pb.pl

Pytania dotyczące spółki MCI

      0/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-08-20 Dzien dobry. Dlaczego MCI nie chce wyplacic dywidendy akcjonariuszom???
(brak odpowiedzi) 

2020-08-19 Czy zarząd spółki planuje przedstawienie nowego planu dywidendowego gdyż obecny kończy się w 2020r?
(brak odpowiedzi) 

2020-08-19 Czy MCI Capital ma zamiar zwiększyć procent posiadanych akcji w PEM?
(brak odpowiedzi) 

2020-08-18 Dlaczego MCI Capital bezpośrednio nie informuje swoich akcjonariuszy o kondycji swoich spółek portfelowych ( oczywiście chodzi o te przypadki gdy może to robić) a robi to za pośrednictwem prasy: Puls Biznesu, Parkiet i inne....
(brak odpowiedzi) 

2020-08-18 Czy MCI Capital tak jak obiecywał prezes w 2015r ma zamiar kiedykolwiek wypłacić dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2018-05-07 Co z dywidendą? W ostatnim komunikacie coś cicho...
(brak odpowiedzi) 

2017-02-27 Jako przyczyny dyskonta na webcastach były już podawane: brak dywidendy, nierozumienie MCI, brak podmiotów LP do porównania na GPW, słabość szerokiego rynku. Co jest przyczyną dyskonta NAV/S obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2017-01-10 Czy można wierzyć zapewnieniom zarządu ( skoro już wcześniej nie dotrzymał słowa w sprawie dywidendy), że tym razem od 2018r dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom?
(brak odpowiedzi) 

2016-12-06 Czy zarząd MCI widząc utrzymujące się ciągle bardzo duże dyskonto (kurs prawie nie drgnął, ani po wyjściu z Invii, ani teraz po wyjściu z WP) nie powinien zmienić strategii budowy wizerunku spółki? Przecież MCI jest nielubiane i niedoceniane tylko z powodu wizerunku spółki (obligacje G1, niedotrzymanie słowa w kwestii dywidendy za lata 2011-2016, bo chociaż faktycznie jeden warunek jej wypłaty nie został spełniony, powinna być wypłacona w zmniejszonej wysokości tak jak zapowiadała to polityka dywid. na ten okres, PRE-IPO PEM i brak możliwości zakupu akcji przez drobnych w pre-ipo, itd., itd.), a nie core biznesu, który przecież jest bardzo dobry i dobrze rokuje na następne lata.
(brak odpowiedzi) 

2016-11-26 Kiedy zarząd zacznie pracować nad poprawą kursu spółki zamiast tylko skupiać się nad wysokością NAV-u co historycznie pokazuje, że na przestrzeni 15 lat gdy MCI jest notowany na parkiecie GPW nie przynosi żadnej stopy zwrotu osobom, które zainwestowały i nabyły akcje podczas debiutu?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-23 W 2014 r. i 2015 r. MCI twierdziło, że nie sprzeda Daty poniżej ceny 6 zł za akcję. Czy w takim razie w ostatnim czasie zaszły jakieś zmiany w postrzeganiu potencjału rozwoju ABC Data, skoro MCI sprzedaje pakiet akcji poniżej 3 zł?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-06 Zostało trochę więcej niż 2 lata do końca 2018 r. Czy MCI, jako akcjonariusz wiodący w ABC Data, jest usatysfakcjonowany ze zmian zachodzących w tej spółce i czy dalej optymistycznie zakłada, że działania zarządu ABC Daty doprowadzą do uzyskania kapitalizacji w okolicach 1 mld zł w 2018 r?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-02 Czy od daty ukazania się raportu za 2Q MCI zwiększyła/zwiększa swój udział w Windeln.de i tureckim Indeksie?
Fundusz przekroczył próg 10% akcji Windeln.de 

2016-10-06 Co z mikro-wezwaniem? Czy niedotrzymywanie słów wypowiadanych publicznie przez osoby ze ścisłego kierownictwa MCI to jest ta poprawa relacji inwestorskich, o których tyle razy wspominano na webcastach?
Spółka może prowadzić program skupu celem umorzenia na tyle na ile pozwalają jej zgody korporacyjne i przepisy prawa. Spółka analizowała przepisy prawa (MAR), które zmieniły się w lipcu 2016 i ich wpływ na planowany skup. W międzyczasie temat skupu był konsultowany z zewnętrznymi doradcami prawnymi. W kontekście zmian w przepisach oraz rozszerzenia programu skupu dostosowana została umowa z Noble Securities. Spółka będzie skupowała akcje z rynku już po zakończeniu okresu zamkniętego. Skup w formule „mikro wezwania” rozpocznie się po zaraz po uzyskaniu zgody akcjonariuszy (WZA odbędzie się 14.11.2016).  

2016-09-22 Czy coraz większe dyskonto do NAV-u, które powoduje wg zarządu komfort i spokój w pracy to jest przemyślana strategia MCI?
(brak odpowiedzi) 

2016-09-16 Czy w umowach inwestycyjnych dotyczących innych spółek portfelowych znajdują się podobne opcje jak te WPH? Jęśli tak to jakich?
Szeroki komentarz dotyczący opcji związanej z WPH znajduje się w prezentacji Q3’16. Inne umowy inwestycyjne nie przewidują tego rodzaju opcji.  

2016-09-13 Czy MCI może twardo obiecać inwestorom że nie będzie w przyszłości emitować akcji z ceną znacznie niższą od NAV na akcję? Nie pytam o darmowe emisje na premie dla Zarządu ani o uchwaloną już emisję Z w zamian za obligacje G1. Ale o to czy będą kolejne konwerty z bardzo niską ceną zamiany lub czy dojdzie do wykorzystania kapitału docelowego na dodruk akcji o cenie niższej od NAV?
Zarząd nie rozważa emisji nowych akcji po cenach dużo niższych niż NAV z wyłączeniem programów premii. W ostatnich 3 latach Spółka nie emitowała akcji po cenach niższych niż NAV w innych celach niż programy motywacyjne oraz wynagrodzenia wydawane w akcjach. 

2016-08-25 Co takiego się stało, że opcje na WP w prezentacji za 1H 2016 są wycenione na -41466 tys. zł i o taką kwotę obniżają wycenę tej części portfela? Skąd taka zmiana od momentu poprzedniej prezentacji wyników za 2015 r.?
Opcja przypisana do inwestycji w Wirtualną Polskę S.A. („Spółka”) jest premią jaka będzie przysługiwać założycielom Spółki z tytułu wzrostu wartości Spółki w wyniku transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez fundusz EV („Fundusz”). Innymi słowy strata na wycenie opcji związana jest z częścią zysku wygenerowanego przez fundusz na inwestycji w Spółkę od momentu inwestycji, jaką fundusz – zgodnie z zawartą umową inwestycyjną – podzieli się z założycielami Spółki. Jeżeli w przyszłości dojdzie do wzrostu kursu akcji WP to wzrośnie strata z tytułu opcji przy jednoczesnym wzroście wartości pakietu akcji WP. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do spadku kursu akcji WP to strata z tytułu opcji zmniejszy się. 

2016-08-02 Czy MCI rozważa zwiększenie pakietu akcji Windeln.de?
Ostatnie spadki kursu giełdowego to oczywiście niekorzystne wydarzenie dla naszego portfela, jednak mocno wierzymy w spółkę, zespół i strategię. Przecena była okazją dla zwiększenia naszego zaangażowania poprzez dokupienie akcji na wolnym rynku (Fundusz planuje zwiększanie zaangażowania w Spółce do poziomu 10%+).  

2016-07-29 Czy pożyczanie akcji do gry na krótko jest fair wobec akcjonariatu?
Transakcje raportowane przez osoby powiązane z Emitentem (Tomasz Czechowicz, Ewa Ogryczak, Jarosław Dubiński) dotyczyły transakcji pomiędzy Tomaszem Czechowiczem a jego prywatną Spółką – MCI Management Sp. z o.o. W ramach transakcji nastąpiła pożyczka 1.148.274 akcji pomiędzy Tomaszem Czechowiczem a MCI Management Sp. z o.o. mająca na celu JEDYNIE uporządkowanie struktury majątkowej Pana Tomasza Czechowicza.  

2016-07-15 Dlaczego MCI wstrzymało skup akcji własnych?
Spółka skupuje akcje na tyle na ile pozwalają jej na to zgody korporacyjne, rynek oraz przepisy prawa. Do okresu zamkniętego przed H1’16, Spółka skupiła sztuk akcji (1,5% kapitału). Program uchwalony przez NWZ w dniu 17 listopada 2015 r. przewiduje możliwość skupu do 5% kapitału zakładowego do 31.12.2016. W celu zintensyfikowania skupu Spółka planuje przeprowadzić skup w formule „mikro wezwania” w którym Spółka planuje skupić z rynku akcje za około 10 MLN PLN.  

2016-07-07 Dlaczego spółka nie skupuje swoich akcji skoro ogłosiła buy buck?
j.w. 

2016-06-29 Co dalej ze sprawą JTT?
(brak odpowiedzi) 

2016-06-16 Czy spółka planuje kolejne emisje obligacji zamiennych? Dlaczego cena konwersji G1 została wyznaczona na poziomie dużo niższym niż NAV? Czemu Prezes Czechowicz nie uniknął konfliktu interesów i znalazł się wśród obligatariuszy?
Warunki emisji obligacji serii G1 były efektem odzwierciedlenia warunków rynkowych na dzień emisji obligacji. Emisja została objęta przez zewnętrznych inwestorów (w tym instytucjonalnych), dla których ustalone tak warunki były atrakcyjne. Kurs rynkowy znajduje się nadal poniżej ceny konwersji więc warunki emisji nie mogą być kwestionowane z punktu widzenia interesów Spółki ani ich rynkowego charakteru. 

2016-06-10 Dlaczego MCI nie przeprowadza skupu akcji w postaci quasi wezwania (prawdziwego substytutu dywidendy), podobnie jak zrobił to np. Quercus?
Spółka skupuje akcje na tyle na ile pozwalają jej na to zgody korporacyjne, rynek oraz przepisy prawa. Do okresu zamkniętego przed H1’16, Spółka skupiła sztuk akcji (1,5% kapitału). Program uchwalony przez NWZ w dniu 17 listopada 2015 r. przewiduje możliwość skupu do 5% kapitału zakładowego do 31.12.2016. W celu zintensyfikowania skupu Spółka planuje przeprowadzić skup w formule „mikro wezwania” w którym Spółka planuje skupić z rynku akcje za około 10 MLN PLN. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu