pb.pl

Pytania dotyczące spółki KREDYTB

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-23 Jak bank zabezpieczy swoje interesy po fakcie połączenia z BZ WBK, który osiągnął słabsze wyniki w analogicznym okresie za ostatni rok?
W dniu 27 lutego 2012 r.: Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK S.A., KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. podpisały porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac mających na celu połączenie Emitenta i BZ WBK S.A. Zgodnie z podpisanym porozumieniem połączenie obu banków ma nastąpić w trybie art.492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na BZ WBK S.A. (połączenie przez przejęcie), w zamian za akcje nowej emisji BZ WBK S.A., które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom KB SA. W wyniku połączenia akcjonariusze ci staną się akcjonariuszami BZ WBK S.A. z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby BZ WBK S.A. Parytet wymiany akcji KB SA na akcje BZ WBK S.A. zostanie ustalony w oparciu o zlecone wyceny. Połączenie banków będzie możliwe po realizacji szeregu warunków wynikających z przepisów prawa. Planowane połączenie ma na celu stworzenie banku dysponującego bogatszą ofertą produktową, zarówno w zakresie finansowania i inwestowania, jak również oszczędzania. Połączenie obu banków pozwoli również zaoferować klientom banku, indywidualnym jak też z segmentu korporacyjnego, szerszy wachlarz usług dodatkowych, dostępnych za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji, zarówno tradycyjnych placówek bankowych jak i platformy internetowej. Połączenie posiadanego przez oba banki doświadczenia rynkowego jak również rozpoznanie poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć synergie, zarówno operacyjne – wyeliminowanie powtarzających się procesów, optymalizacja działań w oparciu o połączone doświadczenia obu banków, jak też finansowe – osiągnięcie wyższej efektywności poprzez korzyści skali, wyższą rentowność produktów i usług, a przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej implikujące wyższe korzyści dla akcjonariuszy. Kredyt Bank S.A. nie komentuje wyników finansowych innych spółek giełdowych. 

2012-02-22 Jestem studentką i robię pracę na temat Kredyt Banku. Czy możecie Państwo udzielić mi informacji jaka była cena rynkowa spółki na następujące dni bilansowe - 31.12.2010, 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011 oraz 31.12.2011?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-13 Jak obecnie wygląda sprawa sądowa o odszkodowanie za opcje walutowe pomiędzy Rafametem a KB? Przypomnę że Rafamet żąda ponad 12mln + odsetki.
Niestety, nie możemy ujawniać informacji na temat naszych relacji biznesowych z klientami.  

2010-03-14 Jako akcjonariusza nurtuje mnie kwestia kredytów zagrożonych i straconych. Jaki ich procent został jak do tej pory (4Q 2010) pokryty rezerwami?
W przypadku Grupy Kredyt Banku S.A. wskaźnik pokrycia należności, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości odpowiadającymi im odpisami na utratę wartości wyniósł na koniec IV kwartału 2009 roku 60,4% (dane skonsolidowane). Najprościej mówiąc pierwszym krokiem przy ocenie jakości należności kredytowych jest sprawdzenie czy nie wystąpiła przeslanka utraty wartości (w zależności od metodologii definiujemy rózne przesłanki, najprostszą i najczęściej spotykaną jest opóźnienie w spłacie kredytu). Jeżeli odpowiedź jest pozytywna należy dokonać oceny stopnia utraty wartości. Od stopnia utraty wartości zależy wielkość odpisów. Grupa KB S.A. tworzy odpisy na utratę wartości zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami. Wskaźnik pokrycia należności odpisami prezentowany jest zawsze przy okazji publikacji wyników kwartalnych w ramach kwartalnego raportu giełdowego oraz prezentacji wyników, dostępnych na stronie internetowej. Pozdrawiam, Konrad Anczaruk Biuro Relacji Inwestorskich 

2009-10-05 Mam pytanie o liczbę zwalnianych pracowników i związane z tym odprawy. Czy jest przewidziana pula pieniędzy na tę okoliczność?
Uprzejmie informuję, że w 2009 roku dwukrotnie podjęta została decyzja o zmniejszeniu zatrudnienia w formie zwolnień grupowych. O pierwszej z nich, dotyczącej liczby do 300 osób Kredyt Bank S.A. poinformował raportem bieżącym nr 5/2009 z dnia 11.02.2009 roku. Raport ten informował również o dalszych ograniczeniach zatrudnienia, które miały zostać osiągnięte w wyniku naturalnych odejść oraz nieprzedłużania umów na czas określony, w tym w spółkach Grupy KB o około 200 osób. O drugiej decyzji Bank poinformował raportem bieżącym nr 27/2009 z dnia 22.09.2009 roku. Była to decyzja o planowanym zwiększeniu o około 450 osób liczby pracowników objętych w 2009 roku redukcją zatrudnienia w formie zwolnień grupowych, tj. do łącznej liczby 750 pracowników (łącznie z pierwszą decyzją). W przypadku zwolnień grupowych, w momencie w którym znane są już wszystkie niezbędne informacje, tworzone są rezerwy na odprawy. Zgodnie z informacją podaną przez Bank w Raporcie kwartalnym za II kwartał (s.17), w I półroczu utworzona była rezerwa restrukturyzacyjna w kwocie 5,7 mln zł. Pozdrawiam, Konrad Anczaruk Biuro Relacji Inwestorskich  

2009-06-03 Witam, KB jest w gronie polskich bankow, ktore negatywnie zaskoczyly wynikami za Q1'09r. Czy Q2 jak i caly rok beda lepsze i czy bank zamierza zakonczyc rok 2009 dodatnim wynikiem na poziomie operacyjnym jak i netto.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-01 Czy wielkość strat na derywatach może przekroczyć ubiegloroczne zyski Banku?
W 2008 roku Grupa Kredyt Banku SA wypracowała zysk brutto w kwocie 421 mln zł i zysk netto w kwocie 325 mln zł. Jak rozumiem pytanie dotyczy opcji walutowych - transakcji zawieranych z klientami. Udział Kredyt Banku w rynku tego typu operacji był niewielki (wiecej informacji można znaleźć w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kredyt Banku za 2008 rok, w nocie dotyczącej ryzyka kredytowego, dostępnym na stronie internetowej www.kredytbank.pl - część poświęcona Relacjom Inwestorskim). Zgodnie z informacjami opublikowanymi w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych za IV kwartał 2008 roku oraz za I kwartał 2009 roku odpisy dotyczące opcji walutowych wyniosły w Grupie KB odpowiednio: 19 mln zł oraz 65,6 mln zł (z czego 6,6 mln zł ujeto w wyniku na działalności handlowej, a 59 mln zł w pozycji Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw). Problem potencjalnych strat, które mogłyby wyniknąć z transakcji walutowych jest skomplikowany ponieważ zależy od kilku czynników, w tym: kształtowania się kursów walutowych, charakteru zawieranych transakcji w konfrontacji z rodzajem działalności klienta, relacji wartości tego typu transakcji do skali operacji i kapitałów klienta, aktualnej koniunktury gospodarczej w branży, w której działa klient, kierunku rozwoju sytuacji makroekonomicznej naszego kraju. W sytuacji kryzysu gospodarczego trudno jest oszacować zmienność wymienionych czynników. W obecnej chwili jak można wnioskować na podstawie informacji dostępnych w mediach i publikowanych przez spółki więcej jest opinii wskazujących na to, że szczyt zagrożenia związanego z opcjami walutowymi sektor bankowy ma za sobą.  

2009-04-30 Jak Wam idą negocjacje z zakladami miesnymi Duda?
Niestety, nie możemy ujawniać informacji na temat naszych relacji biznesowych z klientami.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu