pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-11-14 Czy to prawda, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w siedzibie POLARIS HOSPITALITY ENTERPRISES Sp. z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Mirbudem?
(brak odpowiedzi) 

2018-03-24 Czy Zarząd może wyjaśnić sprawę wpisów hipotecznych na nieruchomości w Jastrzębiej Górze i czemu o wpisach tych nie informował na ESPI.
W związku z nieterminowym regulowaniem przez Inwestorów należności wynikających z wykonanych robót budowlanych, MIRBUD S.A. skorzystał z możliwości jakie daje art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Skarbowego dostosował terminy i kwoty płatności podatku VAT do przewidywanych terminów płatności należności Spółki z tytułu wykonywanych robót budowlanych. Spółka uregulowała w całości zgodnie z decyzja Urzędu Skarbowego podatek VAT za miesiąc czerwiec, trwa procedura wykreślenia wpisu hipotecznego. Również zobowiązania wynikające z podatku VAT za grudzień 2017 r. są regulowane w kwotach i terminach wskazanych w decyzji Urzędu i nie stanowią zagrożenia dla kondycji finansowej MIRBUD S.A.  

2017-02-20 Czy Zarząd Mirbudu może napisać jaki jest na dzień dzisiejszy (20.02.2017r.) stan nakazu zapłaty z dnia 17 października 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 16.955.759,18 złotych tytułem kar umownych za nierzetelne wykonanie umowy dotyczącej budowy hotelu należącego do POLARIS w sprawie pod sygnaturą  XXVI GNc 890/14 (obecnie XXVI GC 1184/14)?
MIRBUD S.A. w dniu 26 listopada 2015 roku wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym zaskarżając wydany nakaz w całości, wnosząc o: 1) oddalenie powództwa w całości, 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści sprzeciwu na okoliczność bezzasadności roszczenia oraz 3) zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Zarządzeniem Sądu z dnia 17 grudnia 2014 roku uznano, iż sprzeciw pozwanego MIRBUD S.A. złożony w dniu 26 listopada został w terminie bez braków formalnych. Zgodnie z treścią art. 505. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. W związku z powyższym, w chwili obecnej wydany nakaz zapłaty utracił moc. Obecnie nie istnieje zobowiązanie MIRBUD S.A. z tytułu dochodzonych przez Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kar umownych, z uwagi na okoliczność, iż wydany nakaz zapłaty utracił moc a sprawa ma charakter sporny i toczy się. Obecnie trwają mediacje pomiędzy stronami w celu zakończenia toczącego się postępowania ugodą.  

2015-04-10 30 marca Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych w sprawie sygn. akt XIV GU 90/15 wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku Mirbud oraz ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego. Dlaczego Spółka nie podała tej informacji do publicznej wiadomości?
(brak odpowiedzi) 

2015-03-31 Dziś na forum Bankiera pojawiła się informacje, że Sąd w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek jednego z podwykonawców o ogłoszenie upadłości Mirbudu. Czy Zarząd mógłby skomentować tę informację?
(brak odpowiedzi) 

2015-01-01 Dlaczego spółka nie podała, że sąd wydał wyrok o zasądzeniu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu budowy hotelu Hilton w Warszawie na prawie 18 mln złotych?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-04 Spółka od dłuższego czasu (2011 rok, półrocze 2012) notuje ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Kiedy można się spodziewać dodatnich przepływów? Jakie działania spółka podejmuje, aby zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej? Czy spółka posiada jeszcze w portfelu nierozliczone kontrakty (w szczególności drogowe), na których poniesie straty w przyszłych okresach sprawozdawczych? W komunikacie z dnia 17.05.2012 r. (raport nr 11/2012) spółka zapewniała, że podejmie wszelkie niezbędne działania w celu poprawy relacji z inwestorami. Jakie działania podjęto w tym kierunku? W szczególności, co zrobiono, aby poprawić komunikację z inwestorami indywidualnymi?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-27 Czy to prawda, że pozostali udziałowcy Prz.Bud.Dróg i Mostów z Kobylarni swoje udziały zamiast sprzedać Mirbudowi sprzedali spółce cypryjskiej (pana Mirgosa?)?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-02 Dlaczego Zarząd podał informację o wyborze oferty na budowę obwodnicy Ełku w dniu następnym po jej otrzymaniu, a w dniu jej otrzymania Pani Prezes zakupiła akcje ?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-22 Czy zarząd może wyjaśnić dlacego nie podał, że spółce zależnej urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 14,5 mln złotych?
(brak odpowiedzi) 

2010-07-06 Proszę o informację w jakim stanie jest sprawa przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni. Spółka w R.bież.Nr 15/2010 z dnia 16.02.2010 r informowała, że transakcja zakupu przeprowadzona zostanie najpóźniej do 30.06.2010r.
(brak odpowiedzi) 

2010-06-24 Proszę o informację, dlaczego Spółka nie poinformowała, że zakłada nową spółkę do której wniesie przewłaszczone za zadłużenie od Spółki Kupiec Warszawski przy ul Marywilskiej 44 hale i opłaty kupieckie?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-07 Bardzo proszę o informacę, jak Spółka zamierza rozliczyć się ze spółką Sybil Development w Wolicy z tytułu wykonania 2 hal, która domaga się od Mirbud S.A. kwty około 16,0 mln zł w tym: odsetki za nieterminowe wykonanie 6,0 mln z); zwrot za niewykonane roboty 4,0 mln zł; oszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (rezygnacja klienta z wynajmu) 8,4 mln zł.
(brak odpowiedzi) 

2010-05-27 Bardzo proszę o informację, co się stanie zgodnie z umową jeśli Kupiec Kwarszawski Sp.z .o.o. nie wywiąże się z postanowien umowy. Czy Mirbud przejmie hale na ul: Marywilskiej 44? Proszę o wyczerpującą odpowiedż.
(brak odpowiedzi) 

2009-10-20 1) Proszę o wskazanie słuszności emisji akcji dla Spółki NFI VICTORIA (wraz z podmiotami zależnymi min Rubicon Partners) po cenie o 40% niższej aniżeli giełdowa tj 2,20 zł 2) Czy zdają sobie Państwo sprawę, iż takie dysproporcje cenowe nowej emisji akcji stosują spółki, które są na skraju bankructwa ? Pan Mirgos zgoła odmiennie wycenia jak i opisuje w pojawiających się wywiadach spółkę –więc po dlaczego w taki sposób obniża jej wartość i dodatkowo wycena uderza w mniejszościowy akcjonariat.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu