Sp. z o.o. GH zakupił 2 418 akcji po 1,60 PLN, koszty transakcyjne 5 005,98 zł, w sumie 8 874,78 zł. Od spółki Idea Expert S.A. GH zakupił 185 akcji po 1,60 PLN, koszty transakcyjne 5 000,46 zł, w sumie 5 296,46 zł.  

2012-08-03 Czy Spółka zainwestowała środki w zakup obligacji upadających firm budowlanych (PBG, Hydrobudowa itd.)?
Nie, Getin Holding nie dokonywał tego typu inwestycji. 

2012-06-18 Co się stało, że nazwa mojej spółki Getbank zniknęła? Czy to teraz Getin?
Dn. 1 czerwca 2012 sąd zarejestrował połączenie Get Banku i Getin Noble Banku oraz zmianę nazwy połączonej instytucji na Getin Noble Bank. Dziś (18 czerwca) GPW w Warszawie zmieniła ticker z GTB na GNB w konsekwencji opisanych wcześniej zmian. Jeżeli więc posiadał Pan akcje Get Banku ich notowania może Pan obserwować wyszukując spółkę Getin Noble Bank (GNB). 

2012-06-05 Czy spółka podtrzymuje tegoroczne prognozy zysku? Co będzie warunkować wypłatę dywidendy w II kwartale?
Getin Holding nie publikuje oraz nigdy wcześniej nie publikował prognoz zysku. Spółka od początku swojego istnienia prowadzi politykę reinwestowania całego osiągniętego zysku. 

2012-06-05 Dlaczego spółka Getin Holding nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom i na co zostaną przeznaczone te pieniądze? W jaki sposób zarząd spółki zamierza odbudować zaufanie inwestorów skoro nie uwzględnił ich zaangażowania w Państwa akcje? Czym, poza brakiem wypłaty dywidendy, jest Państwa zdaniem spowodowany skokowy wzrost płynności akcji spółki na rynku w ostatnich dniach, przy jednoczesnym odnotowywaniu przez nią kolejnych prawie śmieciowych minimów? Czy spółka planuje kolejne rozwodnienie akcji?
Getin Holding od początku swojego istnienia prowadzi politykę reinwestowania całego wypracowanego zysku. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest budowanie bazy kapitałowej w spółkach Holdingu, dającej w efekcie podstawę do osiągania nominalnie wyższych stóp zwrotu. Wynika to bezpośrednio ze strategii Holdingu, który koncentruje się na spółkach na wczesnych etapach rozwoju, charakteryzujących się przede wszystkim dużą dynamiką. Kwestii związanych z kursem akcji tradycyjnie nie komentujemy. Spółka nie prowadzi żadnych działań prowadzących do istotnego rozwodnienia kapitału. Program Opcji Menadżerskich prowadzony w spółce zakłada emisję do 5 mln akcji w ciągu 3 lat, co w odniesieniu do istniejących 732 mln akcji nie stanowi istotnego zmniejszenia procentowego udziału w kapitale (więcej szczegółów w raporcie bieżącym nr 57/2011). Np. posiadając 10 mln akcji dających udział w kapitale na poziomie 1,37% po zakładanej emisji wynikającej z POM udział procentowy w kapitale zmniejszyłby się o 0,01 p.p. (czyli do 1,36%). 

2012-05-30 Akcje spółki Getin Holding zostały przecenione w bardzo krótkim czasie o około 35%. Czym jest to spowodowane, skoro spółka miała zyski w I kwartale 2012 r. i jak to się ma do tego, że inne banki spadły o zaledwie kilka procent? Jakie są perspektywy dla spółki Getin Holding?
Tradycyjnie już przypominamy, że Spółka stosuje zasadę niekomentowania kwestii związanych z kursem. Jeżeli chodzi o drugą część pytania - serdecznie zapraszam do obejrzenia transmisji z ogłoszenia wyników finansowych spółki za Q1’2012, gdzie Prezes Rafał Juszczak szeroko skomentował tę kwestię ( http://bankier.tv/wyniki-getin-holding-za-i-kw-2012-11055.html ). 

2012-03-15 W tamtym roku posiadałem akcje Getin Holding. W tym roku po podziale Getin Holdingu sprzedałem akcje Get Banku i kupiłem akcje Getin Noble Banku (transakcja arbitrażowa). Wiem, że podatek od tej sprzedaży zapłacę dopiero w przyszłym roku ale dobrze byłoby już teraz znać skutki podatkowe takiej transakcji. Jakie będą koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji Get Banku? Czy będzie to część ceny, którą zapłaciłem za Getin Holding przypadająca według parytetu podziału na Get Bank + prowizje? Czy będzie to wyłącznie prowizja od transakcji sprzedaży? Na pewno spółka dokonała oceny aspektów podatkowych podziału dla akcjonariuszy.
Zgodnie z punktem 4.11.1.2 dokumentu ofertowego, stanowiącego część prospektu emisyjnego akcji emisji podziałowej: „(…) w przypadku ustalania dochodu z tytułu zbycia akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej otrzymanych na skutek podziału przez wydzielenie przeprowadzonego bez obniżania kapitału zakładowego spółki dzielonej, tj. bez unicestwianych akcji w spółce dzielonej, koszt uzyskania przychodów ustalony zgodnie z powyższą zasadą będzie równy zero. W rezultacie, przychód uzyskany przez akcjonariusza spółki przejmującej lub nowo zawiązanej z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych na skutek takiego podziału nie będzie mógł być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w postaci wydatków na nabycie lub objęcie akcji w spółce dzielonej. Wydatki te będą natomiast mogły stanowić koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji spółki dzielonej.” Dokument o którym mowa powyżej: http://inwestorzy.getbank.pl/pdf/GetBank_dokument_ofertowy_Akcji_Emisji_Podzialowej.pdf  

2012-01-04 5 stycznia odbędzie się korekta kursu o 57.02%, a posiadam akcje Getin od miesiąca. Jeżeli 5 lub 6 stycznia sprzedam Getin po korekcie, czy będę jeszcze objęty emisją podziałową Getin Banku? Którego stycznia zostaną zapisane na rachunku maklerskim?
04.01.2012 był ostatnim dniem w którym posiadanie akcji Getin Holding dawało prawo do akcji tzw. emisji podziałowej Get Bank. Sprzedaż akcji Getin Holding po tym dniu, nie pozbawi akcjonariusza Getin Holding tegoż prawa i otrzyma on akcje emisji podziałowej Get Banku. Zgodnie z komunikatem KDPW z dnia 03.01.2012 akcje zostaną zarejestrowane w KDPW dnia 19.01.2012 roku. 

2011-12-22 W jakim czasie może dojść do podziału getin .h. i podział akcji na gent?
Opublikowaliśmy szczegółowy materiał na ten temat, który dostępny jest pod adresem http://www.getin.pl/pliki/GH_PL_GetBankNaGPW.pdf , mowa w nim m.in. o tym, że intencją Spółki jest zakończenie procesu podziału do końca stycznia 2011 roku. Harmonogram przedstawiony w prezentacji pozostaje aktualny. 

2011-12-15 Nie mogę zrozumieć dlaczego Getin tak słabo wręcz beznadziejnie jest notowany. Najgorzej z grupy banków.
Tradycyjnie już przypominamy, iż Spółka stosuje zasadę niekomentowania kwestii związanych z kursem. 

2011-07-27 a jak teraz odniesiecie sie do wyceny akcji getin holdingu??? czego to jest efektem bo chyba nie sytuacji na rynku poniewaz inne banki nie stracily w ciagu kilku tygodni 35%.
Tradycyjnie już przypominamy, iż Spółka stosuje zasadę niekomentowania kwestii związanych z kursem. 

2011-06-08 Co się dzieje w spółce, że ma takie negatywne rekomendacje i cena akcji ciągle spada?
Zdania wśród analityków są wyraźnie podzielone i nie jest to dla Spółki nowa sytuacja. Pragniemy zapewnić, że Zarząd Getin Holding dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania prowadziły do powiększania wartości dla akcjonariuszy, który to cel jest priorytetowy. Odnośnie drugiej części pytania, Spółka stosuje zasadę niekomentowania kwestii związanych z kursem, zwracamy uwagę na ogólną sytuację rynkową, która nie pozostaje bez wpływu na kursy większości akcji, w tym i Getin Holding. 

2011-05-24 W jakim celu Getin Holding przejmuje Idea Bank od Getin Noble Banku? Czy będzie to odkupienie akcji czy podwyższenie kapitału?
Przejęcie przez Getin Holding kontroli nad Idea Bankiem (poprzez podniesienie w nim kapitału o 250 mln PLN) jest elementem szerszego procesu, którego szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.getin.pl/index.php?level=page&id=125&menu=5,92  

2011-03-13 Na co dokładnie Getin Holding ma zamiar przeznaczyć pieniądze z nowej emisji akcji serii O ?
Zgodnie z rozdziałem 4 prospektu emisyjnego Getin Holding S.A. łączne wpływy z emisji akcji serii O wyniosą około 160 mln PLN i przeznaczone powinny zostać na: (1) ok. 60 mln PLN - dokapitalizowanie spółek z Grupy (Idea Bank, Panorama Finansów) (2) ok. 70 mln PLN – akwizycje, z czego ok. 50% Spółka może przeznaczyć na realizację warunkowej umowy nabycia Allianz Bank Polska S.A. (3) ok. 30 mln PLN – podniesienie kapitału i rozwój OAO AB Kubanbank.  

2010-11-20 Getin prowadzi bardzo aktywną politykę inwestycyjną zmierzającą do pozyskania pełnego portfolio spółek funkcjonujących w obszarze finansowym. Czy Spółka przewiduje zaangażowanie kapitałowe w któryś z dużych podmiotów funkcjonujących na rynku pożyczek gotówkowych pozabankowych jak np. Kredyty Chwilówki, notowany na NC Wierzyciel S.A, ewntualnie innego dużego pożyczkodawcę?
Nie mamy obecnie takich planów. 

2010-08-24 Proszę o komentarz do słabych wyników półrocznych Waszej spółki MW Trade. Zysk w stosunku do aktywów wydaje się mizerny. Czy nie przepłaciliście za nią?
Wyniki są zgodne z oczekiwaniami na tym etapie rozwoju działalności spółki MW Trade. 

2010-08-17 Jakie są plany w stosunku do akcjonariuszy mniejszościowych w MW Trade? Czy mają się obawiać znaczącego podwyższenia kapitału i rozwodnienia ich akcji?
Na dzień dzisiejszy Spółka nie podjęła żadnych decyzji dotyczących planów podwyższania kapitału. 

2010-08-17 Czy zmniejszenie zaangażowania przez Aviva OFE w akcjonariacie Państwa spółki było spowodowane problemami o których pisze prasa związanymi z nowym nabytkiem - MW Trade? Czy posiadają Państwo informację, jakoby inne fundusze też chciałyby się wycofać?
Spółka nie komentuje decyzji dotyczących zarówno wzrostu jaki i zmniejszenia zaangażowania inwestorów. Nabycie Spółki MW Trade bardzo dobrze wpisuje się w strategie rozwoju Grupy Getin Holding i zostało pozytywnie ocenione przez analityków oraz zarządzających funduszami zainteresowanych Spółką  

2010-08-16 Proszę o komentarz do dzisiejszego artykułu na pierwszej stronie w Gazecie Wyborczej w świetle Państwa nowej inwestycji w MW Trade. Czy nie wpłynie to negatywnie na wizerunek całej grupy? Czy nie boją się Państwo, że biznes ten się skończy tak jak biznes hazardowy?
Finansowanie służby zdrowia, to szeroki zakres usług finansowych świadczonych dla bardzo istotnego i szybko rozwijającego się sektora gospodarki, obejmującego zarówno podmioty prywatne jak i publiczne. W przypadku rynku publicznego dochodzi jeszcze duża transparentność tego biznesu związana z faktem, że większość kontraktów realizowana jest poprzez przetargi publiczne. Porównywanie tej działalności do biznesu hazardowego jest w tym przypadku dużym nadużyciem.  

2010-07-19 Czy Getin Bank i TU Europa nie łamią prawa kredytując działalność spółek zależnych Getin Holdingu? Wydaje mi się, że KNF może mieć tu duże wątpliwości.
Prawo bankowe bardzo precyzyjnie określa zaangażowanie w finasowanie podmiotów powiązanych. Spółki Grupy działając zgodnie z prawem rygorystycznie przestrzegają regulacji w tym zakresie. Getin Noble Bank oraz TU Europa są spółkami publicznymi notowanymi na GPW i informacje na ten temat zawarte są w ich raportach.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu