pb.pl

Pytania dotyczące spółki HOGA.PL

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-12-13 Jak daleko i w jakim zakresie są zaawansowanie prace nad szyfratorem? Proszę o wyczerpującą odpowiedź.
(brak odpowiedzi) 

2015-10-27 Czy wraz z raportem za 3Q GK Wasko poda prognozę wyników za 2015 r?
(brak odpowiedzi) 

2015-09-15 1. Na jakim etapie jest budowa Pomorskiej Magistrali teleinformatycznej oraz budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej realizowanej przez Wasko? 2. Jak wygląda portfel zamówień GK Wasko na 2015 r. i okresy następne? 3. Jak zarząd ocenia obecną wycenę giełdową Spółki Wasko?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-14 Czy zakończył się proces odwoławczy związany z naliczeniem zaległych podatków przez US? Jak wygląda portfel zamówień Grupy Kapitałowej Wasko na 2015r?
(brak odpowiedzi) 

2015-03-17 Kiedy ma nastąpić płatność za ITS Wrocław? czy kwota należności długoterminowych 96,6 mln zł z bilansu to tylko ta należność?(raport za 4Q)
Płatności związane z pracami wykonanymi w ramach realizacji umowy na realizację ITS we Wrocławiu przebiegają zgodnie z harmonogramem, ostatnia płatność przypada na pierwszy kwartał 2016 roku. W kwestii należności długoterminowych wykazanych na dzień 31.12.2014 roku to była to kwota 96,6 tys. zł, a nie 96 mln zł. 

2015-01-15 Czy spółka porozumiała się GITD w sprawie noty obciążeniowej?
Spółka odesłała notę obciążeniową jako bezzasadną. Do chwili obecnej nie podjęto innych działań. 

2014-12-08 Czy zarząd spółki uważa, że polityka informacyjna wobec akcjonariuszy mniejszościowych jest wystarczająca? Ile czasu spółka potrzebuje na przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane poprzez portal Puls Biznesu? Czy zakończył się proces odwoławczy z US? Kiedy zakończy się budowa Dolnośląskiej sieci szkieletowej i jakie marże spółka osiąga na budowie sieci światłowodowych? Jaki portfel zamówień ma GK Wasko na rok 2015? Jakich wyników mogą spodziewać się akcjonariusze za IV kwartał 2014 r?
Z powodów technicznych i niezależnych od Spółki nie posiadaliśmy dostępu do platformy umożliwiającej udzielenie odpowiedzi. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji można skorzystać z alternatywnego sposobu i zadać pytanie przesyłając je drogą e-mailową na adres: [email protected] Jeśli chodzi o ogólną politykę informacyjną WASKO S.A. to uważamy ją za właściwą, staramy się, aby głównym i obszernym źródłem informacji dla akcjonariuszy były nasze raporty bieżące i okresowe, w szczególności raporty kwartalne, obejmujące swoim zakresem większą ilość informacji od wymaganej stosownymi przepisami, dając tym samym akcjonariuszom i inwestorom możliwość rzetelnej oceny sytuacji Spółki i Grupy oraz jej perspektyw, jak również zagrożeń i czynników ryzyka. Odpowiedzi na pytania: - Proces odwoławczy odbywa się w Izbie Skarbowej w Katowicach i nie został zakończony. - Budowa Dolnośląskiej sieci szkieletowej realizowana jest zgodnie planem, a ostateczne zakończenie projektu powinno nastąpić w I kwartale przyszłego roku. Spółka nie udziela informacji odnośnie realizowanej marży na poszczególnych projektach. - Portfel zamówień na rok 2015 na tle lat poprzednich wygląda korzystnie – na chwilę obecną jego wartość przekracza 150 mln zł. - Odpowiedź na pytanie dotyczące wyników w IV kwartale będzie zawarta w raporcie za IV kwartał br., którego datę publikacji przekażemy nie później niż do końca stycznia 2015 roku.  

2014-10-30 Czy Wasko planuje skup akcji "pracowniczych" COIG?
Do chwili zakończenia procesu przydzielania tzw. "pracowniczych" akcji COIG S.A.uprawnionym osobom, temat skupu akcji COIG S.A. nie jest rozważany. Po zakończeniu tego procesu będzie to możliwe. 

2014-10-26 Dlaczego spółka tak niechętnie się dzieli zyskami z akcjonariuszami? Co roku jest jakaś wymówka, żeby nie wypłacić.
WASKO S.A. jest spółką, która od wielu lat, wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom, jedynie za rok 2009 dywidenda nie była wypłacona. Strategię wypłacania dywidendy chcemy nadal kontynuować, wysokość dywidendy będzie jak zawsze uzależniona od wyników jakie Spółka uzyska po zakończeniu roku obrotowego – do tej pory stopa wypłaty dywidendy wahała się zwykle między 20 a 50% wypracowanego zysku netto.  

2014-09-09 Czy i gdzie Wasko będzie startowało w przetargach na wybór operatora sieci szerokopasmowych?
Jesteśmy zainteresowani tym tematem, jednakże decyzja o przystąpieniu do postępowania podejmowana jest po analizie warunków takiego przetargu. 

2014-08-19 Od kiedy Wasko będzie mogło wypłacać dywidendę z COIGu i jakiej będzie wielkości w stosunku do zysków wypracowanych przez COIG?
W chwili obecnej nie obowiązują już wcześniejsze ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy z COIG S.A. i taka decyzja może zostać w przyszłości podjęta. Zależy to jednak od wielu czynników, między innymi potrzeb inwestycyjnych, projekcji zapotrzebowania na środki obrotowe i wielu innych. Decyzje w tym zakresie będą podjęte po zakończeniu roku obrotowego i ustaleniu ostatecznego wyniku finansowego Spółek w Grupie. 

2014-07-31 Czy spółka Wasko zakończy w terminie budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej? Czy spółka aktualnie startuje w "większych" przetargach? Jak wygląda portfel zamówień GK Wasko? Jak zarząd ocenia drugi kwartał 2014 r. i perspektywę drugiego półrocza? Czy zakończył się proces odwoławczy związany z naliczeniem zaległych podatków przez US?
1. Czy spółka Wasko zakończy w terminie budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej? Odp.: Na dzień dzisiejszy kontrakt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i WASKO nie widzi na chwilę obecną zagrożenia w tym zakresie. 2.Czy spółka aktualnie startuje w "większych" przetargach? Odp.: Duża część uzyskiwanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. pochodzi z rynku zamówień publicznych, rynek ten jest w sposób ciągły monitorowany – bierzemy obecnie udział w wielu postępowaniach przetargowych dotyczących projektów mieszczących się w zakresie wykonywanej przez Grupę działalności. 3. Jak wygląda portfel zamówień GK Wasko? Jak zarząd ocenia drugi kwartał 2014 r. i perspektywę drugiego półrocza? Odp.: Posiadany w chwili obecnej portfel zamówień pozwala na ostrożny optymizm. N naszym odczuciu, może to być pod względem przychodów ze sprzedaży rok lepszy od poprzedniego, jednakże w tej chwili trudno to dokładnie prognozować ze względu na fakt, iż podobnie jak miewało to miejsce w poprzednich latach decydujący okaże się ostatni kwartał. W dniu 1 września br. opublikowany zostanie raport za I półrocze – postaramy się w nim przejrzyście przedstawić działalność Spółki i Grupy w tym okresie. 4. Czy zakończył się proces odwoławczy związany z naliczeniem zaległych podatków przez US? Odp.: Proces nie jest zakończony i sprawa jest w toku. Trudno jest określić na chwilę obecną termin jej zakończenia. 

2014-06-24 Czy spółka jest zainteresowana inwestycjami w militaria? Jak wygląda sprawa z szyfratorem, czy będzie uruchomiona produkcja?
Te tematy były już w tym miejscu przez nas komentowane - jeśli chodzi o branżę zbrojeniową podobne pytanie zostało zadane w dniu 17.01.2014 r., a w przypadku szyfratora w dniu 28.11.2013. Jeśli informacje zawarte w odpowiedziach okażą się niewystarczające prosimy o dalsze pytania. 

2014-05-28 Czy zakończył się proces odwoławczy związany z zakwestionowaniem przez Urząd Skarbowy umów handlowych z 2008 roku? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
Sprawa jest w toku i trudno przewidzieć w chwili obecnej w jakim terminie może ona zostać zakończona. 

2014-04-08 Czy w I kwartale 2014 r. spółka dokonywała odpisów podobnie jak w roku 2013? Czy miasto Wrocław podpisało z Wasko aneks do umowy na rozbudowę ITS?
Odpowiedz na pytanie o dokonywane odpisy jest w tym trybie niemożliwa ze względu na przepisy dotyczące tzw. informacji poufnej. Na 15 maja br. zaplanowana jest publikacja przez Spółkę rozszerzonego, skonsolidowanego raportu Grupy WASKO S.A. za I kwartał 2014 roku – postaramy się w sposób czytelny i przejrzysty przedstawić w nim sprawę ewentualnych odpisów i rezerw. W kwestii ITS jeśli pojawiłyby się jakieś znaczące informacje, to przekazane zostałyby one w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości. 

2014-03-25 Czy Wasko zakończy do końca marca 2014 r. budowę ITS Wrocław? Jeśli nie, to czy zostanie obciążone karami umownymi?
Nie mamy sygnałów o zagrożeniu w tym zakresie. Prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, trwają także czynności odbiorcze. 

2014-03-04 Dlaczego Wasko zostało wykluczone z dwóch przetargów organizowanych przez CPI na SWD dla ratownictwa medycznego?
W pierwszym przypadku zadecydowały różnice w interpretacji umowy wykonawczej. W drugim - oferta złożona przez WASKO S.A. nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym nie została wzięta pod uwagę. Cena zaproponowana przez WASKO S.A. w ofercie nie była jednak wygrywająca. 

2014-03-04 Z raportów za 2013 rok dowiadujemy się, że spółka utworzyła rezerwy i odpisy na łączną kwotę ok. 15 mln zł (która to kwota zmniejszyła wynik finansowy-zysk netto 6,7 mln zł przy przychodach 374 mln zł). Co zarząd robi w kwestii pozytywnego rozwiązania rezerw, odpisów?
Kwota utworzonych rezerw w ubiegłym roku istotnie wzrosła i w oczywisty sposób wpłynęła na osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy. Zawiązanie rezerw ma miejsce w określonych i uzasadnionych sytuacjach. Staramy się doprowadzić do tego by jak największa część z nich mogła zostać z pozytywnym skutkiem rozwiązana. Dla przykładu: sporne należności są przedmiotem negocjacji, które być może zakończą się ugodą; rezerwa związana z postępowaniem Urzędu Skarbowego roku została rozwiązana z powodu zapłaty przez Spółkę żądanej przez US kwoty, co jest wymuszone faktem, iż WASKO S.A. działa w sferze zamówień publicznych i w przypadku braku zapłaty wymierzonej sankcji WASKO S.A. nie otrzymałoby zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, co oznaczałoby wykluczenie z tego sektora - sprawa nie jest jednak zakończona i Spółka będzie dochodzić swoich racji; z kolei w kwestii odpisu związanego z utratą wartości akcji SSI S.A. na chwilę obecną sytuacja nie pozwala na zbytni optymizm. Będziemy się starali szerzej o kwestiach związanych z odpisami napisać w kolejnym raporcie kwartalnym. 

2014-02-28 Czy Wasko kupi jakąś spółkę z branży teletechnicznej po bankructwie spółki portfelowej Wasko SSI?
Nie zamykamy przed sobą możliwości inwestowania w perspektywiczne projekty, jednakże w chwili obecnej WASKO S.A. nie planuje takiego zakupu. 

2014-02-12 Jak wygląda backlog spółek z grupy kapitałowej Wasko na 2014 r.? Jak zarząd ocenia warunki rynkowe, w których spółka działa?
Precyzyjna odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa, ze względu na fakt, że byłoby to równoznaczne z ujawnieniem informacji poufnej. Możemy jednak powiedzieć, że na chwilę obecną nasz backlog na rok 2014 jest wyższy niż w tym samym czasie w roku ubiegłym i przekracza połowę zaplanowanych na ten rok przychodów. Co do oceny obecnych warunków rynkowych to jesteśmy ostrożnymi optymistami.  

2014-01-30 W nawiązaniu do mojego pytania z 11 listopada 2013 r. chciałbym dowiedzieć się co wydarzyło się do obecnej chwili w sprawie SSI. Czy Wasko oprócz wsparcia merytorycznego podjęło jakieś konkretne działania ratunkowe np. spotkania z zarządem SSI lub syndykiem? Czy Wasko jest gotowe np. przekazać część kontraktów dla SSI, aby ta spółka mogła kontynuować działalność operacyjną?
Sytuacja SSI S.A. jest na bieżąco monitorowana. Przedstawiciele WASKO S.A. brali udział w spotkaniu z Syndykiem i w rozmowach na temat bieżącego stanu SSI S.A., jej perspektyw jak i możliwości podjęcia działań naprawczych. Odpowiedzialność za obecną sytuację w tej spółce spoczywa na zarządzie i większościowych właścicielach SSI S.A, podobnie więc oczekiwania związane z poprawą sytuacji tej firmy również powinny być skierowane w ich stronę.  

2014-01-30 1. Czy w spółce nadal istnieje stanowisko dyrektora ds. giełdy i kontaktu z akcjonariuszami? Czy osoba pełniąca tę funkcję dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków? Z tego co mi wiadomo to ostatni komentarz do sytuacji spółki w mediach miał miejsce w marcu ubiegłego roku. 2. Bardzo proszę również o odpowiedź czy została uregulowana należność(3355 tys. zł) o charakterze spornym, na którą został utworzony odpis w III kw.? Pytałem już o to 16.01.2014 r., ale odpowiedź Państwa nie jest dla mnie satysfakcjonująca.
1. W spółce w tej chwili nie ma takiego stanowiska, ale pytania w sprawach dotyczących Grupy WASKO S.A. można zadawać bądź za pośrednictwem „akcji inwestor” bądź bezpośrednio na adres e-mail: [email protected] . Będziemy na bieżąco monitorować pojawianie się nowych pytań, a następnie w sposób możliwie wyczerpujący i bez zbędnej zwłoki odpowiadać na nie. Jeśli chodzi o nasza obecność w mediach – nie unikamy kontaktu z mediami, jednakże ostateczny wybór z kim przeprowadzony jest wywiad lub kto jest zaproszony do studia nie zależy niestety tylko od nas. 2. Należność ta nie została uregulowana. Postaramy się lepiej opisywać tę kwestię w naszych raportach okresowych, tak aby interpretacja ew. odpisów była łatwiejsza.  

2014-01-28 Jaki jest okres oczekiwania na odpowiedź od Państwa na pytania?
Bardzo przepraszamy za długi czas oczekiwania na odpowiedzi na ostatnie pytania. Będziemy dokładać starań aby odpowiedź na zadane pytanie udzielona została niezwłocznie - to jest nie później niż następnego dnia roboczego. 

2014-01-17 Jakie są plany i perspektywy spółki na 2014 r.? Czy spółka przymierza się do nowych kontraktów? Czy spółka widzi dla siebie szansę w zamówieniach dla wojska?
1. Większość przychodów Spółki wypracowywana jest z kontraktów na bieżąco pozyskiwanych z rynku, wygranych przetargów etc. – WASKO S.A. prowadzi intensywne starania w celu pozyskania kolejnych zamówień i kontraktów, monitorowany jest rynek zamówień publicznych, Spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych i w przypadku gdy wygrane postępowanie, lub podpisana umowa ma znamiona znaczącej – niezwłocznie informuje o tym akcjonariuszy i inwestorów. Obecny backlog Spółki na rok 2014 jest na wyższym poziomie niż w tym samym okresie roku poprzedniego co jest niewątpliwie faktem optymistycznym. 2. Branża zbrojeniowa jest atrakcyjnym rynkiem, należy jednak pamiętać że jest to rynek wymagający i o dużych barierach wejścia, , a przy tym uzależniony od czynników politycznych i możliwości budżetu Państwa; w tym momencie trudno przewidzieć czy rynek ten odegra znaczącą rolę w strukturze przychodów Spółki w bieżącym roku. Na pewno jest to branża, w której Grupa WASKO S.A. chce być mocno obecna, traktujemy ten rynek jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy, i czynimy starania by współpraca z partnerami z tego sektora rozwijała się, a sprzedaż produktów Spółki zwiększała się.  

2014-01-16 1. Co oznaczał odpis na należności (3 355 tys. zł) w raporcie za III kwartał i czy została ta należność uregulowana? 2. Czy Wasko zakończyło budowę ITS w terminie, jeśli nie to jakie kary spółka poniesie?
1. Odpis, ktorego dotyczy pytanie spowodowany został spornym charakterem należności za wykonane przez Spółkę prace, które zostały zafakturowane, a nie zostały przez kontrahenta odebrane. Sporny charakter tej należności spowodował, iż zdecydowano o utworzeniu stosownej rezerwy. 2. Wszystkie prace związane z ITS były zgodne z uzgodnionym z inwestorem harmonogramem. Na dzien dzisiejszy nie ma zagrożenia z tytułu kar w tym zakresie. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu