pb.pl

Pytania dotyczące spółki JUTRZENKA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-09-14 Dlaczego Spółka wycofała się z realizacji strategii dywersyfikacji geograficznej?
Szanowny Panie/Szanowna Pani, w odpowiedzi na pytanie dot. realizacji strategii dywersyfikacji geograficznej, pragniemy poinformować Pana/Panią, iż Grupa Colian z sukcesem realizuje strategię dywersyfikacji geograficznej zarówno na polu sprzedaży jak i zakupów. Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 12,60% w 1 połowie 2014 roku, w porównaniu do 11,74% osiągniętego w 1 półroczu 2013 roku. Ponadto Grupa Colian prowadzi aktywną dywersyfikację zakupów surowców i materiałów, aby zagwarantować sobie niezależność od dominującego dostawcy. 

2013-09-29 Czy Spółka będzie jeszcze prowadzić skup akcji własnych?
W lutym tego roku Zarząd Coliana podjął decyzję o wtrzymaniu skupu akcji własnych i nie planuje do końca roku wznowić tego procesu. W tym roku Grupa ma bogaty program inwestycyjny, m.in. nabycie udziałów w Solidarności, dlatego też wolne środki kieruje w obszar działalności.  

2013-02-05 Dlaczego w państwa firmie przeprowadzono trzykrotny split akcji, pomimo niskiego kursu akcji?
Dziękuję za pytanie i zainteresowanie Spółką oraz Grupą Kapitałową COLIAN. W ciągu ostatnich czterech lat Spółka nie przeprowadzała splitu akcji. Arkadiusz Żarnecki  

2012-12-11 Dlaczego produkty Coliana są mało widoczne w marketach, gazetkach reklamowych itp.? Czy spółka zamierza poprawić swoje działania marketingowe?
Dziękuję za pytanie i zainteresowanie Spółką oraz Grupą Kapitałową COLIAN. Oczywiście zależy nam na jak najlepszym postrzeganiu produktów spółki przez konsumentów. W tym celu dążymy między innymi do możliwie najlepszej dostępności i widoczności produktów w punktach sprzedaży detalicznej, prowadząc akcje marketingowe i reklamowe. Zawsze jednak staramy się, aby wydawane środki były optymalnie alokowane. Dodatkowo informuję, ze zgodnie z polityką Grupy nie publikujemy prognoz finansowych i nie informujemy o naszych planach. Arkadiusz Żarnecki  

2011-08-15 Jak wygląda współpraca Colianu z Otmuchowem, o której wspominał Prezes Kolański kilka miesięcy temu?
Obecnie nie mamy żadnych nowych informacji do przekazania naszym akcjonariuszom. Arkadiusz Żarnecki  

2011-08-15 Czy spółka Colian ma w planach szersze promowanie swoich produktów, szczególnie nowości. Jako konsument dostrzegam pewne braki w tej dziedzinie działalności firmy.Trudno też niektóre produkty odnaleźć na półkach sklepowych - czym to jest spowodowane?
W ramach środków przewidzianych w budżecie prowadzimy akcje marketingowe i reklamowe, zawsze starając się optymalnie alokować wydawane środki. Celem Spółki jest również zapewnienie jak najlepszej dostępności naszych produktów; nie mamy jednak wpływu na politykę utrzymywania zapasów poszczególnych dystrybutorów detalicznych. Arkadiusz Żarnecki  

2011-08-15 Jak długo spółka Colian zamierza prowadzić skup akcji własnych?
Zgodnie z uchwałą WZA obecnie trwa III etap, kończący się w sierpniu 2011 r., którym objętych jest 1.250.000 akcji. W ramach udzielonych kompetencji Zarząd może przyjąć IV etap skupu; w przypadku gdyby IV etap skupu akcji własnych został przyjęty, będzie opublikowany specjalny raport bieżący w tej sprawie. Arkadiusz Żarnecki  

2011-08-15 Jakie jest stanowisko spółki Colian odnośnie spadającej od ponad roku ceny akcji? Co jest tego powodem? Czy spółka zamierza reagować na te zmiany kursu?
Uważamy, że obserwowana deprecjacja waloru nie ma podstaw fundamentalnych. Przychody spółki wzrastają rok do roku, w 1H 2011 wypracowaliśmy zysk operacyjny oraz zysk netto wyższe niż w 1H 2010 i to pomimo znaczące wzrostu cen surowców; także sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Ponadto przeprowadziliśmy centralizację różnych funkcji wewnątrz Grupy, co przyniosło wymierny efekt w postaci obniżenia kosztów operacyjnych. To, co możemy zrobić i co robimy, to skupić się na działalności operacyjnej Spółki w celu dalszej poprawy wyników. Dodatkowo potwierdzeniem tego, że kurs akcji Spółki jest zbyt niski jest ostatnia rekomendacja Erste Securities: „kupuj”. Arkadiusz Żarnecki  

2011-03-11 Prezes spółki Mieszko mówił o producentach cukru, którzy wypowiadają zawarte umowy na sprzedaż tego surowca. Czy spółka obserwuje podobne zachowania u swoich dostawców?
Nie zaobserwowaliśmy podobnych zachowań. Wstrzymaliśmy zakupy drogiego cukru z Polski na kilka tygodni. Przez ten czas surowca na pewno firmie nie zabraknie. Uzupełniamy zapasy towarem z innych regionów Europy. Okazuje się, że oferty z innych rynków mają znacząco niższe ceny od cukru wyprodukowanego w Polsce. A. Żarnecki 

2011-03-11 Jak spółka ocenia szanse powodzenia przejęcia większościowego pakietu PWC Odra przez spółkę związaną z prezesem? Czy są szanse dołączenia spółki PWC Odra do grupy Jutrzenka jeszcze w tym półroczu?
Obecnie jest zbyt wcześnie na komentarz Spółki w tej sprawie, tym bardziej, że projekt jest realizowany przez spółkę powiązaną w Jutrzenką Holding poprzez osobę Prezesa Grupy. Oficjalne stanowisko Jutrzenka Holding S.A. zostało przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dn. 9 marca br.  

2011-03-11 Czy drożejące surowce (kakao, cukier, mąka) będą miały duży negatywny wpływ na wyniki za I kwartał 2011? Chodzi mi głównie o ewentualny spadek popytu na produkty, obniżenie rentowności.
Surowce używane do produkcji, które są pochodną cen ziarna kakaowego, mają znaczący udział w zakupach surowców ogółem. Obecna sytuacja rynkowa może spowodować kolejne podwyżki cen słodyczy na rynku, zwłaszcza u producentów wyrobów czekoladowych lub oblewanych masą czekoladową, tym bardziej że rosną również ceny innych surowców, takich jak np. cukier. Efektem wzrostu kosztów wytworzenia są podwyżki cen produktów obserwowane wśród wielu producentów słodyczy. Tradycyjnie spółka nie publikuje prognoz wyników. Naszym celem jest, aby spółka osiągała jak najlepsze wyniki, a także wzrost przychodów i marż w kolejnych okresach. A. Żarnecki 

2011-03-02 Jestem inwestorem indywidualnym - zainteresowałem się Państwa spółką - Jutrzenka Holding S.A. W poniedziałek opublikowane zostały ostatnie dane finansowe Państwa spółki za IV Q 2010, które w sumie są bardzo korzystne i stanowią poprawę w stosunku do wcześniejszych wyników. W mojej ocenie wyniki są bardzo pozytywne jednak obserwuję dalsze umacnianie się trendu spadkowego kursu akcji Państwa spółki. Dlaczego ma miejsce taki efekt? - przecież wyniki są bardzo korzystne. Proszę o komentarz. pozdrawiam, Szymon Gorczański
Faktycznie, czwarty kwartał 2010 r. był to dla Spółki bardzo dobry. Również w całym 2010 roku Grupa Kapitałowa Jutrzenka Holding S.A. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększyła zysk brutto, a marża zysku brutto ze sprzedaży po czterech kwartałach 2010 r. przekroczyła 37%. Poprawiła się struktura kosztowa Grupy; w proporcji do wypracowanych przychodów mniej wydajemy na koszty ogólnego zarządu, a część oszczędności przekazaliśmy na większe koszty sprzedaży. Jesteśmy zadowoleni z wyników za IV kwartał 2010, cały czas także poprawia się nasza pozycja finansowa, pomimo negatywnego wpływu wzrostu cen surowców. Wyniki są satysfakcjonujące, liczymy na ich dalszą poprawę w bieżącym roku. Natomiast na notowania wpływa wiele czynników. Na kurs m.in. wpływ mają zarówno historyczne wyniki finansowe, jak i oczekiwania co do przyszłości (plany inwestycyjne, strategia rozwoju). Oczywiście zależy nam na jak najlepszym postrzeganiu naszej spółki przez inwestorów i dążymy do tego aby kurs akcji odwzorowywał możliwie najlepiej wszystkie działania związane z rozwojem Grupy Jutrzenka. Jednakże jak zawsze ostateczna decyzja inwestycyjna należy do inwestorów rynkowych. Arkadiusz Żarnecki 

2010-11-24 Co się dzieje w spółce, że kurs tak słabo radzi sobie na rynku? Stopy zwrotu w okresach tygodniowych, miesięcznych, roku czy nawet trzech lat są mocno ujemne.
Zarząd GK Jutrzenka Holding S.A. prowadzi intensywne działania w celu wzrostu wartości Spółki i poprzez to wzrostu wartości jej akcji w długoterminowej perspektywie. Aktualna pozycja finansowa Spółki jest oceniana przez Zarząd jako dobra i daje duże możliwości rozwoju wszystkich segmentów Holdingu, zarówno w sposób organiczny jak i poprzez działania M&A. Pozytywna ocena sytuacji wyrażana przez Zarząd znajduje potwierdzenie w opublikowanych w czwartym kwartale br. raportach analitycznych. Niemniej, na kurs akcji mają wpływ różne czynniki, w tym także czynniki zewnętrzne, niezależne od Spółki. Arkadiusz Żarnecki  

2010-05-17 Jak policzyć wasz WACC?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-07 Czy mógłby Pan przekazać inwestorom uzyskaną odpowiedź od Ziołopexu w sprawie sprzedaży akcji Jutrzenki ?
Zarząd Jutrzenka Holding SA w drodze wyjątku otrzymał informację od Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Piątku Małym, jednego z akcjonariuszy Spółki Jutrzenka Holding SA, z której wynika, iż powodem sprzedaży akcji Jutrzenki Holding była konieczność wykonania zaplanowanych przepływów finansowych. Jednocześnie Zarząd spółki Jutrzenka Holding SA, został poinformowany, że udzielanie dodatkowych informacji w tej kwestii, wykracza poza zakres kompetencji Zarządu spółki Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Piątku Małym i może działać na szkodę tej spółki. Arkadiusz Żarnecki 

2009-12-21 Szanowni Państwo,informowaliście ostatnio o bardzo dobrych prognozach na IV Q i 2010 rok w związku z rozwojem biznesu podstawowego jak i nowego (napoje). Jaki jest powód sprzedawania akcji przez Ziołopex- głównego udziałowca spółki, jeżeli ma ona przed sobą tak świetlane perspektywy?
Zarząd Jutrzenka Holding S.A. otrzymał od Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Piątku Małym zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Jutrzenka Holding S.A, które nie zawiera powodu transakcji ponieważ nie ma takiego obowiązku. Pytanie zostało przekazane do Ziołopex Sp. z o.o., a potencjalną odpowiedź będziemy się starali przekazać naszym Akcjonariuszom możliwie jak najszybciej. Arkadiusz Żarnecki  

2009-04-24 Czy spółka zakończyła już konsolidację z innymi podmiotami? Czy wcześniejsze transakcje zakończyły się sukcesem (proszę przedstawić świadczące o tym dane finansowe). Kiedy Pan Kolański odda stery prezesa zarzadu wynajętemu menedżerowi, jak kiedyś zapowiadał.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu