pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-23 Chciałem złożyć gratulacje za sprawne i błyskawiczne przeprowadzenie emisji obligacji, w dodatku na sporą kwotę blisko 13 mln PLN. Mam nadzieję, że po trudnych chwilach, a teraz po tym sukcesie spółka drugi raz nie wpadnie w problemy. Cała akcja przeprowadzona wzorowo, chociaż w zaciszu. Wolałbym, aby szerzej informowano szeroki rynek poprzez komunikaty.
Dziękujemy bardzo za słowa uznania i gratulacje. Przeprowadzone działania były konsekwencją wcześniejszych komunikatów, w których pisaliśmy, że dokładamy wszelkich starań, aby dojść do porozumienia z obligatariuszami. Prywatny charakter emisji obligacji zobowiązywał nas do maksymalnie możliwego ograniczenia działań marketingowych związanych z tą transakcją. Ich ograniczenie było szczególnie ważne w kontekście niedawnych zmian w ustawie o ofercie publicznej. Pragniemy również zapewnić, że na bieżąco będziemy szeroko komunikować na temat nowych zdarzeń w spółce, a także przebiegu procesu restrukturyzacji biznesu.  

2013-07-07 Czy wśród obligatariuszy, którzy zgłosili obligacje do wykupu, są obligatariusze, z którymi byliście Państwo w stałym kontakcie, o czym napisaliście w poprzedniej odpowiedzi?
Spółka przed zgłoszeniem obligacji do wykupu utrzymywała stały kontakt bezpośrednio z obligatariuszami bądź ich reprezentantami. Faktycznie dwaj obligatariusze, z którymi Spółka utrzymywała bezpośredni, stały kontakt zgłosiło obligacje do przedterminowego wykupu. Pozostali obligatariusze byli reprezentowani przez osoby, z którymi Spółka utrzymywała stały kontakt bądź pozyskali obligacje na rynku wtórnym. Przedterminowe żądanie wykupu obligacji jest zawsze decyzją indywidualną. Obligatariusze, którzy zgłosili takie żądanie nie wykluczają dalszej współpracy ze Spółką.  

2013-05-22 Czy jesteście Państwo w kontakcie ze znaczącymi obligatariuszami? Jeżeli tak, to jak wyglądają rozmowy na temat rolowania obligacji, bo o spłacie całości w terminie chyba nikt nie wierzy co pokazuje rynek? Co oferuje spółka, a co oferują obligatariusze? Drugie pytanie, jaka część obligacji jest reprezentowana w tych rozmowach (instytucje zapewne) i czy porozumienie jest możliwe(zrolowanie długu)?
Zarząd Marki utrzymuje stały kontakt ze znaczącymi obligatariuszami (droga telefoniczną, elektroniczną, w tym za pomocą Akcji Inwestor). Od początku tego roku Spółka kładzie nacisk na otwartą politykę informacyjną, w tym rozbudowaną komunikację z inwestorami. Podkreślamy, iż obecnie Spółka nie ma istotnych problemów z płynnością finansową. Ponadto, Marka planuje wykupienie obligacji w terminie, a ich rolowanie jest tylko jedną z opcji. Zarząd niewątpliwie poinformuje swoich inwestorów o wszystkich znaczących decyzjach w tym zakresie.  

2013-05-08 Czy w ramach przejrzystości dla inwestorów zarówno akcjonariuszy jak i obligatariuszy podacie Państwo w raporcie bieżącym wartości należności przeterminowanych ze ściągalnością których są problemy? Ta pozycja jest kluczowa w ocenie fundamentalnej wartości spółki i pokazuje nam oblicze spółki.
Obecnie Spółka jest w trakcie implementacji programu gruntownej restrukturyzacji oraz optymalizacji kanałów sprzedaży. Marka S.A. cały czas pracuje nad jakością portfela udzielanych pożyczek i prowadzi stały monitoring spływu należności. Dane dotyczące zagrożonych należności stanowią informację wrażliwą dla większości spółek giełdowych i nie są one publicznie dostępne. Zarząd Marka S.A. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby w możliwie najmniejszym stopniu poziom przeterminowanych należności wpływał na wyniki finansowe Spółki. 

2013-04-03 Piszecie, że nie wykorzystacie państwo okazji nabycia obligacji w tej cenie, bo tego nie planowaliście. Zakładam, że problemów jakie spółka ma także nie planowaliście, więc to nie jest dla rynku argument. W normalnym biznesie takie okazje się po prostu wykorzystuje bez planowania. Jeżeli Państwo nie reagujecie, to dla rynku jest to znak, że lepiej nie będzie i w lutym (przy wykupie) można się spodziewać wniosku o upadłość. Innego wytłumaczenia nie widzę. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie. Na ile procent szacujecie Państwo brak możliwości wykupu obligacji w terminie?
Od 1 marca b.r. w Spółce formalnie funkcjonuje nowy Zarząd. W pierwszej kolejności przeanalizowaliśmy sytuację, w której znalazła się Spółka oraz podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu fundamentalnych zmian. Przechodzimy znaczące zmiany zarówno kadrowe jak i finansowe. Dotychczas przekazywaliśmy wszystkie informacje dotyczące restrukturyzacji. W najbliższym czasie będziemy również informować o dalszych planach i zmianach, które obecnie opracowujemy. Wszystkie działania oraz środki finansowe są skierowane na uzdrowienie sytuacji finansowej Spółki i już teraz widzimy pewną poprawę sytuacji. Pozytywne rezultaty tych działań w postaci wyników finansowych powinny być widoczne już w połowie b.r. Z tego względu nie planujemy wcześniejszego nabycia obligacji.  

2013-03-29 Nie mam nic przeciwko temu, aby za pośrednictwem raportu bieżącego spółka opublikowała właśnie taką daną, niekoniecznie tutaj. Czyli rozumiem, że cena 65 proc. nominału za obligacje to wciąż nie jest dla Państwa dobry biznes? Trudno to zrozumieć.
Spółka nie planowała przedwcześniejszego wykupu obligacji w celu ich umorzenia, gdyż środki pieniężne, które mogłyby być wydane na ten cel, są przeznaczone na działalność operacyjną i rozwój biznesu. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji programu restrukturyzacyjnego, który w konsekwencji ma doprowadzić do istotnej poprawy sytuacji finansowej w firmie. Wdrożenie zmian, o których informowaliśmy wcześniej, powinno wpłynąć na wzrost wartości Spółki, co jest istotne zarówno dla Zarządu jak i dla obligatariuszy i akcjonariuszy. Wierzymy zatem, że wartość obligacji wzrośnie wraz z publikacją wyników finansowych.  

2013-03-28 W jakiej kwocie zamykają się pożyczki, które nie są obsługiwane terminowo? Proszę o podanie kwoty całościowej bez względu na termin opóźnienia. Cena obligacji przeraża mnie, a brak reakcji z Państwa strony sugeruje, że w spółce jest bardzo źle. Każdy normalny biznes wykorzystałby sytuację bo z tego byłby większy zysk niż z działalności operacyjnej.
Bardzo dziękujemy za pytanie. Pragniemy poinformować, że informacja o wartości pożyczek spłacanych terminowo jest bardzo istotna z punktu widzenia cenotwórczego aspektu tej informacji. Mając na uwadze obowiązki informacyjne, którym podlega Marka S.A, ujawnienie powyższych danych nosiłoby znamiona ujawnienia informacji poufnej. Odnosząc się do drugiej części pytania chcemy podkreślić, że cena obligacji nie odzwierciedla realnej sytuacji w spółce, a jedynie jej postrzeganie przez inwestorów. W celu poprawy postrzegania tej sytuacji spółka prowadzi wiele działań mających na celu poprawę wyników firmy, a pośrednio również wyceny akcji oraz obligacji. Wśród należy wymienić: - polepszenie jakości portfela udzielanych pożyczek - redukcja liczby biur (oszczędności administracyjne, kadrowe, niższe czynsze) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej obecności w regionach - istotne wzmocnienie działu windykacji - zmiana polityki kadrowej poprzez polepszenie procesów związanych z doborem i rozwojem kadr. Równoległe zwiększenie efektywności naszych pracowników i przedstawicieli handlowych - otwarcie nowego kanału dystrybucji pożyczek poprzez pośredników kredytowych - nowe metody oceny ryzyka - ulepszenie systemu informatycznego. 

2013-03-12 Obligacje spółki w sporych ilościach są wystawiane na sprzedaż na coraz niższych poziomach(dzisiaj blisko 89tyś podaży za 78% nominału). Dlaczego Marka nie nabędzie tych obligacji do umorzeni, czysty zysk. Chyba, że sytuacja finansowa na to nie pozwala, jaka jest przyczyna?
Obecna cena obligacji nie odzwierciedla sytuacji płynnościowej Spółki, jest niepokojąca dla Zarządu, ale wierzymy, że wraz z publikacją wyników, pokazujących wymierne efekty zmian, ich wartość wzrośnie. Z punktu widzenia ceny obligacji, ich przedwczesny wykup w celu umorzenia może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem. Proszę zwrócić jednak uwagę na tą operację z punktu widzenia rozwoju całego biznesu. Pieniądze, które Spółka przeznaczałyby na potencjalny wykup nie zasiliłyby budżetu przeznaczonego na rozwój Spółki, najistotniejszego z punktu widzenia akcjonariuszy. Obecnie priorytetową kwestią dla Zarządu jest regulowanie bieżących zobowiązań, uzdrowienie finansów Spółki oraz jej powrót na ścieżkę zdrowego wzrostu. Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie nie obserwujemy problemów z bieżącym regulowaniem wszystkich zobowiązań. Dowodem tego jest terminowa i bezproblemowa wypłata odsetek z obligacji (18 lutego). Chcielibyśmy również podkreślić, że od początku tego roku w raportach i komunikatach prasowych konsekwentnie informujemy o zmianach, które obecnie wprowadzamy oraz tych, które już zostały wprowadzone. Główne zmiany w Spółce dotyczą następujących obszarów: •polepszenie jakości portfela udzielanych pożyczek; •redukcja liczby biur (oszczędności administracyjne, kadrowe, niższe czynsze) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej obecności w regionach; •istotne wzmocnienie działu windykacji; • zmiana polityki kadrowej poprzez polepszenie procesów związanych z doborem i rozwojem kadr. Równoległe zwiększenie efektywności naszych pracowników i przedstawicieli handlowych; •otwarcie nowego kanału dystrybucji pożyczek poprzez pośredników kredytowych; •nowe metody oceny ryzyka; •ulepszenie systemu informatycznego.  

2012-12-17 Czy spółka nie ma problemów z płynnością finansową? Ostatnio widać spore spadki obligacji i akcji spółki. Bilans to spore zobowiązania. Czy spółka nie przeinwestowała?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu