pb.pl

Pytania dotyczące spółki LOTOS

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-11-16 W odniesieniu do pytania sprzed miesiąca w sprawie wykupu akcji własnych chcę dopytać czy w sprawie wydania ok 300mln zł na zakup akcji GA Polyolefins była podjęta uchwała zarządu? Czy w obecnej sytuacji nie należało tej inwestycji odłożyć, gdyby spółka pojęła temat skupu akcji własnych w przeciągu miesiąca można było na tym zarobić 20% zaiwestowanej kwoty, kiedy Zarząd Grupy Lotos przewiduje osiągnięcie podobnego zysku z zakupu akcji GA Polyolefins?
Objęcie przez Grupę LOTOS akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins o wartości 300 mln zł w dniu 16 listopada 2020 roku nastąpiło w ramach wykonania umowy inwestycyjnej zawartej 31 maja 2020 roku. O szczegółach tej umowy Grupa LOTOS informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020 z 31 maja 2020 roku. Transakcja nastąpiła za zgodą akcjonariuszy Grupy LOTOS, wyrażoną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2020 roku. Pozytywną opinię w tym przedmiocie wyraziła również Rada Nadzorcza Grupy LOTOS. Jak komunikowała wcześniej Spółka, wyniki analiz opłacalności udziału Grupy LOTOS w projekcie Polimery Police kształtują się na poziomie potwierdzającym zasadność inwestycji. Odnosząc się do inwestycji w akcje własne, informujemy, że aktualnie Spółka nie rozważa interwencji w kurs swoich akcji poprzez spekulacyjny ich zakup na rynku publicznym. Spółka konsekwentnie i długofalowo realizuje cel systematycznego rozwoju działalności operacyjnej poprzez implementację projektów strategicznych zdefiniowanych jako źródło wzrostu jej wartości, co przekłada się na kurs akcji w długim terminie. Dodatkowo, nieprzerwanie od ogłoszenia Strategii na lata 2017 – 2022, Spółka po raz czwarty, w trudnym roku, naznaczonym pandemią koronawirusa, wypłaciła dywidendę, co wyróżnia ją na tle innych spółek indeksu WIG20. 

2020-10-15 Dlaczego spółka nie ogłasza skupu akcji własnych? Przecież przy obecnym kursie giełdowym to najlepsza inwestycja i to bez ryzyka. Czekają na to chyba wszyscy akcjonariusze.
Zgodnie z przepisami prawa do przeprowadzenia skupu akcji wymagana jest odpowiednia uchwała walnego zgromadzenia. Taka uchwała nie została podjęta, zatem zarząd Grupy LOTOS nie jest obecnie upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę, że w strategii Grupy LOTOS na lata 2017-2022 zapisany został cel dążenia do uzyskania i utrzymania zdolności dywidendowej spółki. Ten cel niewątpliwie udało się dotychczas realizować – Grupa LOTOS od początku obowiązywania strategii corocznie, tj. czterokrotnie, wypłacała dywidendę. Jednocześnie w 2020 roku, pomimo trudnych warunków otoczenia, Grupa LOTOS była jedną z nielicznych spółek z warszawskiej giełdy, która podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami (w indeksie WIG20 było zaledwie 5 takich spółek). Należy przy tym zauważyć, że skup akcji własnych jest niejako alternatywną formą dystrybucji zysku do akcjonariuszy w stosunku do wypłaty dywidendy. Akcjonariusze, którzy otrzymali dywidendę, mogą te środki reinwestować, kupując akcje Grupy LOTOS, jeżeli uważają, że jest to atrakcyjna inwestycja. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu ze spółką pod adresem [email protected] 

2017-03-07 Z danych za 2016 r. wynika, że ujemny efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających to 53,2 mln zł czyli całkiem sporo. W poprzednich latach efekt rozliczenia transakcji zabezpieczających także był ujemny. Jaki w takim razie jest sens tych zabezpieczeń skoro spółka za każdym razem na nich traci, czy Lotos ma zapisany w strategii sponsoring banków?
(brak odpowiedzi) 

2016-01-28 Z nadzieją przyjmuję wiadomość o powołaniu nowej Rady Nadzorczej i nowego Przewodniczącego. Powołanym na te stanowiska osobom składam gratulacje. Czy w związku z nowym składem organu nadzoru akcjonariusze mogą oczekiwać, że seria niefortunnych dla Spółki Lotos decyzji biznesowych zostanie przerwana i Spółka zacznie wypracowywać zyski? Czy winni gigantycznej straty finansowej z tytułu zaległości podatkowych z lat 2010-2011 zostaną w należyty sposób rozliczeni? Czy akcjonariusze będą w końcu traktowani jak właściciele i czy mogą liczyć na dywidendę? Czy terminy publikacji raportów zostaną urealnione, bo w chwili obecnej są one skandalicznie długie? W mojej ocenie jest to lekceważenie akcjonariuszy.
(brak odpowiedzi) 

2015-07-23 Czy spółka pokaże dobre wyniki za II kwartał? Czy będzie zysk za półrocze? Jakie wystąpią zdarzenia jednorazowe?
Termin publikacji raportu półrocznego to 11 sierpnia 2015. W tym dniu Spółka przedstawi również szczegóły wyników finansowych za II kw 2015 oraz opisze potencjalne zdarzenia jednorazowe, a także ewentualny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe.  

2015-05-06 Czy to prawda że Lotos planuje wyemitować dodatkowe akcje, gdyż wciąż brakuje funduszy na inwestycje rozwojowe?
Pod koniec roku Spółka przeprowadziła z sukcesem ofertę publiczną akcji z prawem poboru o wartości ok 1mld zł, będącą największą publiczną ofertą akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku. Pozyskaliśmy kapitał niezbędny do przeprowadzenia inwestycji w obu segmentach naszej podstawowej działalności, tj. w segmencie rafineryjnym i wydobywczym. Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6. Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i zgodnie z założoną prognozą przyszłych cen produktów naftowych na rynkach światowych, może się przyczynić do wzrostu modelowej marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. Środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku. Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł, (przy czym nasz udział w projekcie wynosi 51%). Zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku. Spółka na bieżąco analizuje warianty optymalizacji źródeł finansowania projektów rozwojowych, choć biorąc pod uwagę dopiero co zakończoną ofertę publiczną, dodatkowa emisja nowych akcji nie jest aktualnie planowana.  

2015-05-02 Wyniki Lotosu za I kwartał są skandalicznie złe, dużo gorsze od Orlen Litwa, który wykazał prawie 100 mln USD zysku. Straty na operacjach finansowych pojawiają się w bilansie Lotosu w każdym kwartale od wielu lat. Czy to nie jest już czas, aby przeprowadzić program naprawczy, a przede wszystkim odsunąć nieudolny zarząd na czele z Panem Olechnowiczem?
LOTOS skupia się na realizacji własnej strategii. Spółka nie komentuje wyników konkurencji. LOTOS posiada strukturalnie długą pozycję w USD (tzn. zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, że wpływy zależne od kursu USD (głównie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy liczone w USD (głównie z tytułu zakupów ropy naftowej). Świadczą o tym m.in. lepsze niż przed rokiem wyniki operacyjne. Jednak w związku z realizacją kluczowych dla LOTOSU projektów inwestycyjnych Spółka posiada również ekspozycję walutową poprzez długoterminowe kredyty zaciągnięte w dolarach amerykańskich. Okresowe przeszacowanie ww. zobowiązań wpłynęło na zaraportowany wynik netto I kw. 2015 roku.  

2015-04-30 Jaki jest koszt wydobycia ropy z Morza Norweskiego? Czy jest to działalność rentowna przy obecnych cenach ropy (pomijając odpis podatkowy)? W jakiej pozycji bilansu spółki pojawia się norweska rekompensata podatkowa za stratę na złożu Yme? Ile lat potrzeba, aby zbilansować całość straty Yme przy obecnym wydobyciu w Norwegii?
Koszt wydobycia ropy z Morza Norweskiego nie odbiega znacząco od kosztów ponoszonych w innych obszarach geograficznych i kształtuje się w od 20 do 30 USD/baryłkę. Przy obecnym poziomie cen ropy działalność jest rentowna. Norweska "rekompensata" podatkowa pojawia się w pozycji "Aktywa z tytułu podatku odroczonego" i na dzień 31 marca 2015 roku wynosiła ona 1.302 mln zł. Obecnie posiadane przez Grupę Kapitałową LOTOS aktywa produkcyjne nie będą w stanie w całości "zutylizować" aktywa podatkowego z tytułu podatku odroczonego.  

2015-04-29 Strata netto za I kw. 2015 r? Czy to są jakieś kpiny? Jeżeli spółka jest stale nierentowna, to może należy ją rozwiązać?
W I kwartale 2015 r. wynik EBITDA LOTOSU wyniósł 446 mln zł i był wyższy o 92 proc. r/r, natomiast wynik na poziomie operacyjnym poprawił się z poziomu 17,3 mln zł na koniec I kwartału 2014 r. do 268 mln zł na koniec I kwartału 2015 r. Strata na poziomie netto i wynikała z dynamicznych zmian kursów walutowych w I kwartale br. Istotne osłabienie złotówki przede wszystkim wobec dolara amerykańskiego doprowadziło do zanotowania negatywnego wyniku na działalności finansowej (m.in. negatywny wpływ na zadłużenie spółki denominowane w USD) i to ten czynnik w największym stopniu wpłynął na wielkość raportowanego wyniku netto. Warto podkreślić, że zarówno ww. wyniki operacyjne, jak i przepływy pieniężne (321 mln zł w I kw. 2015 – wzrost o 27% r./r.) świadczą o stabilnej kondycji finansowej spółki.  

2015-04-24 Czy należy się spodziewać zakończenia serii niefortunnych decyzji skutkujących utratą wartości spółki? Czy obecny Zarząd ma świadomość faktu, że źle sprawuje swoje funkcje? Konkurencja rośnie, a Lotos pozostaje daleko w tyle. Czy są wyciągane wnioski z błędnych decyzji?
Na tak wymagającym rynku jesteśmy zdeterminowani by realizować projekty, które przełożą się na umocnienie naszej pozycji konkurencyjnej. W celu realizacji strategii wzrostu wartości Spółka przeprowadziła emisję akcji w ramach największej oferty publicznej w 2014 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowa instalacji opóźnionego koksowania i instalacji pomocniczych oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6, z zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Warto podkreślić, że sprzedaż wszystkich oferowanych akcji i popyt ze strony inwestorów wielokrotnie przekraczający wielkość oferty potwierdziły, że kierunki rozwoju obrane przez zarząd Spółki cieszą się poparciem akcjonariuszy 

2015-03-27 Jaki jest powód gwałtownego wzrostu wynagrodzenia dla Pana Olechnowicza w ostatnich kilku latach, skoro w okresie tym spółka osiąga wyjątkowo podłe wyniki operacyjne, za które to wyniki odpowiedzialność ponosi Zarząd Grupy?
„Spółka rygorystycznie przestrzega zasad transparentnej i odpowiedzialnej komunikacji wszystkich aspektów swojej działalności. Wszystkie istotne dla rynku kapitałowego informacje, w tym także te odnoszące się do systemu wynagradzania są raportowane zgodnie z przepisami. Zarząd spółki jest wynagradzany zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a konkretne zasady wynagradzania wynikają ściśle z decyzji organów właścicielskich. W warunkach pogorszenia koniunktury na świecie – załamania notowań cen ropy naftowej oraz dużej zmienności kursów walut, to właśnie odpowiedzialna polityka zarządu Grupy LOTOS S.A. gwarantuje zrównoważony rozwój spółki i rozwój jej potencjału. Zarząd spółki ma pełne zaufanie akcjonariuszy i Skarbu Państwa, czego dowodem jest przeprowadzona z sukcesem emisja akcji (IV kw. ub.r.). Na raportowane wyniki spółki silny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna, której następstwem mogą być zdarzenia jednorazowe o charakterze wyłącznie księgowym, nie mające wpływu na przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zjawiska te są reprezentatywne dla rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Graficzna ilustracją wpływu tych czynników na raportowany wynik została dołączona do prezentacji wynikowej za 4kw 2014, dostępnej pod linkiem : http://inwestor.lotos.pl/187/raporty_i_dane/raporty_kwartalne  

2015-03-21 Jeżeli spółka tak ochoczo komunikuje się z małymi akcjonariuszami, to dlaczego nie informowała o zamiarze emisji nowych akcji? Dowiedzieliśmy się o tym fakcie dużo później, niż główny akcjonariusz - Skarb Państwa. Dlaczego? Proszę też o komentarz dotyczący obecnej giełdowej wyceny akcji w kontekście ceny emisyjnej i wieloletniej pracy Zarządu mającej na celu podniesienie wartości spółki.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował akcjonariuszy o podjęciu Uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wraz z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. po otrzymaniu opinii Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Zgodnie z Par. 13 Statutu Grupy LOTOS S.A., wszelkie sprawy przedkładane do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu, opiniowane są przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozytywnie opiniując podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem działania Zarządu jest wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy. W tym celu Zarząd realizuje strategię Grupy Kapitałowej LOTOS (link: http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/strategia_2011-2015) i stara się proaktywnie działać w zakresie zapewnienia spółce optymalnego wzrostu w długim okresie. Pozyskanie środków z emisji nowych akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Spółki na najbliższe lata, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów. Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie komentuje kursu akcji Spółki.  

2015-03-18 Czy Lotos dba o małych akcjonariuszy?
Spółka podejmuje działania w zakresie komunikacji z indywidualnymi akcjonariuszami. Od 2013 roku uczestniczy w największej konferencji poświęconej inwestorom indywidualnym (Wall Street, odbywającej się w Karpaczu). Pracownicy relacji inwestorskich są gotowi do kontaktu z zainteresowanymi osobami (kontakt mailowy i telefoniczny do Biura Relacji Inwestorskich znajduje się na stronie internetowej). W ramach bieżących działań warto wspomnieć o czacie inwestorskim skierowanym do inwestorów indywidualnych, którego zapis pojawi się w najbliższych dniach na stronach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidulanych http://www.sii.org.pl/8687/aktualnosci/czat-inwestorski/czat-inwestorski-omowienie-wynikow-finansowych-grupy-lotos-sa-za-4-kw-2014.html#ak8687  

2014-04-28 Kiedy zbiera się rada nadzorcza?
Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Dodatkowe informacje na temat zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej można uzyskać w powyższych dokumentach Spółki, dostępnych na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A. w zakładce Ład Korporacyjny (link: http://inwestor.lotos.pl/226/lad_korporacyjny/dokumenty_spolki).  

2012-09-12 Czy akcjonariusze mają szansę dostać dywidendę za rok 2012, czy Zarząd będzie rekomendował jej wypłatę?
Wypłaty dywidendy z zysków lat objętych strategią 2011 – 2015 podporządkowane są optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia finansowa Grupy LOTOS zakłada wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku netto (link: http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/strategia_2011-2015/strona/12238). Na dzień dzisiejszy, jest za wcześnie na rozważanie możliwości podziału zysku netto za 2012 rok. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzje dotyczące podziału zysku netto podejmuje Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.  

2012-09-04 Jeżeli Spółka Lotos Norge nie jest współwłaścicielem platformy na YME, to na co Spółka wydała 1,7 mld zł? Jakie są koszty Zarządu Spółki Lotos Norge?
Nakłady poniesione przez spółkę LOTOS Exploration & Production (LOTOS EPN) obejmują nakłady na zakup 20% udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych YME (PL 316 i PL 316B) oraz pozostałe nakłady związane z zagospodarowaniem złóż w ramach projektu YME. Struktura nakładów finansowych związana z projektem YME opiera się o rozwiązania strukturalne sprawdzone w podobnych przedsięwzięciach i oparte o międzynarodowe standardy. Koszty Zarządu spółki LOTOS EPN są marginalne w stosunku do nakładów poniesionych na projekt YME.  

2012-08-31 Czy spółka Lotos Norge zostanie obciążona kosztami naprawy platformy na Yme? Jakiego rzędu mogą to być kwoty? Jakie są kwartalne koszty działalności spółki Lotos Norge?
Właścicielem platformy na złożu YME jest spółka SBM Offshore, która pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą platformy. Koszty, jakie ponosić będzie spółka LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS EPN), to koszty związane z wydzierżawieniem platformy z chwilą oddania jej do eksploatacji. Wszelkie publicznie dostępne informacje na temat kosztów spółki LOTOS EPN dostępne są w kwartalnych, półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych (dostępne na profilu inwestorskim Grupy LOTOS S.A. w zakładce „Raporty”, link: http://www.lotos.pl/inwestorski/).  

2012-08-21 Projekt 10+ jest z punktu widzenia akcjonariuszy całkowitą porażką. Spółka jest bardzo zadłużona, ma marne wyniki finansowe, jej kurs jest dużo niższy niż w dniu debiutu na GPW i ciągle spada, nie ma też szans na godziwą dywidendę. Czy Zarząd Grupy Lotos wyciąga jakieś wnioski z prowadzonej działalności i czy będą zmiany w strategii? Czy porażka na złożu YME nie powinna być powodem wymiany Zarządu, czy nie jest to już czas aby Pan Olechnowicz złożył rezygnację jako osoba odpowiedzialna za ten projekt?
Zarząd Grupy LOTOS na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji w ramach projektów prowadzonych w ramach grupy kapitałowej i podejmuje decyzje, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, mające na celu poprawę ich efektywności. Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte żadne decyzje prowadzące do zmian w zakresie obowiązującej strategii. Ocena działalności Zarządu Grupy LOTOS S.A. należy do Rady Nadzorczej spółki, której kompetencje są regulowane przez Par 13 Statutu Grupy LOTOS S.A., jak również Komitetu Organizacji i Zarządzania (stałego Komitetu Rady Nadzorczej LOTOS S.A.), którego kompetencje reguluje Par.9, pkt. 10 „Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej”. Wszelkie działania w zakresie oceny działalności członków Zarządu podejmują powyższe organy.  

2012-08-03 Czy załoga platformy Yme wróciła już do pracy na platformie? Ewentualnie proszę o informację kiedy może to nastąpić.
Informujemy, iż operatorem złoża Yme jest firma Talisman Energy, która podejmuje decyzje związane z bieżącym zarządzaniem na projekcie. Wszelkie informacje na temat działalności spółki Talisman Energy można znaleźć na: http://www.talisman-energy.com/. 

2012-07-29 Dlaczego Grupa Lotos podaje wyniki kwartalne z tak dużym opóźnieniem? Jak to się dzieje, że w USA spółki podają wyniki już w kilka dni po zakończeniu kwartału, a u nas trwa to tak długo? Elegancka jest praktyka amerykańska, że dywidenda jest wypłacana kwartalnie, a nie rocznie. Czy Zarząd Grupy Lotos zna te praktyki i czy analizuje możliwość ich powielenia u siebie? Mam też pytanie, czy poziom kursu giełdowego jest dla Zarządu Grupy Lotos w jakiś sposób istotny i czy podejmował lub zamierza podejmować jakieś czynności w celu urealnienia poziomu kursu giełdowego w stosunku do wartości księgowej grupy i osiąganych dochodów?
Grupa LOTOS przekazuje raporty kwartalne do publicznej wiadomości bez opóźnień. Deklarowany przez Zarząd harmonogram publikacji wyników Spółki (link: http://www.lotos.pl/inwestorski/aktualnosci/wiadomosci/28983) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS, dywidenda wypłacana jest w dniu ogłoszonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały ws. wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego o ile Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy jeśli zbadane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazało zysk. Zaliczka ta może stanowić najwyżej połowę ww. zysku powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek dysponować może Zarząd i pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. W Grupie LOTOS, wypłaty dywidendy z zysków z lat objętych strategią 2011 – 2015 podporządkowane są optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia Grupy LOTOS zakłada wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku netto. Podstawowym celem działania Zarządu jest wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy. W tym celu Zarząd realizuje strategię Grupy Kapitałowej LOTOS (link: http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/strategia_2011-2015) i stara się proaktywnie działać w zakresie zapewnienia spółce optymalnego wzrostu w długim okresie, czego przykładem jest wdrożony w 2012 Program Optymalnej Ekspansji, opisany w raporcie bieżącym nr 2/2012 (link: http://www.lotos.pl/inwestorski/aktualnosci/wiadomosci/28964). Lepsza efektywność w zarządzaniu oraz optymalizacja kosztów i wydatków inwestycyjnych przyczynia się do poprawy wyników spółki, co przyniesie zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.  

2012-03-16 Kiedy może ruszyć wydobycie ze złoża Yme?
Zgodnie z informacją firmy Talisman Energy dotyczącą planowanego uruchomienia produkcji ze złoża YME opublikowaną 28 lipca 2011 roku, przewidywany termin rozpoczęcia produkcji z tego złoża to drugi kwartał 2012 roku. Z uwagi na komunikowane już opóźnienia spodziewamy się aktualizacji harmonogramu ze strony operatora złoża w najbliższym okresie. Do naszych wewnętrznych analiz zakładamy na dzisiaj rozpoczęcie wydobycia na początku 2013r.  

2012-03-14 Jak idzie program optymalizacji kosztów? Czy utrzymano ich dynamikę po dobrych styczniowych danych?
Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje Program Efektywnej Ekspansji rozpoczęty styczniu 2012 roku. Szacunek oszczędności za cały 2012 rok wynosi 220 mln zł. Na dzisiaj ten cel wydaje się całkowicie osiągalny.  

2012-03-12 Przy obecnym kursie (c/z = 5, c/wk = 0,4) nie znam innej tak niedowartościowanej dużej spółki na GPW. Dlaczego zarząd nie wykorzysta tego do skupu akcji własnych płacąc za 1 zł majątku spółki 40 gr?
Grupa LOTOS angażuje środki finansowe w realizację strategii na lata 2011 – 2015, zatwierdzonej przez zarząd, strategia ta nie przewiduje skupu akcji własnych. Wiele spółek notowanych na GPW jest niedowartościowanych, szczególnie w warunkach niepewności i kryzysu finansów publicznych, kiedy skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka (którego - proszę pamiętać - WK nie uwzględnia) jest niższa. Strategia Spółki: http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/strategia_2011-2015  

2012-03-09 Prezes Enei, Maciej Owczarek zasugerował ostatnio współpracę z Lotosem lub Orlenem przy poszukiwaniu gazu łupkowego jako taniego źródła surowca. Czy grupa Lotos ma takie plany?
Grupa LOTOS zaczęła budowę kompetencji w zakresie poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Na chwilę obecną jest za wcześnie na wskazywanie konkretnych partnerów do współpracy przy poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych. 

2012-03-08 Lotos, wg danych pana Marka Herry, jest jedną z 25 najbardziej efektywnych elektrowni energetycznych na świecie. Czy to zasługa zakończenia programu 10+?
Rafineria Gdańska od kilku lat bierze udział w prowadzonych przez Solomon Associates, co dwa lata badaniach, którym podlega ponad 300 rafinerii. Zgodnie z ostatnim raportem Solomona gdańska rafineria Grupy LOTOS jest w grupie 25 najlepszych rafinerii w świecie wg wskaźnika efektywności ekonomicznej (Energy Intensity Index – ICh). Porównaniu podlegał rok operacyjny 2010, który dla Grupy LOTOS był okresem przełomowym. Po raz pierwszy w studium Solomon Associates raportowane były dane o nowych instalacjach rafineryjnych wybudowanych w ramach Programu 10+. Harmonogram rozruchów instalacji spowodował, że w 2010 r. nie pracowały jeszcze dwie kluczowe instalacje odpowiadające za konwersję rafinerii – instalacja hydrokrakingu (MHC) i instalacja odasfaltowania rozpuszczalnikowego (ROSE). W związku z tym studium Solomona za 2010 r. nie oddaje w pełni nowego potencjału gdańskiej rafinerii, a jedynie część efektu realizacji Programu 10+.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu