pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-11-14 Czy to prawda, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w siedzibie POLARIS HOSPITALITY ENTERPRISES Sp. z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Mirbudem?
(brak odpowiedzi) 

2018-03-24 Czy Zarząd może wyjaśnić sprawę wpisów hipotecznych na nieruchomości w Jastrzębiej Górze i czemu o wpisach tych nie informował na ESPI.
W związku z nieterminowym regulowaniem przez Inwestorów należności wynikających z wykonanych robót budowlanych, MIRBUD S.A. skorzystał z możliwości jakie daje art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Skarbowego dostosował terminy i kwoty płatności podatku VAT do przewidywanych terminów płatności należności Spółki z tytułu wykonywanych robót budowlanych. Spółka uregulowała w całości zgodnie z decyzja Urzędu Skarbowego podatek VAT za miesiąc czerwiec, trwa procedura wykreślenia wpisu hipotecznego. Również zobowiązania wynikające z podatku VAT za grudzień 2017 r. są regulowane w kwotach i terminach wskazanych w decyzji Urzędu i nie stanowią zagrożenia dla kondycji finansowej MIRBUD S.A.  

2017-02-20 Czy Zarząd Mirbudu może napisać jaki jest na dzień dzisiejszy (20.02.2017r.) stan nakazu zapłaty z dnia 17 października 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 16.955.759,18 złotych tytułem kar umownych za nierzetelne wykonanie umowy dotyczącej budowy hotelu należącego do POLARIS w sprawie pod sygnaturą  XXVI GNc 890/14 (obecnie XXVI GC 1184/14)?
MIRBUD S.A. w dniu 26 listopada 2015 roku wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym zaskarżając wydany nakaz w całości, wnosząc o: 1) oddalenie powództwa w całości, 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści sprzeciwu na okoliczność bezzasadności roszczenia oraz 3) zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Zarządzeniem Sądu z dnia 17 grudnia 2014 roku uznano, iż sprzeciw pozwanego MIRBUD S.A. złożony w dniu 26 listopada został w terminie bez braków formalnych. Zgodnie z treścią art. 505. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. W związku z powyższym, w chwili obecnej wydany nakaz zapłaty utracił moc. Obecnie nie istnieje zobowiązanie MIRBUD S.A. z tytułu dochodzonych przez Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kar umownych, z uwagi na okoliczność, iż wydany nakaz zapłaty utracił moc a sprawa ma charakter sporny i toczy się. Obecnie trwają mediacje pomiędzy stronami w celu zakończenia toczącego się postępowania ugodą.  

2015-04-10 30 marca Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych w sprawie sygn. akt XIV GU 90/15 wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku Mirbud oraz ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego. Dlaczego Spółka nie podała tej informacji do publicznej wiadomości?
(brak odpowiedzi) 

2015-03-31 Dziś na forum Bankiera pojawiła się informacje, że Sąd w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek jednego z podwykonawców o ogłoszenie upadłości Mirbudu. Czy Zarząd mógłby skomentować tę informację?
(brak odpowiedzi) 

2015-01-01 Dlaczego spółka nie podała, że sąd wydał wyrok o zasądzeniu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu budowy hotelu Hilton w Warszawie na prawie 18 mln złotych?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-04 Spółka od dłuższego czasu (2011 rok, półrocze 2012) notuje ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Kiedy można się spodziewać dodatnich przepływów? Jakie działania spółka podejmuje, aby zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej? Czy spółka posiada jeszcze w portfelu nierozliczone kontrakty (w szczególności drogowe), na których poniesie straty w przyszłych okresach sprawozdawczych? W komunikacie z dnia 17.05.2012 r. (raport nr 11/2012) spółka zapewniała, że podejmie wszelkie niezbędne działania w celu poprawy relacji z inwestorami. Jakie działania podjęto w tym kierunku? W szczególności, co zrobiono, aby poprawić komunikację z inwestorami indywidualnymi?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-27 Czy to prawda, że pozostali udziałowcy Prz.Bud.Dróg i Mostów z Kobylarni swoje udziały zamiast sprzedać Mirbudowi sprzedali spółce cypryjskiej (pana Mirgosa?)?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-02 Dlaczego Zarząd podał informację o wyborze oferty na budowę obwodnicy Ełku w dniu następnym po jej otrzymaniu, a w dniu jej otrzymania Pani Prezes zakupiła akcje ?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-22 Czy zarząd może wyjaśnić dlacego nie podał, że spółce zależnej urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 14,5 mln złotych?
(brak odpowiedzi) 

2010-07-06 Proszę o informację w jakim stanie jest sprawa przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni. Spółka w R.bież.Nr 15/2010 z dnia 16.02.2010 r informowała, że transakcja zakupu przeprowadzona zostanie najpóźniej do 30.06.2010r.
(brak odpowiedzi) 

2010-06-24 Proszę o informację, dlaczego Spółka nie poinformowała, że zakłada nową spółkę do której wniesie przewłaszczone za zadłużenie od Spółki Kupiec Warszawski przy ul Marywilskiej 44 hale i opłaty kupieckie?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-07 Bardzo proszę o informacę, jak Spółka zamierza rozliczyć się ze spółką Sybil Development w Wolicy z tytułu wykonania 2 hal, która domaga się od Mirbud S.A. kwty około 16,0 mln zł w tym: odsetki za nieterminowe wykonanie 6,0 mln z); zwrot za niewykonane roboty 4,0 mln zł; oszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (rezygnacja klienta z wynajmu) 8,4 mln zł.
(brak odpowiedzi) 

2010-05-27 Bardzo proszę o informację, co się stanie zgodnie z umową jeśli Kupiec Kwarszawski Sp.z .o.o. nie wywiąże się z postanowien umowy. Czy Mirbud przejmie hale na ul: Marywilskiej 44? Proszę o wyczerpującą odpowiedż.
(brak odpowiedzi) 

2009-10-20 1) Proszę o wskazanie słuszności emisji akcji dla Spółki NFI VICTORIA (wraz z podmiotami zależnymi min Rubicon Partners) po cenie o 40% niższej aniżeli giełdowa tj 2,20 zł 2) Czy zdają sobie Państwo sprawę, iż takie dysproporcje cenowe nowej emisji akcji stosują spółki, które są na skraju bankructwa ? Pan Mirgos zgoła odmiennie wycenia jak i opisuje w pojawiających się wywiadach spółkę –więc po dlaczego w taki sposób obniża jej wartość i dodatkowo wycena uderza w mniejszościowy akcjonariat.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu