pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-09-14 Czy nie lepsze od skupu akcji na giełdzie, byłoby ogłoszenie wezwania? Nie wiem jakie macie Państwo koszty skupu, ale sam przebieg w obecnej postaci kursu nie poprawi.
Szanowny Panie, Szanowna Pani, Spółka realizuje program skupu akcji własnych na podstawie uchwały NWZA z dnia 18 stycznia 2011. Program szczegółowo został opisany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Magellan S.A. sporządzonym za rok 2011 – nota nr 24. Zgodnie z uchwałą skupione akcje mogą zostać umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Spółka od lat realizuje strategię długofalowej budowy wartości. Naszym celem było i jest budowanie organizacji opartej na solidnych i transparentnych wartościach, które są podstawą osiąganych wyników finansowych oraz tworzą perspektywę dalszego rozwoju. Natomiast ani skup akcji własnych ani ewentualne wezwanie, o którym pisze Pan w swoim pytaniu, co do zasady nie maja wpływu na sytuację fundamentalną Spółki. Za wyborem takiej formy skupu akcji stała również chęć bieżącego wsparcia płynności akcji na rynku. Poza tym w opinii Zarządu skup akcji na giełdzie jest korzystniejszy dla akcjonariuszy indywidualnych ze względów proceduralnych. Zarząd zwraca również uwagę, że Spółka ma przyjętą politykę redystrybucji zysków w formie wypłaty dywidendy (wypłata do 50% zysku jednostkowego) i nie traktuje skupu akcji jako metody realizacji tej polityki.  

2015-03-20 Magellan w zeszłym roku zapowiadał przekazanie na wypłatę dywidendy nawet 50% zysku: "Zarząd Spółki zamierza w przyszłości rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% jednostkowego zysku netto Spółki Magellan S.A." Co zatem zaszło w przeciągu ostatniego roku, że proponowana dywidenda za 2014 rok to niespełna 29 % zysku?
Szanowna Pani / Szanowny Panie, Zarząd Magellan zgodnie z przyjętą w dniu 21 marca 2014 roku polityką dywidendy zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% jednostkowego zysku netto Spółki Magellan S.A. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych Spółki, rekomendacja Zarządu jest przedkładana do akceptacji Radzie Nadzorczej. Wysokość rekomendowanej wypłaty uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej Magellan (Grupa) oraz uwzględnia bezpieczeństwo finansowe Grupy rozumiane jako utrzymanie relacji długu odsetkowego do kapitałów własnych na poziomie dopasowanym do sytuacji na rynkach finansowych. Rekomendowany poziom wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok ujęty w sprawozdaniu finansowym i komunikacie bieżącym z dnia 19 kwietnia 2015 roku odpowiada założeniom przyjętej polityki i jednocześnie wpisuje się w oczekiwania co do możliwości dalszego rozwoju w połączeniu z zachowaniem realizacji potrzeb w zakresie finansowania rozwoju Grupy. Kontraktacja bilansowa aktywów finansowych Grupy w 2014 roku charakteryzowała się wysoką dynamiką co przełożyło się na istotny wzrost poziomu posiadanych aktywów, który na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego przekroczył poziom 1,5 miliarda PLN. Dalszy oczekiwany wzrost sprzedaży przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego wymaga budowania stabilnej bazy kapitałowej co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanej rekomendacji. Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy 

2010-08-24 Proszę o komentarz do wyników spółki konkurencyjnej MW Trade. Widać, że Was niedługo przegonią. Zbliżają się wielkimi krokami. Czy nie obawiacie się tego?
Szanowny Panie / Szanowna Pani Brak szczegółów strategii rozwoju spółki giełdowej, MW Trade uniemożliwia rzeczowo odnieść się do powyższych przypuszczeń. Spółka z zadowoleniem obserwuje rozwój spółek pokrewnych i konkurencyjnych. Uważamy, że pojawienie się znanych i znaczących inwestorów uwiarygodnia całą branżę usług finansowych dla sektora medycznego oraz wpłynie dodatnio na jeszcze lepsze dopasowanie naszej oferty produktowej do potrzeb klientów – zarówno w zakresie oferowania nowych i innowacyjnych rozwiązań jak i ich efektywności ekonomicznej. Spółka Magellan S.A. jest obecna na rynku usług finansowych dla sektora medycznego od ponad 10 lat. Spółka zawsze realizowała strategię stabilnego, organicznego wzrostu którego podstawami były dopasowanie świadczonych usług do sytuacji rynkowej i potrzeb naszych klientów, bezpieczny i regularny portfel aktywów finansowych, a przede wszystkim zaufanie Inwestorów owocujące dostępem do finansowania. W ciągu ostatnich trzech lat tj. od chwili rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku głównym GPW Spółka odnotowała blisko 20%-owy średnioroczny wzrost zysku netto i ponad 20%-owy wzrost wartości portfela aktywów finansowych. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich 

2010-08-18 Gazeta Wyborcza opisuje powiązania Magellana z politykami m.in.ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim oraz z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia. Czy potwierdzają Państwo te informacje? Czy minister Boni był w Państwa radzie nadzorczej lub pełnił jakąś funkcję w Enterprise Inwestors?
Szanowny Panie / Szanowna Pani Informujemy, że nie jest nam wiadome istnienie jakichkolwiek powiązań pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim a Spółką. Dotyczy to również potencjalnych powiązań urzędników Ministerstwa Zdrowia. Minister Michał Boni nigdy nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorujących Magellan S.A. (w tym Rady Nadzorczej Spółki). Spółka nie ma wiedzy oraz nie jest uprawniona do komentowania ewentualnych powiązań Ministra Michała Boni z innymi podmiotami gospodarczymi Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich 

2010-08-18 Proszę o udzielenie informacji jaka jest sprzedaż z produktów ubezpieczeniowych. Ile na nich firma zarobiła? Podobno spółka udziela pożyczek podmiotom spoza sektora publicznego. Czy nie jest to obarczone dużo większym ryzykiem? Czy jest możliwe ryzyko utraty zainwestowanego kapitału?
Szanowny Panie / Szanowna Pani Informujemy, że Spółka nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej. Spółka świadczy usługi finansowe dla podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia. Naszymi kontrahentami są zarówno samodzielne zakłady opieki zdrowotnej w tym szpitale publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jak i ich dostawcy i podmioty świadczące usługi na rzecz SP ZOZ-ów. Spółka dba o wysokie bezpieczeństwo posiadanego portfela aktywów finansowych. Ryzyko kredytowe każdej transakcji podlega szczegółowej analizie i gdy zachodzi taka potrzeba Spółka uzyskuje adekwatne zabezpieczenia. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich 

2010-08-16 Proszę o komentarz do dzisiejszego artykułu na pierwszej stronie w Gazecie Wyborczej.
Szanowny Panie / Szanowna Pani Trudno nam polemizować z subiektywną oceną działalności Spółki przedstawioną w artykule jednak z zadowoleniem należy przyjąć rzetelny opis aktualnego stanu zadłużenia szpitali oraz fakt braku perspektyw jego zmniejszenia w najbliższym czasie. Jak zauważył autor artykułu - przy braku gotowości baków do finansowania zadłużonych lecznic to właśnie niebankowe instytucje finansowe takie jak Magellan S.A. pozwalają szpitalom pokryć przejściowe luki w finansowaniu kapitału obrotowego, a tym samym przyczyniają się do utrzymania ciągłości funkcjonowania wielu placówek. Tym samym wielkość zadłużenia przeterminowanego szpitali w Polsce byłaby znacznie wyższa, gdyby nie instytucje finansowe takie jak Magellan S.A. Jednak artykuł nierzetelnie przedstawił model biznesowy Magellana i godzi w dobre imię Spółki. Dodatkowo niewłaściwe przedstawiono koszty finansowania szpitali przez Magellan S.A., które są znacząco niższe od kosztów egzekucji komorniczych, wciąż grożących wielu jednostkom leczniczym w Polsce. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich 

2010-08-06 Spółka pokazała wysokie dynamiki wzrostów w I półroczu. Jakie zakładacie dalsze średnioroczne tempo wzrostu i czy MWTrade będzie was w stanie dogonić pod względem wielkości portfela i wyników w najbliższym czasie?
Spółka Magellan S.A. od lat prezentuje wysoką i stabilną dynamikę wzrostu wyników, zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i wyniku netto. CAGR (średnioroczne tempo wzrostu) zysku netto wyniosło 20% w latach 2007 – 2010 prognoza. Utrzymanie tego tempa jest celem na najbliższe lata, co potwierdzają także szacunki wyników opublikowane raportem bieżącym 52/2010. Spółka szacuje, że skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2010 zostanie zrealizowany na poziomie około 10,2 – 10,7 mln PLN, czyli o około 19% - 25% więcej niż w I półroczu 2009 (raport bieżący 52/2010). Oznacza to, że po I półroczu Grupa zrealizowała ponad 48% prognozowanego wyniku rocznego. Jednocześnie Spółka ocenia, że wysoki poziom wartości umów zawartych w pierwszym półroczu oraz zbudowany regularny portfel aktywów finansowych o wartości ok. 355 mln PLN (wzrost o ponad 70% r/r) stanowią solidna podstawę do realizacji dalszych dynamicznych wzrostów w drugiej połowie bieżącego roku. Dla przypomnienia, w dniu 28 maja 2010 (raport bieżący 34/2010) Magellan S.A. podał prognozę finansową na rok 2010, która przewiduje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za rok obrotowy 2010 wyniesie 22 mln PLN. Oznacza to ok. 20% wzrostu w stosunku do zysku wypracowanego w roku 2009, a więc zgodnie wieloletnim tempem wzrostu. Spółka ocenia, że obecnie nie występują okoliczności, powodujące konieczność dokonania korekty podanej prognozy. Spółka Magellan S.A. realizuje przyjęty plan w zakresie sprzedaży i osiąganych wyników finansowych przy uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu konkurencyjnym. Spółka nie może komentować spekulacji dotyczących podmiotów konkurencyjnych szczególnie w kontekście ich nieujawnionych planów rozwojowych. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich  

2010-07-19 Czy ABW w Gorzowie Wlkp. prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy udzielaniu pożyczek szpitalowi w Gorzowie Wlkp.? Czy agenci byli w tej sprawie u Państwa w firmie lub Państwa pracownicy byli wzywani do ABW?
Szanowna Pani / Szanowny Panie Uważamy, że Spółka nie jest właściwym adresatem Pani/Pana pytań. Spółka Magellan S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących innych samodzielnych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie informujemy, że Spółka Magellan S.A. według posiadanych informacji nie jest podmiotem, wobec którego jest prowadzone postępowanie przez ABW. Zofia Jaruga – Dyr. ds. Relacji Inwestorskich  

2010-06-25 Kiedy Magellan zostanie sprzedany? Właściciel EI ma już Wasze akcje ok. 8 lat a maksymalny czas ich inwestycji to 5 lat.
Szanowny Panie / Szanowna Pani Spółka nie komentuje decyzji swoich akcjonariuszy, a tym bardziej nie spekuluje na temat ich przyszłych zamiarów. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich 

2010-06-25 Czy ubezpieczenia są zabezpieczeniem Państwa działalności na wypadek gdyby Rząd zreformował i oddłużył szpitale? Wszystko na to wskazuje, że szpitale będą oddłużone tj. okrągły stół, itp.
Szanowny Panie / Szanowna Pani W odpowiedzi na zadane pytanie informujemy, że Spółka nie posiada licencji ubezpieczyciela i nie świadczy, ani nie świadczyła w przeszłości usług ubezpieczenia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że działalność Spółki nie skupia się jedynie na usługach finansowych związanych z finansowaniem wymagalnych zobowiązań podmiotów służby zdrowia. Spółka od wielu lat oferuje usługi finansowania zarówno zobowiązań przyszłych jak i procesów inwestycyjnych. Jako usługi komplementarne Spółka oferuje placówkom służby zdrowia pośrednictwo i doradztwo finansowe w zakresie doboru pakietów ubezpieczeń i audytu kosztów. Produkty takie jak factoring, leasing sprzętu medycznego czy pożyczka na cele inwestycyjne mają znaczący udział w wartości zarówno zawartych umów jak i w wartości portfela aktywów finansowych. Ogólnie dynamika kontraktacji w 2010 roku jest zachowana na bardzo wysokim poziomie, co potwierdziliśmy w raporcie bieżącym 39/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku. Treść raportu: „Zarząd Magellan S.A. informuje, że w okresie 5 miesięcy 2010 roku Grupa Kapitałowa Magellan S.A. podpisała umowy o łącznej wartości 302.627 tys. PLN, co stanowi wzrost o 127% w stosunku do 5 miesięcy 2009 roku. Zawarte umowy dotyczyły finansowania bieżącej działalności oraz zobowiązań podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji. W okresie 01.01-31.05.2010 r. wartość kontraktacji bilansowej Grupy Kapitałowej Magellan S.A. wyniosła 209.386 tys. PLN i była wyższa o 177% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w okresie 5 miesięcy 2010 roku wynosiła 93.241 tys. PLN i była wyższa o 61% od kontraktacji okresu porównywalnego. Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach Grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez Grupę.” Spółka dostrzega zapotrzebowanie na usługi finansowania zarówno zobowiązań przyszłych oraz procesów inwestycyjnych i dlatego kładzie silny nacisk na rozwój tej części swojej oferty produktowej, czego najlepszym dowodem jest utworzenie w czerwcu 2010 spółki zależnej MEDFinance S.A. Podstawowym obszarem działalności biznesowej tej spółki będzie finansowanie procesów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Uważamy, że poprawa sytuacji finansowej szpitali pozwoli zintensyfikować procesy modernizacji oraz dostosowania polskiej służby zdrowia do standardów i wymogów unijnych, a potrzeby finansowe w tym zakresie są znaczne. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich  

2010-06-24 Proszę o skomentowanie wejścia p.Czarneckiego do MW Trade. Jak to wpłynie na biznes, marże, konkurencję, itp. Proszę tęż o komentarz w kontekscie udzielenia pożyczki 150 mln zł UCK w Gdańsku przez ARP.
Szanowny Panie / Szanowna Pani Uważamy, że Spółka Magellan S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do publicznego komentowania decyzji innych samodzielnych podmiotów gospodarczych. Natomiast ogłoszenie przez Getin Holding wezwania do sprzedaży akcji MW Trade traktujemy jako przejaw zarówno uwiarygodnienie profilu działalności jak i potencjału rynku, na którym obydwie spółki działają. Oceniamy, że potencjalny wzrost konkurencji okaże się korzystny dla całego sektora służby zdrowia, a przede wszystkim dla spółki Magellan. Należy pamiętać, że spółka Magellan zajmując pozycję lidera na rynku, posiada najszerszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę produktową, największy portfel zdywersyfikowanych aktywów finansowych oraz ma najbardziej rozwinięte struktury korporacyjne, które umożliwiają skuteczną sprzedaż. Dodatkowym atutem Spółki jest jej obecność na rynkach krajów sąsiednich tj. Słowacji i Czech, gdzie z sukcesem rozwijają się spółki zależne od Magellan S.A. Nowoczesna i zróżnicowana oferta produktowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb naszych klientów, połączona z potencjałem rynku, na którym działa Spółka Magellan jest naszym zdaniem gwarantem jej dalszego rozwoju. Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich  

2010-06-22 Dlaczego nie poinformowaliście Państwo inwestorów o zarzutach pod Waszym adresem opisanych w Expresie Bydgoskim w dniu 18.06.2010?? Załączam link http://express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrArticle=174094&NrIssue=1542&NrSection=1. Czy są prowadzone wobec Państwa społki jeszcze inne postępowania sądowe, karne,itp.?
Szanowna/y Pani/ie, Niniejszym informujemy, iż nie mieliśmy obowiązku informować o domniemanych przez Pana/Panią zarzutach pod adresem spółki Magellan S.A. Wypełniając rzetelnie obowiązki informacyjne jako spółka giełdowa, informujemy inwestorów o wszystkich istotnych wydarzeniach, w tym postępowaniach sądowych, w raportach bieżących i okresowych. Przeciwko Magellan S.A. nie są prowadzone żadne postępowania sądowe z powództwa jakiegokolwiek szpitala czy innego kontrahenta Spółki, a informacja o rzekomym postępowaniu przeciwko Spółce jest nieprawdziwa. Uważamy, że forma Pana/Pani zapytania może wprowadzać czytelników "Akcji Inwestor" w błąd i może sugerować, że Spółka zataja istotne informacje. Ponadto artykuł zamieszczony w Expressie Bydgoskim został przez dziennikarza opracowany nierzetelnie i bez kontaktu ze Spółką. Informacje zawarte w tym artykule albo są nieprawdziwe albo nie dotyczą bezpośrednio spółki Magellan. Jest to działanie, które nie tylko godzi w dobra osobiste Magellan S.A., ale może zostać zaklasyfikowane jako działanie określone w art. 39 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dn. 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, czyli manipulacja instrumentami finansowymi. W tej sprawie na ręce Redaktora Naczelnego "Expressu Bydgoskiego" zostało wysłane w tym tygodniu obszerne sprostowanie i wniosek o opublikowanie odpowiedzi Spółki. Łączę wyrazy szacunku Zofia Jaruga Dyr. ds. Relacji Inwestorskich 

2010-05-27 Panie Prezesie, jaką ma Pan wizję na rozwój spółki w przypadku gdy wybory Prezydenckie wygra p. Komorowski i PO przeforsuje ustawę o komercjalizacji szpitali? Zostaną wtedy spłacone wszystkie długi. Jaka wtedy przyszłość czeka Pana spółkę, która przecież nie prowadzi innej działalności?
Szanowni Państwo, Przez ponad 10 lat istnienia na polskim rynku, Spółka Magellan stała się najważniejszym partnerem szpitali w zakresie finansowania ich bieżącej działalności oraz liderem finansowania dla dostawców artykułów i usług do szpitali. W tym czasie rynek zmieniał się dynamicznie, a wraz nim oferta produktowa Spółki. Rozważając sytuację, gdy wprowadzona zostanie ustawa zakładająca przekształcenie publicznych szpitali w komercyjne jednostki służby zdrowia, Spółka przewiduje, że nie spowoduje to zagrożenia dla jej modelu biznesowego. Budżet rządowego programu przekształceń SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego wynosi 1,3 mld PLN i zakłada przekształcenie jedynie 30% placówek. Ewentualne przyjęcie ustawy uruchomi długotrwały i skomplikowany proces, który – jak sądzimy – będzie trwał latami. A Magellan już dziś dysponuje wieloma produktami, które mogą poprawić lub utrzymać właściwą efektywność finansową placówek służby zdrowia – nawet jeśli nie będą one zadłużone. Potwierdzają to wprowadzone przez nas ostatnio nowe produkty takie jak – wspólny z Gras Savoye program ubezpieczeniowy czy audyty kosztowe wspólne z Audytel. Historia Spółki wskazuje, że jej działalność opiera się na rozwoju tych produktów i usług, które najlepiej odpowiadają warunkom rynkowym i potrzebom Klientów. Będziemy, tak jak do tej pory, elastycznie reagować na zmiany otoczenia prawnego i sytuacji służby zdrowia oraz identyfikować związane z nimi ryzyka. Magellan posługuje się opracowanym systemem oceny ryzyka kredytowego w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno publicznych podmiotów służby zdrowia, jak i podmiotów posiadających zdolność upadłościową. Dla Spółki jako lidera rynku ze stabilną sytuacją finansową takie przekształcenie miałoby mniej negatywny wpływ niż dla mniejszych graczy na rynku, czy podmiotów rozważających wejście na rynek. Mamy poczucie, że pełnimy rolę integratora świata finansowego i świata medycznego i kompleksowo patrzymy na finanse sektora, bez względu na jego kondycję. Dlatego ewentualne zmiany systemowe wprowadzone na rzecz polskiej służby zdrowia, nie pozbawią nas działalności, a wręcz dadzą szansę na dalszy rozwój Spółki.  

2010-04-07 Zarząd wycofał się z rekomendowania wypłaty dywidendy na rzecz rosnącego biznesu spółki. Czy w związku z tym spółka opublikuje prognozy finansowe jeszcze przed tym walnym/aby akcjonariusze znali alternatywę/, ewentualnie kiedy taka prognoza zostanie opublikowana?
Szanowny Panie / Szanowna Pani Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2010. Spółka do tego czasu nie będzie publikowała prognozy finansowej wyniku roku 2010. Nie wykluczamy publikacji takiej prognozy w okresie późniejszym. Łączę wyrazy szacunku. Zofia Jaruga Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich  

2010-03-13 Jakie będą efekty synergii pomiędzy Krukiem a Magellanem? Słyszałem, że teraz Kruk będzie windykował razem z Wami szpitale?
Szanowny Panie / Szanowna Pani, Jak rozumiem, Państwa pytanie jest inspirowane publikacją Pulsu Biznesu z dnia 19 lutego 2009, gdyż Spółka nie publikowała żadnych informacji na tematy poruszone w Państwa pytaniu. Pragnę zwrócić uwagę, że w publikacji mówi się o pogłoskach i plotkach dotyczących ewentualnego połączenia. Magellan S.A. oraz Kruk S.A. posiadają wspólnego głównego akcjonariusza. Spółki mają wzajemnych przedstawicieli w Radach Nadzorczych. Nie należy jednak dokonywać nadinterpretacji tych powiązań. W przypadku podjęcia działań, które rodziłyby obowiązki informacyjne poinformujemy o tym, zgodnie z procedurami, wszelkie instytucje finansowe oraz inwestorów. Na dzień dzisiejszy nie nastąpiły żadne zdarzenia, które Magellan jako spółka notowana na GPW powinien podać do publicznej wiadomości. Spółka nie komentuje pogłosek i plotek pojawiających się na rynku kapitałowym. Tym bardziej nie prowadzi spekulacji na temat potencjalnych efektów takich zdarzeń. Z poważaniem Zofia Jaruga Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich  

2009-10-08 W komisji Zdrowia jest projekt zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zakładając, że projekt ten przeszedłby bez większych zmian mam pytanie jak ta zmiana wpłynęłaby na rentowność spółki Magellan po wejściu w życie tej ustawy i wygaśnięciu umów zawartych przed wejściem jej w życie.
Złożony w Komisji Zdrowia projekt zmian ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zawiera dwie podstawowe zmiany: ­ Uwolnienie limitu 40% wzrostu wartości kontraktu z NFZ, który dotychczas szpitale musiały przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników; ­ Konieczność wyrażenia zgody przez organ założycielski szpitala na ewentualną cesję jego wierzytelności. Pierwsza z proponowanych zmian nie będzie miała wpływu na biznes Spółki ani na jego rentowność. Druga z proponowanych zmian jedynie pozornie wpłynie na zmianę otoczenia prawnego w jaki Spółka działa. W rzeczywistości proponowany zapis nie zmieni istniejącego stanu prawnego. Zakazy cesji wierzytelności szpitalnych od wielu lat są standardowym zapisem w kontraktach pomiędzy szpitalami a ich dostawcami. Spółka efektywnie działa w tym środowisku i elastycznie dopasowuje swoją ofertę do zmieniającego się otoczenia. Proponowane rozwiązanie i nastawienie Spółki na długofalową współpracę opartą o restrukturyzację istniejących zobowiązań powoduje, że w wielu wypadkach szpitale doceniając korzyści wynikające z proponowanych rozwiązań finansowych uchylają umowne zakazy cesji swoich wierzytelności. Uważamy, że uchwalenie zapisu nie zmieni ani charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności ani jej rentowności.  

2009-07-14 Panie prezesie, Czy spółka wzorem raportu 18/2009 planuje także w najbliższych dniach powiadomić rynek o sprzedaży, kontraktacji zawartych w II kwartale? Ewentualne przekazanie sumy bilansowej na koniec II kwartału pozwoli te dane wyłowić. Wcześniej na łamach prasy(po wynikach Ikw) wspominał Pan, że na początku II kw w "rynek poszło" ok 25mln z linii kredytowej plus gotówka z konta stąd moje pytanie odnośnie sumy bilansowej, jak zmieniła się w stosunku do końca I kw. Pozdrawiam serdecznie, Jacek
Szanowni Państwo, Spółka w najbliższych dniach opublikuje raport bieżący o wynikach sprzedaży za I półrocze 2009. Mam nadzieje, że pokazana wnim wartośc sprzedaży oraz dynamika wzrostu sprzedazy w II kwartale 2009 w stosunku do I kwartału bieżącego roku będzie odpowiedzia na Państwa watpliwosci. 

2009-06-23 Czy w spółce (ewentualnie w biznesie spółki) dzieją się jakieś wydarzenia uzasadniające wycenę poniżej WK, skoro 99% aktywów netto jest płynnych i bezpiecznych(należności od SP). Jakie są przewidywania na najbliższe kwartały dla przychodów/wyników spółki.
Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie o przyczyny wycenę Spółki poniżej wartości księgowej możemy zapewnić, że w Spółce nie mają miejsca żadne wydarzenia, które uzasadniałyby taką wycenę. Spółka rozwija się w sposób stabilny i bezpieczny i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Znalazło to odzwierciedlenie w opublikowanym wczoraj (25.06.2009, Parkiet Dodatek, nr 143 /3967/, strona 2) rankingu spółek notowanych na GPW pod względem oceny wyniku finansowego po I kwartale roku 2009, w którym Magellan S.A. zajął wysokie 11 miejsce. Ideą rankingu było wskazanie spółek, które osiągnęły znaczna dynamikę wzrostu wyników finansowych w stosunku do I kwartału 2008 przy jednoczesnym warunku, że spółka osiągnęła dobre rezultaty zarówno przed rokiem jak i obecnie. Ze względu na niestabilną sytuacje na rynkach finansowych Spółka nie publikowała prognozy finansowej na rok bieżący. Jednak wyniki I kwartału pozwalają oceniać, że rok 2009 będzie kolejnym dobrym rokiem w historii Spółki.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu