pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-02-10 Na jakim etapie jest sprzedaż marki Globlotto?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-07 Czy rozpoczęło się już due diligence projektu przez inwestora z USA?
Due Dilligence trwa, tak jak i negocjacje, a zakoncza sie gdy strony uzgodnia wszystkie aspekty inwestycji. Prosze wziac pod uwage, ze strony negocjuja wejscie w rodzacy sie rynek europejski i nie jest to to samo co wejscie w np. 45 zaklad produkujacy cos co i tak istnieje w regionie.  

2014-02-06 Czy widzą Państwo jakieś powody ostatnich mocnych spadków spółek grupy Indygo?
Nie widzimy takich powodów, każdy z projektów rozwija się zgodnie z tempem o jakim informowalismy, a nawet należy oczekiwać przyspieszenia realizacji. Otoczenie jest również dla nas korzystne, w szczególności dotyczy to zmian jakie zachodza na rynku gazu łupkowego 

2014-02-04 Dlaczego tak długo trwa dopinanie emisji Baltica? Czy powodem jest brak zainteresowania inwestorów projektem?
Emisja trwa tyle ile powinna. Spółka prowadzi szereg rozmów z kilkoma podmiotami i musi to trwać. Zainteresowanie projektem jest duże, a dodatkowo rosnące. Zależnie od wyboru inwestora będzie wybrany odpowiedni sposób działania. 

2014-01-30 W jakim terminie będą zapisy na akcje Industry Technologies?
Szanowy Panie, zapisy beda w marcu 

2012-04-17 Pozwolę sobie zadać pytanie a propos umowy SEDA z YA. Dla przypomnienia w komunikacie prasowym dotyczącym tej umowy zawarli Państwo następujące informacje: „Zarząd LST oczekuje, iż w ramach SEDA w ciągu 2,5 roku objętych zostanie znacząco mniej akcji niż maksymalna liczba akcji w ramach kapitału warunkowego, a równocześnie YA przeznaczy na realizację tego celu pełną kwotę 3 mln Euro.” Na obecną chwilę kurs akcji zgodnie ze stwierdzeniem Pana Prezesa jest skrajnie niedowartościowany. W świetle powyższego, jak zapatrują się Państwo na umowę z funduszem? Czy są Państwo skłonni odstąpić od publicznych deklaracji i doprowadzić do sytuacji, że wszystkie akcje zostaną objęte, a nie zostanie wykorzystana cała kwota? Czy zakładając scenariusz niskiej wyceny akcji, jak to ma miejsce obecnie, rozważają Państwo opcję, w której nie zobowiążą YA do objęcia akcji i umowa ulegnie rozwiązaniu? Jeśli tak, to jaką formę finansowania biorą Państwo pod uwagę przy finansowaniu projektów?
Szanowny Panie, sposób postępowania LST CAPITAL w tym zakresie zależny będzie od projektów inwestycyjnych oraz potrzeb inwestycyjnych LST CAPITAL oraz od koniunktury rynkowej. Z poważaniem, Dział Relacji Inwestorskich LST CAPITAL S.A. 

2011-07-12 Na kiedy planowany jest debiut LZMO?
Szanowna Pani / Panie W odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie dotyczące debiutu spółki LZMO S.A. na NewConnect, poniżej przekazujemy informacje dotyczące wprowadzenia LZMO na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie podjął już uchwałę o warunkowej dematerializacji wszystkich akcji serii „A” i „B” LZMO. Równocześnie Autoryzowany Doradca LZMO, spółka Corvus Corporate Finance sp. z o.o., złożył projekt Dokumentu Informacyjnego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie oczekujemy na uwagi do tego Dokumentu. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag, Autoryzowany Doradca złoży wspomniany Dokument Informacyjny, po czym Giełda Papierów Wartościowych zatwierdziwszy Dokument, ustali termin debiutu spółki LZMO S.A. na rynku NewConnect. W dniu, w którym GPW w Warszawie ustali termin debiutu spółki LZMO S.A. na NewConnect, podamy taką informację na stronie www.lstcapital.pl w zakładce „aktualności”. Z poważaniem, Dział Relacji Inwestorskich LST CAPITAL S.A. 

2011-03-01 Do końca lutego mieli Państwo przekazać informacje odnośnie nowej strategii inwestycyjnej. Kiedy można spodziewać się informacji?
Informacja może zostać przekazana po opublikowaniu raportu rocznego 

2011-01-21 14 ego stycznia upłynął termin ważności ofert na przejęcie Igroup. Brak informacji oznacza że nie doszło do porozumienia?
Tak należy rozumieć. Nie toczą się obecnie żadne rozmowy w tej sprawie. 

2011-01-13 Kiedy LZMO planuje uruchomienie zakładu ceramicznych wkładów kominowych w technologii izostatycznej, na kiedy jest planowany debiut LZMO na rynku NC?
Szanowny Panie, Budowa zakładów ceramicznych wkładów kominowych została już ukończona. Obecnie zakład produkcyjny jest w fazie odbioru technicznego i certyfikacji, która zakończy się pod koniec I kwartału. Trwają negocjacje umów na rynek niemiecki. Debiut LZMO S.A. planowany jest jeszcze w I kwartale bieżącego roku. Emisja akcji serii B obejmująca 1 000 000 sztuk akcji jest realizowana w formie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 2,70zł. za sztukę. Z poważaniem Lucyna Fasolek Dział Relacji Inwestorskich LST CAPITAL S.A.  

2010-12-10 1) Dlaczego Zarząd twierdzi, że akcje Spółki LST CAPITAL WSZYSTKICH EMISJI SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU, skoro emisja kierowana do Yorkville oznaczona jest serią H, a ta nie jest zarejestrowana i dopuszczona do obrotu ? 2)Dlaczego w treści umowy podanej raportem bieżącym 19/2010 dotyczącej Umowy Inwestycyjnej widnieje zapis, że fundusz uruchomi finansowanie (a wiec zapłaci za akcje nowej emisji) w chwili, gdy (między innymi) akcje serii H zostaną dopuszczone do obrotu na GPW Powyższy zapis różni się z tym co w poprzedniej odpowiedzi Zarządu udzielił w akcji Inwestor twierdząc, że fundusz „Yorkville "zapłaci za objęte akcje w chwili, gdy trafią do funduszu akcje w formie zabezpieczenia - skąd takie rozbieżności ?” 3)Dlaczego w komunikacie z dnia 15 wrzesień 2010 można wyczytać, że "Cena emisyjna akcji w ramach danej transzy może podlegać korekcie zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie po zaistnieniu określonych zdarzeń", a spółka nie podała w komunikacje o jakie "zdarzenia" chodzi?
Szanowny Panie, 1. Emisja serii H nie jest dopuszczona, bo żadna z akcji nie została jeszcze objęta. Akcje serii H będą dopuszczane po ich objęciu, każdorazowo tyle akcji ile zostało objęte. Procedura dopuszczenia akcji emitowanych w zamian za warranty jest prosta i nie wymaga ani prospektu ani memorandum ani postępowania przed KNF. Jest czynnością techniczną i trwa 2 lub 3 dni, KDPW oraz GPW podejmują stosowne uchwały i na następny dzień rano są zapisane na rachunku inwestora pod tym samym kodem co wszystkie akcje serii A-G. Wszystkie akcje LST mają te same prawa. Podjęta już została uchwała przez walne zgromadzenie LST CAPITAL ws dematerializacji i dopuszczenia do obrotu akcji serii H. W praktyce, przewidujemy, że po kilku dniach od otrzymania środków od Yorkville, objęte przez Yorkville akcje będą zapisane na rachunku Yorkville. 2. W raporcie bieżącym nie ma takiej informacji o jakiej Pan mówi, więc nie potrafię się do niej odnieść. Proszę o uściślenie pytania. 3. Chodzi jedynie o formułę, jaka służy do wyliczenia ceny i liczby objętych akcji, na podstawie wolumenu oraz ceny akcji i średniej ceny akcji z ostatnich 10 sesji przed dniem wezwania do objęcia. Z poważaniem, Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL SA  

2010-11-23 Dlaczego w umowie podanej przez Spółkę LST nie ma opisanego zastrzeżenia, że fundusz pożyczający akcje nie może ich sprzedać w transakcjach giełdowych bądź w drodze cywilno prawnej ? Zarząd zdefiniował (o zabronionym czynie sprzedaży pożyczonych akcji)jako informację wydaną osobnym oświadczeniem - jednak jak wspomniałam nie pokrywa się z umową przekazaną do wiadomości inwestorom. W jaki sposób spółka LST zabezpieczyła się przed sprzedażą akcji pożyczonych(pożyczanych) przez fundusz ? Czy są określone jakieś kary, czy rachunek inwestycyjny funduszu jest (będzie) monitorowany przez KNF? Czy jest możliwość, aby po każdym oddaniu akcji komunikować się z rynkiem przekazując do wiadomości dokument(podpisany np przez KNF czy Krajowy Depozyt Papierów), że oddane akcje są tożsame z pożyczonymi i nie pochodzą one z puli nowej emisji ?
Umowa zawarta pomiędzy LST a Yorkville zawiera około 40 stron i tylko najistotniejsze jej zapisy, z punktu widzenia inwestora, zostały przedstawione w formie raportu bieżącego. Umowa pomiędzy SOL VENTURES a Yorkville nie jest umową pożyczki, lecz ramową umową pożyczki. Znaczy to, że póki co ŻADNE AKCJE LST NIE ZOSTAŁY YORKVILLE pożyczone, a jedynie, w przypadku żądania przez LST objęcia przez Yorkville akcji na podstawie warrantów jako zabezpieczenie pożyczona zostanie taka właśnie liczba akcji już dopuszczonych jaka ma być przez Yorkville objęta. Przy czym równocześnie, Yorkville przeleje na rachunek LST środki na objęcie tych akcji. Proces objęcia i zapisania na rachunku Yorkville akcji LST będzie każdorazowo trwał maksymalnie 2 dni robocze, więc nie ma to istotnego znaczenia czy Yorkville otrzyma akcje dwa dni wcześniej czy nie, tym bardziej, że natychmiast po zapisaniu akcji nowej emisji na rachunku Yorkville musi on oddać pożyczone akcje na rachunek SOL VENTURES SA. Wszystkie akcje LST wszystkich emisji są dopuszczone do obrotu i tak samo jest z emisją akcji serii G, i z tego powodu nie istnieje metoda ich oznaczenia, która umożliwiłaby uzyskanie pewności że są to te konkretne akcje a nie inne. Tym bardziej, że akcje LST zapisane na rachunku Yorkville mogą zostać przez Yorkville natychmiast sprzedane. 

2010-04-22 Kiedy można się spodziewać przydziału akcji nowej emisji? Jakie środki spółka z niej pozyskała? Kiedy debiut na rynku głównym?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-08 Dlaczego spółka skrócła termin zapisów na akcje?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu