pb.pl

Pytania dotyczące spółki KOPEX

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-08 Kopex postrzegany jest jako jedna z niewielu firm, które odpowiadają na pytania czytelników "Pulsu Biznesu", a tym czasem w ostatnio zadanym pytaniu zamiast odpowiedzieć podają jakiś dziwny adres email: "2014-12-22 w jaki sposób firma zabezpiecza się przed niewypłacalnością kontrahentów z Rosji czy Argentyny? Gospodarki tych krajów, wiemy od nie od dziś, są na krawędzi katastrofy. "Pytania proszę kierować na adres [email protected] lub telefonicznie (+48 22 621 56 12)."
(brak odpowiedzi) 

2014-12-25 Czy wobec obecnej sytuacji na rynku węgla i dopiętego sposobu finansowania kopalni oraz wielu innych zagrożeń, Spółka nie rozważa zawieszenia projektu "kopalnia"?
(brak odpowiedzi) 

2014-12-22 w jaki sposób firma zabezpiecza się przed niewypłacalnością kontrahentów z Rosji czy Argentyny? Gospodarki tych krajów, wiemy od nie od dziś, są na krawędzi katastrofy.
Pytania proszę kierować na adres [email protected] lub telefonicznie (+48 22 621 56 12).  

2014-12-04 Spółka dywersyfikuje swoją działalność, nie skupiając się wyłącznie na rynku polskim. Problem w tym, że największymi partnerami są firmy z Argentyny i Rosji. Wszyscy wiedzą jaka jest sytuacja walutowa obu państw. Jak firma w związku z tym radzi sobie z odbieraniem należności od tych kontrahentów i czy nie istnieje ryzyko nieotrzymania pieniędzy za usługi lub sprzęt dostarczony przez Kopex?
Nie widzimy ryzyka niedotrzymania tych należności. Na koniec 3Q’14 wartość zamówień Grupy z rynku rosyjskiego wyniosła niecałe 9 mln PLN. Kontrakty w Argentynie (backlog na koniec 3Q’14 wynosił ponad 144 mln PLN) rozliczane są w euro.  

2014-12-04 Na jakie cele firma przeznaczyła zysk za rok 2013 ( proszę o szczegółowe informacje na jakie inwestycje)- nie powinno to być zadną tajemnicą !!!
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A. z 18 czerwca 2014 r. zysk netto za rok obrotowy 2013 został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, na cele rozwojowe spółki. Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji uchwały w tej sprawie środki te zostały lub zostaną przeznaczone m.in. na następujące działania: - prace badawczo rozwojowe zmierzające do opracowania, wytworzenia i zaoferowania nowych, technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu górniczego na świecie; - podjęcie inwestycji na zagranicznych rynkach strategicznych; - realizację inwestycji w obrębie Grupy. Ponadto zgodnie z uchwałą ZWZ z kapitału zapasowego został zasilony Fundusz Celowy Darowizn kwota 1 mln PLN. Informacje dostępne są pod adresem http://www.kopex.com.pl/idm,476,idn,3114,news-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-kopex-sa-w-dniu-18-czerwca-2014-roku.html. Zakres prezentowanych przez Grupę ujawnień nie przewiduje przekazywania bardziej szczegółowych danych.  

2014-12-04 Na jakie cele firma przeznaczyła zysk za rok 2013 (proszę o szczegółowe informacje na jakie inwestycje)? Nie powinno to być żadną tajemnicą.
(brak odpowiedzi) 

2014-12-01 Czy Firma wystąpiła już o koncesje na wydobycie w projektowanej kopalni? Jeśli tak, to proszę podać datę. Jeśli nie, to do kiedy ma zamiar to zrobić?
Projekt budowy kopalni prowadzony jest nie bezpośrednio przez KOPEX SA, lecz przez spółkę zależną KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. O koncesję na wydobycie dla inwestycji „Kopalnia Przeciszów” Kopex-Ex-Coal Sp. z o.o. może wystąpić dopiero po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, m.in. planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów, oraz po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Wg założonego harmonogramu winno nastąpić to prawdopodobnie w trzecim kwartale 2015 r.  

2014-11-28 "Grupa Kopex w okresie 1-3Q’14 z rynków zagranicznych osiągnęła 429 mln PLN przychodów, co stanowiło 43,8% przychodów ogółem w tym okresie. Jednocześnie Grupa Kopex uchyla się od oceny posunięć biznesowych konkurencji." - Dlaczego Kopex przechwala się zawartymi kontraktami, które już były? Giełda przecież dyskontuje przyszłość i takie tez było moje poprzednie pytanie?
Dane o wartości zamówień Grupy Kopex można znaleźć w publikowanych co kwartał prezentacjach dla inwestorów. Spółka nie publikuje prognoz dotyczących wyników finansowych, ani przyszłej wartości zamówień. 

2014-11-27 Kopex niejednokrotnie chwalił się, że lada moment podpisze zagraniczny kontrakt. Tymczasem jego rywal giełdowy nie mówiąc nic podpisał w tym roku 4 duże kontrakty zagraniczne, natomiast Kopex tylko jeden uważając się przy tym za największego gracza w Polsce. Dlaczego tak się dzieje, że dwie firmy z jednej branży mają tak odmienną skuteczność w załatwianiu kontraktów?
Grupa Kopex w okresie 1-3Q’14 z rynków zagranicznych osiągnęła 429 mln PLN przychodów, co stanowiło 43,8% przychodów ogółem w tym okresie. Jednocześnie Grupa Kopex uchyla się od oceny posunięć biznesowych konkurencji. 

2014-11-23 Spółka z roku na rok zwiększa przychody, marże oraz zyski. Czy związku z tym można spodziewać się dywidendy z zysku za 2014 rok? Czy po raz kolejny zyski zostaną "przejedzone"?
Decyzję o podziale ewentualnego zysku netto za rok obrotowy 2014 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

2014-07-31 W jaki sposób Kopex zamierza zbudować kopalnie (1,7 mld zł). Kopex jest spółką akcyjną i powinien dzielić się informacjami z akcjonariuszami, a tego niestety nie robi.
Kopex SA przeprowadził już badania geologiczne w celu udokumentowania złoża pod Przeciszowem. W tej chwili pracujemy nad pozyskaniem finansowania tej inwestycji oraz koncesji wydobywczej. O wszystkich dotychczasowych etapach przygotowań do inwestycji „Kopalnia Przeciszów” oraz wszystkich kolejnych etapach inwestorzy i akcjonariusze byli i będą informowani na bieżąco.  

2012-09-11 Czy Spółka zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które poprzez spór z Famurem naraziły ją na tak duże straty?
Sprawa nadal jest w sądzie. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia Spółka nie komentuje sprawy. 

2012-04-17 Podobno Amerykański JOY interesuje się Kopexem. Czy to prawda?
Spółka nie posiada żadnych informacji na ten temat. 

2012-04-04 Proszę ustosunkować się do wypowiedzi Pana Jakubasa w sferze, która dotyczy KOPEXU. "Jest masa spółek, które nigdy nie podzieliły się dywidendą. Nie wypłaciły złotówki akcjonariuszom, ani nie spełniły obietnic i teraz ich kursy są bardzo przecenione. To najgorszy scenariusz jaki może być. Inwestorzy powinni wyciągać z tego wnioski – uważa Zbigniew Jakubas."
Z uwagą przeczytaliśmy pytanie oraz cytat wypowiedzi Pana Jakubasa. Można częściowo przyporządkować tą wypowiedz do spółki Kopex, choćby we fragmencie dotyczącym wypłaty dywidendy. Nie wiemy jednak czy jest to tylko fragment szeszej wypowiedzi i nie znamy kontekstu w jakim został użyty. Ponadto jest to na tyle ogólne stwierdzenie dotyczące "masy spółek", że trudno odnieść się do niego obiektywnie z punktu widzenia spółki Kopex.  

2012-03-02 Panie Prezesie, co może Pan powiedzieć ciekawego "nabitym" w Kopex z przełomu 2006 r. i 2007 r.?
Analizując dłuży okres inwestycji w akcje spółki Kopex widać, że jest to jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji na GPW w Warszawie. Według wyliczeń gazety Puls Biznesu /artykuł z 22 lutego 2012 roku/ w ostatniej dekadzie (10 lat) stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki Kopex wyniosła 2282 procent. Jest to ósmy najlepszy wynik w dekadzie spośród wszystkich spółek notowanych na GPW. Odnosząc się do okresu przełomu 2006 i 2007 roku. W tym okresie akcje spółki Kopex były w trendzie wzrostowym aż do października 2007, notując prawie 100% wzrost od 29 grudnia 2006 roku do 31 października 2007. Zatem inwestorzy, którzy kupili akcje spółki Kopex na przełomie 2006 i 2007 roku i zamknęli inwestycje po kilku miesiącach w październiku 2007 uzyskali solidną stopę zwrotu. Ponadto odnosząc się do sytuacji na rynku akcji z przełomu 2006/2007 trzeba też uwzględnić załamanie cen na giełdzie i kryzys gospodarczy. Jednym z głównych powodów, dla którego akcje Kopexu tak spektakularnie zyskały na wartości w ostatnim dziesięcioleciu jak i to, że przez długi czas opierały się bessie na GPW w roku 2007, jest realizowana konsekwentnie od kilku lat strategia budowy czołowej na świecie grupy zaplecza górniczego. Jednym z elementów tej strategii są akwizycje podmiotów, które są strategicznie istotne z punktu widzenia posiadanych produktów czy kompetencji lub obecności na interesujących Kopex rynkach. Wobec tego trzeba mieć świadomość, że czasami podmioty te są w trudnej sytuacji finansowej i wymagają restrukturyzacji, w wyniku czego od samego początku dokonania takiej akwizycji konsolidujemy te ich gorsze wyniki, a efekty restrukturyzacji czy synergii z bycia w Grupie Kopex przychodzą później. Stąd między innymi wynikał brak znaczącego wzrostu wyników w latach 2008-2009 i znaczny ich spadek w 2010. Wyniki 2011 roku oraz perspektywy 2012 roku pokazują jednak, że znaczna część procesów restrukturyzacyjnych zakończyła się sukcesem, a dokonane akwizycje okazały się strategicznie istotne i będą pozytywnie kontrybuowały do przyszłych wyników Grupy i wzmacniały jej strategiczną pozycję na świecie.  

2011-07-01 Mamy już lipiec i w dalszym ciągu cisza odnośnie 2 przetargów w Australii, czy są jakieś nowe fakty?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-25 Z Waszej strony internetowej wynika, że łączycie Elgór z ZEGiem, kiedy będzie wiadomo coś więcej na temat połączenia (parytet)? czy w przyszłości ten podmiot zadebiutuje na GPW?
Zakład Elektroniki Górniczej ZEG w Tychach połączy się ze spółką Elgór+Hansen w Chorzowie. Połączenie jest kolejnym krokiem w realizacji strategii restrukturyzacji i porządkowania struktury Grupy Kopex. Obie firmy mają ten sam przedmiot działalności. Fuzja pozwoli uzyskać wyższą efektywność gospodarowania, umożliwi lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i usługowych, zwiększy wartość zintegrowanego przedsiębiorstwa. Przyczyni się też do budowania dywizji elektrycznej w Grupie Kopex. Decyzja o sposobie przeprowadzenia połaczenia nie została jeszcze podjęta.  

2011-03-31 Co z zapowiadanymi jesienią zeszłego roku przez Prezesa trzema kontraktami w Australii. Dwa z nich miały być prawie pewne ?
Dwa przetargi ze względu organizacyjnych zostały przełożone. Chodzi o przetarg na kompleks dla kopalni Springvale w Nowej Południowej Walii, należącej do Centennial Coal i przetarg na kompleks dla kopalni Eagle Downs w Queensland, należącej do Vale Australia. Pierwszy z przetargów został ponownie ogłoszony. Ofertę w maju będzie składał Kopex razem z Inbye. W przypadku drugiego przetargu decyzja przez Vale nie została jeszcze podjęta czy będzie ponownie otwarty. W trzecim przetargu na kompleks dla kopalni Oaky Creek w Queensland należącej do Xstrata, który doszedł do skutku, Kopex wraz z Inbye był na krótkiej liście z JOY Global. Nasza oferta została bardzo wysoko oceniona i to zarówno pod względem technicznym jak i komercyjnym do tego stopnia, że zespół przetargowy kopalni Oaky North rekomendował jej wybór do lokalnej centrali Xstrata w Brisbane (Qld) zamiast JOY Global. Jednak centrala Xstrata ostatecznie wybrała ofertę JOY Global ( pomimo iż była droższa).  

2011-03-10 Co z akcjami spółki ZEG, które zostały wycofane z obrotu? nigdzie niemożna nic się dowiedzieć, garstka mniejszościowych akcjonariuszy jest lekceważona przez Was. Kiedy wydacie dokument akcji, a może zaproponujecie wykupienie akcji? a może wymienicie je na Hansena?
Jednym ze skutków wycofania akcji ZEG z obrotu jest ustanie stosowania w stosunku do Spółki przepisów ustawy o ofercie publicznej, a wydanie akcjonariuszom dokumentów podlega obecnie regulacjom kodeksu spółek handlowych. A zatem dalsze postępowanie po przywróceniu akcjom spółki ZEG S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), wycofaniu ich z depozytu i zamknięciu prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych w KDPW wiąże się z koniecznymi procedurami formalno-prawnymi określonymi przez Kodeks spółek handlowych, które zostały przez Zarząd ZEG S.A. niezwłocznie podjęte i przedstawiają się one następująco : 1. Po otrzymaniu rozliczenia akcji ZEG SA z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i poszczególnych biur maklerskich Zarząd ZEG S.A. podjął uchwałę przyporządkowującą dotychczasowym akcjonariuszom akcje według numeracji w poszczególnych seriach, w odcinkach zbiorowych, odpowiednich do ostatnich zapisów na rachunkach w biurach maklerskich. 2. Ustalono wzór odcinków zbiorowych i przygotowuje się aktualnie dokumenty akcji do wydania akcjonariuszom, którzy będą chcieli je otrzymać (formalnie to akcjonariusz winien zgłosić Spółce roszczenie o wydanie dokumentu akcji). Do dnia 11 marca 2011 roku żądanie wydania dokumentów akcji spółki zgłosiło na piśmie 5 akcjonariuszy spółki ZEG S.A. 3. W nadchodzącym tygodniu Zarząd ZEG S.A. przyjmie regulamin wydawania akcji w postaci dokumentu. Zostanie on rozesłany pocztą dotychczasowym akcjonariuszom, a także umieszczony na stronie internetowej spółki ZEG S.A. Spółka aktualnie nie planuje ewentualnego wykupu akcji, bądź ich zamiany na udziały spółki „Elgór+Hansen” Sp. z o.o.  

2011-02-08 Mija rok od informacji "Famur pozywa Kopex na 114 mln zł" "Chodzi o chiński kontrakt zdobyty przez Famur" Na jakim etapie jest postępowanie, przybliżony termin zakączenia sporu ?
Na skutek 3 pozwów złożonych w grudniu 2009 r. przez FAMUR S.A. i FAZOS S.A. przeciwko KOPEX S.A. i TAGOR S. A. w chwili obecnej toczą się równolegle przed Sądem Okręgowym w Katowicach pomiędzy ww. stronami 3 postępowania sądowe w sprawach o łącznej wartości przedmiotu rzędu 114 mln zł., w związku z tzw. kontraktem chińskim Ningxia II. Kancelarie prawne prowadzące sprawy w imieniu Kopex i Tagor szacują, iż w każdej ze spraw postępowanie dowodowe znajduje się obecnie na etapie połowy spodziewanego pierwszoinstancyjnego procedowania. Z uwagi na fakt wyłączenia przez sąd w każdej ze spraw jawności postępowania, nie jest możliwe przekazywanie osobom trzecim jakichkolwiek bardziej szczegółowych informacji o przebiegu postępowań, pod rygorem prawem przewidzianych sankcji. Spółki na bieżąco informować mogą jedynie (co też czynią i będą czynić) o kolejnych odbywających się rozprawach sądowych. Niezwłocznie też przekazana zostanie informacja w razie wydania przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroków w poszczególnych sprawach.  

2011-01-19 Już niedługo minie 5 lat od połączenia odwrotnego ZZM i Kopex. Czy Zarząd zamierza w jakiś sposób usatysfakcjonować swoich akcjonariuszy, jeżeli nie wzrostem kursu akcji to może dywidendą.
Ostatni rok był dla Grupy okresem pogorszenia wyników w związku z oddziaływaniem globalnych zjawisk kryzysowych, głównie na rynku polskim oraz innych rynkach europejskich (Serbia i Rosja). Podjęliśmy ponadto działania restrukturyzacyjne, które przejściowo osłabiły wyniki Grupy. Powyższe czynniki przyczyniły się do spadku kursu akcji Kopex na GPW, co wpłynęło niekorzystnie na postrzeganie spółki przez inwestorów. W ocenie Zarządu prowadzona restrukturyzacja będzie w kolejnych kwartałach skutkować poprawą efektywności funkcjonowania Grupy oraz wzrostem rentowności. Na większości rynków operacyjnych Grupy widoczne są objawy ożywienia i powrotu na ścieżkę wzrostu skutkujące zwiększeniem poziomu zamówień. Oczekujemy, że rok 2011 będzie dużo lepszy dla Grupy zarówno pod względem poziomu przychodów, jak i na poziomie zysków. Spodziewamy się, że podejmowane przez nas działania będą skutkować wzrostem kursu akcji, wynagradzając w ten sposób naszych akcjonariuszy. Zgodnie z zapowiedziami głównego akcjonariusza spółki nie ma planów wypłaty dywidendy za 2010 r., natomiast w kolejnych latach spółka może zdecydować o podzieleniu się zyskiem z naszymi akcjonariuszami.  

2011-01-11 Grupa Kopex posiada w Australii dwie Firmy. Panująca tam obecnie powódź wyrządziła wielkie szkody, proszę o informacje czy Waratah i Inbye również ucierpiały.
Zapewniamy, że obecna powódź w Australii nie wyrządziła żadnych bezpośrednich i pośrednich szkód dla spółek Grupy Kopex, które funkcjonują na tym rynku. Zarówno KopexWaratah oraz należące do Grupy Kopex - Inbye Mining zlokalizowane są w Nowej Południowej Walii ok. 800 km od zalewanych właśnie obszarów południa Queensland. Natomiast działające w Mackay czyli na północy Queensland Kopex Australia oraz oddział Inbye Mining doświadczyły jedynie złej pogody w trakcie zmiany roku, natomiast również ten obszar został ominięty przez żywioł. Nie ucierpiał także kompleks ścianowy dostarczony przez Kopex do kopalni Carborough Downs dla koncernu Vale. Należy jednak liczyć się z możliwością chwilowo ograniczonej produkcji wszystkich kopalni z tego regionu (złoże Bowen) ze względu na uszkodzone linie kolejowe biegnące do morskich terminali węglowych. Nie ma także informacji o zatrzymaniu bądź spowolnieniu jakiejkolwiek z nowych inwestycji planowanych w australijskim górnictwie. Generalnie. Ucierpiało ok. 40 kopalń (głównie odkrywkowych w Queensland) bezpośrednio przez zalanie lub pośrednio przez uszkodzenie tutejszych magistrali węglowych. Ok. 50% węgla koksowego w handlu morskim pochodzi właśnie z Queensland i stąd ze względu na zakłócenie dostaw, wzrosły ceny tego surowca w ostatnich dniach. 9 koncernów górniczych ogłosiło „siłę wyższą” ze względu na niemożliwość zapewnienia dostaw węgla do portów. Szacuje się, że straty w produkcji węgla dla Australii - pierwszego światowego eksportera węgla - wynoszą obecnie 14 mln ton. Możliwości produkcji węgla spadły chwilowo o 25%.  

2010-11-01 Spółka informowała, że jest zainteresowana pakietem JSW. Jak duży miałby być to pakiet i jak Spółka zamierza finansować to przedsięwzięcie.
(brak odpowiedzi) 

2010-10-15 Swego czasu spółka skupowała papiery własne w celu późniejszej odsprzedaży. W międzyczasie skup został przerwany przez zgromadzenie zbyt dużej ilości akcji w rękach P. Jędrzejewskich. W międzyczasie była emisja, zaangażowanie P. Jędrzejewskich spadło. Kurs też zawiera się w widełkach przewidzianych do skupu. Czy wobec tego zarząd zamierza skupowac akcje własne ? Pozdrawiam KP
Kontynuacja skupu akcji własnych spółki Kopex powoduje powstanie obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki Kopex przez Krzysztofa Jędrzejewskiego, większościowego akcjonariusza spółki. Dlatego realizacja programu skupu akcji własnych została wstrzymana, o czym spółka Kopex poinformowała w raporcie bieżącym nr 29 z 2009 roku. W ocenie zarządu spółki i biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki Kopex na giełdzie, akcje już skupione do czasu wstrzymania programu przez spółkę Kopex są dobrą inwestycją i nie planowana jest obecnie ich dalsza odsprzedaż.  

2010-10-01 Witam w jakiej formie ma się odbywać planowane połączenie spółki Hansen i ZEG, poprzez wykup akcji Hansena i przeniesienie na polską giełdę czy też obie spółki będą notowane równolegle
Łączony będzie ZEG i Elgór-Hansen, czyli dwie polskie spółki. ZEG będzie zdjęty z giełdy. Akcje ZEG-u posiadane przez ZZM zostaną zamienione na nowe udziały w Elgór-Hansenie, a następnie najprawdopodobniej sprzedane do Hansena, żeby uprościć strukturę. Co do przeniesienia Hansena na polską giełdę nie ma jeszcze decyzji, ale taka ewentualność istnieje.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu