pb.pl

Pytania dotyczące spółki KREDYTB

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-23 Jak bank zabezpieczy swoje interesy po fakcie połączenia z BZ WBK, który osiągnął słabsze wyniki w analogicznym okresie za ostatni rok?
W dniu 27 lutego 2012 r.: Kredyt Bank, Bank Zachodni WBK S.A., KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. podpisały porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac mających na celu połączenie Emitenta i BZ WBK S.A. Zgodnie z podpisanym porozumieniem połączenie obu banków ma nastąpić w trybie art.492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na BZ WBK S.A. (połączenie przez przejęcie), w zamian za akcje nowej emisji BZ WBK S.A., które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom KB SA. W wyniku połączenia akcjonariusze ci staną się akcjonariuszami BZ WBK S.A. z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby BZ WBK S.A. Parytet wymiany akcji KB SA na akcje BZ WBK S.A. zostanie ustalony w oparciu o zlecone wyceny. Połączenie banków będzie możliwe po realizacji szeregu warunków wynikających z przepisów prawa. Planowane połączenie ma na celu stworzenie banku dysponującego bogatszą ofertą produktową, zarówno w zakresie finansowania i inwestowania, jak również oszczędzania. Połączenie obu banków pozwoli również zaoferować klientom banku, indywidualnym jak też z segmentu korporacyjnego, szerszy wachlarz usług dodatkowych, dostępnych za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji, zarówno tradycyjnych placówek bankowych jak i platformy internetowej. Połączenie posiadanego przez oba banki doświadczenia rynkowego jak również rozpoznanie poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć synergie, zarówno operacyjne – wyeliminowanie powtarzających się procesów, optymalizacja działań w oparciu o połączone doświadczenia obu banków, jak też finansowe – osiągnięcie wyższej efektywności poprzez korzyści skali, wyższą rentowność produktów i usług, a przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej implikujące wyższe korzyści dla akcjonariuszy. Kredyt Bank S.A. nie komentuje wyników finansowych innych spółek giełdowych. 

2012-02-22 Jestem studentką i robię pracę na temat Kredyt Banku. Czy możecie Państwo udzielić mi informacji jaka była cena rynkowa spółki na następujące dni bilansowe - 31.12.2010, 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011 oraz 31.12.2011?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-13 Jak obecnie wygląda sprawa sądowa o odszkodowanie za opcje walutowe pomiędzy Rafametem a KB? Przypomnę że Rafamet żąda ponad 12mln + odsetki.
Niestety, nie możemy ujawniać informacji na temat naszych relacji biznesowych z klientami.  

2010-03-14 Jako akcjonariusza nurtuje mnie kwestia kredytów zagrożonych i straconych. Jaki ich procent został jak do tej pory (4Q 2010) pokryty rezerwami?
W przypadku Grupy Kredyt Banku S.A. wskaźnik pokrycia należności, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości odpowiadającymi im odpisami na utratę wartości wyniósł na koniec IV kwartału 2009 roku 60,4% (dane skonsolidowane). Najprościej mówiąc pierwszym krokiem przy ocenie jakości należności kredytowych jest sprawdzenie czy nie wystąpiła przeslanka utraty wartości (w zależności od metodologii definiujemy rózne przesłanki, najprostszą i najczęściej spotykaną jest opóźnienie w spłacie kredytu). Jeżeli odpowiedź jest pozytywna należy dokonać oceny stopnia utraty wartości. Od stopnia utraty wartości zależy wielkość odpisów. Grupa KB S.A. tworzy odpisy na utratę wartości zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami. Wskaźnik pokrycia należności odpisami prezentowany jest zawsze przy okazji publikacji wyników kwartalnych w ramach kwartalnego raportu giełdowego oraz prezentacji wyników, dostępnych na stronie internetowej. Pozdrawiam, Konrad Anczaruk Biuro Relacji Inwestorskich 

2009-10-05 Mam pytanie o liczbę zwalnianych pracowników i związane z tym odprawy. Czy jest przewidziana pula pieniędzy na tę okoliczność?
Uprzejmie informuję, że w 2009 roku dwukrotnie podjęta została decyzja o zmniejszeniu zatrudnienia w formie zwolnień grupowych. O pierwszej z nich, dotyczącej liczby do 300 osób Kredyt Bank S.A. poinformował raportem bieżącym nr 5/2009 z dnia 11.02.2009 roku. Raport ten informował również o dalszych ograniczeniach zatrudnienia, które miały zostać osiągnięte w wyniku naturalnych odejść oraz nieprzedłużania umów na czas określony, w tym w spółkach Grupy KB o około 200 osób. O drugiej decyzji Bank poinformował raportem bieżącym nr 27/2009 z dnia 22.09.2009 roku. Była to decyzja o planowanym zwiększeniu o około 450 osób liczby pracowników objętych w 2009 roku redukcją zatrudnienia w formie zwolnień grupowych, tj. do łącznej liczby 750 pracowników (łącznie z pierwszą decyzją). W przypadku zwolnień grupowych, w momencie w którym znane są już wszystkie niezbędne informacje, tworzone są rezerwy na odprawy. Zgodnie z informacją podaną przez Bank w Raporcie kwartalnym za II kwartał (s.17), w I półroczu utworzona była rezerwa restrukturyzacyjna w kwocie 5,7 mln zł. Pozdrawiam, Konrad Anczaruk Biuro Relacji Inwestorskich  

2009-06-03 Witam, KB jest w gronie polskich bankow, ktore negatywnie zaskoczyly wynikami za Q1'09r. Czy Q2 jak i caly rok beda lepsze i czy bank zamierza zakonczyc rok 2009 dodatnim wynikiem na poziomie operacyjnym jak i netto.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-01 Czy wielkość strat na derywatach może przekroczyć ubiegloroczne zyski Banku?
W 2008 roku Grupa Kredyt Banku SA wypracowała zysk brutto w kwocie 421 mln zł i zysk netto w kwocie 325 mln zł. Jak rozumiem pytanie dotyczy opcji walutowych - transakcji zawieranych z klientami. Udział Kredyt Banku w rynku tego typu operacji był niewielki (wiecej informacji można znaleźć w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kredyt Banku za 2008 rok, w nocie dotyczącej ryzyka kredytowego, dostępnym na stronie internetowej www.kredytbank.pl - część poświęcona Relacjom Inwestorskim). Zgodnie z informacjami opublikowanymi w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych za IV kwartał 2008 roku oraz za I kwartał 2009 roku odpisy dotyczące opcji walutowych wyniosły w Grupie KB odpowiednio: 19 mln zł oraz 65,6 mln zł (z czego 6,6 mln zł ujeto w wyniku na działalności handlowej, a 59 mln zł w pozycji Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i innych aktywów oraz rezerw). Problem potencjalnych strat, które mogłyby wyniknąć z transakcji walutowych jest skomplikowany ponieważ zależy od kilku czynników, w tym: kształtowania się kursów walutowych, charakteru zawieranych transakcji w konfrontacji z rodzajem działalności klienta, relacji wartości tego typu transakcji do skali operacji i kapitałów klienta, aktualnej koniunktury gospodarczej w branży, w której działa klient, kierunku rozwoju sytuacji makroekonomicznej naszego kraju. W sytuacji kryzysu gospodarczego trudno jest oszacować zmienność wymienionych czynników. W obecnej chwili jak można wnioskować na podstawie informacji dostępnych w mediach i publikowanych przez spółki więcej jest opinii wskazujących na to, że szczyt zagrożenia związanego z opcjami walutowymi sektor bankowy ma za sobą.  

2009-04-30 Jak Wam idą negocjacje z zakladami miesnymi Duda?
Niestety, nie możemy ujawniać informacji na temat naszych relacji biznesowych z klientami.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu