pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-05-23 Czy spółka zamierza podzielić się z akcjonariuszami doskonałym zyskiem (lub częścią) osiągniętym w bieżącym okresie rozliczeniowym? Czy zarząd jest zadowolony z wyników osiągniętych w kwietniu? Co dzieje się ze starym zakładem spółki? Czy spółka odpowiedziała już na "zaczepki" konkurenta w sądzie?
1. Z uwagi na intensywny rozwój spółki oraz rosnące zapotrzebowanie zarówno na kapitał obrotowy, jak i realizowane inwestycje, HELIO nie wypłacało dotychczas dywidendy. O wszelkich wiąrzących decyzjach w zakresie ewentualnych zmian w polityce dywidendowej, Emitent poinformuje niezwłocznie wszystkich inwestorów w sposób przewidziany prawem kapitałowym, tj. raportem przekazanym systemem ESPI. 2. Ocena wyników kwietnia będzie składową raportu okresowego za ostatni kwartał roku obrotowego 2013/2014, tj. okres kwiecień – czerwiec 2014. Szczegółowe omówienie wyników kwietnia będzie zatem możliwe dopiero po publikacji przedmiotowego raportu. Mniej zorientowanym akcjonariuszom, pozwolę sobie jednak dodać, że omówienie bliskich perspektyw rozwoju zawsze znajduje się w informacji dodatkowej do raportu kwartalnego. W kontekście kwienia 2014, pozwolę sobie w ramach odpowiedzi przytoczyć zatem fragment ostatniego raportu okresowego: "W perspektywie kolejnego kwartału wpływ na wyniki HELIO S.A. będzie miała wzmożona wysokość sprzedaży charakterystyczna dla okresów przedświątecznych. Mając na uwadze tegoroczny późny termin świąt Wielkanocy (koniec kwietnia), większa niż zazwyczaj część przedświątecznej sprzedaży przypadnie zatem IV kwartałowi roku obrotowego 2013/2014, co pozytywnie wpłynie na wyniki Emitenta w tym okresie. Należy jednak pamiętać, że choć w kwietniu 2014 r. Spółka odnotuje zwiększone przychody z tytułu wielkanocnej sprzedaży, to jak co roku po świętach nastąpi okres letniego spadku popytu na jej produkty. Jest to charakterystyczne dla branży Emitenta, a tym samym wpisane w sezonowy charakter generowania zysków. Mając na uwadze powyższe, w drugim półroczu roku obrotowego 2013/2014 można się zatem spodziewać nietypowego, spłaszczonego względem lat ubiegłych rozkładu przychodów oraz zysków pomiędzy kwartałami." 3. W ostatnich miesiącach Spółka przeprowadziła tam drobne prace remontowe. Jednocześnie Emitent analizował pod kątem użyteczności biznesowej różne możliwości dalszego zagospodarowania przedmiotowego obiektu. Liczymy zatem, że już w przyszłym roku obrotowym, zakład ten będzie efektywnie wykorzystany. O szczegółach poinformujemy niezwłocznie. 4. Oczywiście HELIO natychmiast podjęło wszelkie stosowne działania proceduralne. Niezbędne wnioski, czy zażalenia zostały złożone przez nas niezwłocznie. Czekamy jednocześnie cały czas na pozew żeby móc się do niego formalnie ustosunkować. Niestety ale mimo dołożenia wszelkiej staranności ze strony HELIO, udowodnienie naszych racji ze wzgledów proceduralnych będzie rozciągnięte w czasie. Stanowisko spółki w przedmiotowej sprawie zostało już zatem jednoznacznie przedstawione w komentarzu Prezesa Zarządu zamieszczonym na oficjalnej stronie relacji inwestorskich HELIO (http://relacje-inwestorskie.helio.pl/aktualnosci/636,burza-w-szklance-bakalii.html). Taka forma komunikacji z inwestorami była w naszej ocenie najwłaściwsza, gdyż zgodna z zasadami ładu korporacyjnego uchwalonego przez GPW (część I pkt 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW). Pozwolę sobie zatem jeszcze raz przywołać naistotniejsze fragmenty w/w komentarza Prezesa Zarządu HELIO SA: "Zgodnie z realizowaną przez nas strategią marketingową, nigdy nie chcieliśmy żerować na renomie innych, jak sugeruje Atlanta Poland, zaś upodobnianie się do mało znanego na rynku brandu należącego do firmy Atlanta Poland wydaje się być niedorzeczne nie tylko ze względów prawnych, ale i racjonalności prowadzenia biznesu. Działanie to nie leżałoby bowiem w naszym interesie, gdyż nie wnosiłoby dla nas żadnej wartości dodanej. Pragnę podkreślić, że przed wprowadzeniem naszej nowej linii bakalii sygnowanych logo Bakalplanet, dokonaliśmy wszelkich niezbędnych konsultacji i starań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych ryzyk prawnych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że na kwestionowane logo posiadamy prawo wyłączne wynikające z rejestracji w Urzędzie Patentowym (numer prawa wyłącznego 20441). Na zakończenie pozwolę podzielić się jeszcze refleksją, że podjęte przez Atlantę Poland działania mają na celu wyłącznie eskalację konfliktu celem przeniesienia go na łamy mediów, a tym samym pasożytniczą promocję marki konkurenta poprzez sztuczne powiązanie jej z produktami rynkowego lidera jakim jest HELIO S.A. Niedomówienia oraz szafowanie postanowieniami sądowymi, mają na celu także wzbudzenie niepewności wśród naszych odbiorców. Wszystkim zatem interesariuszom przedmiotowego sporu, a w szczególności tym mniej zorientowanym w arkanach polskiego prawa wyjaśniam, że postanowienia sądowe, na które powołuje się nasz konkurent nie mają charakteru wyroku oceniającego racje stron, lecz wyłącznie stwierdzenia, że powód uprawdopodobnił możliwość powstania sporu, roszczenia. Postanowienia tego typu są podejmowane przez sąd „zaocznie”, bez możliwości ustosunkowania się przez pozwanego. Tym samym, na tym etapie procedowania sąd bazuje wyłącznie na opisie powoda - w tym przypadku Atlanty Poland, a możliwość przedstawienia pełnego obrazu sprawy i naszego stanowiska możliwa będzie dopiero poprzez złożenie stosownego odwołania – zażalenia na postanowienie, co naturalnie niezwłocznie uczynimy." 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu