pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-04-08 W jakim czasie poznamy jako akcjonariusze decyzje co do wysokości podziału zysku za 2015 i terminu wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-12 Jaka jest obecna prognoza zysku za 2015 r?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-08 Jak kształtuje się polityka wynagrodzeniowa w spółce (jaki procent w kosztach firmy) i czy w założeniach przewidziane są podwyżki zarobków dla pracowników? Jaki stosunek do ewentualnych podwyżek mają związki zawodowe działające w spółce?
Świadczenia na rzecz pracowników LW „Bogdanka” S.A. wynoszą ok. 30 % kosztów rodzajowych. Obecnie trwają negocjacje spółki ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac. Ze względu na zaawansowany stan negocjacji, spółka nie publikuje szczegółów dotyczących rozmów. 

2012-01-02 Bogdanka chce zainwestować 878,7 mln zł w 2012-13 r. Z jakich środków spółka zamierza przeprowadzać inwestycje? Czy z kredytu, czy może z środków własnych? Czy spółka zamierza prowadzić politykę dywidendową w najbliższych latach, a jeżeli tak to w jakim procencie z zysku?
Spółka prócz środków własnych, środków pozyskanych z emisji, zaciągnęła także kredyty. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Prospekcie Emisyjnym z dnia 21.12.2011 r. w rozdziale: 7.5 Opis kapitałów i zadłużenia. Możliwość wypłaty przez LW „Bogdanka” S.A. dywidendy w przyszłości będzie oceniana pod kątem jego kondycji finansowej, wyników działalności operacyjnej, płynności finansowej oraz innych czynników, które Zarząd może uznać za istotne, w tym, ale nie wyłącznie, potrzeb inwestycyjnych i rynkowych warunków prowadzenia działalności. Wszelkie propozycje Zarządu w tym zakresie będą podlegały zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Przyjęta przez Spółkę "Strategia rozwoju Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. na lata 2007-2015 w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów" zakłada poniesienie przez LW „Bogdanka” S.A. znacznych nakładów inwestycyjnych. W związku z tym, w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi, Zarząd wnioskował o odstąpienie od wypłacania dywidend i przeznaczenie zysków na cele rozwojowe. Obecnie Spółka opracowuje aktualizację bieżącej strategii rozwoju do 2020 r., obejmującą również politykę dywidendową na kolejne lata. W ocenie LW „Bogdanka” S.A., jakiekolwiek zmiany w zakresie polityki dywidendowej muszą być rozpatrywane biorąc pod uwagę konieczność poniesienia przez Spółkę dalszych nakładów inwestycyjnych w najbliższych latach.  

2012-01-02 Spółka zainwestowała w infrastrukturę w Polu Stefanów w ciągu trzech lat ok. 1,7 mld zł. W 2009 r. przeznaczono na to 370 mln zł; w 2010 r. prawie 680 mln zł. 1. Czy ta inwestycja była przeprowadzona za kredyt, a jeżeli tak, to do którego roku będzie spłacany? 2.W jakim stopniu na dzień dzisiejszy jest spółka zadłużona? 3. Czy nie uważacie państwo,że przy obecnym kryzysie i poprzez duże nakłady inwestycyjne, sponsorowanie przez państwa klubu, jest decyzją złą, gdzie inne półki generują lepsze zyski i odkładają na lepsze czasy? (W 2008 r. LW „Bogdanka” na sponsoring przeznaczyła łącznie 7,8 mln zł.)?
1. Wszystkie informacje o zaciągniętych kredytach dostępne są zarówno w Prospekcie z dnia 21.12.2011 r. jak i raportach bieżących Spółki. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej LW „Bogdanka” S.A. (www.lw.com.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie. 2. Zadłużenie Spółki zostało podane w Prospekcie Emisyjny z dnia 21.12.2011 r. (241 mln zł). Ponadto w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 23.12.2011 r. została opisana umowa zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (200 mln zł – z ciągnieniem transz do 30.06.2012 r.). 3. Zaangażowanie w działalność sponsoringową przez spółkę LW Bogdanka S.A. może być rozpatrywane na kilku płaszczyznach: - na płaszczyźnie działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – jako zaangażowanie spółki w wybrane dyscypliny sportowe w sposób pozwalający na realizacje sportowych zainteresowań zarówno pracowników spółki, ich rodzin jak i szeroko pojętej społeczności lokalnej. Spojrzenie na sponsoring przez pryzmat CSR to także wszelkie działania związane z zaangażowaniem młodzieży w przedsięwzięcia sportowe i społeczne mające wymiar wychowawczy - na płaszczyźnie działań promocyjnych – jako kontynuacja budowy wizerunku firmy jako lidera w branży wydobywczej na rynku krajowym i europejskim, a także manifestacja sukcesu przedsiębiorstwa – uzyskanie efektu przełożenia dynamizmu i nowoczesnego wizerunku sportu na wizerunek spółki. - na płaszczyźnie historycznej – LW Bogdanka S.A. (i jej poprzedniczki prawne) prawie od samego początku wspierała sport w Łęcznej, w szczególności piłkarzy grających w dzisiejszym GKS Bogdanka S.A. Ten klub jest silnie związany ze spółką nie tylko finansowo, również emocjonalnie, a przede wszystkim jest bardzo silnie kojarzony z górniczą społecznością Łęcznej. Wszystkie te ww. wymienione sposoby pojmowania działalności sponsoringowej w wielu miejscach zachodzą na siebie i się uzupełniają. Jak wynika z powyższego, tak pojmowany sponsoring jest częścią samej spółki, jest elementem bardzo wyraźnie wpisanym w misję LW Bogdanka S.A. i nastawionym na realizację celów: społecznego, biznesowego i marketingowego. Natomiast, mając na uwadze poruszone w pytaniu zagadnienie ekonomiczne to należy zaznaczyć, że spółka konstruując umowy współpracy z podmiotami sponsorowanymi wprowadza zapisy pozwalające zakończyć współpracę lub ją ograniczyć. Wszystkie aktualne działania sponsoringowe spółka realizuje na podstawie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą „Strategii Działalności Sponsoringowej dla LWB S.A. na lata 2010 ÷ 2014”. Dokument ten zakłada zmienny poziom wydatków na sponsorowanie pozwalający na dynamizowanie celów w pierwszym okresie (2010 ÷ 2011) oraz oceny efektywności (2012 ÷ 2014). W ten sposób plan zakłada stopniowe ograniczenie tych wydatków, nawet do poziomu 4 mln zł w 2014 r. (z czego 3,8 mln zł przypada na sponsorowanie sportu).  

2011-07-26 Kiedy mogę sprzedać akcje spółki, nie tracąc przy tym praw do dywidendy?
Ostatnie notowanie akcji LW „Bogdanka” S.A. na giełdzie z prawem do dywidendy miało miejsce w dniu 26 lipca 2011 r. Ex-date (pierwszy dzień bez prawa do dywidendy) to 27 lipca 2011 r. ZWZ Spółki w dniu 10 maja br. ustaliło dzień dywidendy na 29 lipca 2011 roku. Odnośnie akcji imiennych Spółki - prawo do dywidendy mają akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej LW „Bogdanka” S.A. na dzień dywidendy (29 lipca 2011 roku) bądź osoby uprawnione do otrzymania dywidendy na podstawie określonego stosunku prawnego (np. zastawnicy). Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji obrót akcjami imiennymi jest zabroniony przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych (8 grudnia 2009 r.).  

2010-05-18 Chcę się dowiedzieć, czy będą wypłacane dywidendy od akcji.Jeżeli tak to kiedy.
Decyzja o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009 należy do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane przez Zarząd LW "Bogdanka" S.A. na dzień 10 czerwca br. Zarząd rekomenduje przeznaczyć zysk w całości na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2010. Informacje związane z ZWZ znajdują się na stronie internetowej www.lw.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Tutaj będzie też zamieszczona treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

2010-03-09 Czy akcje - jako emeryt - będe odbierał na wezwanie czy w dowolnym terminie?
Po ustaleniu terminu rozpoczęcia podpisywania umów nieodpłatnego zbycia akcji przez Skarb Państwa na rzecz uprawnionych pracowników, zostanie sporządzony alfabetyczny harmonogram, wg którego będą zawierane w/w umowy. Natomiast w przypadku, gdy wyznaczony termin nie będzie odpowiadał uprawnionemu pracownikowi, będzie on mógł zgłosić się w innym terminie w miejscu wskazanym przez Spółkę (zgodnie z obowiązującymi przepisami podpisywanie umów będzie możliwe do dnia 8 marca 2012 roku). O rozpoczęciu procesu podpisywania umów nieodpłatnego zbycia akcji przez Skarb Państwa, Spółka poinformuje w gazecie o zasięgu ogólnopolskim, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie LW "Bogdanka" S.A. oraz na stronie internetowej www.lw.com.pl, w serwisie Akcje Pracownicze. Ogłoszenie to będzie zawierać także wyżej wspomniane harmonogramy.  

2009-09-09 Jakim cudem chcecie trafić do WIG20??? Przecież tam nie ma nawet dużo większych spółek. I drugie pytanie: ile wydajecie rocznie na sponsorowanie klubów?
W chwili obecnej Spółka nie aspiruje do znalezienia się w indeksie WIG20. Zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13 sierpnia 2009 r., akcje Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zostały zakwalifikowane przez GPW do indeksu mWIG40. Pierwsze notowanie akcji Bogdanki w mWIG40 odbędą się na kolejnej sesji po 18 września 2009 r. Ile wydajecie rocznie na sponsorowanie klubów? W 2008 r. LW „Bogdanka” na sponsoring przeznaczyła łącznie 7,8 mln zł. Działania sponsoringowe podejmowane przez spółkę są zgodne z założeniami „Programu Komunikacji Marketingowej dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na lata 2008-2010”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW „Bogdanka” S.A. za 2008 rok, dostępnym w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki .  

2009-09-09 Co z dalszą prywatyzacją spółki? Czy macie w ogóle jakieś informacje od rządu w tej sprawie?
Spółka: LW „Bogdanka” posiada obecnie jedynie ogólnodostępne informacje na temat planowanej prywatyzacji Spółki. Zgodnie z „Planem prywatyzacji na lata 2008-2011”, przyjętym przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2008 r. oraz zaktualizowanym w dniu 11 sierpnia 2009 r., Skarb Państwa docelowo zbędzie posiadane przez niego akcje Spółki w 2010 r.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu