pb.pl

Pytania dotyczące spółki IDMSAPL

      0/11   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-07-03 Na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe Spółki? Czy lista wierzytelności została już sporządzona?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-28 Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie są rozmowy dotyczące zawarcia układu z wierzycielami? Kiedy można się spodziewać jakiejś informacji w tej kwestii?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-28 W nawiązaniu do raportu 14/2015 z 17.03.2015 r., czy należy go rozumieć w ten sposób, że Spółka otrzymała kwotę 2.158.186,38 zł? Czy ta kwota została już Spółce wypłacona?
(brak odpowiedzi) 

2014-06-27 Kiedy spółka zacznie wypłacać dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-21 Czy spółka zakończyła już współpracę z Polish American Investment Fund LLC? Dlaczego ww. podmiot wycofał się z akcjonariatu spółki, skoro miała to być inwestycja długoterminowa?
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polish American Investment Fund LLC Domowi Maklerskiemu IDM S.A. w trybie przewidzianym art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ustaniem stosunku dominacji Polish American Investment Fund LLC wobec United S.A. oraz zbyciem akcji DM IDM S.A., które Polish Amercian Investment Fund LLC posiadał bezpośrednio, Polish American Investment Fund LLC nie jest obecnie ani pośrednio ani bezpośrednio akcjonariuszem Domu Maklerskiego IDM S.A. (zob. raport bieżący 8/2014). Dom Maklerski IDM S.A. nie jest właściwym adresatem pytania dotyczącego wycofania się Polish American Investment Fund LLC z akcjonariatu Domu Maklerskiego IDM S.A. Dom Maklerski IDM S.A. nie posiada wiedzy na temat przyczyn decyzji inwestycyjnych Polish American Investment Fund LLC. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2014-01-03 1. Czy obligacje spółek Devoran oraz United są obligacjami zabezpieczonymi, jeśli tak, to w jaki sposób? 2. Co zrobi zarząd IDMSA w sytuacji, gdy któraś z ww. spółek nie będzie w stanie spłacić zobowiązań związanych z ww. obligacjami? 3. Czy ww. obligacje są oprocentowane, jeśli tak to jaka jest wysokość oprocentowania?
(brak odpowiedzi) 

2013-10-15 1. Jak się układa współpraca Spółki z Polish American Investment Fund LLC? Czy Spółka posiada informację o zwiększaniu zaangażowania przez ww. Fund w akcjonariacie Spółki? 2. Czy w stosunku do zakończonego półrocza Spółka zmniejszyła znów zadłużenie? Jeśli tak, to w jakim stopniu? 3. Czy II kw. Spółka zakończyła zyskiem netto? 4. Czy Spółka otrzymała uzasadnienie decyzji KNF w związku nałożeniem kary 4 mln zł? Czy Spółka złożyła już odwołanie?
1. DM IDMSA nie otrzymał od PAI Fund LLC żadnego zawiadomienia o przekroczeniu progu. W sprawie zaangażowania funduszu w akcje DM IDMSA prosimy o kontakt bezpośrednio z jego przedstawicielami. 2. Tę informację DM IDMSA poda do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za III kwartał, które zostanie opublikowane w dniu 14 listopada 2013 r. 3. Tak, informacja o zysku odnotowanym przez DM IDMSA w II kwartale była podana w raporcie za I półrocze w dniu 2 września 2013 r. Jednostkowy zysk netto Spółki osiągnął poziom 1,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,7 mln zł. 4. Tak. Zarząd Spółki zapoznał się z uzasadnieniem decyzji KNF w sprawie nałożenia na DM IDMSA kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł i złożył od niej odwołanie. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-09-26 Czy członek zarządu lub rady nadzorczej spółki zamierza w najbliższym czasie udzielić wywiadu na temat sytuacji Spółki? Na jakim etapie są rozmowy z funduszem, który miał skupować akcje spółki? Pozdrawiam, ŁD
Zarząd na bieżąco komentuje w mediach istotne dla Spółki wydarzenia, udzielając wywiadów prasowych oraz telewizyjnych. Prowadzimy rozmowy z akcjonariuszami dotyczące strategii działania. W sprawie stanowiska funduszu prosimy o kontakt bezpośrednio z jego przedstawicielami. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-09-25 Czy spolka zamierza odwolac sie od decyzji KNF w sprawie nalozonej kary 4 mln zl?
DM IDMSA złoży w najbliższych dniach odwołanie od decyzji KNF. Zarząd DM IDMSA nie neguje faktu krótkoterminowej utraty przez Spółkę adekwatności kapitałowej, niemniej jednak uważa równocześnie, iż nałożona na Spółkę kara jest niewspółmierna do przewinienia. Katarzyna Żarska DM IDM SA  

2013-08-26 Czy IDM zamierza podjąć jakiekolwiek kroki mające na celu urealnienie wyceny giełdowej spółki Impera Capital? Czy IDM mógłby zobligować Zarząd Impera Capital do udzielania odpowiedzi na pytania akcjonariuszy kierowane za pośrednictwem Akcji Inwestor?
Poprosimy Zarząd Impera Capital o poprawienie komunikacji z akcjonariuszami za pośrednictwem Akcji Inwestor. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-08-21 Czy IDM SA planuje podjąć jakiekolwiek kroki mające na celu ewentualne ratowanie spółki BOMI? Czy temat spółki BOMI jest dla IDM SA zakończony (pomijając oczywiście kwestię przeprowadzenia postępowania upadłościowego)?
DM IDMSA nie ma żadnego związku z postępowaniem upadłościowym BOMI i nie planuje żadnych działań w sprawie tej spółki. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-05-21 Jaka była idea zakupu od Silva Capital Group S.A. akcji IDH S.A. - spółki, której sytuacja jest daleka od ideału?
Była to wcześniej uzgodniona wymiana aktywów. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-05-09 Na kiedy wyznaczone zostały terminy rozpraw w sprawie uchylenia uchwał NWZA? Czy już jakieś rozprawy się odbyły?
Odbyły się już dwie rozprawy a kolejne zostały wyznaczone na maj, czerwiec i sierpień bieżącego roku. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-04-26 Dom Maklerski IDM SA wydaje regularnie rekomendacje dla spółek notowanych na GPW określając ich ceny docelowe. Czy specjaliści z DM IDMSA mogliby dokonać analizy spółki Impera Capital i określić jej cenę docelową?
DM IDMSA wydaje rekomendacje dla spółek wymienionych na stronie http://idmsa.pl/analizy-fundamentalne.html. Analitycy nie podają cen docelowych analizowanych spółek, tylko swoje wyceny akcji tych spółek. Analizy przeznaczone są przede wszystkim dla klientów instytucjonalnych. Spółka Impera Capital nie jest analizowana przez naszych specjalistów. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-04-26 Czy w I kwartale 2013 r. spółka obniżyła swoje zadłużenie? Jeśli tak, to o jaką kwotę lub o ile procent? Jak wysokie jest prawdopodobieństwo, iż zarząd będzie zmuszony złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości? Czy do Spółki "puka" komornik lub czy jakiś wierzyciel spółki upomina się o przysługujące mu należności?
Restrukturyzacja zadłużenia DM IDMSA rozpoczęta w ubiegłym roku przynosi wymierne efekty. Sytuacja finansowa Spółki jest ustabilizowana i nie ma takiego prawdopodobieństwa by Zarząd Spółki był zmuszony złożyć wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów finansowych dokładne dane finansowe Spółka poda do publicznej wiadomości w raporcie za I kwartał br. w dniu 15 maja. DM IDMSA nie udziela informacji o potencjalnych wierzycielach. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-04-11 Dlaczego Zarząd przestał udzielać odpowiedzi na pytania inwestorów kierowane za pośrednictwem "Akcji Inwestor"?
Zarząd DM IDMSA dokłada wszelkich starań aby systematycznie odpowiadać na pytania inwestorów kierowane za pośrednictwem „Akcji Inwestor”. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-04-09 Jak w chwili obecnej prezentuje się sytuacja finansowa spółki? Czy w stosunku do spółki prowadzone są jakieś postępowania egzekucyjne? Dlaczego banki sprzedały akcje członków organów Spółki?
W chwili obecnej sytuacja finansowa DM IDMSA jest stabilna. Informacja o sytuacji finansowej Spółki została podana do publicznej wiadomości w raporcie okresowym w dniu 1 marca 2013 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów finansowych przekazanym w raporcie bieżącym 31 stycznia 2013 r. , Spółka opublikuje roczne dane finansowe 30 kwietnia 2013 r. w raporcie rocznym i 15 maja 2013 r. aktualne dane finansowe w raporcie za I kwartał br. Informacje dotyczące potencjalnych prowadzonych w stosunku do DM IDMSA postępowań egzekucyjnych są informacją poufną. Pytanie dlaczego banki sprzedały akcje Pana Grzegorza Leszczyńskiego oraz Pana Rafała Abratańskiego należałoby kierować bezpośrednio do samych zainteresowanych. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-03-15 W sierpniu 2011 r. przedstawiciele Supernova IDM (obecnie IDM Capital) oraz BBI Capital (obecnie Impera Capital) informowali, iż w wyniku planowanego połączenia portfeli inwestycyjnych BBI Capital i Supernova IDM Fund powstanie podmiot o wartości aktywów brutto wynoszącej niemal 500 mln zł. Obecnie 25.02.2013 r. w artykule (gazeta Parkiet) przedstawiciel funduszu Impera Capital informuje, iż po połączeniu suma aktywów Impera Capital i IDM Capital wyniesie ok. 200 mln zł. Praktycznie przez niemal cały okres pomiędzy tymi dwiema informacjami oba podmioty były zarządzane przez managerów powiązanych z IDM SA. Gdzie podziało się 300 mln zł aktywów?
Spadek wartości aktywów związany jest z następującymi zdarzeniami które uzasadniają obecną sytuację : 1. W grudniu 2012 r. doszło do podziału aktywów w ramach SUPERNOVA IDM FUND w wyniku czego szeregi spółki opuściło 3 z 7 akcjonariuszy a duża część aktywów spółek nie figuruje obecnie w księgach . Mówimy tutaj o spółkach m.in. .: Emalia Olkusz, eSKY.pl, BOMI, Just Mobile,MAPIA. W ramach tej transakcji grono 5 Partnerów Zarządzających opuściło 2 Partnerów a nazwa spółki uległa zmianie na IDM CAPITAL. Taką opcję "podziału" zakładało Porozumienie zawarte pomiędzy IDM a SUPERNOVA w grudniu 2010r. 2. W międzyczasie wartość aktywów zarówno IMPERA jak i IDM CAPITAL, uległa przecenie co wynika bezpośrednio z sytuacji z jaką mieliśmy do czynienia na rynku w 2012r.  

2013-03-15 Jaki był sens zwiększania zaangażowania w fundusz IDM Capital, który w ostatnich miesiącach znacznie przepłacił za udziały w Impera Capital SA?
Zwiększenie zaangażowania DM IDMSA w IDM Capital jest elementem trwającej właśnie reorganizacji Grupy IDMSA. Naszym celem jest ograniczenie liczby spółek, w których DM IDMSA posiada udziały do tych, nad którymi może sprawować rzeczywistą kontrolę oraz które działają głównie w szeroko pojętej branży finansowej. Inwestycja w IDM Capital to to inwestycja długoterminowa, tak samo jak inwestycja w Impera Capital, której wartość aktywów netto na akcję znacząco przewyższa obecną cenę giełdową. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-02-19 Dlaczego spółka nie wznowi skupu akcji własnych? Sprzedaż akcji własnych w celu ratowania sytuacji finansowej spółki w tamtym roku była po bardzo niekorzystnej cenie w stosunku do ich ceny zakupu. Skoro Spółka ma pieniądze na inwestycje (np. zakup akcji United), to dlaczego nie może odkupić akcji własnych? Z przykrością należy stwierdzić, że sprzedaż akcji własnych w tamtym roku wyglądała jak celowe działanie na obniżenie wartości spółki. W tym samym czasie, gdy prezes nie spłacał kredytu i bank sprzedawał akcje jego i spółki, to okazało się, że miał pieniądze na zakupienie obligacji po cenie 10-20 krotnie niższej niż średnia z ostatnich kilku miesięcy (lat).
W ostatnim okresie priorytetem Zarządu DM IDMSA jest zmniejszenie poziomu zadłużenia, co przełoży się na redukcję kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę. Realizowane w chwili obecnej inwestycje co do zasady mają charakter krótkoterminowy. Niewykluczone, że gdy nastąpi stabilizacja przepływów finansowych Spółki, Zarząd wznowi skup akcji własnych. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2013-01-04 Czy zarzad planuje przedstawic akcjonariusza propozycje scalenia akcji, w celu obrony przed wpisaniem walorow na liste papierow o podniesionym ryzyku
W chwili obecnej Zarząd nie planuje scalenia akcji. Takie plany, jako wymagające upublicznienia w formie raportu bieżącego, byłyby podane do publicznej wiadomości. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2012-12-18 1. Czy spółka w IV kwartale dokona jakichś dalszych odpisów? 2.Jakie spółki znajdują się obecnie w portfelu inwestycyjnym IDMSA? 3. Czy strata w IV kw. 2012 r. znów przekroczy 100 mln zł?
DM IDMSA nie może ujawnić informacji o tym, jakie spółki znajdują się w portfelu inwestycyjnym IDM ponieważ jest to informacja poufna. Co się tyczy danych finansowych, o których mowa w pytaniach, zostaną one przekazane w raporcie okresowym za IV kwartał, który Spółka opublikuje najpóźniej z końcem lutego 2013 r. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2012-12-16 1. Ile obecnie otwartych rachunków maklerskich posiadają klienci w IDMSA? 2. Czy planowana jest kolejna emisja akcji lub obligacji zamiennych na akcje? 3. Jaka jest łączna wysokość kredytów, które spółka musi jeszcze spłacić?
Na koniec listopada IDMSA prowadził rachunki maklerskie dla 7.687 Klientów. Spółka nie planuje kolejnej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje w najbliższym czasie. Co więcej - w odpowiedzi na inicjatywę pracowników - Zarząd DM IDMSA w dniu 23 listopada 2012 r. podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej emisji akcji dla kluczowych pracowników, o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 84/2012. Zobowiązania IDMSA z tytułu kredytów i obligacji spadły na koniec października 2012 r. do poziomu 140 mln zł (raport bieżący nr 80/2012 z 7 listopada br.). Proces redukcji zadłużenia jest kontynuowany w związku z tym zobowiązania sukcesywnie maleją. Informacje o stanie zadłużenia IDMSA są zamieszczane w raportach okresowych. Raport za IV kwartał zostanie opublikowany najpóźniej z końcem lutego 2013 r. Katarzyna Żarska DM IDM SA  

2012-12-10 Sytuacja w DM IDMSA po ostatnich orzeczeniach sądu jest bardzo niejasna. komentarz zarządu. że nie zgadza się ze skutecznością orzeczeń jest niewystarczający. Kiedy zarząd przedstawi pełną informację dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej i prawnej DM IDMSA oraz planów przynajmniej na najbliższy rok? Czy spółce zagraża bankructwo?
Postępowania sądowe są w toku. O wszelkich rozstrzygnięciach Spółka poinformuje w stosownym komunikatach prasowych bądź raportach bieżących. Zarząd Spółki jest przekonany, że w 2013 roku DM IDMSA powróci do generowania zysków. Spółka posiada środki na spłatę zobowiązań, odbudowę bazy kapitałowej i prowadzenie działalności inwestycyjnej zgodnie z nową strategią. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

2012-11-09 Dopytanie odnośnie sprzedaży akcji przez zarząd. Czy im niższa cena konwersji obligacji, tym więcej akcji musi spółka pozyskać, aby uzyskać wymaganą kwotę? Więcej akcji przy takiej zamianie powoduje, że tracą na tym drobni inwestorzy, ponieważ rozwadnia się kapitał. Czy zarządowi nie zależało, aby spółka wyemitowała jak najwięcej akcji w celu utrzymania kontroli nad spółką?
Niższa cena konwersji faktycznie powoduje, że w celu zamiany obligacji musi zostać wyemitowanych więcej akcji, a tym samym następuje większe rozwodnienie kapitału. Zwracamy jednak uwagę, że rozwodnił się również dotychczas posiadany przez Zarząd pakiet akcji, a ponadto po emisji udział członków Zarządu w akcjonariacie uległ obniżeniu. Katarzyna Żarska DM IDMSA  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu